Diskuze

Nepřekonatelný servis v režii Helios Green

Akciová společnost Pražské služby je dlouholetým zpracovatelem komunálního odpadu. Zabývá se také čištěním komunikací a silničářskými činnostmi, které zajišťuje po celé České republice. Následující případová studie popisuje, jak se této společnosti daří budovat podnikový informační systém a jaké přínosy jí plynou z dlouhodobého vztahu s největším tuzemským ERP producentem.

Ekologické služby se sedmdesátiletou tradicí

Akciová společnost Pražské služby vznikla v roce 1994 transformací Pražských komunikací, jejichž historie sahá až do roku 1949, kdy byly zřízeny Technické služby hlavního města Prahy. Od svého počátku se stala tato společnost hlavním operátorem městského systému komplexního sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu na celém území hlavního města Prahy. Společnost dosahuje výnosů na úrovni 3 mld. Kč (2010) a zaměstnává více jak 1 700 pracovníků.

Podnik je rozdělen do několika částí, které tvoří ředitelství společnosti, závody pro odvoz odpadu, údržbu komunikací a energetické využití odpadu (spalovna v Malešicích). Každý závod má pak své provozovny, popř. střediska. Ty se zabývají podobnou či stejnou činností, dle zaměření své řídící složky.

Posláním společnosti je poskytování "nepřekonatelného servisu" zákazníkům za respektování těch nejpřísnějších ekologických zásad.

Pořádek v odpadovém hospodářství i na komunikacích

Stěžejní činností Pražských služeb je odpadové hospodářství, které zahrnuje klasický svoz komunálního odpadu, a také provoz sběrných dvorů (osm stanovišť) pro likvidaci objemového odpadu a přistavování velkoobjemových kontejnerů. Společnost dále zajišťuje zpracování bioodpadu, potravinářského odpadu a recyklaci elektroniky. Využívá rovněž třidící linky pro papír, plasty a nápojové kartóny. Společnost rovněž zajišťuje a koordinuje sběr a svoz tříděného skla a plastů do smluvních dotříďovacích a zpracovatelských zařízení. K významným činnostem patří také prodej tříděného papíru dalším zpracovatelům. Společnost poskytuje výše zmíněné služby jak firmám, nebo státním institucím, tak i občanům.

Pražské služby se rovněž zabývají silničářskými pracemi, k nimž patří provádění dopravního značení, čištění komunikací a jejich součástí, zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací, drobné stavební opravy chodníků a vozovek a údržba silniční zeleně. V oblasti dopravního značení a zařízení jsou Pražské služby jednou z největších firem v ČR s celorepublikovou působností.

Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001, 14001, 27001 a OHSAS 18001. Je také certifikována pro sběr a svoz komunálního odpadu od Eko-kom, systémem jakosti v oboru pozemních komunikací, stavebními dodavateli a vlastní i některá další osvědčení.

Počátky automatizovaného plánování podnikových zdrojů

Pražské služby patří k organizacím, které velmi aktivně využívají informační systémy a technologie pro řízení většiny svých procesů. První významný IT projekt z oblasti automatizovaného plánování podnikových zdrojů byl zahájen v květnu 1999. Tehdy začala společnost Info Nova vyvíjet zakázkové řešení pod názvem Popel, a to na bázi ERP řešení LCS Noris (dnes pod názvem Helios Green), jehož producentem byla společnost LCS International (dnes Asseco Solutions). Předchozí informační systém již nedokázal zvládnout požadavky, zejména v oblasti fakturace a řízení skladového hospodářství. Proto došlo k jeho výměně a podepsání kontraktu s novým dodavatelem na vývoj a implementaci zakázkového řešení.

Nejprve bylo uvažováno pouze o vytvoření a nasazení nově vytvořeného modulu Popel, posléze byl projekt rozšířen také na pokrytí a integraci dalších podnikových činností, jako jsou účetnictví, správa majetku a personalistika. První fáze zavádění ERP systému skončila v listopadu 2002, kdy byl Popel a ostatní agendy integrované v prostředí LCS Noris předány do ostrého provozu celkem 300 uživatelům společnosti. Firma tak započala období integrovaného a automatizovaného plánování podnikových zdrojů, v němž za partnerství společností Info Nova a Asseco Solutions pokračuje dodnes.

Stavíme na silném IT oddělení

Společnost patří do kategorie těch organizací, které disponují silným IT oddělením. Aplikační podpoře ERP systému Helios Green se věnují čtyři pracovníci. Zabývají se analýzami, realizací projektů a servisem pro koncové uživatele, jako je např. hotline. Další zaměstnanec má v kompetenci správu databázových serverů, inovace veškerého softwaru a jeho testování. "Náš tým je dlouhodobě personálně stabilizovaný, nemáme téměř žádnou fluktuaci. Naši IT odborníci pracují ve společnosti 10 a více let," uvádí Dagmar Vyšínová, vedoucí administrace aplikací ICT Pražských služeb.

"Nemáme vlastní programátory, ale odborníky, kteří navrhují procesy a umějí předkládat jasně formulované požadavky našemu partnerovi pro vývoj v systému Helios Green. Příkladem navrhovaného procesu může být aktuální požadavek vedení naší společnosti zabudovat do systému schvalování zápisů z investiční komise. Úkolem pracovníků IT oddělení bude připravit návrh správného fungování pracovních toků v tomto procesu. Workflow vychází z obecného standardu a funkcionality Helios Green, k nimž disponujeme licencemi. Naši analytici pak daný proces navrhnou a nastaví příslušné funkce, jako jsou přijímání, schvalování, předávání apod. V případě, že by se jednalo o příliš obtížné nastavení, pomohou nám při jeho řešení pracovníci dodavatele," popisuje konkrétní příklad spolupráce Dagmar Vyšínová.

Na cestě k nové verzi

V průběhu let původně implementovaný systém Noris stárnul a po pěti letech jeho užívání začala společnost uvažovat o upgradu. Mezitím výrobce dokončil zcela novou verzi Helios Green, která využívala technologicky mnohem dokonalejší platformu Microsoft.NET. V roce 2008 pak padlo rozhodnutí o přechodu na zcela nové řešení Asseco Solutions.

Dagmar Vyšínová k tomu uvádí: "Migraci jsme brali jako nutnost. Na naší straně rostly nároky na inovace systému formou zakázkových úprav. Platforma PowerBuilder, na níž bylo vystavěno původní ERP řešení, však přestávala dostačovat. Navíc některé z našich požadavků bylo možné řešit v rámci standardního nastavení moderního systému vybudovaného na bázi Microsoft.NET."

V první fázi inovačního projektu byla realizována tzv. migrační studie. Ta obsahovala technické řešení a revizi používaných i nepoužívaných funkcí. V minulosti se totiž od některých záležitostí upustilo. Vzhledem k tomu, že se na systému neustále pracuje a provádějí se průběžné inovace, nebylo nutné při migraci vše měnit a tím vynakládat nadbytečné finanční prostředky.

Hlavní milníky inovačního projektu

Zpracování migrační studie trvalo zhruba jeden měsíc, a to včetně několika kol konzultací, k nimž byli zváni klíčoví uživatelé. Cílem bylo zachovat vše, co v původním systému správně funguje. Postup, jak realizovat některé procesy, se ale v nové verzi změnil. Proto bylo třeba činit kompromisy, zejména při pořizování dat při řízení majetku a účetnictví. V jiných oblastech si naopak správci systému a jeho uživatelé prosadili zachování stávajících postupů.

Pracovníci IT oddělení pracují v několika prostředích. Používají ostrou verzi systému s reálnými provozními daty a testovací klon na zkoušení novinek a úprav. Při migraci pracovali navíc s databází určenou právě pro tento proces a odzkoušení úprav prováděných partnerskou organizací Info Nova.

Testování inovovaného systému proběhlo ve čtyřech etapách, do nichž bylo zapojeno celkem 50 osob z řad IT analytiků a klíčových uživatelů. Podle testovacích scénářů se zkoušela funkčnost průběžně dodávaných částí řešení. Tento proces se mnohokrát opakoval, aby se podařilo odstranit veškeré chyby a dodržet návaznosti v rámci integrovaného systému. Čas, který konzultanti a testeři na migračním projektu strávili, je odhadován na cca 12 000 člověkohodin.

Obr. 1: Plán pravidelné údržby vozidel a strojů
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Zhodnocení rizik migrace

Na závěr se uskutečnil kompletní test celého řešení, který byl zaměřen nejen na správnost průběhu všech procesů a funkcí, ale také na zátěž. Až po takovémto náročném a komplexním odladění bylo možné vypnout starou verzi a plnohodnotně přejít na moderní Helios Green, s nímž v současnosti pracuje 300 uživatelů, tedy stejný počet jako s původní verzí Noris.

Migrace byla dokončena v září 2010. Celý proces včetně přepisu úprav do nového prostředí tedy trval dva roky. Kromě komplexního zakázkového řešení Popel bylo třeba přenést celou řadu dílčích úprav, neboť Pražské služby mají vlastní postupy uzpůsobené na míru v každém modulu systému. Přitom bylo nutné dbát na dodržování legislativy a vzájemnou provázanost tak, aby Helios Green poskytoval jednotnou verzi pravdy na všech svých výstupech.

"Hlavní riziko migrace spatřuji v tom, že obě partnerské strany musí věnovat zvýšenou pozornost celému procesu, a to jak z celkového pohledu, tak v jeho jednotlivých krocích do nejmenšího detailu. Největší nebezpečí spočívá v jeho podcenění, a to včetně testovací fáze. Každý nedostatečně prověřený subproces či funkce mohou znamenat velké problémy při ostrém provozu. Vzhledem k tomu, že jsme si těchto úzkých míst byli vědomi, dbali na pečlivém provedení veškerých prací a ty koordinovali za spolupráce s konzultanty společností Info Nova a Asseco Solutions, podařilo se úspěšně celý systém předat našim uživatelům, aniž by následovaly větší problémy s jeho provozem," hodnotí proces migrace Dagmar Vyšínová.

Obr. 1: Detail plánu svozu odpadu
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Přínosy celkového řešení

Nejvýznamnější přínosy inovace systému na Helios Green zaznamenali jeho správci uvnitř organizace. Vzhledem k tomu, jak důležitá je jejich role při udržování a průběžném vylepšování celého řešení a poskytování servisu koncovým uživatelům, jsou tyto přínosy důležité i pro organizaci jako celek. Jde především o úsporu nákladů, které by se musely vynakládat na užší spolupráci s dodavatelem, časovou náročnost prací spojených s inovacemi systému a poskytováním služeb v rámci firmy formou hotline. Dále se zvýšila produktivita práce, a to nejen uvnitř IT oddělení, ale i na dalších pracovištích. Helios Green na bázi moderní platformy Microsoft.NET poskytuje celou řadu nástrojů, kterými lze zlepšovat uživatelský komfort i pracovní postupy. V neposlední řadě umožňuje IT specialistům tvůrčí samostatnou práci, kterou by jim méně otevřený systém nedovoloval v takové šíři.

"Dříve nebo později bychom migraci na novou verzi systému stejně museli provést, protože podpora toho původního byla časově omezena, i když dodavatel na nás kvůli upgradu nijak netlačil. Ale je to přirozený běh vývoje v oblasti IT. Jsme tedy velice rádi, že se nám podařilo migraci provést bez větších problémů. Je zřejmé, že žádný takovýto složitý změnový proces neprobíhá hladce, záleží však na schopnosti dobře spolupracovat s partnerskými organizacemi. S jejich součinností mohu vyslovit naprostou spokojenost. Díky úspěšně provedenému přechodu na novou verzi systému nyní disponujeme skutečně výkonnými a komfortními nástroji, které nám pomohou jej rozvíjet i v následujících letech," uzavírá hodnocení celkových přínosů projektu Dagmar Vyšínová.


21.03.2012 - Hana Klčová - četlo 21478 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: