Diskuze

OLAP - pohled na svět podnikání

Článek se zabývá chápáním pojmu OLAP ze oblasti Business Intelligence jako způsobu nahlížení na svět kolem nás. Dobrý manažer - aniž by si to mnohdy uvědomoval - vnímá dění ve svém podniku vícerozměrně. Přibližme si tedy si svět podnikání jako svět OLAP.

Slovo úvodem

Následující stať je určena především manažerům a ekonomům, jimž by měla usnadnit orientaci v problematice zavádění řešení Business Intelligence (BI) a v technologických pojmech s těmito řešeními souvisejícími. Odborníci na informační technologie v textu najdou inspiraci ohledně poslání a možností technologie OLAP ve světě informačních systémů. Pojem OLAP - zkratka On Line Analytical Processing - se ve světě informačních technologií objevil v devadesátých letech minulého století a od té doby se vžil hlavně v souvislosti s řešeními BI. Je však třeba dodat, že tato technologie existovala desítky let předtím, než byl pojem OLAP definován.

Omezit pojem OLAP jen na oblast technologií může být ovšem zavádějící. OLAP znamená vícerozměrnou analýzu dat. Každý úspěšný manažer ví, že údaje o jeho podniku je třeba sledovat z různých úhlů pohledu. Je běžné, že stejné výsledky posuzujeme jednou přes složení zákazníků, jindy z pohledu skladby produktů, geografického rozdělení trhů, nebo podle časového průběhu.

Každý, kdo nějakou dobu řídí chod a hospodaření složitější organizace, uvažuje vícerozměrně. Někteří lidé si to jenom neuvědomují. Zkoumáme-li výsledky hospodaření nějakého podniku, objeví se vždy stejné otázky: Jaký je podíl obratu firmy na našem trhu v porovnání se zbytkem EU a se zbytkem světa? Jak dobré jsou nové produkty v porovnání s těmi starými? Jak se odchylujeme od naplánovaného obratu? To vše jsou otázky OLAP. Každý ve světě podnikání myslí OLAP, i když mnozí o pojmu OLAP nikdy neslyšeli. Svět podnikání je světem OLAP.

Technologie OLAP nám dává do ruky nástroj, který umožní přejít od analýzy dat v jednom rozměru k analýze vícerozměrné - multidimenzionální. Takový přístup sice ukáže nové problémy, ale také otevírá nové možnosti v řízení podniků.

Rysy soudobých technologií OLAP

Základním rysem technologií OLAP je schopnost pracovat s vícerozměrnými datovými strukturami. Různí dodavatelé se s technickou realizací OLAP nástrojů vyrovnali různým způsobem. Na jednom pólu technických možností stojí řešení, kdy data jsou uložena v klasické relační databázi. Požadavek prohlížeče (tedy uživatele) na zobrazení konkrétního náhledu na data vygeneruje sofistikovaný dotaz do databáze v jazyce SQL, který spočítá a vrátí žádoucí řez daty (MicroStrategy). Na opačném pólu jsou potom OLAP databáze, které data ukládají nativně pouze do vícerozměrných struktur, pro které se vžily názvy datová kostka nebo data mart (MIK-OLAP, MIS Alea, Applix). Hovoříme potom o databázích MOLAP (Multidimensional OLAP).

Mezi těmito mezními koncepcemi stojí celá škála technických řešení, kdy vícerozměrné datové struktury jsou definovány v prostředí klasické relační databáze (Oracle, MS SQL). Pro řešení OLAP nad relačními databázemi se užívá termín ROLAP (Relational OLAP).

Samotný technický způsob řešení funkcionality OLAP nemá zásadní vliv na užitné vlastnosti výsledného řešení BI. Použitá technologie odrazí ve výkonu a rychlosti při zpracování většího množství dat a především v době potřebné na zavádění, a tedy i v nákladech na realizaci.

Řešení typu ROLAP bývají komplexnější a tedy o něco nákladnější než řešení MOLAP. Na druhé straně, je-li pro systém uživatele nezbytné, při pohybu v datech běžně přecházet (drill-down) na úroveň detailních položek a transakcí, mohou být technologie ROLAP ve výhodě, protože ukládají detailní transakce.

Dodavatelé databázových technologií OLAP zpravidla dodávají také vlastní nástroje pro tvorbu uživatelských rozhraní (jako Oracle), nebo i úplně hotová rozhraní (jako MIK-OLAP). Někteří dodavatelé se specializovali na komponenty pro zobrazování a analyzování dat, které lze nasadit takřka na libovolnou databázi (jako Cognos).

Instantní řešení uživatelského rozhraní typu MIK-OLAP má nespornou výhodu v rychlosti nasazení. Pro realizaci velmi komplexních a specifických uživatelských požadavků jsou naopak vhodnější prostředky, které umožňují a vyžadují detailní naprogramování. Platí ovšem obecná teze, že s vynaložením odpovídajících prostředků lze udělat cokoliv v každé technologii.

Lze očekávat, že řešení BI postavená z různých technologií - typický příklad je databáze MS SQL Server, uživatelské rozhraní Cognos, naprogramovaná uživatelská funkcionalita - budou pracnější než řešení, realizovaná v technologii jediného dodavatele. Toto neplatí pro řešení SAP, přestože je z jedné ruky. Technologie SAP je velmi rozsáhlá a komplexní.

Co nabízejí OLAP technologie uživatelům?

Uživatelé moderních řešení BI očekávají uživatelskou přívětivost, intuitivní ovládání, funkcionalitu pro analyzování dat a snadnou tvorbu výkazů, možnost nasazení v sítích typu intranet/internet. Dodavatelé technologií pro pokrytí těchto požadavků obvykle nabízí více typů uživatelského rozhraní.

Takřka vždy je součástí nabídky graficky orientované rozhraní. Uživatel analyzuje data v grafické podobě, ovládá aplikaci převážně myší. Pro intuitivní pohyb v datové struktuře se užívají pojmy drill-down (pohyb do detailnější úrovně rozlišení v hierarchické struktuře), roll-up (pohyb do agregovanější úrovně rozlišení), slice & dice (otáčení datovou strukturou a volba zobrazovaného řezu daty).

(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

V některých případech dodavatel nabízí celou sadu grafických rozhraní, které se liší oblastí použití: čistě grafická analýza, návrhy prezentačních grafů, generátory reportů, prostředky pro vkládání dat, webové rozhraní a další.

Dalším obvyklým typem uživatelského rozhraní je prostředí tabulkového kalkulátoru (spreadsheet), velmi často realizované jako plug-in modul do programu Microsoft Excel. Někteří dodavatelé nabízí vlastní typy tabulkového prostředí (SAP).

Velmi důležitou, i když poměrně řídce nabízenou, je schopnost zápisu uživatelských dat do databáze OLAP. Tato vlastnost umožňuje totiž realizovat v aplikaci BI plánovací schémata a simulační scénáře. Tato schopnost je obvyklejší u technologií MOLAP (např. MIK-OLAP), u technologií ROLAP znamená takový požadavek obvykle další rozhraní a programování navíc.

Moderní aplikace BI, vzpomeňme pojem CPM (Corporate Performance Management), se neobejdou bez možnosti plánovat. Schopnost technologie zapisovat data do databáze se stává velmi důležitým kritériem výběru.

Způsob nasazení technologií OLAP

Doménou použití OLAP jsou aplikace BI. Projekty tohoto typu mají svá specifika. K implementaci řešení BI lze přistoupit v zásadě dvojím způsobem - zdola nahoru nebo shora dolů.

Přístup zdola nahoru (bottom-up) odpovídá postupům při zavádění běžných ERP systémů a je tedy blízký IT specialistům. Postupuje se od katalogu požadavků, přes detailní specifikace technologií, komponent a funkcionality, až k detailnímu rozpisu prací. Tento projektový přístup vede zpravidla k odcizení vlastností vznikající aplikace budoucím uživatelům, aplikace se "topí" v technologických komplikacích. Uživatelé mívají obtíže s přijetím nové aplikace. Řešení BI je vždy poměrně unikátní, proto je nasazení exaktních projektových postupů spíše obtížné.

Přístup shora dolů (top-down), který důsledně využívá i naše firma MIK, vychází od uživatele - managementu firmy. Východiskem projektu jsou jasně deklarované cíle budoucího uživatele, ze kterých vychází konkrétní technologická řešení. Už v rané fázi projektu je zákazníkovi dodán prototyp řešení, což má dva důležité efekty - budoucí uživatelé se učí používat novou aplikaci a zároveň poskytují cennou zpětnou vazbu pro vývoj systému. Tato metodika poskytuje obecně lepší výsledky - kratší dobu zavádění a lepší přijetí nové aplikace uživateli.

Zásadním předpokladem úspěchu nasazení aplikace BI v podniku je jasné rozhodnutí managementu pro tuto aplikaci a jasné formulování cílů nasazení. Vedení musí vědět, proč a k čemu bude toto řešení používat. Nesplnění tohoto předpokladu znamená zpravidla neúspěch projektu.

Při formulaci cílů nasazení řešení BI je vhodné zadání spíše omezit a koncentrovat se na jasné cíle s měřitelným přínosem. Zvýší se pravděpodobnost dobrého přijetí aplikace uživateli.

Rozsáhlé a komplikované zadání vede zpravidla k dlouhému a komplikovanému uvádění do provozu. Je lepší mít dnes dobře fungující systém, který pokryje 80 % požadavků, než za rok systém, který možná odpovídá 100 % požadavků.

Důsledky nasazení technologie OLAP

Nasazení technologie OLAP samo o sobě nezlepší úroveň řízení firmy, ani nezavádí převratné nové postupy. Podniky řídí lidé, nikoliv technologie. Lidé na vedoucích pozicích si však s technologiemi nemusí vždy rozumět, alespoň ne do takové míry, aby je mohli efektivně využívat v každodenním rozhodování. Typicky tak pověřují svůj personál, aby jim vyhotovoval různé výstupy jako podklady pro rozhodování. Technologie OLAP spolu s aplikacemi BI přináší intuitivní grafické nástroje založené na podnikatelské a nikoliv technologické logice.

Model, ve kterém se uživatel pohybuje, abstrahuje od původního rozvrstvení dat podle zdrojových funkčních oblastí a nahrazuje jej pohledem vycházejícím z podnikatelské logiky zobrazované skutečnosti. Tento pohled se neomezuje na původní funkční oblasti, ale dává celkový "bezešvý" obrázek ve více dimenzích. Uvedli jsme, že svět podnikání je multidimenzionální. Nástroje OLAP mají multidimenzionalitu jako svoji základní vlastnost.

Nasazení nástrojů OLAP mění kvalitu řídicích procesů, umožňuje objevit skryté skutečnosti a trendy. Manažer vidí svůj podnik popsán vícedimenzionálním způsobem v podobě, která mu umožňuje jít při analýzách dat až za hranice manažerské intuice, objevovat a potvrzovat ekonomické souvislosti - to je vytvářet business knowledge intelligence. Data warehouse a nástroje OLAP částečně řeší letitý problém vedoucího pracovníka: rozpor mezi potřebou získat celkový obrázek a nutností pohybovat se na úrovni detailních problémů a dat. Dává možnost pohybovat se na obou úrovních, protože je založen na kvantu detailních dat, jež agreguje a zobrazuje z mnoha různých podnikatelských perspektiv/dimenzí.

OLAP dokáže být v rukou schopného uživatele mocným nástrojem, který výrazně zkvalitní a zefektivní rozhodovací procesy.

Je třeba uvést, že skutečné efekty nasazení řešení BI se mnohdy liší od očekávání.

Očekávané efekty mohou být uvedeny takto:

 • konsolidace různých datových zdrojů
 • transparentní a aktuální data jako podklad rozhodování
 • pokročilá analýza dat z různých pohledů
 • zrychlení a usnadnění reportingu (automatizace)
 • platforma pro realizaci metodik řízení, jako je např. Balanced Scorecard
 • automatizace plánovacích procesů
 • odstranění rutinních činností v controllingu, uvolnění lidských zdrojů pro potřebnější práci

K čemu může po zavedení BI řešení také dojít:

 • objeví se chyby v datech provozních informačních systémů (takřka zaručeně)
 • ozřejmí se nedostatky v organizaci procesů
 • ukáže se chybné určení cíle nasazení (vysoce nežádoucí)

Některé rysy trhu s řešeními BI v České republice

Nemáme informace ani prostředky k vyčerpávajícím analýzám nebo statistikám o tržních podílech a podobně. Chceme podat pouze několik postřehů k situaci v ČR.

Trh řešení BI se v ČR i v Německu shoduje v tom výrazném rysu, že útvary IT mají do značné míry rozhodující roli při definování zadání i při výběru vlastního řešení BI. Pro tato řešení je zažitý pojem MIS - manažerský informační systém - a co je informační systém, patří automaticky pod IT. V USA nebo Velké Británii je situace výrazně odlišná. Zde jsou manažeři zvyklí o svých pracovních nástrojích více rozhodovat sami.

Dominance odborníků IT vede k obtížnější implementaci řešení s technologií OLAP. Každý programátor chápe precizně teoreticky, jak databáze OLAP pracuje, ale obvykle mu uniká dopad na použití v rukou manažera. Jeho pohled je ovlivněn relačními databázemi, se kterými pracuje. Naproti tomu podnikatel či manažer pochopí principy OLAP intuitivně a rychle.

Naopak odlišnost trhu ČR spočívá v ochotě nebo spíše finančních možnostech podnikatelů investovat do osvědčených komerčních technologií. Podnik, který v Německu patří do kategorie malý/střední, je finančně několikanásobně silnější než obdobně řazený podnik v ČR. Ceny technologie OLAP na českém trhu se ovšem liší nejvýše o desítky procent od cen světových.

Neochota investovat do komerční technologie vede v řadě případů k vytváření "udělátek" na míru. Tato řešení vyjdou na zlomek ceny komerčních licencí a mohou vydržet i několik let. Víme, že řada našich zákazníků v Německu také prošla tímto stádiem, než se rozhodla pro komerční řešení BI.

Vedle firem, které dodávají komerční řešení BI na bázi technologií OLAP, najdeme na českém trhu řadu dodavatelů "manažerských nadstaveb" nebo MIS. Takové označení bývá mnohdy nadnesené. Jde o sadu předdefinovaných reportů nebo grafických výstupů nasazených na běžný informační systém typu ERP s relační databází. Tyto nadstavby umí například drill-down do předdefinovaných detailních položek, ale zřídka jde o technologii OLAP se svojí flexibilitou.

Případové studie

Zmíním několik příkladů nasazení technologie MIK-OLAP, které nabízí podle mého mínění zajímavé aspekty.

DaimlerChrysler Rastatt, SRN

Nasazení technologie MIK-OLAP v tomto výrobním závodě vozů Mercedes třídy A přináší několik velmi zajímavých aspektů. Ukazuje především, že řešení na bázi OLAP nemusí být jen hračkou za milión, která ukazuje pěkné obrázky nejvyššímu vedení firmy (poměrně přesný opis vyjádření ředitele jedné české firmy k tématu "Manažerský informační systém").

DaimlerChrysler uskutečnil na produktech MIK-OLAP komplexní projekt nasazení metodiky Balanced Scorecard (BSC). Tato aplikace BSC slouží jako nástroj řízení jakosti a efektivity výrobních procesů, a to plošně v celém závodě a na všech úrovních řízení.

Primárním řídicím systémem závodu je - jak jinak - SAP. Data z aplikací SAP jsou načítána do databáze OLAP, ke které potom přistupují uživatelé v počtu asi 300. Každý uživatel má na svém počítači licenci excelového rozhraní MIK-OLAP a vidí vlastní verzi formuláře aplikace BSC se svými ukazateli a svými výsledky.

Toto řešení BSC vhodně využívá přirozené schopnosti OLAP agregovat data podél hierarchicky definované struktury. Vedoucí na nižší úrovni řízení plánuje například počty přesčasových hodin a stále vidí aktuální porovnání plán-skutečnost. Nadřízený na vyšší úrovni řízení vidí hodnocení přesčasů za celý svůj úsek, přičemž má vždy možnost provést drill-down na detailní data podřízeného úseku. Generální ředitel na vrcholu organizační pyramidy potom sleduje své ukazatele, které vypovídají o chodu závodu jako celku.

Volba několikanásobně menší firmy MIK jako dodavatele tak náročného řešení překvapí jen na první pohled. MIK je jako všichni menší dodavatelé schopen flexibilně reagovat na zákaznické požadavky, disponuje velmi zkušenými konzultanty a technologie MIK-OLAP je nadprůměrně výkonná a uživatelsky nenáročná.

Peter Kölln, SRN

Rodinný podnik Peter Kölln je tradičním dodavatelem ovesných vloček a příbuzných potravin. Jde o střední firmu, která neoplývá prostředky pro nákladné marketingové kampaně, ale přesto si uhájí své místo na slunci. Jedním z rozhodujících faktorů úspěchu je, že firma řadu let používá řešení BI na bázi technologie OLAP. Toto řešení umožňuje firmě být při stejné struktuře pružnější a rychlejší než velcí konkurenti, a tím obstát. Manažeři firmy si podle vlastních slov neumějí představit, jak by podnik řídili bez MIK-OLAP.

(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Základem systému je promyšlený controllingový koncept, který zavádí strategický, taktický a operativní controlling. Důležitým bodem systému je plánování, které rovněž probíhá v uvedených třech úrovních. Hospodářské ukazatele v systému se sledují vždy v porovnání plán-skutečnost, bez čehož by plánování i reporting byly samoúčelnými činnostmi. Tento úspěšně používaný model řízení podniku by byl zcela nemyslitelný bez manažerského informačního systému na bázi OLAP.

ARAMARK ČR, Česká republika

Česká filiálka celosvětově působícího koncernu Aramark byla konfrontována s problémem, že s růstem podílu na trhu a počtu zákazníků rostl rozsah reportingu do neúnosných mezí. Mateřským koncernem žádaná sada výkazů v asi desetidenním rytmu neúnosně zatěžovala pracovníky controllingu a účtárny a brzy by vedla k nutnosti zaměstnat další pracovní sílu.

Vedení firmy se rozhodlo pořídit řešení OLAP s primárním cílem automatizovat celý reporting a uvolnit tak ruce kolegům v controllingu pro potřebnější úkoly. Tomuto účelu byla velmi pragmaticky podřízena celá koncepce řešení včetně minimalizace počtu uživatelských licencí. Dodané řešení využilo ve struktuře modelu již zavedenou strukturu ukazatelů v reportech vytvořenou mateřskou firmou a pokrývá celou škálu činností analýza - plánování - reporting.

Firma Aramark tak s vynaložením přiměřených nákladů vyřešila ožehavý problém a v podobě MIK-OLAP získala kvalitní technologickou základnu pro řešení dalších témat podnikového řízení.


Andreas Lange je vedoucím mezinárodního prodeje a partnerských vztahů MIK AG (SRN). Jeho příspěvek byl prezentován na mezinárodní konferenci Svět informačních systémů 2005.


11.05.2005 - Andreas Lange - četlo 21657 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: