Diskuze

P. Kuželík: Systémy řízených skladů budujeme na základě zkušeností z praxe

Systémy řízených skladů nepatří mezi široce používané IS/ICT. Nacházejí uplatnění především u těch organizací, které potřebují znát přesnou dispozici svých zásob a efektivněji nakládat s jejich zpracováním a distribucí. Jaký je rozdíl mezi systémem řízených skladů a běžnou správou skladového hospodářství tak, jak ji obvykle poskytují ERP systémy? Jaké přínosy můžeme od těchto řešení očekávat? Tyto a další otázky zodpověděl v exkluzívním rozhovoru pro CVIS.CZ Petr Kuželík, dlouholetý specialista společnosti Aimtec na oblast logistiky a skladového hospodářství.

Většině pracovníků, kteří pro svou organizaci vybírají nový ERP systém, není jasné, jaké rozdíly jsou mezi obvyklou funkcionalitou pro správu skladového hospodářství a systémem řízených skladů (Warehouse Management System). Můžete vysvětlit hlavní odlišnosti?

Pod pojmem skladové hospodářství v ERP systémech hledejte účetní a množstevní evidenci skladovaného materiálu. Víte, s čím disponujete a v jakých hodnotách. Co již ale nevidíte v systému, je například to, která část zásoby vám byla doručena v určitý den, z jakých komponent a polotovarů výrobek vznikl, kde a jak byl uložen, jak byl expedován apod.

Systém řízených skladů naopak umožňuje detailnější členění skladového hospodářství. Poskytuje velmi podrobnou evidenci jednotlivých položek, na úrovni balení, kusů, šarží apod. a skladových pozic. Jeho uživatel pak může zjistit, kde přesně se nachází konkrétní balení zboží a kolik obsahuje kusů. Manipulační obsluha má k dispozici údaje o vazbě na příjmový a výdajový doklad, časech manipulací, příslušnosti k zakázkám, pracovištím výroby, stavech balení (např. zablokováno kvalitou) apod. Systém řízených skladů dále nabízí řadu funkcí umožňujících zjišťovat aktuální stav skladových položek a všech souvisejících atributů.

Hlavní odlišností je především přesnost, včasnost a aktuálnost poskytovaných údajů a dále důslednost všech prováděných funkcí. Tyto vlastnosti pak jsou schopny zajistit klíčový přínos využívání systému řízených skladů, a tím je maximální důvěryhodnost stavu zásob a veškerých prováděných transakcí.

Můžete uvést několik typických příkladů z praxe, kdy požadavky na řízení logistických operací v rámci skladového hospodářství firmu natolik zatíží, že se její management rozhodne pro pořízení systému řízených skladů?

Prvním impulsem pro rozhodnutí o pořízení systému řízených skladů je potřeba informací o tom, kde a jaký artikl se přesně nachází. Je obtížné dohledávat konkrétní balení ve vícepatrovém regálu s cílem vybrat právě to, které aktuálně potřebujeme zpracovat ve výrobě při respektování různých metodik pohybu zásob tak, aby byla zajištěna plynulá obrátka zásob. Jednou z nich je např. FIFO (First In, First Out). A to je přesně ten důvod, proč zavést sofistikované řešení pro řízení skladů.

K dalším velmi důležitým důvodům pořízení systému řízených skladů patří zvýšení využitelnosti skladové kapacity, zajištění zpětné sledovatelnosti, snížení a zpřesnění stavu zásob, zefektivnění práce skladové obsluhy, snížení počtu reklamací a zrychlení inventurních prací.

Jak lze dosáhnout například zefektivnění práce skladové obsluhy?

Tento přínos, nebo chcete-li požadavek, může být naplněn již samotným zavedením řízeného skladu. Obsluha si např. nemusí pamatovat skladové pozice. „Přemýšlí“ za ni informační systém, který jí poskytuje přesné informace o tom, kde se daný artikl nachází a jaké jsou jeho požadované vlastnosti, např. doba expirace. Danou pozici je možné použít pro více položek, lze zohledňovat charakter místa na základě parametrů, jako jsou nosnost, dostupnost apod.

WMS tak umožní spravovat skladové kapacity pomocí různých strategií, jejichž realizací ale nezatěžuje obsluhu. Jednoduše je vykonává na základě zadaných parametrů. Důležitým aspektem je jednoduchost operací a intuitivní prostředí aplikace pro koncového uživatele.

Které vlastnosti WMS jsou hlavním zdrojem konkurenční výhody pro jeho uživatelskou organizaci?

WMS musí být schopen uřídit všechny skladové procesy od příjmu materiálu, zaskladnění, výdeje do výroby až po expedici, kontrolu a inventuru. Dále musí umět zjištěné informace o procesech při řízení skladu přenést do ostatních částí informačních systémů společnosti a oboustranně s nimi komunikovat, např. prostřednictvím EDI. V neposlední řadě musí systém řízených skladů umět zvládnout specifické požadavky zákazníka plynoucí z jeho oborového zaměření a velikosti.

V současné době je samozřejmostí podpora pokročilých technologií, jako jsou RFID, Pick by Light (vychystávání pomocí světla), Pick by Voice (vychystávání pomocí hlasu) nebo automatické zakládací systémy.

Již jste se zmínil o přínosech v oblasti práce skladové obsluhy. Jak další přínosy lze od WMS očekávat?

Především jde o zvýšení průchodnosti skladu. S WMS se celkově zrychlují logistické procesy. Dále mohu uvést sledovatelnost a dohledatelnost veškerého materiálu, polotovarů či hotových výrobků a sledování pohybu obalů.

Další přínosy úzce souvisejí se zefektivněním práce skladové obsluhy, o níž jsem již hovořil. Jde především o nulovou chybovost při manipulaci (zejména v expedici) a úsporu času. Systém přesně navádí skladníky ke konkrétnímu artiklu, takže při výdeji nemusí nic hledat a přemýšlet nad tím, zda je požadovaná distribuce materiálu či výrobku správná.

Práci se systémem zvládnou i zcela noví pracovníci, z čehož plyne, že mohou být velmi rychle a s minimálními náklady zaučeni, a to i bez přítomnosti zkušených skladníků. Úspora času je patrná i při inventarizaci. WMS pomáhá zrychlit inventury za malého počtu pracovníků, přičemž lze dosahovat lepších výsledků, než v minulosti.

WMS je často považován za standardizované procesní řešení. Které z jeho funkčností lze považovat za standard použitelný napříč většinou odvětví?

Standardizované WMS řešení umožňuje práci se skladovými pozicemi, jednoúrovňovým i víceúrovňovým balením a dovoluje sledovat jednotlivé skladové pohyby. WMS se ale velice často pohybuje právě na rozhraní mezi standardizovaným a specializovaným řešením.

To, co bylo řečeno v první větě, bezesporu představuje standard. Zákazník ale očekává více, především schopnost systému přizpůsobit se jeho specifickým potřebám plynoucím například ze stavebních dispozic skladu či typu produkce v daném odvětví. Jako příklad mohu uvést výrobu produktu, který se expeduje v interních a zároveň také v zákaznických obalech, přičemž může jít o několik variant. A právě takovým požadavkům se dokážou pružně přizpůsobit specializované WMS.

Existují typy společností nebo obory podnikání, jimž postačí pouze standardizované WMS řešení?

Zde si troufám říci, že standard WMS postačí společnostem v interní logistice, tzn. pro evidenci pohybů zásob ve vlastním skladu či výrobě s obvyklým příjmem a běžnou expedicí. Ale právě ta je specifická pro většinu oborů právě kvůli různým variantám v závislosti na artiklech, velikosti dodávek, způsobech přepravy a dalších okolnostech. Typické je to u obchodních společností, kde se výrazně liší expedice v distribuci léčiv, v potravinářství nebo v expedici společností s prodejem přes e-shopy. Standardizované řešení pak všem oborům podnikání musí poskytnout výše zmiňované vlastnosti pro zajištění sledovatelnosti zásob, přesné evidence a plynulého toku s důrazem na rychlost a jednoduchost.

Pro které firmy či odvětví je naopak nutné vytvořit WMS "na míru"?

Jde především o podniky s procesní výrobou, typicky z oblasti potravinářství a dále o výrobce v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. U těchto firem je třeba, aby byl WMS propojen i do oblastí, s nimiž přímo nesouvisí. Typickým příkladem je zajištění jeho integrace na plynulé zásobování a odvádění výroby podle různých metodik a principů. WMS umí řešit automatickou spotřebu vstupních dílů, příjem finálních výrobků a posunout je na určené pozice či pracoviště. Zvláštní pozornost umí věnovat i pohybu obalů, při němž kromě vlastní evidence hraje důležitou roli také plánování, neboť se často jedná o významné finanční položky.

Petr Kuželík

Petr Kuželík je produktovým manažerem a konzultantem systému SAP Business All-in-One v akciové společnosti Aimtec. Specializuje se na oblast logistiky a systémy řízených skladů. Zabývá se integrací logistických procesů v rámci ERP systémů a využíváním moderních technologií, ať už se jedná o čárové kódy nebo radiofrekvenční identifikaci. Je zodpovědný za koordinaci produktů a řešení SAP, zejména s orientací na procesy automobilového průmyslu a za řešení požadavků zákazníků v oblasti logistiky. Energii pro svou práci se snaží dobíjet v sedle horského kola.

Jaké znalosti a zkušenosti, kromě těch, které jsou obvyklé pro zavádění ERP systémů, by měl mít dodavatel WMS, aby byl schopen jeho implementaci správně provést?

Dodavateli WMS nesmí chybět hlavně praktická zkušenost z reálného života. Při implementaci je nejdůležitější dohoda se zákazníkem a rozdělení rolí na jeho straně. Nejde tedy jen o to nasadit systém pro řízení skladových pozic a balení, ale je nutné umět všechny procesy a funkcionality provázat na fyzické role jednotlivých uživatelů a postihnout tak všechny reálné situace v "životě" řízeného skladu.

Zákazník je na začátku projektu pln očekávání. Nejčastěji požaduje zpřesnění evidence zásob. Většinou však už nevidí, kolik nových procesů nebo činností je s tím spojeno a kolik vlastní práce bude muset do projektu vložit. Dodavatel proto musí být zákazníkovi oporou při trpělivém objasňování toho, jak dosáhnout maximálního efektu z nasazení WMS právě v jeho konkrétním případě a jaké podmínky je při tom nutno splnit. Musí umět odpovědět např. na to, zda zákazník potřebuje detailní zpětnou sledovanost na úkor práce manipulantů, nebo mu naopak postačí sledovatelnost podle časových oken či kombinace různých metodik.

Přenos know-how a nejlepších praktik z dodavatele na zákazníka je hlavním předpokladem optimální volby a efektivnosti řešení WMS.

Lze počítat s tím, že řešení WMS, o němž zákazník uvažuje, bude široce a jednoduše konfigurovatelné, anebo bude spíše nositelem množství zakázkových úprav? Jaké jsou v této oblasti vaše praktické zkušenosti?

Aby řešení WMS neobsahovalo množství zakázkových úprav, je potřeba získané praktické zkušenosti z reálných projektů vracet zpět do vývoje a inovací systémů. Mohu říci, že to se nám ve společnosti Aimtec daří.

Nabízíme dva systémy řízených skladů, SappyWMS, založené na platformě SAP Business All-in-One a DCIx, které je našim vlastním produktem. Obě řešení jsou postavena na široké a jednoduché konfigurovatelnosti. Lze říci, že z 80 % představují standard, který lze uplatnit u pestré škály společností. Zbývajících 20 % je obvykle věnováno na speciální úpravy dle požadavků zákazníka. Díky v praxi nabytému know-how a zapracování požadavků do našich WMS řešení jsou jejich customizace a konfigurovatelnost jednoduché a rychlé.

Jaký je rozdíl mezi skladovým hospodářstvím, jímž disponuje ve standardu SAP Business All-in-One a řízeným skladem v řešení SappyWMS?

Rozdíl spočívá především v úrovni automatizace jednotlivých funkcí a transakcí. Zatímco ve standardní funkcionalitě SAP Business All-in-One by uživatel musel určitou operaci provádět natřikrát, nebo by se na ni muselo podílet více pracovníků, v řešení SappyWMS je tato operace zakomponována do jedné funkce a lze ji tak provést téměř "na jedno kliknutí". Uvedu konkrétní příklad.

Skladník naskenuje paletu z výroby, přičemž vůbec netuší, zda se pracuje s materiálem, polotovarem, nebo hotovým výrobkem. Informační systém ale pozná, že naskenovaná etiketa souvisí s výrobkem a mělo by dojít k odvedení výroby. SappyWMS na pozadí odvede výrobu, zároveň přeskladní na sklad hotové výroby a sdělí uživateli, kde výrobek uskladnit. SappyWMS provede těchto několik skladových operací současně a pohyby rovnou zaúčtuje. Řešení SappyWMS tak minimalizuje práci a zvyšuje přesnost.

Co považujete při realizaci WMS projektů za nejobtížnější?

Kromě specifikace procesů je obvykle na projektu nejobtížnější a časově nejnáročnější vyřešení speciálních požadavků a požadavků mnohdy z pohledu zákazníka minoritních. Jde o detaily typu: "Potřebujeme z balení vyložit pět kusů a provést jejich vyskladnění na palety. Jak to máme správně udělat?" "Balení se nám vrací z expedice, ale je v něm jen část původního množství. Máme tisknout novou etiketu?" "Jak zjistíme, kolik je v balení skutečně kusů?" Řešení podobných otázek je hlavní část diskusí, které dodavatel musí vést se zákazníkem, a to ještě před spuštěním projektu.

I tyto detaily nebo výjimky z běžného provozu skladového systému musí být ve WMS pokryty, aby bylo dosaženo přesné a důsledné evidence, fakticky to při implementaci systému WMS ani jinak nejde. Většinou jsou podobné dotazy hlavní částí diskuzí při implementaci a zkušený dodavatel s nimi počítá již na začátku projektu.

Je-li WMS dodáváno zvlášť, jaké jsou hlavní předpoklady pro jeho integraci s ERP systémem od jiného výrobce? Na co by si měl zákazník při pořízení takového subsystému dávat pozor?

V případě pořízení externího WMS je nutné důkladně zabezpečit rozhraní s ERP systémem. Rizikem do budoucna bývá, že vznikají na jedné nebo druhé straně další požadavky, které si budou vyžadovat další, "dvojí", úpravy rozhraní mezi ERP a WMS.

Zákazník musí rovněž počítat s tím, že obě řešení jsou často vyvíjena různými autorskými týmy, z čehož vyplývá, že "nemluví společnou řečí" a jejich komunikaci je třeba koordinovat. Z tohoto pohledu má nesporné výhody integrovaný systém, který ale nemusí naopak respektovat celou řadu specializovaných požadavků.

Výhody integrovaného systému i specializované aplikace v sobě spojuje naše řešení SappyWMS, které čerpá z šestnáctileté zkušenosti při vývoji našeho externího řešení DCIx a zároveň ze zkušeností a technologického zázemí systému SAP. Dokáže mj. komunikovat s kontrolou kvality, údržbou a správou majetku, nákupem, prodejem nebo expedicí. Skladové pohyby jsou přímo vázány na účetní závislosti, nákupní objednávky, ceny, výdeje do kontrolní dávky, uvolňování kontrolních dávek apod. Se skladovým pohybem probíhá zároveň i účetní pohyb. Proto je pro organizace užívající standardní SAP Business All-in-One výhodné pořídit si právě SappyWMS.

Čtenáře bude bezesporu zajímat, v jakých cenových hladinách se pohybuje pořízení WMS. Můžete uvést modelový příklad, na němž by byla zřejmá struktura nákladů, kterou bude muset zákazník vynaložit na systém řízených skladů?

Cena za pořízení WMS se skládá z několika položek. Jedná se o cenu za licence, hardware a případné další technologie (regály, zakladače). Dále je nutné připočítat cenu implementace a servisních služeb. Důležitá je také položka za součinnost zaměstnanců zákazníka, která je klíčová pro úspěšnou realizaci a přechod do produktivního používání systému WMS.

Celková cena řešení se pak pohybuje kolem 1 - 1,5 mil. Kč. Našim zákazníkům se takováto investice vrací do jednoho až dvou let.

Děkuji za rozhovor.


19.09.2012 - Petr Sodomka - četlo 21926 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: