Diskuze

Oborová a procesní řešení v ERP systémech

Často se v posledních letech mluví a píše o oborových řešeních. Mnoho ERP dodavatelů je používá v rámci konkurenčního boje jako vějičku na zákazníky. V řadě případů jde ale jen o marketingové proklamace, za nimiž nestojí kvalitní produkt, který by bylo možné skutečně nazvat jako oborové nebo procesní řešení. V následujícím článku si popíšeme, jak správně obě kategorie definovat a představíme si několik typických příkladů.

Co je oborové a procesní řešení

Typická oborová (odvětvová, branžová nebo také vertikální) řešení bývají připravována výrobci a jejich vývojovými partnery podle požadavků průmyslových odvětví. Zahrnují předdefinované operace a funkčnosti systému odpovídající danému oboru činností, které pak bývají dále upravovány dle požadavků zákazníka. Takováto oborová řešení zahrnující rozsáhlé know-how z realizovaných projektů v konkrétní vertikále jsou pro uživatelskou organizaci velmi výhodná. Přinášejí totiž standardní postupy z daného oboru podnikání, nejlepší praktiky pro realizaci specifických agend podniku (např. při řízení obalového materiálu v potravinářských podnicích nebo při technické přípravě výroby ve strojírenské prvovýrobě a montáži), snadnější a levnější úpravy pro klienta podle jeho požadavků.

Méně frekventovaným pojmem je pak tzv. procesní řešení. To je obvykle zaměřeno na detailní funkcionalitu konkrétního procesu, nebo souboru procesů, jako jsou diskrétní výroba, procesní výroba, řízení majetku a správa kritických aktiv, řízený sklad apod. Tato procesní řešení lze využít ve více různých odvětvích, pro něž je uvedený proces typický a jeho charakteristiky vyžadují specifické postupy při automatizaci a integraci v rámci ERP systému.

Pozor na individuální zakázkové produkty

Ne každé oborové nebo procesní řešení je ale vytvářeno na základě širokých znalostí s cílem připravit předdefinovaný rámec standardních postupů pro další úpravy. Někteří výrobci ERP systémů vytvoří "oborové řešení" na základě jediné implementace a zakázkové úpravy v podniku a pak jej nabízí dalším firmám ve stejném odvětví.

Bez dlouholetých znalostí získaných realizací řady projektů u více organizací nebo světové špičky z daného oboru podnikání tak vzniká specifické, podle požadavků jednoho klienta upravené řešení, které v sobě skrývá řadu úskalí na to, aby mohlo být "vícekrát úspěšně zopakováno" u dalších zákazníků. Může sice přinést určitou znalost procesů a postupu od podobné organizace, většinou se však netvoří předpřipravený standard, na jehož základě je možné úsporně a snadno vytvořit potřebné uživatelské úpravy. Nemusí rovněž poskytnout všechny důležité nejlepší praktiky, naopak může zahrnovat zcela specifické a pro jiné organizace nevhodné praktiky a postupy, které klient dříve nebo později odbourá či se jim nevhodně přizpůsobí. Takováto řešení jsou příliš nákladná a neefektivní pro jiné klienty, než pro jaké byla vyvinuta. Seriozní dodavatelé je nazývají jako zákaznická, nikoliv jako oborová nebo odvětvová.

Realita českého trhu

S nesprávně klasifikovanými (dle jednoho klienta vytvořenými) oborovými nebo procesními řešeními se můžeme setkat zejména u těch dodavatelů, kteří nemají dostatek kvalitních pracovníků a odpovídající znalostní základnu pro vývoj standardizovaných odvětvových funkčností. Často se jedná o tuzemské producenty ERP systémů, kteří tzv. oborová řešení používají spíše jako marketingový nástroj, než jako faktický produkt, který je nositelem standardizace, rychlé a nenákladné implementace.

Problémy se nevyhýbají ani světovým ERP výrobcům. Ti mají možnost nabídnout svým zákazníkům standardy a nejlepších praktiky vytvořené pro jednotlivá odvětví na základě projektů a zkušeností získaných v mnoha světových podnicích. Není to samozřejmě pravidlem u všech dodavatelů. Někteří se potýkají s velmi dlouhou dobou přenosu vertikálních řešení, jiní ponechávají příliš volnou ruku svým partnerům, kteří pak vyvinou zákaznické (nebo zakázkové) řešení a vydávají ho za odvětvové.

Na českém trhu se však podařilo prosadit některým menším IT společnostem, které si našly vhodný tržní segment a pro něj připravily oborové řešení na bázi globálně dodávaného ERP systému. Nyní věnují většinu úsilí jeho rozvoji a obsluze zvoleného odvětví. Tito specialisté vhodně diverzifikovali své služby pro nabídkou přesycený český trh a stali se vysoce konkurenceschopnými nejen proti dodavatelům levných univerzálních systémů, ale i proti výrobcům, kteří dávají přednost vývoji více oborových řešení pro širší tržní segment. Jiní specialisté naopak vytvořili z původně jedinečného zakázkového produktu jeho dlouhodobým inovováním oborový standard, který však vzhledem k jeho specifičnosti lze na českém trhu uplatnit jen velmi omezeně. Má však smysl jej pro daného zákazníka dále rozvíjet a dílčí nejlepší praktiky aplikovat v jiných implementačních projektech.

Jak je vidět z uvedené typologie, český trh s oborovými řešeními je velice rozmanitý. Ta nejzajímavější si představíme v následujícím textu.

Specifické procesy distributorů energií

Mezi několik málo tuzemských ERP výrobců, kteří se věnují serioznímu vývoji více oborových řešení pro široký segment zákazníků, patří společnost Asseco Solutions, lídr českého trhu v organizacích od 10 do 1 000 zaměstnanců. Příkladem může být Helios Green Energie, branžové řešení určené pro uživatele nejpokročilejšího ERP systému z nabídky této společnosti.

Helios Green Energie je určen pro společnosti působící v oblasti výroby a distribuce energií, kam patří zejména elektřina, plyn, teplo a teplá voda. Tyto organizace mají řádově stovky až tisíce zákazníků, smluv, či odběrných míst, proto je při jejich řízení a provozu kladen velký důraz na efektivitu výroby, kvalitu dodávek a hledání úspor zvyšováním vnitřní efektivity společnosti.

Oborové řešení Helios Green Energie vzniklo po ročním vývoji v roce 2010 jako produkt, který může být poskytován v České i Slovenské republice. Od té doby se neustále vyvíjí a zdokonaluje, neboť musí reagovat na nové technické možnosti, měnící se potřeby zákazníků, poptávku na trhu a změny v legislativě. Helios Green Energie přináší odvětvové standardy ve specializovaných modulech určených pro řízení výroby, distribuce a prodeje energií včetně souvisejících agend, jako jsou smlouvy, přihlášky k odběru, fakturace, pasporty odběrného místa apod. Obsahují také nástroje pro evidenci měřičů a jejich umístění, evidenci zdrojů, objektů odběru či odběrných míst. Důležitou součástí řešení jsou funkce pro samotné provádění odečtů, vyhodnocování měření, plánování spotřeb na další období, správu technických prostředků včetně řízení údržby a některé další speciality.

Obr. 1: Helios Green Energie
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Oborové řešení zahrnující podporu hodnototvorného řetězce i podpůrných procesů je zaměřeno zejména na jejich zefektivnění, integraci v rámci ERP, který je schopen pokrýt jak legislativní, tak provozně technické oblasti. Proto jej také v současnosti využívají někteří z předních českých i slovenských dodavatelů energií, jako jsou např. Skupina STEFE SK, Tepelné hospodářství Hradec Králové nebo Humenská energetická spoločnosť.

Cestovní kanceláře potřebují rychlý a jednoduše ovladatelný systém

Oborová řešení nacházejí uplatnění také v menších společnostech zaměřených na poskytování specifických služeb pro širokou klientelu (B2C). Jedno z těch nejvíce frekventovaných, používaných celkem 29 organizacemi, představuje ABRA Cestovní kanceláře.

Uvedené oborové řešení je určeno všem firmám, které se zabývají prodejem služeb v oblasti cestovního ruchu. Systém se vyvíjí od roku 2009 na základě praktických požadavků, k nimž patří především rychlost zpracování poptávky, vytvoření nabídky a pružná reakce na zákazníkovy požadavky. Aplikace byla tedy připravena s hlavním cílem urychlit typické každodenní pracovní činnosti v cestovních kancelářích a maximálně je automatizovat v rámci informačního systému.

K hlavním funkčním vlastnostem řešení patří evidence klientů, dokumentace k destinacím a konkrétním zájezdům, napojování dat na rezervační systémy, jako jsou Amadeus nebo Swiss, online komunikace vzdálených poboček, EDI a XML komunikace mezi subdodavateli, plánování schůzek, zpracování bankovních avíz plateb bankovních karet a hromadné vystavování upomínek. Systém rovněž nesmí postrádat manažerské nástroje pro vyhodnocování ekonomických dat, sledování prodejů dle různých kritérií, nebo automatizovaný reporting zaměřený na pohledávky a závazky, pokladní příjmy a výdaje.

ABRA Cestovní kanceláře je přizpůsobena pro práci z jakéhokoliv místa připojeného na internet. Bezpečnost je přitom zajištěna propracovaným systémem definic přístupových práv k jednotlivým funkcím a dokumentům. Uvedené oborové řešení používají cestovní kanceláře nejrůznějších velikostí a specializací, včetně významných hráčů na trhu, jako jsou společnosti Exim Tours nebo Asiana.

Oborové řešení pro profesionální hasiče

Více než jedenáct let pracují všechny profesionální hasičské záchranné sbory s informačním systémem od společnosti Vema. Úspěšná spolupráce obou organizací začala na sklonku roku 2000, zároveň s přípravami českých hasičů na kompletní reorganizaci, která si vyžádala sjednocení využívaných systémů jak v oblasti řízení lidských zdrojů, tak ekonomiky a logistiky. Původním záměrem Generálního ředitelství bylo zavést ve všech čtrnácti krajských sborech systém SAP. Přechod na tento robustní a rozsáhlý produkt v horizontu několika málo měsíců však byl nereálný, a tak měl být dočasně na období jednoho roku nasazen ve všech čtrnácti sborech systém Vema, který se dříve osvědčil u velké části hasičů. Dobrá zkušenost s variabilitou a pružností tohoto řešení, precizní zapracování specifických úprav a příznivá cena způsobily, že se Hasičské záchranné sbory ČR rozhodly ponechat si systém Vema natrvalo.

Všech čtrnáct krajských sborů využívá modul Mzdy a doplňkové součásti pro komunikaci s ČSSZ. Třináct sborů dále využívá aplikace Personalistika pro vedení personální agendy, Ochranné prostředky pro kontrolu nad vybavením pracovníků a Cestovní příkazy pro plánování pracovních cest. Výjimkou zůstává HZS hlavního města Prahy, který řeší personální oblast v jiném systému. V oblasti řízení ekonomiky a logistiky používá výše zmíněných třináct sborů v podstatě všechny aplikace, které společnost Vema dodává. Jak v personální oblasti, tak v ekonomice a logistice vyžadují hasičské záchranné sbory realizaci mnoha specifik oproti "běžným" organizacím. Personální systém musí kopírovat proces rozhodování, jehož počátkem je vždy (například přijetí do služebního poměru, jmenování do služební hodnosti, změna platu, vyslání na ozdravný pobyt, převelení) rozkaz velitele. Dále je třeba rozlišovat mezi občanskými zaměstnanci a příslušníky ve služebním poměru. Systém musí umět počítat se zvláštními složkami platu, jako jsou rizikové příplatky, nároky na výsluhy a odchodné. Odlišné je také řešení pracovního volna nebo nemocenských. Speciálně pro Generální ředitelství vyvinula Vema aplikaci pod názvem HRH, která zajišťuje přehled o veškerých vyplacených mzdách a potřebné statistiky (nábor, propouštění, vzdělávání atd.). V ekonomické oblasti jsou ojedinělou aplikací Výstrojní součástky pro evidenci nároků a čerpání výstrojních součástek.

Oborové řešení používá v jednotlivých krajích vždy 30 nebo více aktivních uživatelů. Mzdy a personalistiku zpracovává centrálně až deset účetních dle velikosti sboru. Každý kraj disponuje vlastní databází a přístupem pomocí tenkého klienta z každého okresu nebo stanice. V jednotlivých databázích je evidováno 600 až 1200 osob. Propracované, mnoho specifik zohledňující oborové řešení společnosti Vema lze jen obtížně uplatnit ve více dalších organizacích. Přesto by se pro něj vhodné využití našlo, např. u vězeňské služby nebo Policie ČR.

Světové standardy se štíhlou implementací

Následující systém je protipólem předchozích tuzemských řešení. Představuje světový standard upravený pro podmínky firem podnikajících na území ČR, který lze v daném odvětví nasadit u většího počtu společností a navíc disponuje metodikou štíhlé implementace. Jde o oborové řešení SappyCar, určené pro výrobce a dodavatele v automobilovém průmyslu.

SappyCar zahrnuje přednastavené funkce pro typické procesy daného odvětví a tzv. štíhlou implementaci, která umožňuje jeho rychlé zavedení a za minimálních úprav. Společnost Aimtec připravila toto řešení na bázi produktu SAP Business All-in-One, přičemž využila svých bohatých zkušeností, které získala v daném odvětví i při mnoha implementačních projektech ERP systémů SAP.

Aimtec využívá při zavádění SappyCar svou vlastní implementační metodiku (modifikovaný ASAP). Některé její součásti byly pozměněny tak, aby byl zákazník při realizaci implementace co nejméně zatěžován a tam, kde si postup nevyžádá jeho vlastní aktivitu, pouze kontroloval výsledky. Na začátku implementace jsou stanoveny cíle a výkonnostní ukazatele, které směřují do hlavních oblastí, jako jsou zásobování, nákup, výroba, u nichž lze výkonnost reálně měřit.

Typickým příkladem, kdy Aimtec změnil standardní postup za účelem zjednodušení a zkrácení implementačního procesu, je předsunutí přípravy dat na úvod projektu. Specialista pro přípravu dat (zkušený senior konzultant s logistickou a účetní praxí) již od počátku projektu koordinuje jednotlivé odborníky a zabezpečuje vytvoření číselníků a migraci dat. Je schopen zákazníkovi přizpůsobit procesy v oblast číslování výrobků a materiálů pomocí standardizovaných postupů obsažených v produktových šablonách. K řízení celého procesu slouží balíček vytvořený přímo v SAP, který jednotlivé kroky hlídá.

SappyCar lze nasadit za pevně dohodnutou cenu a čas, a to nikoliv jen na podpůrné procesy, ale na celý hodnototvorný řetězec včetně systému řízení čárových kódů. Takovéto projekty jsou realizovány do 6 měsíců od zahájení analytických prací. SappyCar v ČR úspěšně používají společnosti Plastkov Automotive nebo Lukov Plast.

Zaostřeno na procesní výrobu

Minerva Česká republika je jedním z předních ERP dodavatelů, který svou dlouhodobou strategii staví na budování oborových řešení, a to v prostředí systému z první světové desítky, QAD Enterprise Applications. Minerva působí na širokém segmentu výrobních podniků z několika odvětví, k nimž patří automobilový průmysl, elektrotechnika, výroba spotřebního zboží, strojírenství, farmacie, chemický průmysl, potravinářství a nápojový průmysl. Pro poslední čtyři jmenované obory má připravené řešení podporující realizaci procesní výroby, které je tak spíše procesním řešením - vhodným pro soubor procesu více odvětví, než výlučně oborovým.

Procesní výroba je typická tím, že ji nelze sledovat po kusech na vstupu, mezi jednotlivými operacemi a na výstupu. Obvykle probíhá na technologickém zařízení o konkrétní velikosti výrobní dávky (šarže) nebo na průtočném zařízení. Výsledný produkt, vyrobený ze sypkých nebo tekutých surovin na základě receptury, pak bývá napouštěn do nádrže. Následně bývá expedován v cisternách nebo jiných typech nádob, může být také využit jako polotovar pro tentokrát již diskrétní typ výroby, která jej promění na tablety, potraviny, nápoje v lahvích, čisticí prostředky apod.

Obr. 2: Procesní výroba v QAD Enterprise Applications
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Informační systém pro řízení procesní výroby musí zabezpečit celou řadu specifických funkcí. Pokrývá spotřebu materiálu a plánování výroby, dále pak sledování a testování složení produktů, jejich klasifikaci, hodnocení kvalitativních ukazatelů a toku materiálů výrobou tak, aby jej bylo možno zpětně identifikovat. V oblasti technologické přípravy výroby si nevystačí s klasickými kusovníky. Musí být připraven pro nadefinování procesů, do nichž vstupují suroviny a z nichž pak vychází více produktů – hlavních i vedlejších. Rozdělení nákladů na výsledné produkty je nutno nadefinovat nezávisle na vzniklém množství. Plánová kalkulace se pak řídí stanovenými poměry a musí započítat i energetické vstupy a přípravné časy. Právě náklady na přípravu výroby (nastavení, čištění) tvoří významnou částku, a proto je třeba, aby systém dokázal pracovat s jejich simulací při různých velikostech výrobních dávek a při plánování umět řadit výrobu šarží do kampaní. Moderní procesní výroba se rovně neobejde bez řízení vedlejších produktů a odpadů, řízení životnosti produktu u zákazníka (např. doba expirace léků), grafické podpory tvorby receptur, automatického vytváření dokumentace s nebezpečným materiálem a mnoha dalších funkcí.

Řešení pro procesní výrobu využívá na platformě systému QAD několik prestižních zákazníků, jako jsou společnosti Hamé, Madeta Group, nebo United Bakeries.

Procesní řešení pro řízení údržby

Procesní řešení nabízí na českém trhu také jeden z největších konkurentů Minervy, aliance společností IFS Czech a Altec. Mají je připravena jak pro procesní, diskrétní nebo linkovou výrobu, tak i pro specifické procesy, jako je např. řízení majetku, údržby a správa kritických aktiv. Řízení údržby přitom stálo u samého počátku vývoje globálního ERP systému IFS Aplikace, který aliance dodává na český trh. Zrod jeho výrobce, švédské společnosti IFS, byl totiž úzce spojen s jejím prvním zákazníkem, jadernou elektrárnou Barsebäck. Ta se již v 80. letech rozhodla pro automatizaci řízení svých procesů prostřednictvím softwaru IFS Údržba, předchůdce dnešních IFS Aplikací. Jeho úkolem bylo zabezpečit náročnou údržbu v této instituci a zajímavostí je, že tato aplikace zde běží dodnes.

Modul IFS Údržba dokáže postihnout všechny oblasti zahrnující záruční a pozáruční opravy, preventivní prohlídky a údržbu a také reklamace. Součástí této komponenty je funkcionalita pro Enterprise Asset Management – komplexní řízení životního cyklu a údržby majetku, strojů, zařízení, budov atd. Komponentou IFS Údržba lze pokrýt servis poskytovaný k prodaným výrobkům i kompletní řízení vlastních kritických aktiv. Využívají ji rovněž společnosti, jejichž hlavním předmětem podnikání je poskytování servisu jako takového. IFS Aplikace umí také reagovat na požadavky zákazníků, přijaté prostřednictvím kontaktního centra. Zákazník přitom nemusí být evidován v systému, což je běžným jevem u společností, které poskytují servis k vlastním výrobkům, prodávaným ale prostřednictvím obchodních partnerů. Důležitá je totiž rychlá reakce, až následně se řeší evidence a vyřízení požadavku, údaje o zákazníkovi, typu opravy a fakturaci. IFS Údržba zahrnuje také plánování periodických činností na základě kalendáře (týdně, měsíčně atd.) nebo událostí, případně podle měření (např. u lisu, kde je stanovena kontrola určité části po definovaném počtu hodin provozu).

K významným uživatelům procesního řešení IFS Údržba v ČR patří dodavatel čerpacích stanic, společnost ADAST-Systems nebo výrobce železničních dvojkolí, společnost Bonatrans.


25.04.2012 - Petr Sodomka - četlo 21585 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: