Diskuze

Trendy a jejich vliv na další vývoj českého ERP trhu

Centrum pro výzkum informačních systémů přináší každoročně velký přehled českého trhu s informačními systémy kategorie ERP. V našem letošním komentáři se zaměříme na aktuální trendy a jejich vliv na další vývoj českého ERP trhu. Podíváme se také, jaké výhody a nevýhody přinášejí nově prosazované informační technologie a obchodní modely, zejména pak pronájem podnikových aplikací v podobě cloudových řešení. Přitom využijeme naše dlouhodobé výsledky výzkumu z českých výrobních a obchodních podniků, případových studií a poradenských projektů.

Cloudová řešení na bázi víceklientské architektury

K nejčastěji zmiňovaným trendům v oblasti podnikových informačních systémů patří bezesporu cloud computing. Kromě jiného je tento pojem synonymem pro snižování celkových nákladů na vlastnictví (TCO - Total Costs of Ownership) v oblasti IT, a proto zvláště v době hospodářské recese nabývá na významu.

V současné době představuje cloud computing model poskytování aplikací v podobě služby a rozvíjí obchodní modely o možnosti grid computingu a clusterových řešení. Zahrnuje několik specifických typů služeb – pronájem konkrétní aplikace (SaaS - Software as a Service), infrastruktury (IaaS - Infrastructure as a Service) nebo celé platformy (Paas - Platform as a Service) pro provoz internetových aplikací včetně vývojového prostředí. Pronájem softwarových aplikací prostřednictvím internetu začal být populární již koncem 90. let. Od té doby prošel několika vývojovými fázemi a postupně doplnil dnes stále dominantní obvyklý způsob implementace ERP systémů na vlastní servery a příslušnou infrastrukturu zákazníka (in-house, on-premise).

Cloudová řešení v oblasti ERP jsou nejlépe uplatnitelná při řízení "nekritických procesů", tedy tam, kde svou funkčností zajišťují provoz agend, které nemají přímý vliv na generování přidané hodnoty (ve výrobě, nákupní a prodejní logistice atd.). Typicky se využívají např. při řízení lidských zdrojů. Jednoznačným lídrem českého trhu v této oblasti je společnost Vema. Zaměřuje se na dodávky stejnojmenného ERP systému, který je specializován (Best-of-Breed) na automatizaci mzdové agendy, personalistiky, ekonomiky a logistických procesů, a to pro nejrůznější typy organizací bez ohledu na odvětví nebo jejich velikost. Příslušná služba v podobě pronájmu pak nese název V4 Cloud.

V4 Cloud je založen na bázi víceklientské architektury (multitenant), která umožňuje pronajímat aplikace více organizacím a velkému počtu uživatelů zároveň. Vema ke konci roku 2012 realizovala více jak 400 cloudových ERP projektů, přičemž každý rok se jí daří navyšovat počty takto obsloužených firem dvojciferným tempem. Celé řešení je provozováno na jediném serveru a vyžaduje správu pouze dvou pracovníků IT oddělení. Uvedená služba tak přináší značnou úsporu nákladů z rozsahu, proto bude i nadále nacházet široké uplatnění. Nebude ji však možné uplatnit tam, kde zákazník vyžaduje řešení upravené na míru, které nelze opakovaně použít pro další organizace.

Komplexní cloudová ERP řešení, jejich silné a slabé stránky

Postupně přicházejí s nabídkou ERP systému v cloudu i další dodavatelé. Některé konkurují dokonce tradičním obchodním modelům dodávky na "širokém segmentu" trhu, tedy umějí nabídnout pronájem ERP systému pro pokrytí procesů celého podniku, včetně výroby a logistiky (All-in-One). K nim patří např. společnost Algotech a její řešení Algo ERP. To je založeno na přednastaveném informačním systému Oracle JD Edwards EnterpriseOne, který patří mezi světovou elitu.

Algo ERP může být vážným konkurentem i pro renomované ERP systémy dodávané formou tradiční implementace na vlastní servery zákazníka. Nabízí totiž komplexní pokrytí podnikových procesů, ať už pro výrobní, obchodní nebo servisní organizaci. Algo ERP v sobě kombinuje výhody přednastaveného a pronajímaného řešení. Implementace může být velmi rychlá (i za tři měsíce), s odpovídajícím funkčním pokrytí procesů a firemních agend, které lze v čase měnit dle potřeb organizace. Zároveň nepřináší výrazné jednorázové výdaje související s pořízením, neboť ty jsou zahrnuty do pravidelných měsíčních plateb. Další výhodou, která dovolí snižovat náklady na provoz ERP systému, je možnost pružně měnit počet a rozsah licencí dle aktuálních požadavků.

Součástí pronájmu jsou samozřejmě veškeré služby související se zajištěním chodu systému, jeho údržbou a inovacemi. Obecně lze říci, že právě zajištění potřebné úrovně služeb, zejména pro řízení kritických procesů ve výrobě a logistice, může být slabinou takového řešení a zároveň důvodem, proč doposud nejsou komplexní ERP systémy v cloudu běžně poptávány zákazníky. Má-li organizace přísné požadavky na udržení automatizace konkrétního procesu v řádu hodin, což mohou být i např. odběratelské faktury nebo prodejní objednávky v logistice, pak mohou neúměrně vzrůst náklady na zajištění této služby i příslušné garance. Je třeba brát v úvahu, že mezi datovým centrem pronajímatele a zákazníkem se nachází infrastruktura poskytovatele internetu, která tvoří úzké místo pro zajištění provozu kritických procesů v případě výpadku. A právě garance požadované od tohoto poskytovatele mohou představovat navýšení nákladů cloudového projektu.

Komplexní cloudová "one-to-one" ERP řešení nepochybně mají své místo na trhu, budou-li vycházet z přednastavených aplikací a budou-li nasazována za podmínek, které výrazně neprodraží související servisní služby. Aplikace pronajímané na bázi víceklientské architektury pak najdou své uživatele nejen v oblasti řízení lidských zdrojů, ale také při řízení ekonomiky, financí a dalších "nekritických procesů".

Tab. 1: Vybrané manažerské charakteristiky cloudových ERP a in-house ERP řešení
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Jak navýšit výkonnost podnikových aplikací

Na pronájem podnikových aplikací do určité míry navazuje další, avšak mnohem mladší trend, který se skrývá pod pojmem in-memory computing. Jestliže úkolem cloudových řešení je minimalizovat celkové náklady na vlastnictví ERP systému a odsunout starosti s jeho správou a údržbou na specializovaného poskytovatele, pak in-memory computing přináší výrazné zvýšení výkonnosti při zpracování transakčních a především analytických dat. Jde tedy opět o snižování nákladů, tentokrát v podobě mnohonásobného zkrácení času na zajištění údajů potřebných v rozhodovacích procesech.

Zkusme nejprve poodhalit, o co při in-memory computingu ve skutečnosti jde. Jak už název napovídá, in-memory computing umožňuje pracovat s daty přímo v operační paměti. To samozřejmě není žádná novinka. Na rozdíl od minulosti však lze vzhledem k nízké ceně paměťových čipů nyní takto zpracovávat velké objemy dat. Ani to samo o sobě ale nepřináší celkový výsledný efekt v podobě mnohonásobného zkrácení časových prodlev. Podstatou zvýšené výkonnosti je především optimalizace práce s daty na úrovni databázové platformy, která je nedílnou součástí aplikace, ať už jde o ERP, CRM systém nebo řešení Business Intelligence. Optimalizace je zaměřena na vysokou míru komprese dat, jejich paralelní zpracování a dříve neobvyklý způsob ukládání. Jde např. o sloupcovou kompresi databáze, uchovávání dat ve vyrovnávací paměti, která umožňuje určovat priority tak, aby byla archivována data podporující co nejvyšší výkon.

In-Memory Computing a jeho perspektiva v ERP systémech

Technologie in-memory computingu byla nejprve využita v BI aplikacích (Oracle BI Foundation Suite) a rozsáhlých ERP systémech (SAP Business Suite). V letošním roce již pronikla do ERP produktů určených pro malé a středně velké podniky. Příkladem může být nová verze SAP Business One, která je vystavěna na databázové a aplikační platformě SAP HANA, která díky technologii in-memory computingu umožňuje rychlé zpracování velkých objemů dat v reálném čase a zároveň jejich okamžitou analýzu. Jde o první ERP systém svého druhu, který by měl být dostatečně škálovatelný, výkonný a přitom cenově dostupný širokému spektru organizací.

Za zásadní přínos lze považovat fakt, že v rámci SAP Business One získají firmy plnohodnotný nástroj Business Intelligence založený na online analýze dat a bez nutnosti budovat složitý datový sklad. Analytické výstupy v podobě reportů a přehledů bude možné vytvářet nad reálnými daty stejně rychle jako provádět obvyklé transakce.

V oblasti in-memory computingu se velmi rychle začala angažovat většina předních světových IT společností. Vycítily totiž její obrovský tržní potenciál a prostor pro dosud netušené inovace. Proto nás zajímal také názor lídra mezi českými výrobci ERP systémů. Radek Klášterka, vedoucí vývoje pro velké podniky společnosti Asseco Solutions nám k danému tématu sdělil následující: "In-memory computing vnímáme jako jednu z rychle se rozvíjejících oblastí informačních technologií, které přinášejí změny do chápání vývoje a architektury podnikových aplikací. Výrazný pokrok vidíme v oblasti analytického i transakčního zpracování dat. Výhody jsou zcela zřejmé. Jde o mnohonásobně rychlejší odezvu systému při řešení složitých úloh. Důležité je nezapomínat na úsporu energie a fyzického místa v datových centrech."

"Aby byl náš pohled kompletní, je třeba uvést také nevýhody. K těm bezesporu patří nutnost restrukturalizace softwaru i hardwaru. Je však nepochybné, že v příštích letech se tyto technologie stanou standardní součástí ERP systémů. Společně s cloud computingem změní in-memory computing do značné míry způsob analýzy, vývoje a architektury podnikových aplikací tak, jak je známe dnes," uzavírá Radek Klášterka.

Koncept All-in-One jako dlouhodobý trend českého ERP trhu

Oba dva uvedené trendy přirozeně rozvíjejí dlouhodobý požadavek průmyslových, obchodních a servisních organizací na nasazení All-in-One ERP systému. Informační systém kategorie ERP je definován jako účinný nástroj, který je schopen pokrýt plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich transformace na výstupy), a to na všech úrovních, od operativní až po strategickou. Interním procesem je myšlen takový proces, nad nímž má management podniku plnou kontrolu, je tedy jeho vlastníkem. Ke klíčovým interním procesům náleží výroba, nákupní, prodejní, výrobní (vnitřní) logistika, řízení lidských zdrojů a řízení ekonomiky.

ERP systémy jsou dále děleny podle schopnosti pokrýt a integrovat všechny čtyři zmíněné interní procesy. Systémy, které to dokážou, pak označujeme jako All-in-One. Do této kategorie spadají také některá univerzální ERP řešení (nejčastěji zahraniční produkce), která ale nepokrývají jeden z klíčových procesů – řízení lidských zdrojů. Při implementačních projektech bývá tento proces zabezpečen subdodávkou jiného, specializovaného dodavatele (Elanor, Nugget, KS – program, Vema apod.). Vzhledem k poměrně jednoduchému začlenění této funkcionality do ERP řešení není organizace postavena před problém řešit další složitý integrační projekt. Dodavatel obvykle sám garantuje celé dílo včetně této subdodávky a její integrace. Volba All-in-One ERP systému by pak pro podnik měla znamenat realizaci pouze jednoho projektu.

Do kategorie ERP jsou řazeny také ty informační systémy, které nemusí nutně pokrýt a integrovat všechny čtyři interní procesy. Zákazníkovi ale umí poskytnout buď detailní špičkovou funkčnost, nebo jsou orientované výhradně na určité obory podnikání. Tyto tzv. Best-of-Breed systémy (nejlepší z chovu, jedinci se špičkovými vlastnostmi) pak v praxi bývají nasazovány buď samostatně (zejména oborové Best-of-Breed), nebo tvoří součást podnikové ERP koncepce (procesně orientované Best-of-Breed) společně s jinými informačními systémy.

Lite ERP systémy představují specifickou nabídku určenou pro trh malých a středně velkých firem (SME – Small and Medium-sized Enterprises), vyznačující se nižší cenou a nejrůznějšími omezeními.

Specifickou kategorii tvoří ERP systémy lídrů světového trhu - SAP Business Suite a Oracle E-Business Suite. Tato řešení jsou charakteristická širokým a zároveň detailním pokrytím podnikových procesů, komplexní nabídkou a procesních řešení i špičkovými Best Practices napříč všemi odvětvími. Formálně jsou klasifikovány jako All-in-One systémy, neboť prioritním požadavkem na ERP je integrace podnikových procesů.

Oborová a procesní řešení a jejich praktické uplatnění

All-in-One ERP systémy nacházejí největší uplatnění s adekvátním procesním nebo oborovým řešením. Typická oborová řešení bývají připravována výrobci a jejich vývojovými partnery podle požadavků průmyslových odvětví. Zahrnují předdefinované operace a funkčnosti systému odpovídající danému oboru činností, které pak bývají dále upravovány dle požadavků zákazníka. Takováto oborová řešení zahrnující rozsáhlé know-how z realizovaných projektů v konkrétní vertikále jsou pro uživatelskou organizaci výhodná. Přinášejí totiž:

 1. Standardní postupy z daného oboru podnikání.
 2. Nejlepší praktiky pro realizaci specifických agend podniku (např. při řízení obalového materiálu v potravinářských podnicích nebo při technické přípravě výroby ve strojírenské prvovýrobě a montáži).
 3. Snadnější a levnější úpravy podle požadavků klienta.

Na globálním trhu se vývojem oborových řešení zabývají společnosti dodávající ERP systémy značky Microsoft Dynamics nebo výrobce ERP řešení QAD Enterprise Applications. Mezi několik málo tuzemských dodavatelů, kteří se věnují serioznímu vývoji více oborových řešení pro široký segment zákazníků, patří společnost Asseco Solutions. Příkladem může být Helios Green Energie, branžové řešení určené pro uživatele nejpokročilejšího ERP systému z nabídky této společnosti. Helios Green Energie je určen pro společnosti působící v oblasti výroby a distribuce energií, kam patří zejména elektřina, plyn, teplo a teplá voda. Tyto organizace mají řádově stovky až tisíce zákazníků, smluv, či odběrných míst, proto je při jejich řízení a provozu kladen velký důraz na efektivitu výroby, kvalitu dodávek a hledání úspor zvyšováním vnitřní efektivity společnosti.

Méně frekventovaným pojmem je pak tzv. procesní řešení. To je obvykle zaměřeno na detailní funkcionalitu konkrétního procesu, nebo souboru procesů, jako jsou diskrétní výroba, procesní výroba, řízení majetku a správa kritických aktiv, řízený sklad apod. Tato procesní řešení lze využít ve více různých odvětvích, pro něž je uvedený proces typický a jeho charakteristiky vyžadují specifické postupy při automatizaci a integraci v rámci ERP systému. Na procesních řešeních je založen např. koncept tzv. konfigurace a dodávky systému SAP Business All-in-One. Procesní řešení nabízí např. aliance společností IFS Czech a Altec. Mají je připravena jak pro procesní, diskrétní nebo linkovou výrobu, tak i pro specifické procesy, jako je např. řízení majetku, údržby a správa kritických aktiv.

Očekávaný vývoj do budoucna

Pořídit ucelené řešení obsahující „vše v jednom“ je již řadu let častou prioritou při výběrových řízeních na ERP systém a jeho dodavatele, a také jednoznačným trendem českého ERP trhu. Doposud na ni uměli velmi dobře reagovat především dodavatelé obsluhující široký segment trhu bez ohledu na odvětví a velikost organizací. Ti nejúspěšnější, jako jsou Asseco Solutions, J.K.R. nebo DC Concept, dokázali navíc nabídnout příslušné oborové nebo procesní řešení a tím výrazně zvýšit přidanou hodnotu svého systému pro uživatelskou firmu. Proto také produkty značky Helios, Byznys ERP a QI patří v posledních pěti letech k těm, které získávají velmi rychle nové zákazníky nejrůznějších velikostí i zaměření.

S komplexními dodávkami informačního systému, především do oblasti průmyslu, byly doposud úspěšné také společnosti poskytující globální ERP řešení. K nim patří např. Minerva Česká republika, která je v ČR výhradním zástupcem pro informační systém QAD Enterprise Applications, Ness Technologies, dodavatel SAP Business Suite a Oracle E-Business Suite, a společnost Altec, která společně s IFS Czech zajišťuje projekty na bázi ERP systému IFS Aplikace. Jak ukazuje naše dlouhodobá zkušenost, uvedené společnosti dokážou dlouhodobě udržet spokojenost svých zákazníků a realizovat projekty s vysokou přidanou hodnotou. Přidanou hodnotu představuje především schopnost podporovat nové aktivity firem, přicházet s inovativními návrhy, které vedou k optimalizaci podnikových procesů a zlepšením viditelně ovlivňujícím výkonnost a hodnotu organizací. Takovým příkladem mohou být implementační projekty ve společnostech Ponast, Colorlak, GE Aviation, Teva Czech Industries, Imtradex nebo Spur.

Původně úspěšnou koncepci All-in-One nyní bude s vysokou pravděpodobností obohacovat in-memory computing, a to o nové možnosti online zpracování velkých objemů dat. Cloud computing pak poskytne stále ještě neobvyklý obchodní model dodávky, provozu a inovace ERP systému, který umožní rozložit náklady v dlouhodobém časovém horizontu a uvolní kapacity organizací tak, aby mohly být lépe využity pro vlastní podnikání.

A právě snižování nákladů je v současnosti převažujícím požadavkem na straně zákazníků. Proto i v naší přehledové tabulce nadále ponecháváme údaje o cenách ERP systému. Je však třeba je brát pouze jako orientační. Informace o ceně implementace, servisu a softwarových licencí vztažené na minimální počet uživatelů společně s licencováním příslušného produktu vypovídají spíše o nastavení cenového modelu. Výsledné náklady každého ERP projektu nakonec výrazně ovlivní nejen nasazená funkčnost a počet uživatelů vstupujících do systému, ale také rozsah zakázkových úprav, školení a dalších souvisejících služeb.

Přitom je třeba uvažovat nejen o nákladech na pořízení a implementaci, ale také na zajištění servisu. Bez udržování aktuální legislativy v podobě pravidelných inovací (update), řešení uživatelských požadavků (hotline, helpdesk) a možnosti přechodu na novou verzi systému (upgrade), která bude i nadále podporovaná dodavatelem, se neobejde téměř žádná organizace. Zároveň platí, že čím vyšší je povinný servisní poplatek, tím více zatěžuje cash-flow firem. Proto je třeba zvažovat jak náklady, tak typy a úroveň služeb, které jsou v něm zahrnuty, resp. které budete skutečně potřebovat.

V průmyslových podnicích se cloud computing bude prosazovat obtížněji, neboť komplexní cloudová "one-to-one" řešení jsou teprve na začátku svého životního cyklu a ani do budoucna neočekáváme, že by mohla v tomto segmentu široce konkurovat in-house implementacím vyspělých ERP systémů s příslušným oborovým nebo procesním řešením. Cloudová řešení založená na víceklientské architektuře najdou uplatnění všude tam, kde bude poptávka po standardizovaném pokrytí podpůrných procesů.

Tab. 2: Přehled českého ERP trhu 2013
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Co dále najdete v přehledové tabulce

Tabulka s ERP systémy nabízí porovnání 75 tuzemských i zahraničních produktů. Jedná se výhradně o standardní aplikace nasazované klasickým způsobem na servery a příslušnou infrastrukturu zákazníka, nebo poskytované jako cloudové řešení. ERP systémy můžete posuzovat podle obvyklých údajů o jejich původu, zaměření, referencích, funkcionalitě a již zmíněné ceně. V přehledu dále naleznete počet referencí do roku 2012 počet realizovaných cloudových projektů a vybrané významné zákazníky.

To, co činí informační systém plnohodnotnou ERP aplikací, vyjadřuje funkcionalita produktů. Klíčové podnikové procesy uvedené v tabulce by měl umět pokrýt a integrovat každý ERP systém (All-in-One), pokud není specificky zaměřen na určitý proces nebo odvětví (Best-of-Breed). Uvedená oborová řešení pak naznačí, v jakých podnicích nachází daný systém své uplatnění.


20.03.2014 - Petr Sodomka, Hana Klčová, Dagmar Šulová - četlo 23145 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: