Diskuze

Využití informačního systému Comes v akciové společnosti Hartmann-Rico

Případová studie pojednává o informačním systému Comes od žďárské společnosti Compas automatizace, a jeho použití v akciové společnosti Hartmann-Rico. V první části je popsán informační systém, jeho funkčnost a architektura včetně základních údajů o jeho producentovi. Ve druhé části jsou uvedeny údaje o Hartmann-Rico a.s., která patří mezi nejvýznačnější výrobce a distributory zdravotnických a hygienických výrobků v České republice. V rámci této části je nastíněno aktuální využití informačního systému Comes a též jeho plánované využití v reálném provozu.

1. Manufacturing Execution Systems

Výrobní informační systémy se využívají k získávání provozních dat v reálném čase. Logicky pak tvoří vazbu (vrstvu) mezi technologickou úrovní výroby a jí nadřazeným podnikovým systémem. Výrobní informační systém tedy slouží k detailnímu sběru dat a jejich zpracování pro potřeby vyhodnocení výroby z různých pohledů a z pohledu operativního řízení. Na rozdíl od ERP systémů nelze funkcionalitu MES zcela přesně vymezit, jelikož je z velké části ovlivněna typem výroby, na něhož je aplikována (1).

2. O společnosti Compas automatizace

Společnost Compas automatizace je přední českou inženýrsko-dodavatelskou společností, která se zabývá automatizací výrobních technologií (technologických procesů, strojů, linek a zařízení) a výrobními informačními systémy (MES). Byla založena v roce 1990 zkušenými specialisty v oblasti projektování a řízení rozsáhlých výrobních celků ve strojírenství a zpracovatelského průmyslu. Vhodná technická řešení, dobré ekonomické výsledky a silný inženýrský tým čítající 80 pracovníků vytváří předpoklady pro dlouhodobé obchodní partnerství mezi výrobními podniky a touto společností. V roce 2004 společnost získala ocenění Siemens Solution Provider a v roce 2010 pak obdržela statut Microsoft Certified Partner (2).

2.1 Zákazníci a reference

Společnost Compas automatizace se specializuje na odvětví zpracovatelského průmyslu (potravinářství, farmacie a kosmetika, chemie a sklářství) a strojírenství (především výroba automobilů). Mezi hlavní zákazníky patří významné domácí podniky i mezinárodní koncerny s výrobními závody v ČR i EU, např.: Phillip Morris, Continental, Zentiva, Sapeli a další (2).

2.2 Nabídka

Společnost v oboru průmyslové automatizace nabízí kompletní řešení elektrozařízení, řídicích systémů, čidel a akčních členů od analýzy přes projekt, dodávku, montáž a zprovoznění. V oboru výrobních informačních systémů (MES) nabízí dodávky řešení, softwarových modulů a funkcí dle ISA S95 pro operativní řízení, sledování výroby (traceability), řízení šaržových výrob dle ISA S88, sběr technologických dat a informací a jejich poskytování uživatelům (2).

2.3 Inženýring

 • Studie modernizace automatizace technologií i podniků, koncepční řešení nových závodů,
 • konzultace pro realizaci výrobních informačních systémů,
 • projekty řídicích systémů PLC Simatic S7, SCADA WinCC, In Touch, DCS Simatic PCS7,
 • vývoj aplikačního SW pro řídicí systémy výše uvedené systémy MES systém COMES,
 • zprovoznění dodaných řešení a systémů a dohlížecí provoz,
 • validace pro regulovaná odvětví SVP (2).

3. Informační systém Comes

Comes je informační systém pro všechna průmyslová odvětví zabývající se výrobou. Na trhu je dostupný déle jak šest let a za dobu byl využit při více jak 120 implementačních projektech, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Patří tedy mezi významné české MES, přičemž prochází průběžným vývojem a vylepšováním, jehož cílem je zajištění technologického náskoku využitím nejnovějších Informačních technologií, zlepšováním výkonu a stávajících funkcí a doplňováním funkčností nových (3).

Obr. 1 – Úvodní obrazovka systému Comes (4)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

3.1 Integrace s ERP

Informační systém Comes je propojován s nejrůznějšími ERP systémy (např. SAP, Helios, Karat, QI, Dimenze++ nebo OR-System) a může komunikovat s libovolným ERP řešením, jež je instalované u zákazníka a to požadovaným způsobem komunikace. Hlavním ERP partnerem je firma OR-CZ, přičemž společně realizovaná aplikace byla v roce 2009 oceněna jako nejlepší výrobní aplikace toho roku (4).

3.2 Standardy a normy

Informační systém Comes splňuje mezinárodně uznávané standardy ANSI/ISA-95, ANSI/ISA-88 a taktéž splňuje požadavky regulačních orgánů pro odvětví farmacie a výroby potravin (FDA, GMP, GAMP, 21CFR part11) (4).

3.3 Otevřenost a konfigurovatelnost

Informační systém Comes dodává zdarma ke každé licenci modul vývojových nástrojů, díky kterému si uživatelé mohou sami tento systém konfigurovat. Pokud firma nezaměstnává programátory, kteří by požadované úpravy zvládli, je možné využít spolupracující IT firmy (4).

3.4 Architektura

Systém využívá platformu Microsoft Windows a Microsoft.NET. Nejvhodnější databázová platforma je Microsoft SQL Server. Architektura systému je klient/server. Uživatelské prostředí je optimalizováno pro Internet Explorer 8 a vyšší. Na klientských stanicích nemusí být doinstalovaný žádný doplňující software, čím přispívá pro snadnější správu operačních systému v podniku. Systém Comes funguje jako modulární řešení, které lze do systému přidávat dle požadavků zákazníků (4).

3.5 Hlavní funkce systému

 • krátkodobé kapacitní plánování výroby (týdenní, denní plány),
 • přehledová vizualizace a operativní řízení výroby,
 • řízení pracovních sil ve výrobě,
 • receptury a jejich správa,
 • materiály a jejich správa (operativní inventura), kusovníky,
 • označování výrobků (čárkový kód, 2D, RFID),
 • traceability,
 • sběr, zobrazení, analýza a archivace technologických dat,
 • podpora optimalizace technologických procesů,
 • podpora optimalizace jakosti,
 • sběr výrobních dat (kusy, prostoje, vady atd.),
 • výrobní bilance (směnové protokoly, spotřeby), KPI (OEE),
 • dokumentace výroby, výrobní protokoly,
 • komunikace (do podnikové sítě a IT systémy (ERP, MIS) a do technologie (řídicí systémy, systémy značení atd.),
 • řízení údržby (4).

4. O společnosti Hartmann-Rico

4.1 O společnosti

Akciová společnost Hartmann-Rico patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznik společnosti se váže k roku 1991 vstupem společnosti Paul Hartmann AG do tehdejšího podniku Rico Veverská Bítýška (5).

Společnost je součástí mezinárodní skupiny Hartmann se sídlem v Heidenheimu v Německu. Vstup do této skupiny umožnil společnosti přístup k modernímu know-how, novým trhům, výzkumné základně a také k potřebnému kapitálu. Více než 10 let působí rovněž na území Slovenské republiky se sídlem v Bratislavě (5).

V České republice má společnost celkem tři výrobní závody: Veverská Bítýška, Havlíčkův Brod a Chvalkovice, přičemž každý ze závodů má svoji specializaci. Hartmann-Rico a.s. zaměstnává na území České republiky více než 1 200 zaměstnanců. Velmi důležitým milníkem pro společnost byl rok 2012, kdy Hartmann-Rico a.s. působí na českém trhu již 20 let (5).

4.2 Technické zázemí

Pro výrobu je ve společnosti vytvořená samostatná lokální síť, do které jsou připojeny výrobní linky a jednotlivé stroje. Informační systém Comes je provozován na architektuře klient/server. Na serveru jsou shromažďovány informace o všech výrobních zakázkách, pořadí zakázky a aktuálním plnění zakázky.

Průběh zakázky je vizualizován na informačních panelech, které jsou součástí každého provozu a výrobních linek, ve tvaru: aktuální zakázka, následující zakázka, počet vyrobených kusů, počet zbývajících kusů, časový harmonogram a efektivita pracoviště.

Součástí každé výrobní linky jsou rovněž stroje, které jsou rozděleny do zvláštních sekcí. Zde se zaznamenávají informace, jenž napomáhají ke správnému taktování výrobních linek a následné optimalizaci celého výrobního procesu nebo v rámci vybrané sekce. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena čtečkami karet pro autorizaci, a také terminály pro řízení zakázek.

Pro každý stroj jsou získávány informace o tom, jak dlouho vyrábí, jak dlouho je v provozu, kolik vyrobí bezvadných i vadných kusů, jaké jsou provozní teploty při výrobním procesu a další technologické údaje. Tyto informace jsou posílány jako signály z PLC modulů.

V případě, že výrobní linka nebo stroj nevyrábí, je klasifikován nevýrobní čas jako porucha, oprava, údržba apod. Vyhodnocené data ze strojů se pak posílají nadřazenému ERP systému SAP a příslušné informace se přiřazují k jednotlivým zakázkám. K datům je přístup přes webový portál pro snadné zjišťování využití strojů, kapacit, spotřeb, evidence odpadů apod. Všechny závody v České republice jsou propojené a data o výrobních procesech jsou centralizována.

5. Využití informačního systému Comes

5.1 Sběr a zpracování dat

Jako podklad pro sběr a zpracování dat slouží data pro údržbu (motohodiny, poruchová hlášení), technologická data (procesní veličiny spojité, dvouhodnotové veličiny, stavové veličiny) a výrobní data (množství produktů, strojní cykly, jakost výroby).

Co se týče technologických dat, sleduje se především teplota, tlak a procesní časy pro kontrolu správnosti procesů. Je možná kombinace ručních a automatizovaných sběrů dat, rovněž je možno přejít jen ke sběrům automatizovaným.

5.2 Vizualizace

K získání rychlého přehledu o stavu jednotlivých výrobních zařízení slouží přehledová vizualizace, která jednoduchou grafickou formou zobrazuje online stavy jednotlivých pracovišť/strojů a základní parametry na nich probíhající výroby (identifikaci obsluhy, výrobní příkaz, počet vyrobených kusů, počet zmetků, celkový čas prostoje za směnu). Oblíbený souhrnný pohled na stav výroby tvoří motivační obrazovky, které zobrazují aktuální stav výroby přímo na hale a mohou podporovat zdravé soutěžení jednotlivých pracovníků či pracovních týmů.

5.3 Lepší plánování kontrol

Součástí informačního systému Comes je možnost nastavit prevence obsluhy strojů tak, aby nedošlo k neplánovanému zastavení stroje nebo k nekontrolovanému ovlivnění kvality výrobku. Je možné plánovat čas pro údržbu, výměna a nákup náhradních dílů.

5.4 Reporting

Z uložených dat systém Comes vytváří různé protokoly a on-line pohledy na data. Výstupy je možno ukládat do formátu pdf a exportovat do formátu CSV. Data je možno zobrazovat formou tabulek hodnot a grafů. Systém obsahuje více jak 35 typů grafů, mnohé jak ve 2D, tak i ve 3D. Vzhled protokolů je možno jakkoli modifikovat.

Mezi obvyklé protokoly patří:

 • vyhodnocení výrobních cyklů,
 • vytížení strojů,
 • přehledy neshod a prostojů,
 • přehled probíhajících výrob,
 • zmetkovitost forem,
 • přestavení strojů, OEE, KPI protokoly,
 • statistiky parametrů,
 • využití pracovníků.

5.5 Comes Logon

Základem systému Comes je modul Logon. Zajišťuje správu a přihlašování uživatelů. Spolupracuje s ostatními moduly, a nabízí také jejich diagnostiku. Dále spravuje události vzniklé v systému. Prostřednictvím modulu Logon lze vytvářet model výrobních technologií a zařízení. Data jsou operátorovi k dispozici z jednoho místa.

5.6 Comes Historian

Modul Historian slouží pro sběr a dlouhodobou archivaci dat převážně procesních z řídicích systémů. Výstupem jsou analýzy vhodné k prezentaci. Pracuje se dvěma typy dat: trendy (grafy), alarmy a hlášení (tabulky).

Trendy umožňují ukládání řetězcových proměnných, provádění výpočtů s uloženými daty, různé zobrazení a práce s trendy (barvy pozadí a os, zoom, schodovité zobrazení křivek, záměrné kříže pro odčítání hodnot a nastavení úrovní), časová oprávnění, více časových a hodnotových os, export dat do formátu CSV (6).

5.7 Comes Modeller

Modul Modeller konvertuje data na informace v podobě grafů, tabulek, ukazatelů, datových sestav a bilancí. Mezi další vykonávané funkce patří: vytváření zákaznických aplikací, reporting, interface na externí systémy (např. ERP), výpočty ukazatelů OEE a KPI, identifikace a následné označování výroby pomocí RFID a čárových kódů, tvorba přehledových vizualizací a motivačních obrazovek. Data jsou zobrazena v podobě tabulek, grafů, protokolů, HTML stránek nebo ve formě vizualizace (6).

5.8 Ostatní moduly

Modul Batch, jehož úkolem je řízení dávkových výrobních procesů a modul Traceability, který zajišťuje sledování pohybu materiálů ve výrobě, společnost Hartmann-Rico nevyužívá, neboť má v těchto oblastech nasazen jiný systém.

6. Závěr

Informační systém Comes slouží k detailnímu sběru dat ve výrobě a následnému vyhodnocení či zpracování dle potřeby. Ve společnosti Hartmann-Rico je systém ve fázi testování. Mezi výhody systému patří jeho napojitelnost na řadu různých ERP systémů, dále pak modul vývojových nástrojů určený pro vlastní konfiguraci, a v neposlední řadě také podpora platformy Microsoft Windows a Microsoft.NET, která umožňuje klientský přístup pouze prostřednictvím internetového prohlížeče.

Použitá literatura

 1. SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006, 351 s. ISBN 80-251-1200-4.
 2. Společnost Compas. www.compas.cz [online]. 2014 [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: http://www.compas.cz/o-nas/profil-firmy
 3. Systém online. www.systemonline.cz [online]. 2014 [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/vyrobni-informacni-system-comes-verze-3-z.htm
 4. Comes solution for MES. www.comes.eu [online]. 2014 [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: http://www.comes.eu/o-systemu-comes
 5. Hartmann-Rico. www.hartmann.info [online]. 2014 [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: http://cz.hartmann.info/o_nas.php
 6. LEBEDA, Ladislav. Grafické vizualizační komponenty pro systém Comes : bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014, 65s. Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. František Zezulka, CSc.

28.02.2015 - Tomáš Hanyk, Tomáš Vaněk - četlo 28222 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: