Diskuze

Využití systému čárových kódů v oblasti logistiky

Článek pojednává o čárových (EAN) kódech jako součásti systému EAN-UCC. Dále přináší informace týkající se kódování doplňkových informací o obchodních položkách či logistických jednotkách a významu aplikačních identifikátorů. V neposlední řadě hodnotí využití označování zboží systémem EAN-UCC pro vnitřní potřebu v logistickém a skladovém modulu informačního systému.

Informační systém pokrývající procesy logistiky a skladového hospodářství umožňuje využívat označování zboží systémem EAN-UCC pro vnitřní potřebu. Prakticky je většina existujícího zboží a zboží přicházejícího do skladů již označena čárovým kódem. Zboží bez symbolu systému EAN-UCC pak bývá dodatečně označeno pomocí samolepících etiket nebo i visačkami tištěnými na speciální tiskárně k tomu určené.

Systém EAN-UCC

Systém EAN-UCC je soubor norem umožňujících účinné řízení celosvětových, mnohaoborových dodavatelských řetězců jedinečnou identifikací produktů, přepravních jednotek, objektů, míst a služeb. Usnadňuje elektronické obchodní procesy včetně úplného směrování a vysledovatelnosti.

Identifikační čísla lze znázornit pomocí symbolů čárového kódu, aby bylo možné jejich elektronické snímání na místě prodeje, při příjmu ve skladech a na libovolných jiných místech, kde to podnikové procesy vyžadují. Systém je navržen tak, aby překonával omezení daná používáním kódovacích systémů specifických pro společnost, organizaci nebo obor, aby podstatně zvýšil účinnost obchodních činností a aby byl citlivější vůči zákazníkům.

Tato identifikační čísla se používají také ve zprávách při elektronické výměně dat – EDI – ke zvýšení rychlosti a přesnosti komunikace.

Systém poskytuje nejen jedinečná identifikační čísla, ale umožňuje také, aby bylo možné zobrazovat formou čárového kódu i některé další informace jako nejpozdější data spotřeby, výrobní čísla a čísla šarží. Systém je navržen tak, aby byl použitelný v libovolném průmyslovém, obchodním nebo veřejném sektoru a jakékoli případně změny se do systému zavádějí tak, aby nenarušily aplikace současných uživatelů.

Aplikace různých norem EAN-UCC může vést k podstatnému zlepšení logistických operací, ke snížení nákladů na kancelářské práce, ke zkrácení doby mezi zadáním objednávky a dodáním zboží, ke zvýšení přesnosti a k lepšímu řízení celého dodavatelského řetězce. Společnosti, které zavedly systém EAN-UCC, dosahují denně obrovských úspor na nákladech, protože aplikují stejné řešení pro komunikaci se všemi svými obchodními partnery, a přitom si zachovávají naprostou volnost v používání interních aplikací podle vlastního uvážení.

Symboliky systému EAN-UCC a seznam všech aplikačních identifikátorů (AI) jsou normami ISO a CEN.

Použití symbolů čárových kódů systému EAN-UCC na zboží

Maloobchodní prodejní jednotka

Maloobchodní prodejní jednotka je spotřebitelská jednotka určená ke koupi spotřebitelem a označená symbolem čárového kódu systému EAN-UCC tak, aby mohla být načtena pokladním systémem maloobchodu.

Velmi malá maloobchodní prodejní jednotka

Je to taková spotřebitelská jednotka, jejíž rozměry nebo tvar neumožňují na ní umístit čárový kód. To znamená, že EAN kód by zabíral více než 25% tiskové plochy největší strany nebo 12,5% celkové plochy obalu nebo etikety.

Distribuční (velkoobchodní) jednotka

Jedná se o jednotku, která usnadňuje manipulaci v obchodní síti nebo tvoří samostatnou jednotku pro přepravu zboží. Může obsahovat jednu až "n" spotřebitelských jednotek.

Doplňkové údaje

Doplňkové údaje jsou údaje vyžadované a sloužící obchodní síti nebo přepravě. Mohou obsahovat rozměry, hmotnost, datum výroby, datum použitelnosti, šarži, sériové číslo atp. Pro tyto data se používá zásadně symbol UCC/EAN 128.


Vývojový diagram použití symbolů čárových kódů systému EAN–UCC na zboží
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)Barevnost čárových kódů

Pro snímání čárových kódů běžnými snímači, které pracují se světlem o vlnové délce od 633 nm do 670 nm (červené světlo) je nejvhodnější bílý podklad a černé čáry. Je dobré vyhýbat se lesklým barvám.

Jestliže nelze jinak, je nutné při tisku čárových kódů volit takové barevné kombinace, aby kontrast mezi pohltivostí čar a odrazivostí podkladu (mezer), při použití světla o výše uvedené vlnové délce, byl větší nebo roven 75%.

Mělo by se vyhnout jak metalickým barvám (zlatá, stříbrná) a jejich barevným variantám tak odstínům červené a žluté barvy.


EAN/UCC-13 - jmenovitá velikost: šířka 37,29 mm, výška 26,26 mm včetně ochranných zónGlobální lokalizační číslo EAN

Globální lokalizační číslo EAN (GLN) je standardní číselná struktura určená k označování:

 • funkčních jednotek - např. jednotlivých oddělení v rámci organizace
 • fyzických jednotek - např. distribuční místa, rampy, skladovací prostory
 • právních subjektů - např. zaregistrovaných organizací

Globální lokalizační číslo EAN má obvykle formát n13. Obvykle začíná prefixem EAN, který je přidělen příslušné zemi organizací EAN INTERNATIONAL. V České republice následuje za prefixem země číslo firmy - přidělení firemního čísla probíhá podle pravidel platných pro registraci firem do systému EAN-UCC. Číslice následující za číslem firmy jsou strukturovány podle uvážení a potřeby konkrétní organizace, s tím, že kombinace prefix země, číslo firmy a nuly na zbývajících pozicích je vymezeno pro identifikaci právního subjektu, který figuruje ve smluvním vztahu o využívání systému EAN-UCC. Pro potřeby lokalizace lze využít i další dosud neobsazená čísla v rámci pásma vymezeného pro označování zboží.

Globální lokalizační číslo EAN je využíváno v rámci EDI/EANCOM ve služebních segmentech jednotlivých zpráv pro potřeby adresace a směrování na síti. V uživatelských segmentech slouží jako jednoznačná identifikace účastníka transakce. Ostatní informace, jako např.: název firmy, adresa, druh entity, kontaktní osoby, telekomunikační čísla, bankovní informace, jsou uloženy v matričních datech informačních systémů jednotlivých obchodních partnerů.

Aplikační identifikátory systému EAN-UCC

Definice aplikačních identifikátorů

Obecně slouží aplikační identifikátory (AI) ke kódování doplňkových informací o obchodních položkách a logistických jednotkách. Z technického hlediska jde o prefixy, používané pro definování datových polí čárového kódu. Každý prefix jednoznačně identifikuje význam a formát datového pole, které po něm následuje.

Každý aplikační identifikátor je tvořen dvěma až čtyřmi číslicemi, následovanými datovým polem, které identifikují. Pro úsporu místa jsou nejčastěji používané identifikátory pouze dvouciferné. Aplikační identifikátory pro méně užívaná pole jsou tří nebo čtyřciferné. Některá blízce příbuzná pole jsou tvořena stejnými prvními dvěma číslicemi pro definování skupiny, následovanými doplňkovou třetí číslicí, nebo třetí a čtvrtou pro identifikování specifické aplikace.

Obsah dat

Data, následující po aplikačním identifikátoru mohou mít alfabetický nebo numerický charakter a mohou mít jakoukoliv délku až do třiceti znaků.

Datová pole mají buď pevnou nebo proměnnou délku. Počáteční nuly mohou být požadovány pro doplnění požadované délky pole. Maximální délka datového pole je specifikována pro každé pole s proměnnou délkou.

Prvky symbologie - UCC-EAN 128

Aplikační identifikátory a jejich datová pole jsou zakódovány v kódu UCC/EAN 128. Kód UCC/EAN 128 je podskupina CODE 128, která je definována znakem Funkce 1 následujícím hned po počátečním start znaku. Tato podskupina je vyhrazena pro použití u kódů EAN a UCC pro tento standard.

Kombinace standardního obsahu dat a jednoznačné architektury symbolu umožňuje kompatibilitu mezi různými společnostmi. Firmám, které se nezajímají o doplňková data umožňuje naprogramovat jejich zařízení tak, aby je ignorovalo.

Řetězení

Aplikační identifikátory a jejich datová pole mohou být vhodně kombinována (řetězena) do jednoho čárového kódu. Pole s pevnou délkou mohou být kombinována bez požadavku na oddělovací znak pole. Další aplikační identifikátor následuje ihned po posledním znaku datového pole předchozího aplikačního identifikátoru. Po poli s proměnnou délkou musí následovat oddělovací znak pole, pokud to není poslední pole symbolu čárového kódu. Znak FNC 1 zde slouží jako oddělovací znak pole.

Maximální délka symbolu

Při definování maximální délky symbolu UCC/EAN 128 je třeba vzít v úvahu tyto parametry: fyzická délka, která závisí na počtu zakódovaných znaků a použitém součiniteli zvětšení, počet zakódovaných znaků dat a počet znaků symbolu.

Maximální délka jakéhokoliv symbolu UCC/EAN 128 musí být v rámci následujících limitů:

 • fyzická délka včetně světlých okrajů nesmí překročit 168 mm.
 • maximální počet zakódovaných znaků dat včetně aplikačních identifikátorů je 48.
 • maximální počet znaků symbolu včetně pomocných znaků je 35.

Seznam aplikačních identifikátorů EAN-UCC

 1. a - alfabetické znaky
 2. n - numerické znaky
 3. an - alfanumerické znaky
 4. a3 - alfabetické znaky, pevná délka
 5. n3 - numerické znaky, pevná délka
 6. an3 - 3 alfanum. znaky, pevná délka
 7. a..3 - až 3 alfabetické znaky
 8. n..3 - až 3 numerické znaky
 9. an..3 - až 3 alfanumerické znaky

Využívání symbolů systému EAN-UCC ve skladech

Informační systém umožňuje využívat označování zboží systémem EAN-UCC pro vnitřní potřebu. V případě jeho označování podle standardizovaného celosvětového systému EAN-UCC jde buď o třináctimístný číselný kód převedený do strojem čitelné podoby v symbolice EAN 13 nebo o 8 místný číselný kód v symbolice EAN 8 (na malých výrobcích, na které rozměrově nelze umístit symbol EAN 13). Účelem používání symbolů čárových kódů je zajistit jednoduché a přesné snímání vlastního číselného kódu, který jednoznačně identifikuje jednotku (položku) zboží a tím rychle, spolehlivě a přesně využívat informační techniku. Číselné kódy je nutno zásadně pojímat jako celek, není je možné rozdělovat. Jsou to identifikační čísla a nemají vlastní vypovídací schopnost.

Do skladů přichází:

A) Zboží již označené symbolem (čárovým kódem) systému EAN-UCC - mezinárodním

Pozice

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

EAN/UCC 13

S

S

S/F

F

F

F

F

F/Z

F/Z

Z

Z

Z

K

Třináctimístné číslo EAN/UCC 13 – 4 skupiny čísel: S,F,Z,K.S je prefix (číslo) státu, F je číslo firmy, která výrobek uvádí na trh, Z je číslo zboží a K je kontrolní číslo. Prefixy státům přiděluje EAN INTERNATIONAL, jsou zpravidla třímístné. Čísla firem (F) přidělují jednotlivé členské (národní) organizace a mohou být čtyř až šestimístná. Tří až pětimístné číslo zboží (Z) přiděluje firma, která výrobek uvádí na trh. Kontrolní číslo se vypočítává z předchozích dvanácti čísel podle stanoveného algoritmu a automaticky se vypočítává příslušným zařízením.

Pozice

8

7

6

5

4

3

2

1

EAN/UCC 8

S

S

S/Z

Z

Z

Z

Z

K

Číslo EAN/UCC 8 - 4 skupiny čísel: S,Z,K.EAN-UCC 8 využívá pouze pozice 1 až 8. Neuplatňuje se v něm číslo firmy (F). Tato čísla centrálně přidělují jednotlivé členské (národní) organizace, v ČR je to EAN Česká republika.

B) Zboží označené symbolem systému EAN-UCC – národním a interním

Do skladu však může přicházet mimořádně i zboží označené národními nebo interními strukturami EAN/UCC 13 nebo EAN/UCC 8 s prefixy začínajícími číslicí "2", a to buď:

 1. s prefixy 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 28 jde o kódy, které používají prodejní organizace ve svém vlastním systému. Toto zboží je nutno pro jednoznačnou identifikaci přeznačit pomocí vlastních etiket, tedy postupovat jako se zbožím neoznačeným čárovým kódem systému EAN-UCC.
 2. prefixy 27 a 29 symbolu EAN 13 se používají pro zboží s proměnnou hmotností jednotlivého balíčku (např. uzeniny, ovoce, sýry atd.) ve vazbě na číselník standardizovaného zboží a služeb EAN s proměnnými jednotkami.

C) Neoznačené zboží symbolem (čárovým kódem) systému EAN-UCC

Zboží neoznačené symbolem systému EAN•UCC je potřebné označit pomocí samolepících etiket nebo i visačkami tištěnými na speciální tiskárně k tomu určené. Použije se struktura čísla EAN/UCC 13, ale v jeho interní podobě stanovené v mateřské organizaci.

Doznačování zboží symbolem systému EAN-UCC

Při doznačování zboží symboly EAN-UCC je nutné dodržovat zejména následující zásady:

 • při příjmu vždy porovnat informace zjištěné ze symbolu čárového kódu s údaji ve vlastní databázi a nové zboží zapsat do databáze,
 • všechno zboží, které do skladu přichází s kódem začínajícím dvojkou přelepovat etiketou s kódem mateřské organizace,
 • zboží v obchodním balení obsahující jednotlivé položky vybalit a každou položku, pokud není označena, doznačit,
 • zboží, jež je z hlediska potřeb mateřské organizace nedostatečně rozlišeno, přeznačit (barva lžiček, jednotlivé příbory, atd.),
 • stanovit pravidlo pro přidělování osmimístných čísel (Z). Doporučuje se číslovat pořadově, tzn. od čísla 00001000 (000-999 vyhrazeno pro tzv. tastovací kódy),
 • pro určité často se vyskytující a obtížně označovatelné položky (např. rohlíky), je možno stanovit tzv. krátké kódy),
 • zkontrolovat, jestli čára kolmá na čárový kód (horní rámování) je plná (nepřerušovaná). Jakékoliv přerušení této čáry signalizuje, že některý z tiskových bodů netiskne a tudíž čárový kód se stává pro snímač nesnímatelný. V takovém případě je nutné okamžitě zavolat servisního technika,
 • uvědomit si, že symboly čárového kódu by měly být nalepeny na rovné ploše. Jde-li o vypouklou, proláklou plochu nebo rotační plochu (válec, láhev, atp.) je rozhodující pro směr orientace čárového kódu průměr rotační základny např. válce. Je-li menší než 5 cm je nutné použít žebříkovou orientaci symbolu čárového kódu. U průměru větším než 5 cm lze použít plotovou orientaci při jeho nejmenší povolené velikosti,


Žebříková orientace čárového kóduPlotová orientace čárového kódu • etiketa se symbolem musí být nalepena na takové ploše, aby během pohybu s materiálem ve skladu nedošlo k poškození nebo omezení snímatelnosti čárového kódu,
 • symbol umístit tak, aby jej bylo možné čtečkou načíst tj. ne např. na vnitřní stranu nebo na dno kelímku atp.,
 • běžné samolepicí etikety nelze lepit na zaprášené, mastné nebo jinak potřísněné zboží,
 • je-li zboží tak malé, že na něj nelze samolepící etiketu se symbolem umístit, etiketu umístit na sáček, krabičku, regál nebo použít visačku,
 • pokud je symbol čárového kódu nesnímatelný z důvodu uvedených v kapitole 5. a vyhovuje potřebám na rozlišení mateřské organizace, přelepit etiketou se stejným číslem zboží EAN/UCC, které je již na zboží uvedeno,
 • bezproblémové načítání amerických kódů 12místného UPC-A a osmimístného UPC-E zajistit u dodavatele hardware tak, aby se načítaly jako symboly EAN-13 a EAN-8.

Závěr

Závěrem je třeba zmínit několik častých chyb při tištění symbolů čárových kódů, kterých je nutné se vyvarovat:

 • Snížená výška symbolu - omezuje jeho snímatelnost a prodlužuje se doba jeho "přečtení" čtecím zařízením.
 • Nevhodná barva symbolu - červená, oranžová, žlutá a světlé odstíny zelené jsou téměř nesnímatelné a nevhodné pro tisk čárového kódu.
 • Porušení ochranné zóny - nedodržením předepsaných ochranných zón (<, >, číslo) je symbol nesnímatelný.
 • Nesprávná kontrolní číslice - je-li do kódu vtištěna jiná kontrolní číslice než odpovídá algoritmu modulo 10 je symbol nesnímatelný.
 • Stejný kód na výrobku a jeho skupinovém balení - označením skupinového balení stejným kódem jako je na výrobku dochází k nejednoznačnému rozlišení a tím k možnosti ztrát.
 • Nesprávné umístění symbolu - symbol ohnutý přes hranu, umístěný ve sváru, na víčku láhve, na dně obalu, umístěný v prostoru pozdějšího potisku je nesnímatelný.
 • Nedostatečný kontrast - příliš lesklý povrch, rozmazání, průsvitnost obalu snižuje kontrastnost kódu a tím zhoršuje jeho snímatelnost.
 • Nedostatečná velikost - symbol menší než 80 % jmenovité velikosti zpomaluje rychlost a snižuje možnost snímání.
 • Nesprávný typ písma - typ písma nesmí být jiný než OCR – B.
 • Nekvalitní tisk - transparentní tisk, použití nesprávných barev, nesprávná geometrie čar způsobují nesnímatelnost symbolu.
 • Negativní (inverzní) symbol - při použití negativního symbolu hrozí záměna linky a mezery.
 • Použití termoetikety - omezuje stálost tisku (je teplotně a chemicky nestálá).
 • Použití inkoustového tisku - při použití inkoustového tisku u menších velikostí symbolu se může stát čárový kód nesnímatelným.

V článku byly použity tyto literární zdroje:

 1. Čárové kódy. 1.12.2004. [http://www.kodys.cz/main/c_kody.htm]
 2. Čárové kódy v Zoner Callistu. 1.12.2004. [http:// www.zoner.cz/callisto/typy-kodu.asp]
 3. Řešení s čárovými kódy - rychlá a efektivní cesta k optimalizaci procesů ve skladech. 1.12. 2004. [http://www.efcon.cz/EFCON_WEB/efcon.nsf/czech/BarCodes.htm]


15.01.2005 - Kristýna Sedláčková, Zdeněk Vaja - četlo 24463 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: