Diskuze

Analýza českého APS/SCM trhu (závěrečná část)

V závěrečné části naší analýzy se zaměříme na nové technologie, které nacházejí uplatnění v APS/SCM systémech. Věnovat se budeme také možnostem integrace APS/SCM systémů s ERP systémy. Na závěr přinášíme shrnutí všech důležitých trendů, které lze do budoucna pravděpodobně očekávat.

Jaké jsou možnosti integrace APS/SCM systémů s ERP?

Mnoho zákaznických organizací, zejména výrobních, volí odvětvová ERP řešení na základě referencí. Při výběru konkrétního řešení pak hledá kompromis mezi cenou, funkčním pokrytím a schopnostmi systému splnit specifické požadavky vyplývající z typu výrobního procesu, řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů apod. Právě k těmto firmám, podnikajícím v tradičních výrobních oborech, směřuje nabídka inovace jejich stávajících ERP systémů o integrovaná APS řešení.

Zakomponování modulů s pokročilým plánováním a rozvrhováním výroby (APS) nalezne uplatnění zejména tam, kde je nutné např. vyhodnocovat novou poptávku, a to bez změn v již rozplánovaných závazných zakázkách. Zákazník tak může získat okamžitou odpověď, zda je možno jeho zakázku časově zvládnout a dodavatel má zároveň jistotu, že lze přání zákazníka splnit.

Synchronizaci plánování a rozvrhování všech zdrojů za respektování zjištěných omezení přitom zabezpečuje implementovaná metodologie TOC. Po takto vybavených ERP systémech je poptávka zejména u velkých strojírenských výrobců, kde se nejlépe uplatňují integrovatelné produkty, jako např. SAP APO. Středně velké výrobní firmy využijí spíše ERP systémy s nižší detailní funkcionalitou integrovaného APS, jako jsou např. Visual APS/DBR nebo MAX+.

Zavádění APS systémů, včetně efektivního využití Goldrattovy TOC se již osvědčilo v řadě českých podniků (Buzuluk Komárov - SSA SCS, K.A.RT Zlín - Visual APS atd.). Přesto lze konstatovat, že APS systémy ještě zdaleka nenašly odpovídající uplatnění, jejich začlenění v rámci ERP sebou stále nese punc módního prvku. V konečném důsledku ovšem může APS přinést tolik potřebnou změnu v myšlení a zaběhnutých stereotypech v řízení řady českých podniků, které přetrvávají ještě z dob před rokem 1989.

Podpora funkčnosti APS/SCM v ERP systémech

V tradičních výrobních oborech se významně uplatňují také Best-of-Breed ERP systémy, až už jsou zaměřeny na špičkovou funkcionalitu v oblasti diskrétní nebo procesní výroby (SSA Baan ERP), logistiky v automobilovém průmyslu (ACTIS CSM), řízení nebo výhradně na procesy konkrétního oboru (Energis, MBI Software atd.), které zákazník může časem doplnit o APS moduly původního výrobce např. (SSA SCS) nebo o samostatná APS řešení (např. SAP APO). Narůstá rovněž poptávka po využití dílčích komponent, které podporují optimalizaci nastavení ERP systému k zajištění žádoucích podnikových cílů, zejména v oblasti výroby (např. SRM-PRO).

Moderní technologie v APS/SCM systémech

Radio Frequency Identification

Radio Frequency Identification - RFID je technologie bezkontaktní identifikace za pomoci vysílání a příjmu radiového signálu. RFID etikety obsahují čip, který po zachycení signálu vyšle zpět specifický kód (data) vysílači-přijímači. Přitom je možné takto číst mnoho etiket najednou. RFID technologie vedle tištěných čárových kódů nabízí další možnosti identifikace různých objektů nebo zboží. Mezi hlavní výhody patří např. jednoznačné a přesné označení každého kusu zboží, automatický sběr dat bez lidského zásahu, etikety jsou kdykoli přepisovatelné, neviditelné (skryté) umístění nebrání jejich čitelnosti, mohou pracovat i v znečištěném prostředí, nebo prostředí nehodícím se k snímaní běžného čárového kódu. Impulsem k většímu rozšíření může být zavádění RFID technologií u velkých obchodních společností jako např. Wal-Mart.

Webové služby

Webové služby (Web Services) jsou standardem usnadňujím komunikaci a integraci mezi dvěma a více aplikacemi. Přechod z architektury klient/server přes webově orientované aplikace k webovým službám byl součástí postupného vývoje technologií, které vytváření těchto služeb umožňují. V rámci podniku mohou vzájemně propojit různorodé informační systémy a být tak nástrojem systémové integrace. Využívají se pro dynamické vytváření obsahu ze zdrojů (externích a interních) a zpřístupňují tento obsah na podnikové portály. Mohou tak být významným integračním nástrojem právě v oblasti SCM.

Podnikové portály v současné době nacházejí uplatnění především v oblasti integrace stávajících aplikací. Oblast portálů je zajímavá především pro větší firmy, pro které je problém integrace nejvíce palčivý. Je třeba si uvědomit, že nemohou zachránit špatně navržené podnikové procesy a fungování firmy. Největší uplatnění nacházejí tam, kde se obchodní procesy musejí flexibilně přizpůsobovat změnám na trhu, až už tyto procesy probíhají uvnitř společnosti nebo celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem.

Mobilní přístup

Kromě klasického přístupu pomocí počítače a internetového prohlížeče je možno přistupovat k portálu pomocí mobilních zařízení bez ohledu na to, o jaké mobilní zařízení se jedná. Musí však splňovat jedinou podmínku, aby zařízení obsahovalo prohlížeč. Příkladem mohou být mobilní telefony s technologií WAP, kapesní počítače (PDA) atd. Automaticky je rozpoznán typ prohlížeče mobilního zařízení a je přiřazen příslušný obsah pro tento prohlížeč. Funkcionalita mobilního přístupu je standardní součástí portálu a tedy není nutná instalace žádného dalšího software. Při použití mobilního přístupu zůstávají zachovány všechny možnosti personalizace a práce s daty, včetně zadávání dat. Přitom je ale třeba počítat s těmito omezeními - zobrazovací možnosti displeje, mnohem menší kapacita paměti, nižší výpočetní výkon a malá klávesnice.

Mobilní přístup je z hlediska APS/SCM "prodlouženou rukou" při využití podnikového portálu resp. zpřístupnění webových služeb. Operativně bývá mobilní přístup efektivně využit např. při řízení skladového hospodářství. Operace s materiálem jsou zaznamenávány prostřednictvím mobilního zařízení. To pak synchronizuje data s datovou základnou off-line - po připojení k informačnímu systému nebo on-line - pomocí trvalého radiového připojení k informačnímu systému. Mobilní zařízení se rovněž využívá přímo na výrobní lince při evidenci jednotlivých operací. Údaje o rozpracovanosti pak mohou být k dispozici v reálném čase, čímž se odstraní obvyklé administrativní úkony se zpracováním papírové dokumentace. Využití mobilního přístupu se samozřejmě najde i v dalších oblastech bezprostředně vázaných na APS/SCM, jako jsou např. evidence servisních zásahů, řízení pracovních příkazů, optimalizace přidělování zakázek nebo také při automatizaci obchodní činnosti.

Mobilní přístup přináší pro efektivní řízení výroby a dodavatelských řetězců zejména aktuální a přesnou evidenci, přehled o činnosti pracovníků, včetně zvyšování kvality a produktivity jejich práce.

Electronic Data Interchange

EDI systém může patřit do vlastnictví konkrétního podniku (One-to-Many). Jde většinou o nákladné, na míru šité řešení. Firma navíc musí mít vyjednávací sílu přesvědčit své partnery, aby na komunikaci přes její EDI systém přistoupili. Realizace One-to-Many EDI řešení jí ale dává značnou míru kontroly nad fungováním řetězce.

V praxi je častěji využíván Many-to-Many EDI systém, a to i u velkých korporací, jako je např. Coca-Cola. Je označován také jako VAN systém, nebo-li systém zvyšující hodnotu (Value-Added Network). VAN systém funguje prostřednictvím tzv. clearingového střediska, tedy třetího subjektu, který zabezpečuje třídění a distribuci jednotlivých dokumentů mezi dodavateli a odběrateli. Pro uživatele zvyšuje VAN systém hodnotu, pokud komunikuje s nekompatibilními standardy. Clearingové středisko totiž veškeré převody formátů a dat samo automaticky zabezpečí. Hodnotu přidává rovněž možnost vlastní regulace odebírání dokumentů jednotlivými partnery v řetězci. VAN systém kromě komunikace a archivace zásilek rovněž řeší smluvní vztahy a vykonává kvalifikovanou technickou podporu uživatelů. Šetří tak zdroje, které by spotřebovala implementace, provoz a údržba vlastního EDI.

Obecně EDI zvyšuje rychlost a spolehlivost v komunikaci, snižuje náklady, zejména pak při napojení na další systémy v rámci ERP koncepce (např. sledování zásob pomocí čárového kódu). Při velkých objemech transakcí lze výhodně uplatnit také elektronickou fakturaci, která má již přes dva roky oporu i v české legislativě (zákon o účetnictví, zákon o elektronickém podpisu a další normy).

SCM trendy

Nutnost celostního pohledu na implementaci a provoz SCM se odvíjí také od aktuálních trendů. K těm nejdůležitějším patří zkracující se životní cykly produktů, masová customizace (úprava na míru zákazníka), obsluha globalizovaných trhů pomocí vícekanálové komunikace a možnosti outsourcingu. Na tyto trendy je třeba reagovat integrací odpovídajících modulů pro řízení řetězce a měření jeho výkonnosti.

Předpověď a plánování poptávky je proces, který se uplatňuje v okamžiku, kdy dodací doba v řetězci je delší než doba očekávaná zákazníkem. Díky integraci CRM koncepce a manažerských analytických nástrojů lze v reálném čase plánovat a zpracovávat velké množství informací, a to až do takových detailů, jako jsou prodeje podle jednotlivých zákazníků. Tento proces je klíčový především ve velkoobchodu, potravinářství či u distribučních společností. Na poptávkový proces plynule navazuje řízení dodávek a jeho synchronizace s výrobou a distribucí. Partnerské smlouvy v dodavatelském řetězci mají zajistit plynulý proces dodávek až ke koncovým zákazníkům.

Budoucnost se jmenuje SRM

SRM (Supplier Relationship Management) představuje další vývojový stupeň řízení dodavatelských řetězců. Smyslem posunu od SCM k SRM koncepci je umožnit výraznou návratnost investic a redukovat celkové náklady na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership) u veškerého pořizovaného zboží a služeb. K hlavním rysům charakteristickým pro SRM koncepci patří zpřístupňování znalostí o dodavatelích na všech úrovních, sladění podnikových strategií v řetězci, objevování příležitostí a uplatňování metodiky Balanced ScoreCard nejen při řízení jednotlivých podnikatelských subjektů, ale i při měření výkonnosti dodavatelských řetězců za vydatné pomoci nástrojů Business Intelligence.

Letošní rok byl pro SCM významný v pilotním nasazení (Wal-Mart) bezdotykového automatického identifikačního systému sloužícího k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln (RFID). RFID umí zaregistrovat vše, co vyžaduje kontrolu pohybu či doby setrvání na příslušném místě včetně osob a zvířat. I když nejde zrovna o levnou technologii, umožňuje sdílet informace v reálném čase, zlepšuje kvalitu výroby a dokáže také významně redukovat provozní náklady i lépe řídit zásoby. Logistiku tak dříve nebo později čeká skutečná revoluce.

Trendy vývoje českého trhu APS/SCM z pohledu CVIS

V České republice je zatím poměrně málo dokončených implementací a jejich dramatický nárůst ani nemůžeme očekávat vzhledem k velikosti a koupěschopnosti českého trhu. Podle statistik stále značně zaostáváme za světovým průměrem, protože mnoho českých firem stále ještě nepocítilo potřebu si takový systém pořídit. Vyšší poptávku po APS/SCM systémech může vyvolat náš vstup do EU a s tím související zvýšení konkurence.

Podniky si stále plně neuvědomují nutnost disponovat nástroji jako APS/SCM v zájmu zachování konkurenceschopnosti na stále více otevřeném trhu. Převládá rozhodnutí investovat do strojního vybavení, ale málokdo si pokládá otázku, zda budou kapacitně tyto stroje využity, když podnik nebude schopen pružně reagovat na vnější požadavky. Prostor v oblasti potřeb implementovat APS/SCM je tedy velký. Je ale třeba rozdělit potenciál SCM, tedy oblasti koordinace logistických řetězců a s tím související elektronická výměna informací nebo příp. elektronické obchodování, kde je potenciálním zákazníkem prakticky každý podnik a APS, kdy ne pro každý podnik je tento způsob plánování vhodný.

Většina malých a středních firem v ČR se nachází v situaci, kdy potřebuje nejprve pomocí ERP zavést "systém" do přípravy, plánování a řízení výroby a celé podnikové logistiky a zavést sledování výrobního procesu v širších souvislostech. K tomu by použití APS systémů nemuselo vést. Při pohledu do nedaleké budoucnosti mají systémy APS dobré uplatnění zejména v podmínkách omezených kapacit, tedy i dostatečné poptávky po produkci, kterou podnik jen těžko dokáže uspokojit.

Výrobní společnosti, které dnes uvažují o obměně svého ERP systému, se již nespokojí s plánovacími metodami typu MRP II. Vyžadují, aby nové celopodnikové řešení obsahovalo i moduly výkonného plánování a rozvrhování. Dávají přednost integrovanému řešení před samostatnými moduly, které je třeba napojovat. Domnívám se, že zejména v segmentu středních firem se otevírá pro nejbližší období poměrně široký prostor pro celkovou obměnu jejich podnikových systémů a APS/SCM aplikace se na této obměně budou výrazně podílet.

Domníváme se, že stále existuje velký prostor pro využití simulačních postupů, které mohou výrazně napomoci ke snížení rizik a předvídání problémů dříve, než nastanou. Důležitým aspektem simulace je přitom predikce celkového dopadu jednotlivých rozhodnutí managementu. Moderní softwarová řešení budou přitom stále častěji nabízet visualizované, pro management srozumitelné výstupy, které budou znázorňovat např. důsledky neočekávané poruchy systému, vliv výpadku či časových prodlev jednotlivých pracovišť nebo vliv nepředpokládaných zásahů do rozvrhu výroby.

Očekáváme, že bude zachován mírně rostoucí trend zájmu zákazníků o řešení APS/SCM. Perspektivní cílovou skupinou dodavatelů APS/SCM řešení se stává trh malých a středně velkých firem. Předpokládáme, že bude pokračovat postupná integrace APS/SCM a ERP systémů. Výrobní podniky při pořízení nového podnikového informačního systému budou žádat řešení, jehož integrální součástí je APS/SCM systém.

Jaké trendy na českém APS/SCM trhu očekávají jejich dodavatelé?

Ondřej Tomas (Oracle Czech): Domníváme se, že stávající trend mírného růstu počtu zákazníků a neustávající zájem o tento typ řešení bude zachován.V souvislosti s očekávaným mírným zlepšením ekonomické situace a poptávky, a na druhé straně také s vyššími nároky po našem vstupu do EU, očekáváme také silnější zájem společností o zkvalitňování vzájemné spolupráce a hledání odpovědí na otázky typu: "Jak v co nejkratším čase uspokojit potřeby našich zákazníků při co nejnižších nákladech?". A přesně na takovou otázku odpovídají přístupy a strategie podpořené systémy APS/SCM. Také očekáváme vyšší míru prosazování integrovaných řešení oproti samostatně stojícím systémům.

Peter Marák (SAP ČR): Dnes jsme svědky dramaticky rostoucího vlivu moderních technologií na produktivitu. Díky Internetu a IT infrastrukturám se firmy dokáží rychle a efektivně adaptovat na nejrůznější požadavky zákazníků. Podniky využívající konceptu adaptivní výroby stále více aktivit přesouvají na externí dodavatele, což následně klade velké požadavky na SCM systémy ve snaze dosáhnout rychlé a přesné koordinace dodávek materiálu i finálních výrobků. Tento trend se bude prohlubovat i u nás, zejména poté, co jsme se stali členy EU.

Tomáš Hanáček (GEMMA Systems): Neočekávám nějaký zásadní nový trend. Bude pokračovat již nastolená cesta sbližování APS/SCM a podnikových ERP systémů. Pořizovat nový ERP systém, který není současně vybaven APS/SCM, pro podnik výrobní sféry, ztrácí jakýkoliv smysl.
Jiří Rakušan (IS Berghof): Předpokládáme růst zájmu o APS/SCM systémy. Zároveň sledujeme u zákazníků zvyšující se požadavky na měřitelné přínosy a rychlou návratnost investic nového softwarového řešení. K tomuto účelu používáme doplňkový prognózový a optimalizační modul SRM-PRO. Návratnost investic se pohybuje mezi 2-6 měsíci, potenciál přínosů ve finančním vyjádření jsme s tímto nástrojem schopni změřit na konkrétních datech zákazníka již před implementací!

Daniel Sebera (ITeuro): APS/SCM se stává v dnešním tvrdém konkurenčním prostředí pro střední a velké firmy nepostradatelným, jelikož výrobní podniky musí uspokojovat stále náročnější trh. Podniky si uvědomují nutnost investic do špičkových IS, jakým je SyteLine ERP s integrovaným nástrojem APS. Očekáváme proto v nejbližších letech vzestupnou tendenci nárůstu implementací těchto systémů. Již v současné době zaznamenáváme zvýšený zájem o náš komplexní systém SyteLine.

Aleš Vokatý (IS KARAT): Současná zkušenost je taková, že výrobní firmy poptávají APS pod vlivem odborného tisku, ale jeho aplikaci nejsou schopni realizovat v plné šíři neboť nejsou schopni zajistit výchozí nutné podmínky pro aplikaci APS. Tento trend očekáváme i v následujícím roce.

Karel Valchář (Provis): V oblasti APS/SCM systémů očekáváme růstový trend počtu instalací u zákazníků ze všech segmentů průmyslu.
Kompletní přehledová tabulka českého APS/SCM trhu je dostupná zdarma pro všechny kolektivní členy Centra pro výzkum informačních systémů - odborné sekce České společnosti pro systémovou integraci. Než bude zrekonstruován interní členský přístup na CVIS.CZ, je tabulka k dispozici na vyžádání e-mailem (info@cvis.cz).


14.12.2004 - Jaromír Habáň, Petr Sodomka - četlo 22410 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Tibor Csölle 20.06.2007 15:10:16
Dobrý den, měl bych zájem o přehledovou tabulku českého APS/SCM trhu, bohužel nejsem členem CVIS-u, přesto bych byl rád za takovou informaci. Předem dekuji. Tibor Csölle
Daniela Beer 12.03.2007 08:50:27
Dobrý den, měla bych zájem o přehledovou tabulku českého ASP/SCm, proto bych vás chtěla požádat (zda-li je to možné) o její zaslání na výše uvedenou mailovou adresu. Děkuji, Daniela Beer
Jakub Houser 21.02.2006 13:30:09
Dobrý den, měl bych zájem o Vaší tabulku APS/SCM na českém trhu. Bohužel Vaším členem nejsem. Mohl byste mi jí i přesto poslat, popř. co pro její poslání musím udělat. S přáním hezkého dne Jakub Houser
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: