Diskuze

Helios Orange u největšího výrobce garážových vrat

Společnost LOMAX & Co byla založena v roce 1992. U jejího zrodu stál jediný majitel, který ji přivedl až na samý vrchol v oboru podnikání. Společnost je dnes největším výrobcem garážových vrat, předokenních rolet, plotů a bran v České republice. Značka LOMAX se stala synonymem pro bezpečnost, robustnost a dlouhou životnost. Jak se společnosti podařilo úspěšně vybrat a zprovoznit informační systém, který pro ni splňuje stejné vlastnosti, si můžete přečíst v následující případové studii.

Z garáže až na vrchol v oboru

Firma začínala velmi skromně. "Otec zakladatel" přes den obchodoval a v noci vyráběl. Dařilo se mu přibírat spolupracovníky a společnost se začala rozrůstat. Její produkce se orientovala především na garážová vrata, a to jak sekční, tak posuvná. Zkušení pracovníci se dokázali vypořádat s jakýmkoliv typem pohonu, který pak mohl spolupracovat s příslušnými dálkovými ovladači. Ke stávajícím podnikatelským činnostem přibyla výroba bran. Zákazníci začali požadovat komplety v jednotné podobě, a proto firma rozšířila svou produkci o plotové dílce. V současnosti disponuje výstavní plochou, na níž jsou prezentována řešení pro zabezpečení jakéhokoliv otvoru v domě. Sortiment tak musel být doplněn o venkovní okna, dveře pro interiér i exteriér a další produkty či materiály pro hrubou stavbu domu.

První zlomový okamžik v růstu společnosti nastal v roce 2000, kdy LOMAX uvedl do provozu na zakázku nově vyrobenou válcovací linku, čímž se stal jedinou organizací svého druhu v ČR, která veškeré panely pro sekční vrata vyrábí sama. V roce 2005 již firma expandovala takovým tempem, že dosáhla na současné hodnoty obratu a počtu zaměstnanců. O pět let později LOMAX zahájil nový projekt dodávky hliníkových dveří, plastových oken, zárubní a předokenních žaluzií, jehož cílem je zvyšovat kvalitu produkce a spokojenost zákazníků. V roce 2012 pracovalo pro LOMAX 130 zaměstnanců a obrat činil 350 mil. Kč.

Vysoká kvalita produkce pro domácí i zahraniční zákazníky

Společnost podniká na trzích v ČR, SR a Rakousku. Veškerá výroba probíhá v Bořeticích, kde má LOMAX své ústředí. O obchod se dále stará pobočka v Hustopečích a zastoupení v Brně a Hodoníně. Maloobchodní síť si firma řídí jen ve svém regionu, o ty ostatní pečují smluvní partneři. Těch je ve všech třech zemích více jak 50. V každém regionu působí dva až tři výhradní zástupci, kteří zabezpečují obchod, marketing a servis výhradně jen pro značku LOMAX. Ti mohou spolupracovat s desítkami dalších firem, čímž celý obchodní model získává na robustnosti. Jeho úspěch je nezpochybnitelný především v ČR, kde ostatní konkurence za značkou LOMAX zaostává. Na Slovensku a v Rakousku firmu expanze a upevnění dominantní pozice teprve čeká.

Nespornou konkurenční výhodou společnosti je individualizovaná produkce. Vlastní válcovací linka umožňuje dát vratům jakýkoliv design, proto lze vyrábět podle přesných požadavků zákazníka, čímž se LOMAX výrazně odlišuje od většiny tuzemské i zahraniční konkurence. Vysoká úroveň kvality produkce je garantována systémem řízení kvality, který splňuje požadavky dle normy ISO 9001:2008. Firma samozřejmě disponuje i všemi dalšími potřebnými certifikacemi, především prohlášeními o shodě s evropskými směrnicemi a jinými legislativními předpisy.

Typické problémy s IT a jejich tradiční řešení

Firma od počátku využívala několik dílčích softwarových aplikací, které zajišťovaly automatizaci veškeré nezbytné agendy podléhající legislativním předpisům. Hodnototvorný řetězec však řídila pomocí tabulek v MS Excel, což se brzy ukázalo jako nedostatečné řešení. Takto roztříštěná IT infrastruktura nepřinesla nic jiného, než požadavky na její změnu. Ty zesílily v období kolem roku 2005, kdy se firma výrazněji rozrostla. K těm nejdůležitějším patřily konsolidace a centralizace datové základny, pořizovaní údajů do systému jen jedenkrát a možnost zpětné analýzy průběhu veškerých činností, především v oblasti řízení zakázek.

V roce 2007 bylo uskutečněno výběrové řízení na informační systém kategorie ERP a jeho dodavatele. V něm nejlépe uspěla společnost Inmedias, partner Asseco Solutions, která nabídla pořízení a implementaci ERP systému Helios Orange včetně zajištění souvisejících servisních služeb. V rámci této dodávky LOMAX nakoupil všechny standardní moduly Helios Orange s cílem jejich postupného zavedení a využití. "Chtěli jsme, aby od samého počátku probíhalo veškeré zpracování dat spojené s generováním přidané hodnoty přímo v systému, ať už se to týká objednávky materiálu, řízení zakázky či dalších součástí hodnototvorného řetězce. Zároveň jsme požadovali komplexní pokrytí podpůrných procesů spojených s legislativou, zahrnujících např. účetnictví nebo zpracování mezd. Veškeré činnosti přitom musí být zakončeny standardizovanými výstupy, jako jsou objednávka, faktura, dodací list apod. V neposlední řadě jsme očekávali integraci všech aktivit v jednom jednotném systému, který bude možné postupně rozvíjet dle našich požadavků a kapacit," říká Radim Helešic, který ve společnosti odpovídá za investice do IT a administraci ERP systému.

"Postupem času jsme si objednali také zakázkový vývoj v některých oblastech řešení. To se týká např. modulu Válcování, který má za úkol automatizovat procesy v rámci naší válcovací linky," dodává Radim Helešic.

Lidský faktor jako hlavní bariéra implementačního projektu

Implementační projekt byl tradičně zahájen úvodní analýzou. Během tří měsíců se podařilo do cílového konceptu řešení naformulovat nejen hlavní vize a očekávání firmy od nasazení Helios Orange, ale především upřesnit veškeré požadavky na chod procesů až na úroveň jednotlivých činností. Dále následovala první fáze implementace obsahující klasické postupy v oblasti přípravy rutinního provozu systému. Nasazeny byly postupně moduly pokrývající účetnictví, fakturaci, mzdovou agendu a výkaznictví. Následovala funkcionalita pro skladové hospodářství, řízení objednávkového cyklu a veškeré související logistické procesy. Zároveň byly vždy se spuštěním nové oblasti v systému uzavírány agendy v původních aplikacích.

V rámci této fáze projektu bylo nejobtížnější prosadit změnu v myšlení pracovníků. Mnozí z nich byli zvyklí řídit svou agendu v MS Excel, a proto nějakou dobu trvalo, než překonali nechuť k novému ERP řešení a začali jej systematicky plnit daty.

Technologická příprava výroby jako zdroj budoucích přínosů

Implementace dále pokračovala zabezpečením technologické přípravy výroby (TPV). Příslušní pracovníci dostali za úkol zpracovat vzorové karty, včetně vzorců s propočty a na jejich základě začali testovat generování výrobků. LOMAX v současnosti disponuje řádově tisícovkami variant produktů, které jsou uloženy v informačním systému. Například ke garážovým vratům, které jsou podle technických parametrů rozděleny do čtyř hlavních segmentů, existuje více jak 400 vzorových karet, přičemž každá z nich obsahuje 300 až 400 materiálových položek. Při zadání zakázky do informačního systému pak dojde k tomu, že je pro daný typ výrobku vybráno např. 30 vzorových karet. Systém následně prochází další požadavky, jako je pohon vrat, kování apod. a provede výběr těch materiálových položek, které odpovídají zadání. Na konci generování pak zůstane např. 20 vzorových karet, které přesně odpovídají údajům vloženým na začátku celého procesu.

Obr. 1: Vzorová karta produktu
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Během implementačního projektu tak bylo nutné v rámci TPV naprogramovat všechny možné varianty řešení, což bylo velmi zdlouhavé a náročné. Tento přístup však přinesl své ovoce. Informační systém nyní dokáže při generování výrobků a příslušných výrobních příkazů projít stovky položek a výrazně celý cyklus TPV zkrátit. V minulosti totiž technolog postupoval tak, že si musel zkopírovat podobnou zakázku a poté pečlivě upravovat rozměry výrobku a další parametry. Nyní do procesu generování vrat, která jsou ve standardním provedení, nemusí technolog vůbec zasahovat. Informační systém mu do pěti minut kompletně vygeneruje výrobní příkazy pro všechna střediska. Ty obsahují rozpis materiálů, jejich spotřebu a čárové kódy výrobních operací, které je potřeba pouze zkontrolovat.

Kompletní evidence výrobních operací

Jak byl výrobní proces po částech začleňován do informačního systému, začaly se objevovat nové požadavky, které v cílovém konceptu implementace nebyly nijak zohledněny. K těm zásadním patří např. kompletní evidence výrobních operací přes dotykové terminály. V analýze byla tato možnost zvažována jako alternativní řešení, nicméně zůstalo u dosavadní způsobu řízení evidence, který připadal odpovědným pracovníkům jako dostačující.

Postupem času ale převládl názor, že datové zajištění všech požadovaných operací není bez dotykových terminálů dostačující. Proto bylo rozhodnuto o pořízení příslušného modulu a jeho zakomponování do celkového řešení. "V současnosti máme již ve výrobě napojeny dotykové terminály, které plní přesně ty funkce, jež jsme požadovali. Umožňují, aby se příslušný pracovník zaregistroval prostřednictvím svého osobního čísla a přes čtečku čárových kódů zaznamenal operaci, kterou realizuje na základě výrobního příkazu. A protože je tato informace jedinečná, víme, kdo a kdy na jaké zakázce vykonal konkrétní práci, kolik dané práce mohl udělat a jaký je skutečný stav," komentuje přínos zavedení systému čárových kódů Radim Helešic.

Obr. 2: Průvodka na výrobní příkaz
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Zkušenosti z implementace a doporučení

Helios Orange byl předán do provozu v březnu 2008. Využívá dvouvrstvé architektury klient/server a technologie tlustého klienta. Se systémem nyní pracuje 45 uživatelů. Zkušenost s implementací a provozem systému je tedy více jak pětiletá. Jaké hlavní poznatky a doporučení zazněly od pracovníka odpovědného za investice do IT?"Mnoho času a práce jsme věnovali skladovým položkám. Chtěli jsme, aby příslušné operace, jako je naskladnění nebo vyskladnění materiálu, byly co nejméně závislé na zkušenosti konkrétního pracovníka. Požadovali jsme, aby Helios Orange umožňoval automatické vyskladnění tak, aby odpovědný pracovník nemusel o prováděné operaci přemýšlet a vnášet do ní případné chyby. Vše ale závisí na kvalitně provedené analýze toku materiálu a nastolení pořádku ve skladových položkách. To se ovšem velmi špatně činí po konverzi starých neočištěných dat v novém systému, který je v rutinním provozu. Proto jednoznačně doporučuji převádět již konsolidovaná data a dát si práci s jejich přípravou v úvodní fázi implementačního projektu," uvádí své první doporučení Radim Helešic.

"Lidský faktor je vždy tím nejslabším článkem implementačního projektu a provozu nového ERP systému. Proto je velmi důležité soustředit se na přípravu a školení klíčových i koncových uživatelů. Měli jsme např. velký problém při zavádění dotykových terminálů. Obávali jsme se, jak jejich obsluhu zvládnou pracovníci z věkové kategorie 55 – 60 let. Nakonec se ukázalo, že pečlivá příprava a opakované školení na malých skupinách těchto uživatelů, bylo tím nejlepším řešením, jak předejít možným problémům. Při školení nám nesmírně pomáhají manuály, které jsou propojeny odkazy. Ty pak lze dobře použít i při zaučení nově příchozích pracovníků," vysvětluje Radim Helešic.

"Školení obvykle organizujeme tak, že příslušní pracovníci dostanou k dispozici manuál a zkušební verzi Helios Orange. Po samostatné přípravě jsou většinou schopni ovládat 80 % požadovaných funkcí. Po té následuje individuální konzultace, při níž se upřesňuje výklad k problematice, kterou uživatel buď správně nepochopil, nebo nezvládl v potřebném rozsahu. Takováto školení se pak dle potřeby opakují tak, aby každý uživatel dostatečně uměl využívat systém pro svou každodenní práci," doplňuje Radim Helešic.

Viditelné přínosy v oblasti IT i při řízení provozu

Nasazení Helios Orange jednoznačně pomohlo vyřešit viditelné problémy v oblasti IT. Šlo především o sjednocení a centralizaci datové základny a propojení podnikových procesů. Systém tak nyní může zajistit pořizování údajů jen jedenkrát z jednoho místa a zároveň poskytovat jednotnou verzi pravdy na všech svých výstupech. Důležitá je rovněž automatizace podnikových procesů a plnění každodenních rutinních agend, která umožnila výrazně zkrátit pracovní časy, termíny dodávek a minimalizovat chyby plynoucí z pořizování údajů jednotlivými pracovníky.

Nelze opomenout zavedení zpětné dohledatelnosti komponent a reklamačního řízení. Systém umožňuje založit reklamační zakázku, k níž se připojí původní výrobní zakázka a tím má příslušný pracovník k dispozici kompletní rozpad kusovníku a zpracování jednotlivých dílů. Dostupné jsou rovněž informace o tom, kdy byla zakázka přijata, odsouhlasena, zpracována v TPV atd. Nyní se nemůže stát, že by někdo neoprávněně reklamoval výrobek, např. s komponentou, která nebyla součástí původního produktu. "Pokud by nám dnes něco v systému nejvíce chybělo, pak by to zcela určitě byla zpětná vazba, kterou Helios Orange zajišťuje napříč zakázkami a reklamačním řízením," uvádí Radim Helešic.

Obr. 3: Záznam neshody pro reklamační řízení
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

V neposlední řadě představuje významný přínos možnost online sledování zakázek v jakékoliv jejich produkční fázi. V současné době je vedoucí výroby v systému zjistit stav zakázky, její rozpracovanost, možnosti modifikace a případné finanční kompenzace.

Vliv na hospodaření firmy a další rozvoj systému

Implementace Helios Orange se promítla přímo do zlepšení ukazatelů hospodaření firmy. Radim Helešic k tomu uvádí: "Dříve jsme byli schopni vyprodukovat maximálně 400 vrat měsíčně. Dnes si můžeme dovolit tuto kapacitu navýšit až na 650 kusů těchto produktů. Nasazení nového informačního systému umožnilo optimalizovat podnikové procesy a zvýšit průtok zakázky našimi provozy. Jeho přínos v této oblasti však můžeme jen odhadovat, neboť na celkovém růstu firmy se podílí více různých faktorů. Například u produktivity práce odhadujeme zvýšení jen díky Helios Orange až o 20 %. Nejviditelněji se zlepšení tohoto ukazatele projevilo v již zmiňované technologické přípravě výroby."

Se systémem Helios Orange je rovněž spokojen management firmy. Proto také průběžně podporuje investice do dalšího rozvoje IT v celém podniku. Konkrétním příkladem může být projekt vývoje webového rozhraní pro konfiguraci produktů přímo na straně zákazníka, jehož řešitelem je opět společnost Inmedias.

Obr. 4: Tvorba nabídky prostřednictvím webového konfigurátoru
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

K nejbližším plánovaným krokům patří přechod na úkolovou mzdu. Již nyní je na pilotním projektu vybraných středisek vidět, že se firma díky Helios Orange opět posune o notný kus před konkurenci. Jako příklad lze uvést zavedení technologie mobilních skladníků napojenou na ERP systém. Ta přinesla výrazné zvýšení rychlosti a přesnosti zpracování údajů z oblasti skladového hospodářství. Aplikace mobilního skladu hlídá, zda je vše správně vyexpedováno a zajišťuje informace o tom, kdo a kdy vydal či přijal daný artikl. Vzhledem k tomu, že úkolová mzda vychází z logiky odměňování správně a včas provedených činností, je její podpora v ERP systému a příslušnými technologiemi ve skladovém hospodářství zcela nezbytná. Normování jednotlivých operací představuje základ pro její použití, informační technologie a ERP systém pak poskytují potřebná data, podle nichž může být pracovník adekvátně odměňován. Tím mohou být generovány významné úspory v pracovních nákladech a podpořen růst produktivity práce. Informační systém tak zajistí přímý vztah mezi jeho využíváním a generováním čistého zisku, čímž se stane skutečně efektivním nástrojem pro zvyšování výkonnosti a hodnoty organizace.


30.07.2013 - Hana Klčová - četlo 22663 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: