Diskuze

Bezkontaktní tagová identifikace ve společnosti Agentura-D

Identifikační minisystém pro sledování zakázek představuje nástroj, který napomáhá sledovat a vyhodnotit výrobní a úkolové procesy uvnitř společnosti. Studie přináší zhodnocení výsledků implementace Identifikačního minisystému Bezkontaktní tagové identifikace - BTI_VMmS - ve společnosti Agentura-D.

Snem každého zaměstnavatele je dosažení maximálně možné produktivity práce a její vysoké kvality. Tomu může napomoci zavedení bezkontaktní tagové identifikace, tedy systému, který se zabývá operativním získáváním údajů o stavech rozpracované výroby, pracovního výkonu, popř. zakázky.

1. Charakteristika BTI_VMmS

Podstatou systému VMmS (Výrobní monitorovací minisystém) je poskytování on line informací, a to nejen o okamžiku stavu průběhu výroby, ale také o osobách, které se podílejí na průběhu jednotlivých procesů. Systém VMmS je subvenčním systémových prostředkem, který účelně doplňuje direktivní a plánovací software výrobních systémů (SAP, Factory, Baan a další).

Prioritní funkcí systému je sledování zakázek a následné vyhodnocení aktuální náročnosti individuálních zakázek a výrobních činností. Systém zpřehledňuje, automatizuje a archivuje časový vývoj zakázek a jejich singulárních, tedy dílčích úkonů. Současně rovněž přispívá k vyhodnocení využitelnosti pracovní doby a také k vytváření úkolových norem a zároveň vyhodnocuje i plnění pracovních norem. K jeho základním charakteristikám a vlastnostem patří:

 • sběr dat v reálném čase,
 • datová podpora pro systém ISO 9000,
 • materiálové plánování a snížení skladových zásob,
 • časová kontrola průběhu zakázky v reálním čase,
 • vyhodnocení pracovní produktivity zaměstnanců.

Minisystém VMmS je podmnožinou ustálené monitorovací soustavy VMmS, kterou lze implementovat taktéž v podmínkách rozměrné průmyslové výroby. Podle profilu produkce pak můžeme kombinovat strukturu na úrovni hardwaru a softwaru, nebo řešit výhradně softwarovou aplikací při využití stávající výpočetní techniky.

Standardní monitorovací parametry vymezují následující stavy zakázky:

 • čas zahájení operace, úkolu či zakázky,
 • čas přerušení (možnost vícenásobného přerušení),
 • čas ukončení operace, úkolu či zakázky.

Platforma VMmS je postavena na následujících atributech:

 • Kterákoli zakázka je označována svým jednoznačným číslem a příslušnými atributy, které jsou vymezeny v rozsahu systému.
 • Vzniká časový přehled operací sdružených se singulárními kroky zakázek.
 • Systém zabezpečuje správu senzorů a transfer dat o jednotlivých akcích do ústřední SQL databáze, kde probíhá následující vyhodnocení.
 • Soustava je schopna kooperovat se systémem zpracování docházky pro zjištění denních odpracovaných ér.
 • Prvkem systému může být i propojení na informační systém.

Identifikaci osob v systému je možno řešit několika způsoby:

 • identifikační kartou zaměstnance využívanou i v odlišné aplikaci,
 • zadáním privátního čísla zaměstnance,
 • zadáním přihlašovacího hesla uživatele do operačního systému Windows.

Výstupy platformy VMmS lze účelně aplikovat také při propočtu časově-úkolové mzdy nebo u vnitropodnikového stravování. Vazbou na informace z docházkových snímačů o přerušení pracovní doby lze např. jednoduše evidovat reálný čas vynaložený na realizaci zakázek. Přínosy VMmS jsou tedy patrné v mnoha důležitých oblastech.

Využití VMmS lze nalézt v různých typech organizací, ať už jde o technická a servisní střediska, výrobní podniky realizující sériovou či zakázkovou výrobu nebo také projekční firmy. Řešení je natolik univerzální, že se může uplatnit i v dalších typech podniků, které vyžadují nejen datovou evidenci či protokol o vývoji činností, ale i všude tam, kde se objevují požadavky na monitorování a dodržování technologické kázně.

2. Implementace systému ve společnosti Agentura-D

Představení uživatelské firmy

Agentura-D, s.r.o. je malý podnik působící v oblasti reklamního průmyslu. Specializuje se na vývoj, výrobu a prodej technických štítků a samolepek. K hlavním činnostem podnikání firmy patří:

 • sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk,
 • reklamní a propagační činnost,
 • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.

Cílem firmy je maximální uspokojení požadavků zákazníků pomocí efektivnější správy vlastních procesů. K tomu je potřeba dosáhnout co nejvyšší jakost produkce, poskytovaných služeb, a to především při dodržení smluvně stanovených termínů dodávek. Firma tedy rozpracovává a zdokonaluje plány, na základě kterých zabezpečuje kontinuální zlepšování výrobního procesu.

Průběh implementace systému

Společnost Agentura-D se při své dosavadní činnosti potýkala zejména s nízkou produktivitou, neschopností sledovat pracovní činnost operátorů a neschopností monitorovat průběh zakázek, a to jak managementem firmy, tak i zákazníky. Proto bylo rozhodnuto pořídit systém BTI_VMmS. Dodavatelem systému se stala akciová společnost Cominfo. Pro realizaci projektu implementace BTI_VMmS byly stanoveny následující požadavky:

 • doba implementace nepřesáhne 7 měsíců,
 • možnost importu číselníku platných zakázek z dominujícího systému (TPV),
 • možnost okamžitého zjištění stavu rozpracovanosti singulárních zakázek,
 • jednoznačná identifikace osob provádějících dané operace,
 • identifikace jednotlivých elementů produkce v průběhu výroby,
 • zabezpečení časové kontinuity jednotlivých operací,
 • dostupnost dalších indikátorů napomáhajících zvyšování produktivity práce a kvality.

Na základě zjištěných problémů a stanovených požadavků provedli pověření pracovníci SWOT analýzu navrhovaného řešení:

 • Silné stránky
  • zvyšující se produktivita zaměstnanců,
  • rychlost vyřizování zakázek,
  • vyšší konkurenceschopnost,
  • možnost sledování zakázky zaměstnancem a zákazníkem.

 • Příležitosti
  • lepší kontrola nad výkonem jednotlivých pracovníků,
  • objektivnější hodnocení,
  • větší přehled nad stavem jednotlivých zakázek,
  • možnost případného rozšíření systému o systém zadávání objednávek přes internet,
  • informace o průběhu výroby, jejím vývoji v čase, o výkonech jednotlivých pracovníků,
  • motivace pracovníků ke zlepšování,
  • vázanost systému na odměňovací systém,
  • možnost vázanosti systému na normování potřebných činností.

 • Hrozby
  • negativní postoj zaměstnanců a jejich možný přechod ke konkurenci,
  • chybné interpretace či vyhodnocování údajů,
  • špatný přehled podnikových procesů,
  • nesplnění požadavku firmy,
  • časové hledisko - rychlé morální opotřebení softwaru.

 • Slabé stránky
  • přehnaná očekávání managementu firmy,
  • možné opoždění zakázek v průběhu implementace systému,
  • nevhodný výběr dodavatele řešení.

Jednotlivé kroky procesu implementace

 1. Přípravná etapa
  • Analýza současného stavu informačního systému
  • Technická (systémová) analýza informačních technologií
  • Základní specifikace požadavků na nový informační systém

 2. Poptávková etapa - výběrové řízení
  • Definice výběrových kritérií a vyhotovení poptávky
  • Zhodnocení nabídky od oslovených dodavatelů IS
  • Vlastní výběrové řízení
  • Výběr dodavatele informačního systému a uzavření smluvního vztahu

 3. Projektová etapa - fáze implementace IS
  • Kontrola plnění harmonogramu projektu
  • Dílčí kontroly a testování jednotlivých etap zavádění systému
  • Organizace školení klíčových zaměstnanců
  • Řešení problémů, konfliktů a změn v průběhu realizace projektu

 4. Etapa předání IS do užívání
  • Kontrola akceptačních a testovacích kritérií pro převzetí IS do užívání
  • Prezentace přínosů zaměstnancům firmy
  • Ověření předdefinovaných kritérií ostrého provozu
  • Jednání s dodavatelem IS o akceptaci celého projektu a komplexní předání IS do užívání

Ganttův diagram procesu implementace BTI_VMmS
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Celá fáze implementace byta naplánována a realizována v rozsahu 170,5 dne.

3. Výsledky implementace

Po úspěšném nasazení BTI_VMmS byly zhodnoceny přínosy v jednotlivých oblastech podnikání. K těm hlavním patří:

 • Ztotožnění zaměstnanců s vybraným řešením BTI_VMmS, seznámení se všemi důležitými vlastnostmi systému, úspěšně realizované a vyhodnocené školení.
 • Pozitivní ohlasy ze strany zákazníků, ocenění možnosti průběžného sledování procesu vyřizování zakázky.
 • Odhalení časových ztrát (prostojů) ve výrobě a učinění protiopatření díky účinnějšímu sledování procesů.

Nasazením BTI_VMmS bylo dále zajištěno sledování produktivity zaměstnanců, které pomohlo odhalit rezervy v této oblasti. Jedním z klíčových hledisek pro stanovení vhodnosti inovace se stal výpočet "stávající totální produktivity" a "nové totální produktivity".

Po provedených propočtech bylo zjištěno, že díky novému systému je možné po předložené inovaci zvýšit počet vyrobených kusů produkce na 1.000 Kč o 180 ks výrobků. Základ zlepšení představuje zvýšení vyrobených kusů produkce, tedy v uvedeném případě z 600 ks/hod na možných 900 ks/hod, z čehož vyplývá, že index produktivity vzroste až o 20 %. Další interpretace výsledků přináší až 1.120,- Kč zisku na 5.000 vyrobených kusů produkce. Těchto výsledků bylo dosaženo na základě zvýšení počtu vyrobených ks/hod, kdy u výroby daného počtu kusů bylo ušetřeno 2,8 hodin strojního času. Po přepočtu na peněžní jednotku pak bylo dosaženo zmíněných výsledků.

4. Shrnutí

Základním předpokladem pro úspěšné fungování podniku je efektivní řízení lidských zdrojů. Nejde však o pracovníky ledajaké, ale profesně zručné, dostatečně motivované, loajální k firmě a hlavně výkonné tzn. produktivní.

Jeden z těchto klíčových faktorů - zvyšování produktivity - však bývá často spojován pouze se zvyšováním rychlosti práce či nárůstem pracovních operací. Zavedení bezkontaktní tagové identifikace může být zaměstnanci v této souvislosti a vzhledem k zaběhnutým zvyklostem chápáno jako nástroj sloužící k jejich vlastnímu "vykořisťování". Jedním z hlavních motivů pro zpracování této studie bylo upozornit právě na tento fakt. V současné tvrdé konkurenci se firmy musí snažit být vždy o krok vpřed. Proto je v oblasti informačních technologií důležité nejen jejich kontinuální zlepšování s přímou vazbou na efektivnější řízení podnikových procesů, ale uvědomění si důležitosti lidí, jejichž práce se informační technologie přímo dotýkají.

Management firmy tedy nesmí zapomenout na to, že je nutné, aby byl systém akceptován všemi zaměstnanci a respektován také na neformální úrovni. Je důležité si také uvědomit, že samotná úspěšná implementace systému automaticky neznamená, že bude systém udržován a využíván do budoucna.


04.01.2005 - Jozef Říha, Jana Veselková, Jana Vlková - četlo 21906 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: