Diskuze

Řízení majetku a správa kritických aktiv v ERP systémech

Pojem Enterprise Asset Management (EAM) nepatří v oblasti podnikové informatiky k těm nejfrekventovanějším. Skrývá se však pod ním velmi důležitá funkční součást informačního systému obsahující nástroje pro správu majetku, výrobních a dalších důležitých podnikových zařízení. Funkční podpora EAM v informačním systému umožňuje sledovat všechny náklady a aktivity spojené s kritickými hmotnými zdroji organizace. V následujícím textu vás seznámíme nejen se základními vlastnostmi EAM aplikací, ale ukážeme také jejich využití v praxi, a to na příkladech dvou ERP systémů, jejichž možnosti v této oblasti jsme podrobně analyzovali.

Jak se spravují kritická aktiva v informačních systémech

Majetek a zařízení organizace mohou být evidovány mnoha způsoby na různých místech podnikové agendy. Obvykle lze údaje o majetku získat ve finančním oddělení (investiční majetek nebo zařízení v pronájmu). Informace o prvcích či dílech např. výrobního zařízení mohou být součástí skladových položek nebo položek údržby. Enterprise Asset Management dokáže spojit uvedené pohledy na majetek a zařízení do jednoho celku a umožňuje tak komplexně řídit tyto zdroje. Funkcionalitu EAM poskytují buď vlastní moduly ERP systému, nebo specializované EAM aplikace.

Vedení firmy získá pořízením EAM aplikace kontrolu nad využitím majetku v rámci celého podniku, může sledovat náklady na jeho provoz, odpisy, může řídit jeho údržbu apod. Pomocí systému EAM dosáhne snížení celkových nákladů na provoz všech podnikových zařízení a zvýšení jejich využitelnosti. V neposlední řadě nasazení EAM zlepší rozhodovací proces na pozici vlastníka či správce odpovědného za kritická aktiva.

Typická odvětví pro nasazení a přínosy EAM aplikací

Využití EAM je důležité zvláště pro podniky z oblasti těžkého průmyslu. Právě tyto organizace nakupují a používají čím dál složitější a nákladnější výrobní zařízení, a proto je pro ně zcela zásadní řídit jejich efektivní využití. Pokud není tato podniková agenda spravována centrálně, pak často dochází k nepřesnému informování o skutečném provozu zařízení, strojů a výrobních linek. Důsledkem je nesprávné časové rozvržení preventivních prohlídek, nevhodné použití postupů údržby, špatné využití lidského potenciálu apod. Podobná situace se vyskytuje také v dalších odvětvích, která vyžadují nasazení nákladné a špičkové techniky. EAM se proto uplatňuje i v dopravních a logistických organizacích, nemocnicích, armádě, u energetických společností či servisních organizací spravujících areály budov apod.

Nasazení EAM systému v podstatě znamená zlepšení péče o technickou infrastrukturu podniku, která přináší prokazatelné měřitelné přínosy v těchto oblastech:

 • Snižování nákladů – týká se zejména oblasti skladového hospodářství, neboť EAM může napomoci snižovat velikost skladových zásob. Dále souvisí se zvýšením životnosti nákladných strojních zařízení, neboť tak klesají náklady na časovou jednotku jeho provozu. Snižují se také přímé náklady na údržbu, protože EAM umožní identifikovat zařízení s vysokou poruchovostí a eliminovat tak toto „úzké místo“ v provozu. K úsporám dochází v personální oblasti, při spotřebě energií atd. Zkušenosti uživatelských organizací hovoří o úsporách pohybujících se od 20 do 30 % celkových nákladů na údržbu a správu aktiv.
 • Produktivita výroby – zvyšuje se díky odstraňování výpadků strojů a zařízení a zlepšování výrobních procesů.
 • Produktivita údržby – zvyšuje se díky zlepšování organizace práce, snižování prostojů pracovníků údržby a omezování jejich přesčasové práce, snižování podílu následné údržby; a naopak: zvyšování podílu preventivní a plánované údržby.
 • Podpora rozhodování – zlepšuje se, neboť EAM může zajistit přesné a detailní informace o každém zařízení, jeho využití, hodnotě, nákladech, opravách, prostojích apod.

K neměřitelným přínosům zavedení EAM patří zvýšení potenciálu pro získávání zakázek, vyšší spokojenost zaměstnanců a s ní spojená nižší fluktuace. Zvyšuje se také úroveň bezpečnosti práce, úspěšněji a rychleji lze provést potřebné audity ve společnosti.

Servis a údržba pro interní a externí potřeby podniků

Řízení majetku a údržby bývá neodmyslitelnou součástí vyspělých světových informačních systémů. U tuzemských ERP produktů tomu bývá spíše naopak, systém QI však představuje jednu z výjimek. Jeho Enterprise Asset Management je soustředěn do dvou modulů – Evidence majetku a Servis & Údržba.

Prvně jmenovaný modul slouží k vedení základní evidence majetku tak, aby příslušným pracovníkům zajistil přehled o hodnotě majetku, odpisech a osobách, které jím disponují. Modul umožňuje zaznamenat také dodavatele, výrobce, pronajímatele, nájemce, vzájemné vazby mezi evidenčními kartami a další, pro firmu významné údaje.

Modul Servis & Údržba zajišťuje kompletní přehled o servisní a opravárenské činnosti. Je určen pro tři typy organizací. Společnostem, které si nechávají opravovat svá zařízení, poskytuje rychlý přehled průběhu oprav, porovnávání plánovaných a skutečných nákladů, sledování naplánované údržby vlastních zařízení, objednávání servisních služeb, smluvní zajištění údržby a příslušné statistiky.

Obr. 1: Modul Servis & Údržba systému QI z pohledu servisní organizace
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Pro opravárenské firmy zajišťuje tento modul především přehled smluvní údržby prováděné jiným organizacím. Dále umožňuje sledovat servisní plány, zásahy a příslušné náklady na základě výkazů činnosti a spotřebovaného materiálu. V neposlední řadě podporuje řízení objednávkového cyklu pro realizaci servisních zásahů.

Poslední typ představují podniky, které zabezpečují servis ke svým vlastním výrobkům a zároveň potřebují řídit údržbu svých strojů a zařízení. Kromě již uvedených funkcí je pro tyto organizace k dispozici sledování odstávek strojů a zařízení, podpora využívání vlastních standardizovaných servisních postupů, automatická tvorba servisních zásahů na základě předepsané údržby nebo přijaté faktury a rozsáhlé přehledy podle nejrůznějších hledisek (zákazníci, příčiny opravy, spotřebovaný materiál, provedené práce atd.).

Řízení údržby jako základ pro vybudování ERP systému

Zrod společnosti IFS je úzce spojen s jejím prvním švédským zákazníkem, jadernou elektrárnou Barsebäck. Ta se již v 80. letech rozhodla pro automatizaci řízení svých procesů prostřednictvím softwaru IFS Údržba, předchůdce dnešních IFS Aplikací. Jeho úkolem bylo zabezpečit náročnou údržbu v této instituci a zajímavostí je, že tato aplikace zde běží dodnes.

Modul IFS Údržba, který je samozřejmě součástí i nejnovější verze systému IFS Aplikace, dokáže postihnout všechny oblasti zahrnující záruční a pozáruční opravy, preventivní prohlídky a údržbu a také reklamace. Součástí této komponenty je funkcionalita pro Enterprise Asset Management – komplexní řízení životního cyklu a údržby majetku, strojů, zařízení, budov atd.

Komponentou IFS Údržba lze pokrýt servis poskytovaný k prodaným výrobkům i kompletní řízení vlastních kritických aktiv. Využívají ji rovněž společnosti, jejichž hlavním předmětem podnikání je poskytování servisu jako takového. IFS Aplikace umí také reagovat na požadavky zákazníků, přijaté prostřednictvím kontaktního centra. Zákazník přitom nemusí být evidován v systému, což je běžným jevem u společností, které poskytují servis k vlastním výrobkům, prodávaným ale prostřednictvím obchodních partnerů. Důležitá je totiž rychlá reakce, až následně se řeší evidence a vyřízení požadavku, údaje o zákazníkovi, typu opravy a fakturaci.

Pracovní objednávka

IFS Údržba zahrnuje také plánování periodických činností na základě kalendáře (týdně, měsíčně atd.) nebo událostí, případně podle měření (např. u lisu, kde je stanovena kontrola určité části po definovaném počtu hodin provozu). Tyto servisní činnosti generují tzv. pracovní objednávky, ke kterým se přiřazují odbornosti, materiály či požadavky na ně a samozřejmě také mzdové náklady. K plánu jsou pak navázány rozpočty a schvalování. U naléhavých oprav se rozpočty obvykle nedělají a evidují se ex-post na základě servisních smluv. Existuje i mobilní pracovní objednávka, kde lze hlášení o opravě provádět přímo v terénu.

Pracovní objednávka je používána také u netypických servisních služeb, které mění dodavatelsko-odběratelský vztah. Jedná se o organizace poskytující služby při nákupu, za který dostanou zaplaceno, a prodávající služby, za něž naopak platí. Příkladem mohou být zpracovatelé komunálního nebo nebezpečného odpadu. Řeší svoz odpadu (vstup), za který dostanou platbu, a dodávají jej na skládku (výstup), kde naopak platí oni.

Pracovní objednávka má dvě fáze. V přípravě se provádí předběžná kalkulace s určitou mírou přesnosti. Buď se náklady určí čistým odhadem, nebo se rovnou zpřesňují na základě odborností, počtu pracovníků, doby práce, použití materiálů a služeb. V další fázi se sledují skutečné náklady, kapacity jednotlivých pracovníků a oddělení. Pomocí Ganttova grafu lze sledovat danou objednávku a provádět korekce tak, aby nedocházelo k překročení kapacit.

Pracovní objednávku lze vytvářet také na každou z komponent výrobku a díky stromové struktuře celého finálního výrobku je možné vyhodnotit náklady a výnosy, a to v rámci libovolného uzlu struktury. Díky tomu se získají významná finanční data, např. kolik stál servis za definované období, oblast, zákazníka apod. Při tvorbě standardní pracovní objednávky (ekvivalent technologického postupu) se mohou použít tzv. standardní práce, zahrnující jednotlivé odbornosti odpovídající technologickému postupu a použité materiály zase kusovníku.

Zpětná dohledatelnost

Ve výrobě i servisu hrají klíčovou roli informace o vyrobených dílech a jejich přesné identifikaci, což je důležité pro automobilový průmysl i další průmyslová odvětví. Dojde-li např. k chybě na určité výrobní dávce brzd, není problém tyto komponenty dohledat dle výrobních čísel, šarží a zjistit, kde se právě nachází. Zároveň lze zjistit, kde byl výrobek prodán a cíleně oslovit majitele vozů k bezplatné náhradě nebo opravě. V oblasti servisu je pak možno stejným způsobem sledovat zápůjčky, náhradní díly. Tohoto využívá např. dodavatel čerpacích stanic, společnost ADAST-Systems.

Většině zákazníků je proto doporučováno, aby nakupované materiály evidovali v šaržích. Příkladem může být společnost Bonatrans, která vyrábí železniční dvojkolí. Je odběratelem kontislitků (ocelárenský polotovar), kde musí sledovat několik významných ukazatelů (číslo tavby, chemické složení tavby v jednotlivých dodávkách atp.). Přesně eviduje, do kterých kol či dvojkolí byl materiál použit a kterému zákazníkovi byl výrobek následně dodán. K přesné identifi kaci výrobku a na něm provedených činností slouží ve výrobě odhlašování každé operace pomocí čárových kódů. Snímače čárových kódů jsou bezdrátové a on-line propojitelné s IFS Aplikacemi. Systém řízení přes čárové kódy běží 24 hodin, a to z důvodu nepřetržité výroby, přičemž každý výpadek je přesně zaznamenán.Významnou vlastností modulu IFS Údržba je možnost vrátit k opravě pouze část výrobku. Nevyhovující komponenta se vrátí na sklad, poté se opraví, repasuje nebo vyřadí. Opravenou část lze evidovat jako náhradní díl a dále jej nabídnout k prodeji za zlomkovou cenu. Pro přesné sledování komponent je dobré nastavit evidenci výrobních čísel již ve výrobě a na základě toho automaticky vygenerovat strukturu výrobku nebo ji ručně vytvořit. Např. výrobce lokomotiv eviduje rychloměr, který je možno v případě poruchy dodat s jiným výrobním číslem. Vadný kus se přijme zpět, opraví a může se použít u jiné lokomotivy. V systému pak lze vysledovat celou historii jeho použití.

Obr. 2: Řízení údržby v systému IFS Aplikace
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Výše uvedený obrázek znázorňuje nastavení aplikace IFS Údržba, které na základě kalendáře generuje pracovní objednávky pro údržbu zařízení. Nastavení parametru kalendáře se nachází v levém dolním rohu. Parametr určuje, že od 9. měsíce roku 2007 se každý rok po dvanácti měsících bude generovat pracovní objednávka pro preventivní údržbu zařízení 003393 Frézka univerzální.


01.08.2011 - Petr Sodomka, Hana Klčová - četlo 21493 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: