Diskuze

Využití verzovacího nástroje Versiondog ve společnosti Bosch Diesel

Studie pojednává o problematice uchovávání dat různých formátů a možnosti jejich opětovného použití. Je rozdělena na dvě části. První je věnována nástroji Versiondog obecně. Obsahuje popis hlavních funkcí a výhod, které tato aplikace poskytuje uživatelům. V druhé části je kladen důraz na využití ve společnosti Bosch Diesel.

1. Verzovací nástroj Versiodog

1.1 Dodavatel nástroje Versiondog

Verzovací systém Versiondog je vyvíjen německouspolečností AUVESY GmbH & Co Kg (AUtomated VErsioning SYstems). Využití nachází hlavně ve strojírenském průmyslu. Snaha AUVESY je stát se lídrem na celosvětovém trhu. Autorizovaným distributorem pro Českou republiku a Slovensko je od roku 1993 společnost Pantek (CS) s.r.o.

1.2 Základní údaje o Versiodog

V posledních letech výrazně narůstá potřeba automatizace podnikových procesů, zejména v průmyslových odvětvích. Výrobní podniky využívají různé řídicí a automatizované systémy, od programovatelných logických automatů (PLC), přes průmyslové roboty, operátorská pracoviště, až po CNC stroje. Pro řízení těchto strojů se využívá mnoho softwarových aplikací a různých datových souborů. Z toho plyne, že správa při vývoji a provozu jednotlivých verzí je velmi obtížná, nejednotná a zejména nepřehledná. Je tedy problematické určit, jaká verze je správná, kde je uložena poslední verze, kdo a kdy provedl jednotlivé změny atd.

Výše zmíněné problémy mohou být řešeny verzovacím systémem, jako je např. Versiondog. Tento systém umožnuje automatizovanou archivaci, správu a kontrolu verzí programových a datových souborů ve výrobě. Versiondog pracuje na architektuře klient/server, poskytuje tedy automatizované archivování všech verzí na centrální místo. Vytváří posloupnosti všech verzi s jednoznačnou identifikaci, kdo a kde změnu provedl, kdy ji uskutečnil a z jakého důvodu.

Další funkcí je inteligentní porovnání změn, či rozdílů mezi jednotlivými verzemi. Rovněž umožňuje provádění automatické průběžné zálohy a kontroly programů používaných ve výrobě. Velkým přínosem tohoto systému je okamžitá dostupnost všech verzí. Pokud totiž výrobní zařízení pracují se špatnými programy či datovými soubory, tak se může zvýšit zmetkovitost, mohou nastat odstávky, či nemusejí být dodrženy stanovené termíny. Tím vším by mohly vzniknout významné finanční ztráty. Díky systému Versiondog lze rychleji reagovat a danou chybu napravit. Rovněž lze zjistit, kdo tuto chybu provedl a z jakého důvodu.

Schéma činnosti softwarové aplikace Versiondog je zachyceno na prvním obrázku. Jak již bylo zmíněno, jednotlivé verze jsou ukládány na centrálním Versiondog serveru. Klientská stanice (Versiondog klienti) může buď na server nahrávat (Check-In), nebo jednotlivé verze vyzvedávat (Check-Out). Verze jsou poté nahrány do koncového výrobního zařízení. V časových intervalech jsou verze z výrobních zařízení nahrány na Versiondog server a provede se kontrola verze nahrané uživatelem a z výrobního řízení. Pokud se tyto verze liší, tak je oprávněný uživatel upozorněn emailem.

Obr. 1 – Schéma činnosti systému Versiondog (zdroj: Pantek s.r.o.)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Versiondog podporuje i práci bez aktivního připojení k serveru. Za využití technologie tlustého klienta lze tedy vytvářet, porovnávat a archivovat všechny verze lokálně - v prostředí Versiondog klienta. Tato funkce je vhodná např. při pohybu v provozu, kdy není možné se připojit k serveru. V tomto případě se postupuje tak, že si uživatel před zahájením práce nahraje ze serveru všechny potřebné verze programů např. na svůj notebook či tablet s Versiondog klientem. Následně v provozu tyto verze instaluje, mění, porovnává a lokálně archivuje všechny nově vytvářené verze. V posledním kroku se uživatel připojí k serveru a zarchivuje na něj všechny nově vytvořené verze, případně zálohy.

2. Využití Versiondog ve společnosti Bosch Diesel

2.1 Představení společnosti

Společnost Bosch Diesel s.r.o. působí v Jihlavě od roku 1993. Jedná se o celosvětově největší výrobní závod dieselových vstřikovacích systému Common Rail skupiny Bosch. Společnost v současné době zaměstnává asi 4 000 zaměstnanců a je tedy největším zaměstnavatelem v kraji Vysočina.

Hlavními produkty společnosti jsou dieselová vysokotlaková vstřikovací čerpadla, vysokotlaké zásobníky neboli raily a tlakové regulační ventily.

V roce 2011 se společnosti Bosch podařilo získat prestižní ocenění Národní cena kvality ČR, která oceňuje excelentní výkon a následující důsledný rozvoj společnosti. V rámci hodnocení získala nejvíce bodů v historii udělování této ceny.

2.2 Praktické využití

2.2.1 Využití v provozu

Hlavním úkolem systému Versiondog ve firmě Bosch Diesel je zálohování softwarových či hardwarových změn na strojích, dokumentacím ke strojům či dokumentacím k zálohám.

Základní myšlenkou je, aby každý výrobní stroj měl v tomto systému svou kartu s evidencí těch komponent, které má smysl u daného stroje uchovávat. Ve firmě Bosch Diesel je struktura dokumentů ve Versiondog rozdělená na tři závody. Dále následuje dělení na střediska, výrobní linky a samotné stroje. Každý ze strojů obsahuje různé typy komponent, podle toho, jaké změny na něm proběhly.

Obr. 2 – Testovací stroj
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Každá komponenta obsahuje jednotlivé verze. Nejčastěji se Versiondog využívá pro verzování softwarových nebo hardwarových změn na strojích. U softwarových se většinou jedná o řídící programy pro programovatelné logické automaty (PLC) nebo programy pro robotické systémy, avšak je možné zálohovat i různé specifické aplikace, či formáty souborů. U hardwarových jsou to potom různé popisy daných změn na stroji. Většinou jde o textové soubory ve formátech DOC, TXT nebo PDF.

Každá z těchto změn by měla v názvu obsahovat číslo WorkOn, což je identifikátor elektronického WorkFlow, které se ve firmě Bosch využívá. Jeho využití je velmi rozsáhlé a prochází téměř celým podnikem. V našem případě se jedná o požadavky na změny, které jsou vypisovány a procházejí několika fázemi schvalování. Po schválení poslední delegovanou osobou by měla být změna již provedena. Historie těchto požadavků je sledována a je možné provádět kontroly změn, které byly naplánovány a také časový plán, který by měl být dodržen. V systému je poté jasné, o kterou změnu se jednalo a kteří pracovníci ji byli delegováni.

Jelikož společnost Bosch Diesel využívá offline systém verzování, musí se daná změna nahrát do stroje pomocí klientské stanice. Pokud je vše v pořádku a stroj pracuje správně, je vytvořená změna nahrána na server, kde získá statut "aktuální" u dané komponenty. Pokud by došlo k chybě, kdykoliv lze stáhnout předchozí verzi, která na stroji fungovala. Nejedná se v tomto případě o plně automatizovaný systém, kdy by se verze nahrála na server a automaticky by se změna přenesla do stroje. Hlavní příčinou je to, že ne všechny stroje je možné připojit na síť Bosch. Starší stroje toto rozhraní nemají a plná automatizace by byla možná pouze u novějších strojů. V současné době se tento problém řeší.

Systém zde také podporuje reporting, který umožňuje sledovat počet úspěšných a neúspěšných Check-In (navrácení) a Check-Out (vyzvednutí). Používá se také např. porovnání zdrojových kódů, které jsou do stroje nahrány oproti předchozí verzi. Jsou v nich patrné rozdílné řádky a kód, který byl změněn. Každý stroj také obsahuje ve Versiondog komponentu s názvem "Změny", do nichž jsou zaznamenávány všechny změny, které byly provedeny, ať už se jedná o softwarové, hardwarové či jiné. Jedná se tedy o celkový přehled změn. Slouží pak hlavně koordinátorům, kteří mají tyto věci na starost.

Další důležitou vlastností tohoto systému je sledování provedených změn podle časového plánu, který je tvořen na základě požadavků WorkOn. Podle identifikátorů lze v systému Versiondog vidět, zda daná změna, která byla požadována, byla v daném termínu splněna.

Napojení na ERP systém SAP, který se v společnosti Bosch Diesel využívá, není v současnosti žádné. Bosch však má za dlouhodobý cíl sjednotit nejen data ze systému Versiondog, ale i ostatní do jednotného globálního systému. Šlo by o propojení všech oblastí. Mělo by se jednat o sjednocení světové, avšak z ohledem na velikost společnosti je to složitý problém. V současné chvíli je tedy mnoho procesů podporováno samostatnými subsystémy nebo dílčími databázovými či webovými aplikacemi.

2.2.1 Využití na mobilních zařízeních

Díky ICT a mobilním technologiím lze systém Versiondog využívat na mobilních zařízeních. Ve firmě Bosch Diesel se jedná o novinku, která je prozatím v rané fázi provozu, avšak už teď velmi populární a využívaná.

Velké pozitivum je, že člověk, který využívá tuto platformu, je díky síti Bosch online kdekoliv na všech třech závodech a má možnost přistupovat na server okamžitě v terénu. Tato možnost tedy velmi výrazně snižuje reakční dobu na možné problémy. Uživatel tedy může stahovat jakékoliv verze z různých komponent stroje. Potřebuje-li některou z verzí okamžitě, je možné ji stáhnout a okamžitě nahrát do stroje pomocí sofistikovaných nástrojů, popřípadě uložit či nahrát dokumentace apod. Dále je samozřejmě možné na server nahrávat nové verze, které se stáhnou ze stroje a ve Versiondog prozatím nejsou.

3. Závěr

Z doposud získané zkušenosti lze potvrdit, že Versiondog je u společnosti Bosch Diesel velmi využívaný a důležitý nástroj, bez něhož by verzování a archivace dat ke strojům byla velmi obtížná. Výrazným pozitivem je, že nástroj disponuje rozsáhlými funkčními možnostmi, i když nejsou prozatím ve společnosti všechny využity. Existuje tedy velký potenciál pro zlepšování celého systému a možností jeho využití.

Použitá literatura

 1. Pantek s.r.o. Versiondog: Automatizovaná správa, porovnávání a kontrola verzí v průmyslové automatizaci. Česká republika, 2014.

29.06.2015 - Vojtěch Hvězda, Tomáš Chmelka - četlo 29742 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: