Diskuze

Money S3 a Stereo 2004: polemika nad hodnocením aplikací

MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844 a předseda dozorčí rady Cígler software, reaguje na článek "Money S3 a Stereo 2004: uživatelské srovnání ekonomických aplikací". Uvádí na pravou míru některé nepřesnosti a polemizuje se závěry hodnocení Money S3. K pochybnostem nad obsahem hodnocení se vyjádřili také autoři původního článku Martin Belko a Romana Fojtíková.

Rozhodl jsem se reagovat na článek "Money S3 a Stereo 2004: uživatelské srovnání ekonomických aplikací" autorů Martina Belka a Romany Fojtíkové. Jsem daňový poradce, Money používám od roku 1994. Osobně se domnívám, že výše uvedený článek popisuje některé názory dosti tendenčně, v řadě případů podává nepřesné nebo nepravdivé informace.

Nejprve k technické podpoře po telefonu, u níž autoři vytkli, že je uživatel Money S3 odkázán na placenou linku. Pokud se podíváte na webovou podporu Sterea 2004, zjistíte, že podpora má naprosto stejný systém jako Money - za úplatu výrobce rozesílá nové verze a pokud má uživatel registrovanou službu Aktualizace, může kdykoliv volat na hotline. Výrobce Sterea dokonce i tuto svoji službu nazval stejně, jak ji od roku 1999 nazývá Cígler software. Autory článku pravděpodobně zmátlo, že v případě Cígler software se jedná o bílou linku Českého Telecomu. Ta však není placená, jen zabezpečuje v režii výrobce přesměrování podle regionu na nejbližší centrum technické podpory Cígler software. To znamená, že zákazník volající např. z Vyškova skončí na hotline v Brně a pražský uživatel se dovolá do Prahy.

K tvrzení, že "aktualizace programu jsou u Sterea 2004 mnohem častější než u Money S3, což odpovídá zejména změnám legislativního okolí podnikání" bych rád podotkl následující:

Co se týče aktualizací, pak zákazníci Cígler software letos dostali 3 CD s novinkami (v lednu k legislativě, v dubnu a květnu k EU). Ke stažení na internetu vyšly další dvě verze. Když se podíváte na počet odkazů na nové verze u Sterea 2004 a jen namátkou se jimi proberete, pak se v řadě případů jedná jen o opravy formulářů či chyb programu. Těžko lze uvádět jako výhodu, že si každé dva týdny musím instalovat verzi opravující chyby verze předchozí.

K tvrzení, že "Výhoda této malé firmy (Kastner Software) spočívá v tom, že je blíže svým zákazníkům": Předpokládám, že autoři nemyslí lokality, kde firma působí (společnost Kastner Software v Kostelci na Hané, společnost Cígler software v Praze, Brně, Bratislavě, Liberci, Ostravě, Plzni, Prievidzi, Prešově, Uherském Brodě a ve Zlíně) ale velikost společnosti. Pokud by platilo, že počtem zaměstnanců velké společnosti jsou vzdálenější koncovým malým uživatelům více než malé firmy, potom by třeba společnost Hewlett Packard nemohla prodávat tiskárny pro domácí použití apod.

Další, velmi spornou věc si dovolím plně ocitovat: Autoři uvádějí: "Stereo 2004 kromě roletového menu nedisponuje klasickými ikonami, ale jedinečnou mapou programu, která účetního při práci přímo vede. v mapě programu na jednotlivých listech jsou zobrazeny kroky firemních a účetních procesů s grafickým vyobrazením. Tím je program mnohem přehlednější a práce rychlejší. Ovládání programu je prostřednictvím klávesových zkratek, myš není takřka zapotřebí. Pohyb v dokladech je pomocí šipek a klávesnice Enter, doklady se ukládají dvojstiskem Enter + Alt. Zabezpečení přístupu do programu je u obou programů úplně stejné. v rámci zadávání uživatele je možno zvolit i heslo a profil přístupu k jednotlivým částem programu."

Pro srovnání uvádím dva snímky téže obrazovky, první ukazuje "mapu programu" Sterea 2004:

Mapa programu Stereo 2004
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)Další znázorňuje prostředí Aktivní pracovní plochy (APP)Money S3, konfigurované podle příkladu Sterea, kdy každá ikona může mít klávesovou zkratku podle volby uživatele:

Aktivní pracovní plocha Money S3
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)Osobně bych obě obrazovky okomentoval následovně: Ikony na ploše mapy Sterea i APP Money S3 volají danou funkci. Šipka v tomto případě Sterea jen graficky "vede" podnikatele, zřejmě aby omylem neudělal fakturu dřív, než přijme objednávku. Ovšem zdůrazňuji, že Stereo 2004 standardně naběhne bez "Mapy", tedy s tou prázdnou bleděmodrou plochou na pozadí - takto:

Aktivní pracovní plocha Stereo 2004
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)V Money S3 navíc ikony i rozložení nejsou pevně dané, ale lze si udělat libovolný počet separátních rozložení (různé mapy programu ve Stereu) a každé ikoně lze přiřadit svoji vlastní klávesovou zkratku. Nápovědu je možné po měsíci práce vypnout a místo ní může být například nástěnka na vyměňování vzkazů mezi uživateli v síti nebo i třeba on-line webová stránka uživatelské firmy (časté bývají stránky s tabulkou kurzů nebo stránka s aktualitami k Money u zákazníků s pevnou linkou). Teoreticky lze dát na pozadí i šipky jako ve Stereu.

Autoři dále uvádějí "Vhodnějším uspořádáním údajů oproti Money S3 je však práce mnohem rychlejší. Zadávání daně z přidané hodnoty je vhodně řešeno přes navigační klávesu F12. Po zobrazení DPH kalkulátoru, ve kterém jsou zobrazeny všechny varianty výpočtu daně od ceny bez daně až po cenu s daní ve všech sazbách a různých zaokrouhleních, si může účetní vybrat vhodné údaje."

Zejména u faktur vystavených lze v programu Money S3 velmi dobře využít typy dokladů. Pokud jsou tyto typy dobře nastaveny, stačí při vystavování faktury doplnit z adresáře odběratele, zadat položky a doklad uložit. Jednodušší už to opravdu být nemůže.

Co se týče DPH kalkulátoru ve Stereu, autoři článku zcela pominuli funkci Money S3 Daňová kalkulačka, kde si uživatel může rychle spočítat ceny s daní/bez daně podle zvoleného zaokrouhlení. v dokladech potom tuto funkci nahrazuje tlačítko Korekce. Money S3 standardně spočítá z položek ceny bez daně, daň a celkové ceny v jednotlivých sazbách DPH a provede zaokrouhlení částek dle nastavení. Pokud chce uživatel změnit způsob zaokrouhlení nebo některou z částek, může si po stisknutí tlačítka Korekce nastavit a prohlédnout požadované změny a poté je uložit do dokladu.

Další, velmi spornou věc si dovolím plně ocitovat: Autoři uvádějí: "Velkou výhodou u Sterea 2004 pro podnikatele, kteří vedou účetnictví jednou za čas stylem "krabice od bot", je možnost třídění a přečíslování dokladů dle zvoleného kritéria. Odpadá tak stornování či mazání dokladů a opětovné vypisování dokladů. Přečíslování je možné jak automaticky tak ručně. u Money S3 změna čísla dokladu není možná."

Ze zákona o účetnictví vyplývá, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Pokud by program Money S3 umožňoval uložené a zaúčtované doklady přečíslovat, nebyla by dodržena průkaznost účetnictví. Souhlasím s tím, že tato funkce může být zajímavá pro účetní dostávající zmíněné krabice od bot. Ale asi bych si netroufl vlastnost programu, která je v přímém rozporu se zákonem o účetnictví, prezentovat jako stěžejní účetní rozdíl jednoho programu vůči druhému. Program, který prošel auditem, ani takovou funkci obsahovat nesmí a použití programu s těmito funkcemi pro účtování ve větší firmě přímo láká k obohacování zaměstnanců bez jakékoliv možnosti zpětného dohledání, kdo to spáchal.

Také nesouhlasím s tvrzením: "V Money S3 se zálohuje pouze aktuální firma do formátu LZ. k obnově dat je nutno v programu vytvořit nejdříve firmu a zadat její základní údaje a až pak je možno obnovit data."

Obnovu dat je možné provést v již existující agendě. Pokud ale chce uživatel obnovit data do nové agendy, potom stačí vytvořit novou agendu, v ní zadat název agendy a do této agendy je možné obnovit data. Všechna nastavení agendy se převezmou ze zálohy. Důvod je prostý - aby si uživatel nechtěně nemohl přepsat data cizí společnosti.

Autoři dále uvádějí "Oba programy využívají pro tvorbu výkazů sekundární program. u Money S3 je to tzv. Editor formulářů, ve kterém je možno upravovat vzhled dokladů a formulářů těsně před tiskem. k tisku je třeba kliknout na ikonu v menu, kde se zobrazí další možnosti. v programu Stereo 2004 je tato situace řešena úplně odlišně. Tisk je možný po stisku klávesnice F6, kdy se ihned zobrazí náhled tištěného dokladu a je možno hned vytisknout, nebo pomocí dvoustisku Ctrl + P, kde jsou zobrazeny všechny doklady."

Tisk dokladů je možný z každého seznamu dokladů. Uživatel si zvolí, co chce vytisknout (např. doklad se zaúčtováním) a ze standardního tiskového dialogu se může podívat na náhled nebo doklad rovnou vytisknout na zadané tiskárně. Editor formulářů při tisku tedy vůbec nemusí použít. Editor formulářů umožňuje uživatelům individuálně upravovat dodávané formuláře nebo si vytvářet formuláře vlastní.

Pokud některé formuláře umožňují doplnění nebo opravu hodnot, potom uživatele těmito úpravami provede průvodce zvoleným formulářem (např. přiznání k DPH).

Perlička na závěr - autoři společnosti Cígler software vytýkají "nekonzistentní přístup při uplatňován podpory". Pan Belko dokonce uvádí, že od Cígler software neobdržel další aktualizace programu a že chyba vznikla na straně Cígler software.

Jak pan Belko v tomto odstavci přímo přiznává, byl uživatelem starší verze Money a proto mne u něj udivuje nejen dnešní "neznalost" některých funkcí programu ale zejména zainteresovanost v této věci. Navíc, osobně jsem si u Cígler software ověřil, že panu Belkovi byly na jeho adresu odeslány všechny aktualizační CD v roce pořízení programu, tedy v roce 2002. Aktualizaci za rok 2003 a 2004 neuhradil, takže mu CD již dále posílány nebyly. Pan Belko je z Přerova, 30 km od Kostelce na Hané kde sídlí výrobce Sterea, společnost Kastner software. Možná právě zde lze hledat příčinu nedostatku jeho určité novinářské etiky při psaní výše uvedeného příspěvku. Podivná je i skutečnost, že autoři příspěvku zcela pominuli veškeré funkce, které má Money S3 oproti Stereu navíc.


MVDr. Antonín Kozdera, CSc.Ve článku "Money S3 a Stereo 2004: uživatelské srovnání ekonomických aplikací" jsme v oddíle "Podpora" chybně uvedli, že Money S3 má placenou linku (od poloviny minulého roku již tato linka placena není), a že aktualizace u Sterea 2004 je mnohem častější než u Money S3 (četnost aktualizací je srovnatelná). Tímto se společnosti Cígler software velmi omlouváme.

Co se týče závěrů našeho hodnocení: Jak už jsme v původním článku uvedli, jde o hodnocení subjektivní z pohledu uživatele a názory jednotlivých uživatelů se na práci s Money S3 samozřejmě mohou lišit. Rozhodně prohlašujeme, že naším záměrem nebylo nijak poškodit společnost Cígler software a už vůbec ne ve spojení s její konkurencí.


Za autory Martin Belko, účetní

Odkaz na původní článek s hodnocením obou aplikací naleznete ZDE .


23.06.2004 - Antonín Kozdera, Martin Belko, Romana Fojtíková - četlo 21484 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: