Diskuze

Petr Koptík: Uplatnění cloud computingu ve výrobních podnicích vidím skepticky

Minerva Česká republika patří k nejvýznamnějším ERP dodavatelům na českém trhu. Petr Koptík předseda představenstva této společnosti, poskytl exkluzivní rozhovor časopisu IT Systems a portálu CVIS.CZ. V něm se mimo jiné dozvíte, na čem závisí úspěch při budování softwarové společnosti, jak by se měla hodnotit oborová řešení či jaké aktuální trendy se budou pravděpodobně prosazovat v nejbližší budoucnosti.

Společnost Minerva Česká republika oslaví v příštím roce 20 let působení na českém trhu. Můžete uvést nejdůležitější události, jimiž si za tu dobu vaše společnost prošla?

Za nejdůležitější milník naší existence považuji přerod společnosti z pozice dodavatele hardwaru do role konzultační a softwarové firmy. Dále nás ovlivnila volba strategického partnera a stěžejního produktu - QAD Enterprise Applications. Dlouhodobě jsme se profilovali do výrobního odvětví. V současnosti naše aplikace a znalosti využívá řada prestižních průmyslových podniků nejen v ČR a v Evropě, ale např. také na africkém kontinentě.

K vybudování naší pozice samozřejmě vedlo také mnoho dílčích kroků. Jako jedni z prvních v oboru jsme zavedli procesní řízení ve vlastní společnosti a vybudovali centrální helpdesk pro zákazníky. Společnost QAD nám umožnila participovat na zahraničních projektech a získat tolik potřebné zkušenosti. Nyní již takové mezinárodní projekty řídíme sami a z našeho know-how těží všichni zákazníci, tedy i v ČR a na Slovensku.

Jak vnímáte vaši pozici na českém trhu?

Vycházíme z hodnocení renomovaných analytiků. Ti nás posledních deset let řadí mezi pět nejvýznamnějších dodavatelů ERP systémů na českém trhu, přičemž jsme v této vybrané společnosti jedinou českou firmou dodávající oborově zaměřený produkt.

Jaké jsou hlavní předpoklady pro vybudování softwarové firmy, která po tolika letech patří bezesporu k největším a nejrespektovanějším na tuzemském trhu a dokáže zajišťovat implementační projekty i pro zákazníky v mnoha dalších zemích?

Hlavní předpoklad vidím v tom, že jsme už na počátku formulovali jasnou strategii firmy. Na ni navázala volba strategického partnera, o níž jsem již hovořil a kterou s odstupem času hodnotím jako "správné rozhodnutí ve správnou chvíli". Systém QAD nasazujeme již téměř 20 let a získali jsme za tu dobu více jak 150 zákazníků. Za významný fakt považuji také to, že naši společnost vlastní akcionáři, kteří zároveň působí ve výkonných pozicích a tudíž mají k jejímu řízení blíže než investiční skupiny. To nám umožňuje mimo jiné rozumně investovat do rozvoje firmy. Již při její transformaci na konzultační a softwarovou společnost jsme učinili rozhodnutí o pravidelné reinvestici zisku.

Zatímco mnoho jiných IT firem trápí vysoká fluktuace zaměstnanců, vaše společnost je proslulá tím, že si dokáže své pracovníky udržet po dlouhá léta. Prozradíte nám, v čem spočívá úspěch práce s lidmi?

Péče o zaměstnance je jedním z hlavních předpokladů vybudování úspěšné firmy, zvláště pak v IT odvětví. My jsme se vždy snažili o udržování a rozvoj stabilního týmu zkušených odborníků, kteří jsou schopni vyjít zákazníkovi maximálně vstříc. Daří se nám to zejména proto, že naše lidi umíme adekvátně ohodnotit a dbáme na jejich pravidelné vzdělávání. Především konzultantům umožňujeme projít procesem mezinárodních certifikací.

Česká republika je do jisté míry výjimečná počtem výrobních organizací. V tomto ohledu patří dokonce na první místo mezi zeměmi evropské sedmadvacítky. Jak vnímáte výrobní sektor a jeho vývoj v posledních dvaceti letech?

Souhlasím. Česká republika je tradiční průmyslovou zemí, proto jsme také orientovali naši firmu na segment výrobních podniků. Jeho rozvoj byl podporován vstupem zahraničních investorů a rozšiřováním mezinárodních poboček.

V devadesátých letech i počátkem nového tisíciletí se firmy nacházely na různé úrovni vývoje a používání informačních systémů. Mnoho z nich bylo řízeno za pomoci více nepropojených počítačových aplikací a jejich chod závisel na několika klíčových pracovnících. Roztříštěná infrastruktura a datová základna si pak vyžadovaly aplikaci časově i finančně náročných postupů. Složitě se prováděly např. replikace databází a realizace potřebných výstupů trvala neúměrně dlouho. Postupem času se situace zlepšovala. Na českém trhu se etablovaly zahraniční i tuzemské IT firmy, kterým se dařilo situaci ve výrobních podnicích zlepšovat. Je však pravda, že potenciál pro zefektivňování procesů a nasazování moderních IT aplikací v tomto sektoru je pořád obrovský.

Vyspělé společnosti a firmy pracující v dodavatelském řetězci pokročily ještě dále. Začaly zavádět SCM aplikace, podporu pro EDI, v provozech s opakovanou výrobou nasazovaly řešení na principu Lean Manufacturing apod. Tím došlo k užšímu propojení procesů nejen v rámci firmy, ale také celého dodavatelského řetězce. Hlavním úkolem se stalo zvyšování efektivnosti hodnototvorných i navazujících podpůrných procesů.

Aktuální statistiky ČSÚ poukazují na zaostávání českých podniků za průměrem zemí evropské sedmadvacítky ve využívání ERP, CRM i SCM aplikací. Co je podle vás hlavní příčinou tohoto zaostávání, navíc v tak vyspělé průmyslové zemi, jako je právě ČR? Jak myslíte, že se tato situace bude vyvíjet do budoucna?

Ve vertikálách, v nichž působí naše společnost, takové zaostávání nepozoruji. Své tvrzení opírám o zkušenosti našich konzultantů, kteří se podílejí na projektech v zahraničí i tuzemsku. Jsem přesvědčen, že v rámci Evropské unie je využívání softwarových aplikací, na něž se ptáte, minimálně srovnatelné.

Petr Koptík

Petr Koptík má více než dvacetileté zkušenosti v oboru IT. Ve společnosti Minerva Česká republika působí od roku 1992, kdy byla společnost založena. Pozici obchodního ředitele zastává od roku 1999 a od března 2008 je ve funkci předsedy představenstva. Pod jeho vedením se Minerva propracovala mezi pět nejvýznamnějších dodavatelů ERP systémů v České republice. Petr Koptík má nemalou zásluhu také na tom, že společnost dokázala expandovat také na zahraniční trhy, zejména do Ruska, na Ukrajinu, Slovensko a do Litvy.

Vzhledem k tomu, že se vaše společnost specializuje na dodávky informačních systémů do výrobních společností, můžete objasnit, v čem je tento segment zákazníků specifický nebo dokonce výjimečný?

Na rozdíl od bank a obchodních společností je zde jeden velmi složitý a přitom životně důležitý proces. Tím je plánování a řízení výroby. A právě oborové ERP systémy umějí tento proces nejlépe pokrýt a zvládnout.

Můžete říci, jak jste dospěli k vývoji oborových řešení? Proč jste zaměřili právě na pět vertikál - automobilový průmysl, strojírenství a elektrotechniku, farmacii a chemický průmysl, potravinářství a výrobu spotřebního zboží?

Volba uvedených vertikál souvisí s výběrem našeho strategického partnera. Společnost QAD se zmíněnými obory zabývá již od roku 1979. ERP systém QAD Enterprise Applications je dlouhodobě vyvíjen podle požadavků vyjmenovaných odvětví, takže v porovnání s konkurenčními produkty obsahuje nejen veškeré důležité funkce, ale i velmi specifická detailní řešení, která pak u zákazníků nemusíme složitě upravovat nebo dokonce vyvíjet na zakázku.

Mnohá výběrová řízení ukazují, že se vám daří často uspět nejen proti dodavatelům světových softwarových produktů, ale i systémů tuzemské provenience. Jaké konkurenční výhody přináší váš ERP systém ve srovnání se světovými i tuzemskými produkty?

O detailně zpracovaných vertikálních řešeních jsem již hovořil. Ta jsou bezesporu naší hlavní konkurenční výhodou. Dále je to celosvětová působnost produktu, který používá více jak 5 500 zákazníků. Tato početná báze předurčuje zajištění vývoje funkcionality a použití moderních technologií. Nové funkce jsou do systému přidávány na základě dlouhodobé spolupráce a průzkumů u zákazníků QAD ve všech vertikálách po celém světě.

Rád bych ještě zmínil zabezpečení podpory a servisních služeb. Tuzemští ERP dodavatelé mohou jen velmi obtížně financovat dlouhodobý vývoj svého systému tak, aby odpovídal požadavkům zákazníků a zároveň respektoval aktuální trendy v oboru a technologiích prosazovaných na globální úrovni. Tuzemští ERP dodavatelé často vytváření řešení na míru u jednoho zákazníka a pak jej označují jako "oborové". To je však omyl. Takovéto řešení nezahrnuje obsáhlé know-how z daného odvětví je pouze "otiskem" procesů jedné konkrétní firmy, která může fungovat velmi specificky. Nejde tedy o žádný standard vyvinutý na základě spolupráce s desítkami firem, u něhož by dodavatel mohl seriozně garantovat jeho budoucí rozvoj.

Jaké typy servisních služeb považujete z vaší strany za zákazníky nejvíce žádané?

Zákazníci nejčastěji využívají těch servisních služeb, které zajišťují dostupnost specialisty se stoprocentní znalostí procesů a konkrétní instalací systému QAD u daného klienta. Další službou, která získává na oblíbenosti je tzv. expertní konzultace. Ta zahrnuje poradenství našich pracovníků při reengineeringu procesů v rámci implementace informačního systému.

Společnost Minerva je aktivní v Odette, poskytuje školení MMOG/LE, a to i mimo ČR a SR. Jak hodnotíte s odstupem času tyto vaše aktivity?

Významná část našich zákazníků podniká v automobilovém průmyslu, pro něhož byl standard MMOG/LE primárně vyvinut. Firmy působící v dodavatelském řetězci musí fungovat efektivně a splňovat požadavky dodavatelů úrovně Tier 1 a automobilových výrobců. Zákazníci, výrobci i subdodavatelé pak požadují, aby měl jejich obchodní partner rating A. Minerva pak pomáhá těmto firmám dosáhnout nejvyšší úrovně hodnocení tím, že zavádí řešení vedoucí k odstraňování nedostatků v procesech. Jako příklad lze uvést podporu EDI.

Všichni naši konzultanti pro odvětví automobilového průmyslu principy MMOG/LE ovládají a mohou nabídnout bohaté zkušenosti, které načerpali v praxi. Odborníci z Minervy pravidelně překládají pro Odette a AIAG nově uvolněné verze standardu do české a ruského jazyka. Školení pak zajišťujeme také v angličtině. V současnosti jsme jedinou společností, která v ČR školí MMOG/LE. Rád bych ještě podotkl, že při této činnosti máme významnou oporu ve společnosti QAD. Ta, jako jediný ERP dodavatel, je členem Odette International a autorsky se podílí na tvorbě standardů.

Jaké trendy budou podle vás nejvíce ovlivňovat trh s podnikovými informačními systémy? Co budou podle vašeho názoru žádat zákazníci v následujícím období nejčastěji?

Předpokládám, že se začnou ve větší míře prakticky používat některé technologie, metodiky a aplikace, o nichž se hovoří již delší dobu. Mám na mysli především servisně orientovanou architekturu, mobilní zařízení a přechod od "in-house" obchodního modelu dodávky a provozu některých IT aplikací do prostředí cloud computingu. Záměrně říkám "některých", neboť např. u ERP systémů nevidím "provoz v oblacích" jako příliš reálný. Důvodem jsou specifika jednotlivých podniků, která lze jen těžko zobecnit do opakovaného řešení. Nakonec ani u našich zákazníků nevidíme přílišný zájem o tento způsob nasazení a provozu informačního systému. Naše společnost je každopádně připravena případný požadavek klienta na pronájem aplikací formou cloud computingu splnit.

Z již uvedených trendů bych vyzdvihl větší využití konceptu SOA, především v oblasti integrace specializovaných dílčích řešení v rámci ERP systému.

Děkuji za rozhovor.


27.10.2011 - Hana Klčová - četlo 21583 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: