Diskuze

CarNet: mobilní objekty po kontrolou

Studie pojednává o možnostech komplexního systému služby CarNet včetně jeho ekonomických přínosů pro uživatele. Tento systém slouží k záznamu pohybu mobilních objektů. Jeho využití je dnes již velmi široké, a to jak pro sledování firemních, tak soukromých vozidel.

Mobilní telefon dnes vlastní téměř každý občan ČR a komerční společnosti se bez sítě GSM vůbec neobejdou. Mobilní technologie zrychlila obchodní a rozhodovací procesy a dokázala ve svém důsledku snížit náklady na chod společností a jejich řízení.

Technologie GSM však již dávno není pouze doménou hlasových služeb, ale významně zasahuje také trh přenosu dat. Týká se to připojení k internetu, průmyslových aplikací, a také sledování objektů, na němž se podílejí také systémy GPS (globální poziční systémy). GPS jsou již dávno významným prvkem mobilní komunikace. Právě sledování mobilních objektů a kontrola nad nimi přinášejí až překvapivě vysoké úspory nákladů společnostem, které si tyto technologie již pořídily.

Hlavním problémem masového nasazení GSM-GPS technologie jsou vysoké pořizovací náklady na nákup palubních jednotek, složitost softwarových aplikací či nechuť komerčních společností řešit problémy s komunikací.

Projekt "Národní GPS operátor"

Společnost SGS ve spolupráci se společnostmi T-Mobile a Siemens zahájily projekt "Národní GPS operátor", aby tyto technologie zpřístupnily širokému spektru firem. Zákazník má možnost koupit si dodávku svých dat až do domu. Odpadají starosti s nutným dohledem na komunikace a funkčnost celého systému, nad nímž bdí 24 hodin denně a 365 dnů v roce GPS dohledové centrum. Tam se v reálném čase zaznamenávají nejrůznější jízdní parametry, jako jsou poloha, rychlost, nadmořská výška a další. Stačí si tedy pouze sednout ve své kanceláři k počítači a svá data si kliknutím stáhnout do lokální databáze, kde jsou k dispozici i ostatním oprávněným osobám v lokální síti. Jednoduše lze uvedenou technologii pouze využívat.

Systém CarNet je tedy určen všem společnostem, které chtějí mít svá vozidla pod stálou kontrolou, a nejen to - výrazně napomáhá i při nalezení odcizených vozidel. Významným prvkem celého řešení je i podpora navigace posádky vozidla pomocí údajů z GPS ve spolupráci s PDA. Velký důraz byl při vývoji systému kladen na bezpečnost dat a minimalizaci rizika zneužití sledovaných údajů. Proto je úroveň zabezpečení obdobná jakou u mobilních telefonů, kdy je GPS centru evidována pouze výrobní číslo GSM/GPS palubní jednotky (IMEI). Všechny další informace jsou pouze v počítači zákazníka. Tento vysoký standard splňuje nejnáročnější kritéria bezpečnosti uložených dat, včetně skartování údajů, které je shodné jako u GSM operátora. [1]

Jak funguje CarNet?

Celý princip systému spočívá v tom, že v jednotlivých vozidlech jsou instalovány palubní GSM/GPS jednotky a v reálném čase dochází k zaznamenávání jízdních parametrů. Jednotka CarNet ve vozidle nepřetržitě snímá polohu vozidla (GPS- globální poziční systém) a je schopna tuto polohu okamžitě odesílat na centrální systém (GPS Centrum). Interval odesílání polohy lze nastavit. V případě, že není možné uskutečnit spojení, uchovávají se informace o poloze v paměti jednotky a k jejich odeslání dojde ihned po sestavení spojení. Jednotka je osazena vstupy a výstupy pro napojení na některé elektrické okruhy automobilu, jako jsou zapalování, alarm, imobilizér, atd. Uživatelský přepínač slouží k indikaci provozního stavu vozidla. U firemních vozidel k rozlišení Firemní/Soukromá jízda, u privátních vozidel Povolená/Nepovolená jízda. V systému pak lze nastavit v případě nepovolené jízdy (odcizení vozidla) odeslání okamžitého Alarmu ve formě SMS na několik telefonních čísel, včetně autorizovaných pultů centrální ochrany zapojených do projektu CarNet po celé České republice.

Programový modul CarNet Klient zobrazuje grafickou podobu jednotlivé trasy aktuálních sledovaných parametrů (okamžitou polohu a rychlost vozidel, průměrnou rychlost, trasu ujetou za zvolený časový úsek, provozní stav vozidla, atd.). Všechny uvedené informace jsou uloženy v lokální databázi a lze je kdykoliv prohlížet. Samozřejmostí je generování knihy jízd. V případě odcizení vozidla je možné službu CarNet využít k jeho dohledání. Díky výstupům jednotky CarNet je možné při napojení na imobilizér vozidlo vzdáleně deaktivovat. [2]

Základní pilíře řešeníSchéma fungování systému

Díky systému CarNet lze mít svá vozidla stále na očích. Dostupné jsou nejen informace o aktuální pozici vozidel na mapě či animace historie pohybu vozidel, ale jsou sledovány i další provozní stavy. Elektronická kniha jízd či elektronické tankování z CCS patří ke standardům této kategorie produktů.

Schéma fungování systému [2]
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)Softwarové řešení

Softwarová část aplikace je navržena tak, aby všechny funkce byly intuitivně a jednoduše dostupné a celý systém mohl být využíván standardními uživateli MS Windows. Hlavním cílem bylo zpřístupnit tuto technologii široké vrstvě uživatelů a neklást zvýšené nároky na znalosti obsluhy. Zákazník si může pro práci vybrat jeden ze dvou přístupů, a to klientské pracoviště instalované na svém počítači, nebo klienta vnitřní sítě intranet (např. Internet Explorer). Jednotlivé přístupy lze v rámci společnosti i kombinovat. Systém tak vychází vstříc menším firmám i velkým korporacím s rozsáhlými intranetovými aplikacemi. Přístup uživatelů k jednotlivým vozidlům je dán systémem práv, která zajišťují bezpečnost dat i na úrovni vlastní společnosti. Opravdovým komfortem pro uživatele je detailní vektorová mapa Evropy, v níž jsou zobrazeny i ulice jednotlivých měst. [1]

Základní vlastnosti softwaru

 • Sledování historie parametrů
  • čas
  • poloha
  • nadmořská výška
  • rychlost
  • stav IO vstupů
 • Statistické výstupy
  • náklady na provoz
  • ujeté vzdálenosti
  • průměrné spotřeby
  • kniha jízd
 • Datové rozhraní
  • lokální databáze je dostupná běžnými prostředky přes rozhraní ODBC
  • lze integrovat do stávající ERP aplikací (SAP, BAAN, ORACLE)
 • Mapový podklad
  • vektorová mapa Evropy
  • úroveň ulic
  • plné klientské pracoviště - animace
  • intranetové klientské pracoviště

Ukázka mapy [2]
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)Softwarové požadavky

Pro správnou funkčnost serverové i klientské aplikace CarNet je nutné mít na PC, na němž má tato aplikace fungovat, nainstalovaný mapový podklad (program Navigátor 4 dodávaný na DVD-ROM), který si uživatel objednává společně se službou CarNet. V současné době obsahuje dodávaný mapový podklad tyto země:

Andorra, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, San Marino, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. Každý uživatel si zvolí instalaci map vybraných zemí dle svých požadavku. Aplikace CarNet pracuje pouze s daty, která promítá do těchto mapových podkladu.

Práce s aplikací

Aplikace má tři úrovně uživatelů: administrátor, editace vozidel, editace jízd. Výhodou aplikace je, že jednotlivé úrovně lze kombinovat (uživatel může mít současně např. oprávnění editace vozidel a editace jízd). K těmto třem úrovním lze každému uživateli přidělit oprávnění importu dat o tankování pohonných hmot pomocí služby CCS, získaná stažením z internetu. Pokud není při zadání uživatele zvolena žádná úroveň oprávnění, bude takovému uživateli umožněno pouze prohlížet přístupné údaje, nikoli editovat. Doporučuje se pouze jeden uživatel s oprávněním administrátor, který bude spravovat uživatele, případně i skupiny vozidel a vozidla samotná.

 • Uživatel s oprávněním administrátor může:
  • zadávat nové uživatele a přidělovat jim oprávnění a přiřadit skupiny vozidel a vozidla
  • editovat stávající uživatele včetně jejich oprávnění, hesel a přiřazených vozidel
  • vymazat stávající uživatele
  • prohlížet veškeré jemu dostupné údaje
 • Uživatel s oprávněním editace vozidel může:
  • zadávat novou skupinu vozidel
  • editovat jemu přiřazené skupiny vozidel
  • vymazat jemu přirazené skupiny vozidel
  • zadávat nová vozidla včetně přiřazení do dané skupiny
  • editovat údaje o jemu přiřazených vozidlech
  • vymazat jemu přiřazená vozidla
  • prohlížet veškeré dostupné údaje
 • Uživatel s oprávněním editace jízd může:
  • editovat údaje o jízdách jemu přiřazených vozidel
  • prohlížet veškeré dostupné údaje
 • Uživatel bez oprávnění může:
  • prohlížet údaje o vozidlech a jízdách v jemu přiřazené skupině

Obecné nastavení platné pro všechny uživatele a všechna vozidla daného zákazníka může provádět uživatel s oprávněním administrátor. V tomto nastavení lze nastavit následující parametry:

 • Vykreslení trasy - zapnutí/vypnutí animace kreslení trasy a barva zobrazovaných bodu
 • Detail trasy - vypsání souřadnic (Lon/Lat) při zobrazení detailu jízdy
 • Nekomunikující jednotky - pokud jednotka ve stanovené době nepošle žádná data, zvýrazní se vozidlo s touto jednotkou v seznamu vozidel
 • Tisk - tisk času jízdy (od-do) v knize jízd
 • Soukromé jízdy - zobrazit/skrýt podrobnosti soukromých jízd
 • Online - možnost zobrazit online polohu vozidla do mapy (pouze u jednotek s aktivovaným tarifem realtime) a zobrazení informací u tohoto vozidla (SPZ, řidič)
 • Každou změnu nastavení je nutné uložit klinutím na potvrzovací tlačítko. [2]

Jak aplikace vypadá

Při každém spuštění aplikace CarNet je nutné zadat jméno a heslo uživatele do aplikace CarNet. Po úspěšném přihlášení do aplikace (zadání uživatele a hesla) se objeví úvodní obrazovka s mapou Evropy (viz následující obr.). Na mapě jsou bílou barvou zobrazeny státy, jejichž mapové podklady jsou dostupné, a u státu, jejichž mapové podklady jsou nainstalovány v PC uživatele, jsou navíc vypsána hlavní města. V horní části jsou čtyři záložky, které umožňují pracovat s aplikací: Mapy, Jízdy, Vozidla, Nastavení.

Úvodní obrazovka - mapa Evropy [2]
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)S mapou je možné pracovat pomocí ikon v levé horní lište, při podržení myši na ikoně se zobrazí popis funkce ikony (zpět, přiblížit, oddálit, posunout, tisk...). Pro přiblížení či oddálení mapy lze také použít měřítko v pravém dolním rohu.

Přehled jízd daného vozidla

Přehled jízd se zobrazuje v záložce "Jízdy". V horní lište s ikonami (jejich funkce je dále popsána) a výběrovými poli uživatel vybere požadovanou skupinu a vozidlo, jehož jízdy chce zobrazit. V pravé části má uživatel možnost zvolit jiný než implicitně zobrazený aktuální měsíc a rok a vybrat zobrazení druhu jízdy - všechny, služební, soukromé. Po provedení výběru se zobrazí přehled jízd vozidla s uvedením data, času a místa zahájení i ukončení jízdy, délky jízdy (časově i z hlediska vzdálenosti), počtu přestávek v jízdě s uvedením délky jejich trvání a dalšími údaji (viz. následující obr.).

Jízda označená jako soukromá se zobrazuje na modrém podkladě a pokud je u soukromých jízd nastaveno skrytí podrobností (buď obecně pro všechna vozidla v záložce "Nastavení" - "Zobrazení" nebo pro každé vozidlo jednotlivě v záložce "Vozidla"), nezobrazuje se ani čas zahájení a ukončení jízdy ani odkud kam byla jízda uskutečněna, zobrazuje se pouze počet kilometrů a celková doba jízdy, případně přestávky. Ve spodní části jsou uvedeny souhrnné údaje za vybrané období:

počet jízd, počet ujetých km, celková doba jízd, údaje o pohonných hmotách a spotřebě. Seznam jízd lze řadit vzestupně či sestupně podle data, účelu, řidiče, tachometru a typu jízdy kliknutím na záhlaví seznamu.

Přehled jízd vybraného vozidla [2]
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)Po výběru jízdy je možné kliknutím na některou z ikon nebo kliknutím pravého tlačítka myši přímo na vybrané jízdě pracovat s údaji o této jízdě. Při podržení kurzoru myši na zvolené ikone se zobrazí bublinková nápověda s uvedením funkce ikony.

Tuto knihu jízd lze následně snadno vytisknout.

CarNet nabízí velmi mnoho dalších funkcí, pro ukázku je možné předvést ještě následující zajímavou aplikaci systému.

Práce s mapou

Při kliknutí na ikonu Vykreslit jízdu se zobrazí mapa, na níž se vykreslí jízda z místa zahájení do místa ukončení jízdy. Barvu trasy a nastavení animace jízdy si může každý uživatel změnit v záložce "Nastavení" - "Zobrazení". V horní části obrazovky jsou ikony, které dále umožňují pracovat s mapou a údaji o vybrané jízdě, dále přehled základních údajů o vybrané jízdě a tlačítka pro přechod na předchozí nebo následující jízdu. Mapu lze pomocí těchto ikon přiblížit či oddálit nebo posunovat. V mapě lze také vybrat konkrétní oblast a kliknutím dovnitř oblasti mapu přiblížit, kliknutím vně vybrané oblasti mapu oddálit. Mapu lze také posunovat pomocí posuvných lišt. Kliknutím na ikonu Detail trasy získá uživatel detail o vybrané jízdě podobně jako v záložce s přehledem jízd. Bude-li se uživatel pohybovat po jednotlivých bodech v okně s detaily trasy, bude se tato skutečnost zobrazovat také na mapě v podobě černého terče, který se pohybuje po zobrazených bodech. Z mapy je možné odebrat vykreslení trasy pomocí ikony Skrýt aktuální pozice a mapu lze také vytisknout kliknutím na ikonu Tisk. Do mapy si uživatel může vložit své vlastní body a takto si označovat různé objekty. Pomocí ikony Vyhledat trasu si uživatel může vyhledávat trasy z místa A do místa B.

Mapa s vykreslením vybrané trasy [2]
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)Výhody služby CarNet

Charakteristika základních výhod

 • zákazník nekupuje jenom HW, ale službu
 • odpovědnost není na zákazníkovi, ale na poskytovateli
 • služba je učena jak pro velké a střední podniky, tak pro soukromníky a fyzické osoby
 • nízká pořizovací cena - malé investice pro zákazníka
 • možnost preference investičních nebo provozních nákladů
 • nízká cena služby
 • rychlá návratnost investic - průměrně 2 až 4 měsíce
 • měsíční návratnost = 175 neoprávněných km zaměstnance!!!
 • snížení provozních nákladu vozidel - průměrně o 20 až 30%
 • omezení soukromých cest zaměstnanců
 • sledování spotřeby pohonných hmot v přepočtu na kilometry i motohodiny práce či jízdy, obzvlášť u nákladních vozidel a pracovních strojů
 • zefektivnění využití pracovní doby zaměstnanců - zvýšení produktivity práce
 • stálý přehled o pohybu všech firemních vozidel z pohodlí kanceláře
 • možnost připojení on-line navigace na PDA ve vozidle
 • zabezpečení vozidel - okamžitá informace při odcizení vozidla
 • podpora při vyhledání odcizeného vozidla
 • snadná montáž HW - deklarovaná doba montáže 1 - 2 hodiny podle typu vozidla
 • skryté umístění ve vozidle - jednotka CarNet je "neviditelná" okem běžného řidiče
 • skrytý přepínač typu jízdy
 • jednoduchost systému
 • snadná instalace softwaru
 • snadné ovládání a práce se softwarem
 • dva způsoby zobrazení dat - plný klient a intranetový klient
 • vektorové mapy západní a střední Evropy do úrovně ulic
 • uchování sesbíraných dat - možnost sledování historie parametrů
 • automatická tvorba knihy jízd - název firmy, řidič, typ vozidla, SPZ vozidla, datum, čas, jízda odkud/kam, rozličení jízdy na služební a soukromou, účel jízdy, provedené tankování, ujeté kilometry, stav tachometru
 • možnost importu údajů o tankování pres službu CCS
 • 24hodinový a po 7 dní v týdnu přístupný helpdesk na SCC (SGS Call Centrum)

Návratnost investic

Základní ekonomické výhody služby CarNet spočívají zejména:

 • v oblasti snížení nákladů společnosti: snížení provozních nákaldů, zvýšení produktivity práce zaměstnanců, zabezpečení vozidel
 • v dosažení návratnosti investice za dva až čtyři měsíce
 • v dosažení měsíční návratnosti = omezení 175 km zbytečné jízdy zaměstnance
 • snížení nákladů na provoz vozidel o 20-30 %

Následující tabulka uvádí měsíční úsporu nákladů na jeden firemní osobní automobil:

Měsíční úspora nákladů na jeden firemní automobil [Zdroj: časopis FLEET firemní automobily (1/2004)].Shrnutí

Systém CarNet je určen pro online sledování a záznam pohybu motorových vozidel. Sestává se z jedné nebo více jednotek CarNet (GPS-GPRS) od společnosti Siemens instalovaných ve vozidlech a programového modulu, který je nainstalován na PC dispečerského stanoviště.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, jednou z hlavních překážek masového nasazení této výkonné technologie jsou vysoké investiční náklady. I tento "problém" se podařilo v produktu CarNet odstranit. Ceny palubních GSM/GPS jsou dotovány a pohybují se již pod hranicí jednoho tisíce korun. Tento fakt jasně ukazuje na analogii s GSM operátorem, umožňujícím nákup dotovaných mobilních telefonů. Dodavatel CarNetu touto cenovou politikou usiluje o masivní rozšíření systému.

Jako velmi důležitá se jeví délka instalace systému do vozidel, která činí maximálně jednu až dvě hodiny. Z toho je patrné, že finanční náklady jsou minimalizovány i ve fázi implementace. Z vypracovaných analýz vyplývá, že návratnost investice se pohybuje od dvou do čtyř měsíců a náklady na provoz vozového parku se sníží v průměru o 20 až 30 procent. Neměřitelné finanční přínosy se nacházejí především v oblasti dohledání vozidel, zvýšení produktivity práce či komfortu navigace posádky vozidel.

Každá společnost, která se rozhodně využívat komplexní systém CarNet, bude mít jistotu, že má svá vozidla pod kontrolou a náklady na jejich provoz jsou opět optimální. Se zvyšující se cenou pohonných hmot a cenou práce vlastních zaměstnanců význam těchto technologií stále poroste. [1]

Nejdůležitější vlastnosti systému CarNet:

 • on-line sledování vozidel pomocí GPS
 • archivace informací o poloze
 • archivace informací o rychlosti
 • archivace informací o stavu vozidel
 • komplexní statistika (náklady na provoz vozidla, ujeté kilometry, průměrná spotřeba)
 • automatické generování knihy jízd
 • hlídání neoprávněného použití vozidla
 • informace o spuštění alarmu vozidla
 • mapy

V článku byly použity tyto literární zdroje:

 1. T-Mobile. Professional. Čtvrtletník pro firemní klientelu společnosti T-Mobile Czech Republic, 04/04. T-Mobile Czech Republic a.s., Praha. 2004. 22 s. registrace MK ČR: MK ČR E 13664.
 2. Vnitropodnikové informace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., poskytnuté se svolením pověřeného zástupce společnosti.


23.02.2005 - Radim Januška - četlo 22491 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Jak vybrat dodavatele alarmu? 08.09.2009 00:03:31
Jak vybrat dodavatele alarmu s připojením na pult centralizované ochrany? V okamžiku, kdy se rozhodnete zadat firmě zakázku na dodávku a montáž alarmu do bytu, alarmu do domu, alarmu pro firmu,alarmu na chatu, byste měli mít již jasno v těchto ohledech. Vezměte si, prosím, tužku a papír a zodpovězte na níže vypsané otázky: 1. krok – Jak začít? o jaký typ zabezpečovacího zařízení se bude jednat? / alarm do bytu, alarm do domu, zabezpečení garáže, zabezpečení na chatu, zabezpečení / drátový, nebo bezdrátový systém? / pokud je to jenom trochu možné, rozhodněte se pro alarm drátový / Doporučení chcete zabezpečit celý objekt, nebo pouze vybrané místnosti? / tzn. např. u alarmu do rodinného domu všechny místnosti, nebo pouze přízemí / Doporučení kolik budete potřebovat základních , tedy pohybových detektorů? / běžně je to co místnost, to jeden pohybový detektor, dosah běžného detektoru je cca 13 m a úhel záběru je 110 stupňů / budete potřebovat rozdělit objekt na více sekcí? / tzn. např. v podnikatelském objektu bude sídlit více než jedna firma – od tohoto požadavku se odvíjí typ ústředny/ kolik využíváte vstupů do vašeho objektu? / počet využívaných vstupů je totožný s počtem klávesnic vašeho zabezpečovacího zařízení / co má vaše zabezpečovací zařízení dělat při poplachu? / houkání sirény, přenesení poplachu na pult centralizované ochrany, poslat zprávu na Váš mobil, kombinace možností – jaké / budete potřebovat doplňkové detektory? / detektory kouře, plynu, magnetické kontakty,infrazávory/ chcete připojit Váš alarm na pult centralizované ochrany? / nejkvalitnější a v konečném důsledku nejlevnější je radiové spojení, dalšími možnostmi jsou telefonní linka a GSM modul/ výhody a nevýhody Drátový, nebo bezdrátový systém?Z pohledu zákazníka jsou dvě základní kritéria – bezdrátový nebo drátový systém. Obojí má své výhody a nevýhody, ale z 500 objektů připojených na náš pult centralizované ochrany jsou pouze dva z celkového počtu řešeny bezdrátově. Při osobních jednáních se totiž téměř vždy dá najít kompromis s ohledem na vedení kabelových tras. Pokud se stane / cca 1 případ z 20 / , že zákazník na bezdrátovém zařízení trvá i po osobním jednání, tak ho nasměrujeme na konkurenci, která se bezdrátovou problematikou zabývá. Chcete zabezpečit celý objekt, nebo pouze vybrané místnosti?Nejdražší na všech alarmech do bytu, alarmech do domu , alarmech pro firmu je přenosové zařízení a ústředna s klávesnicí. Každý další detektor by se měl pohybovat okolo 1.000,- Kč za kus. To tedy znamená , že v částce 50.000,- Kč za zabezpečení rodinného domu „ušetříte“ 1.000,- Kč za každou nehlídanou místnost. Není to škoda? Máte dotaz – zavolejte nám na 733 124 003, e-mail dotaz na vizab@vizab.cz Všechny důležité situace už máte vypsané na papíře a teď můžeme přistoupit k samotnému výběru vaší dodavatelské firmy 2. krok – Jak najít kvalitní dodavatelskou firmu na internetu? Ve vyhledávači, např. v Seznamu, zadáte klíčové slovní spojení, např. alarm do bytu, alarm do domu, alarm do garáže, zabezpečení bytu, zabezpečení domu, zabezpečení garáže, zabezpečovací zařízeni, zabezpečení firmy, pult centralizované ochrany. Vyhledáte alespoň 5 firem, které se problematikou alarmu zabývají, už v této fázi by to měli být firmy, které nejenom montují alarmy, ale jsou i provozovateli pultu centralizované ochrany, vybrané firmy by měly sídlit co nejblíže k vašemu střeženému objektu. Náklady na dopravu, případné připojení na pult centralizované ochrany s ohledem na dojezdové časy při poplachu na vašem zabezpečovacím zařízení. Tyto firmy by měly mít alespoň 5leté zkušenosti s dodávkou a montáží alarmů a provozováním pultu centralizované ochrany, na jejich webovských stránkách by měla být zmínka o nonstop servisu a na fotkách by se na vás nemusel usmívat důchodce opřený o 15 let starou Škodu Felicii, měly by nabízet připojení alarmů na pult centralizované ochrany pomocí vlastní radiové sítě. Jestli máte možnost, změřte si srank jejich webovských stránek, ukazuje oblibu stránek, a tím i oblíbenost firmy, hodnota 30 a více je velmi dobrá. Nakupujte u specialistů, když vám dodavatel alarmu nabídne ještě mytí oken a např. posekání vaší zahrady, vypadá to přinejmenším podivně. Máte dotaz? – zavolejte nám na 733 124 003, e-mailové dotaz na vizab@vizab.cz 3. krok – Jak zaslat poptávkový e-mail vybraným firmám? najděte e-mail adresy vybraných firem a přepište do nich poznámky z kroku 1 Jak začít? tento poptávkový e-mail doplníte ještě o tyto dotazy: Cena sestavy zabezpečovacího zařízení? Běžné ceny Cena za dopravu, km? Obvykle 8,- Kč Cena Elektromontážní hodiny? Obvykle 200-350,- Kč /h Záloha na dodávku zabezpečovacího zařízení? Obvykle předmětem dohody Záruka na dodávku a montáž zabezpečovacího zařízení? Minimálně 24 měsíců, může se stát, že dostanete vyšší Servisní smlouva? Rozhodně vyžadujte Nonstop servisní telefon? Rozhodně vyžadujte Za jak dlouho po nahlášení poruchy alarmu mohu na mém objektu vidět vašeho servisního technika? Nejpozději do 24 hodin Jak časté jsou kontroly zabezpečovacího zařízení? Obvykle ročně Jaká je cena kontroly zabezpečovacího zařízení? Běžné ceny V případě připojení vašeho zabezpečovacího zařízení na PCO: Měsíční paušál za střežení mého objektu pomocí pultu centralizované ochrany? Běžné ceny Cena za planý výjezd? Běžné ceny Dojezdový čas? Musí být řešeno smluvně. Je možné on-line nahlédnout do událostí na mém zabezpečovacím zařízení? Více se dočtete zde. Jaká je možnost kontroly dojezdového času a jakým způsobem? Možnost vyžádání si výpisu trasy (GPS) zásahového vozidla. Máte dotaz? – zavolejte nám na 733 124 003, e-mail dotaz na vizab@vizab.cz 4. Krok – Jak se správně rozhodnout při výběru dodavatele alarmu? někteří dodavatelé vás budou žádat o osobní jednání na adrese objektu. To ale necháte až na okamžik, kdy se rozhodnete pro firmu, která vaše e-mailové poptávkové řízení vyhraje neberte jako hlavní kriterium cenu, když se jedná např. o středně velký dům, tak se cena bude pohybovat s připojením na pult centralizované ochrany 50-70.000,- Kč, takže cenové odchylky nabídek 15% tolerujte a všímejte si zbylých odpovědí. Když zaplatíte za dodávku a montáž o nějakou tisícikorunu více a firma si vás bude hýčkat, tak jste rozhodně udělali dobře. Zabezpečovací zařízení se stane součástí vašeho každodenního života a jeho životnost je 10-15 let. Říkám to pro, že když vám dodavatel nabídne třeba klávesnici, která bude mít LCD displey s hodinami a bude o 2.000,- Kč dražší, než klávesnice obyčejná, a vám se navíc ještě bude líbit, tak neváhejte. Bude dobré počítat s tím, že vám někteří dodavatelé zabezpečovacích zařízení ani neodpoví, jelikož jim bude jasné, že mají před sebou vás, silného partnera, který ví, co chce. O takové dodavatele ale určitě nestojíte. Takže první filtrování vašeho alarmu bude samovolné a ze "zbytku" si určitě vyberete a v konečném důsledku ušetříte stejně. Máte dotaz? – zavolejte nám na 733 124 001, e-mail dotaz na vizab@vizab.cz www.vizab.cz
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: