Diskuze

Integrace podnikových aplikací (1. část)

Třetí analytická studie CVIS, zabývající se integrací podnikových aplikací, má poněkud skromnější cíl, než předcházející analýzy českého ERP a APS/SCM trhu. Jejím úkolem je odpovědět na tři základní otázky: Proč je nutné integrovat podnikové aplikace, jak fungují a co nabízejí moderní integrační platformy a zda lze využít datových skladů při integračním procesu. Studie je doplněna aktuálními údaji z průzkumu trhu provedeného společností Gartner a diskusí s odborníky na problematiku systémové integrace v českých podnicích.

Proč potřebujeme integrovat podnikové aplikace

Integrace podnikových aplikací (EAI) patří ke stěžejním součástem systémové integrace v českých firmách. Proto také systémoví integrátoři nabízejí na našem trhu pestrou škálu různorodých EAI řešení. Podle agentury Gartner by měly právě tyto standardní EAI platformy nalézt již na konci roku 2008 uplatnění ve 40% středně velkých a velkých organizací po celém světě.

Co je příčinou tohoto optimistického odhadu? Vychází spíše ze zbožného přání dodavatelů a systémových integrátorů nebo z požadavků zákazníků? V čem vůbec může být nasazení EAI prospěšné?

Jak se bude vyvíjet trh v regionu EMEA?

Během summitu "Integrace aplikací a webových služeb", který se konal letos v květnu v Barceloně, představili analytici společnosti Gartner závěry svých výzkumů. Z těch vyplývá, že trh s integračními nástroji a middlewarem v regionu EMEA poroste.

Gartner uvádí, že v roce 2005 porostou tržby z integrace aplikací, middlewaru a nových licencí na portálová řešení o 7,4%. V porovnání s minulým rokem se jedná o přibližně stejný nárůst. V roce 2004 činil výnos z middlewaru a licencí dvě miliardy USD (7,4% nárůst oproti roku 2003). Stejný vývoj odhaduje Gartner i do budoucna a radí klientům přemýšlet o sjednocování produktů, trhů a společností.

Získaná čísla představují hodnotu zakoupeného softwaru v EMEA přepočtenou na euro. Gartner říká, že při současném kurzu poklesne trh s middlewarem v roce 2005 o 0,5%. Pokračuje trend z roku 2004, kdy tehdejší trh zaznamenal propad o 3,5% oproti roku 2003 (z 1,69 miliard na 1,63 miliard EUR). Přesto srovnáme-li vývoj v regionu v roce 2002 a 2003 (9,5% pokles při současném kurzu), můžeme konstatovat mírný růst.

Trh neporoste příliš rychle

Fabrizio Biscotti, hlavní analytik Gartner, říká: "Integrace aplikací tvoří podstatu nové inovační vlny v oblasti podnikových aplikací. Trh poroste sice pomalu, ale stálým tempem." Přesto pan Biscotti varuje, že v blízké době rozhodně nemůžeme očekávat rychlý růst trhu, jako byl zaznamenán na konci 90-tých let. "Ačkoliv myšlenka integrace a použití moderních aplikačních platforem již zdomácněla, pro dodavatele softwaru se situace nezlepšuje. Konkurence se přiostřila, dodavatelé softwaru přichází s novými a lákavějšími nabídkami a na trhu se objevily firmy se zaměřením na webové služby a technologii Enterprise Service Bus technology."

I přes pokračující fúze, akvizice a pokračující konsolidaci na některých trzích (aplikační servery, message-oriented middleware) zůstává celkový trh roztříštěný. "Dodavatelé se snaží odlišit od konkurence a udržet tok příjmů," dodává Massimo Pezzini, vicepresident a uznávaný analytik Gartner. "Hledají nové příležitosti, např. rostoucí využití servisně orientované architektury (SOA). Zkoumají nové segmenty a zintenzivňují marketingovou podporu produktů."

"Dalším hráčem jsou poskytovatelé služeb aplikačních technologií, kteří intenzivně sledují integrační vlnu a nabízejí svým zákazníkům ke koupi vlastní řešení, čímž snižují počet obchodních příležitostí pro tradiční dodavatele. Situaci dodavatelům technologií a softwaru v regionu neusnadňuje ani nejistý ekonomický vývoj v Evropě," dodal pan Biscotti.

Jak se vyvíjely výnosy dodavatelů?

Gartner uveřejnil vývoj výnosů klíčových dodavatelů middlewaru. IBM zůstává jasným lídrem s 43,7% tržním podílem, ačkoliv její podíl na dílčích trzích značně kolísá. Gartner separátně zaznamenává několik subsegmentů trhu s middlewarem (integrační nástroje, nástroje pro zpracování transakcí, aplikační servery). Výnosy z těchto podskupin činily 400 milionů USD. Mezi nejrychleji rostoucí segment patří Message Oriented Middleware (MOM), integrační nástroje a produkty pro portály.

Zatímco IBM obsadila první místo na trhu s tzv. message-oriented middleware (MOM), aplikačními servery a TPM, v oblasti nástrojů pro integraci a portálů čelí konkurenci. Microsoft se dostal do TOP 5 poprvé v roce 2004 díky podílu v portálech a integračních nástrojích. Výnosy firmy z nových licencí vzrostly o 116,7%.

Výnosy z integrace aplikací a middlewaru za rok 2004 (Klikněte na obrázek pro zvětšení)


Doporučení Gartner

Pan Biscotti přiznal, že po letech pokusů a omylů firmy začínají k integraci aplikací přistupovat strategicky. Pdole jeho názoru se pro některé aktivity (B2B, státní dohled) stala integrace klíčovým faktorem úspěchu. Na závěr doporučil věnovat pozornost best practices. Vyzdvihnul především pět bodů, které by firma měla učinit pro maximalizaci své investice:

1) Přemýšlejte o větší konsolidaci produktů, trhů a společností

2) O přechodu na novou produktovou řadu uvažujte jen tehdy, pokud znamenají přínos pro firmu i technologie

3) Zkoumejte nástroje pro migraci a služby s nimi spojené jako součást nákladů na projekt

4) Pečlivě vybírejte partnery

5) Vyjednejte nejlepší podmínky, jsou velmi důležité v případě fúzí a akvizic

Oldřich Příklenk, Country Account & Sales Director, Gartner

Nadbytečné náklady

Nákup a provoz informačních systémů představuje pro podniky nemalé náklady. Ty přitom nemají jen hmatatelnou a vyčíslitelnou podobu peněz, které podniky platí za implementaci, správu, údržbu a další služby s nimi spojené. Náklady se navyšují všude tam, kde je třeba pracovat s roztříštěnou strukturou aplikací, kde nejsou účelně spravována podniková data, i tam, kde nedostatky systému způsobují neefektivní řízení podnikových procesů.

Tato situace je charakteristická především pro velké podniky. Vznikala postupným zaváděním různých systémů v různých obdobích fungování firmy. Tyto systémy měly pochopitelně odlišnou kvalitativní úroveň, historický vývoj se také podepsal na jejich následném vývoji a možnosti inovace.

Nevhodná řešení

Neintegrovaná architektura sebou přináší mnoho duplicit a nekonzistentností v podnikových datech. Pro rozhodování vrcholového managementu je však zapotřebí rychle zajistit spolehlivé informace, vytvářející obraz "jedné nezpochybnitelné pravdy". Jak je ale získat z nekonzistentních dat rozptýlených v různých podnikových aplikacích? Mnoho organizací volí snadné, ale nevhodné řešení tím, že nechá vyvinout jednoúčelové rozhraní mezi podnikovými aplikacemi, z nichž jsou kritická data požadována. U velké organizace se pak můžeme setkat s desítkami takových rozhraní. Jen jejich údržba může zatěžovat IT rozpočet náklady ve výši stovek tisíc korun ročně.

To má logicky vliv jak na vznik nadbytečných nákladů, tak i na celkovou efektivnost zpracování informací v organizaci. Lze s tímto přístupem vystačit v době, kdy dostupnost kvalitních informací přímo ovlivňuje konkurenceschopnost firmy, kdy rozhoduje její schopnost adaptovat se neustálým změnám podnikatelského prostředí?

Pružně proti konkurenci

Extrémně vysoké nároky jsou kladeny především na pružné přizpůsobování podnikových procesů, a to samozřejmě za plné podpory informačního systému. Zatímco malá firma může podle potřeby např. změnit způsob řízení výroby či ji rovnou přesunout za lepšími podmínkami, velká korporace se dostává do problému. Je "svázána" jednak vnitrofiremní organizací, jednak daleko rozvinutějšími vazbami k dodavatelům i zákazníkům.

To jsou hlavní příčiny nepružnosti velkých podniků, které ale nakonec flexibilně reagovat musejí, aby na trhu vůči menším podnikatelským subjektům obstály. Z hlediska zabezpečení podnikových procesů informačním systémem jim k tomu může pomoci dlouhodobě budovaná a uplatňovaná informační strategie. Tato strategie by měla mít také jasně vymezené dílčí koncepce zahrnující řízení klíčových podnikových procesů (ERP), vztahů se zákazníky (CRM) a dodavatelských řetězců (SCM).

Nastupuje EAI

Vraťme se ale k podnikovým aplikacím, brzdícím rozvoj firmy a generujícím nadbytečné náklady. Nabízí se ideální východisko ze situace - pokrýt všechny podnikové procesy moderním integrovaným systémem. Bohužel v praxi lze toto řešení uplatnit jen výjimečně. Představuje totiž značné náklady promítnuté do realizace složitého projektu a nenavrácené investice do původních dílčích systémů. Značná rizika by spočívala také v samotném zadání rozsáhlého projektu. Za mnoho měsíců implementace by totiž nemuselo odpovídat rychle se měnícím požadavkům organizace. Ukazuje se tedy, že nejvhodnějším způsobem je využití moderní EAI platformy. Co ale kromě již zmíněných obecných problémů určuje poptávku po EAI?

Jak to vidí ekonom

Prvořadým úkolem ekonoma je snižovat a kontrolovat náklady. V oblasti IT jde zejména o náklady na vlastnictví (TCO) a jejich součást - náklady na provoz (RTC). Proč by měl ekonom podporovat nasazení EAI? Hlavní důvod spočívá v umožnění návratnosti investic do stávajících podnikových aplikací (ROI). Z ekonomického hlediska je důležitá taktéž centralizace zpracování dat, která může určit hranice a vazby mezi aplikacemi. Pak je možné lépe měřit jejich provozní charakteristiky a finanční náročnost. Dalším faktorem podporujícím poptávku z pohledu ekonoma je úspora v oblasti lidských zdrojů. Roztříštěnost původních aplikací totiž vede nadbytečným nákladům na obsluhu koncovými uživateli. Ty vznikají především velkou pracností obsluhy, vysokou chybovostí a značnými nároky na školení.

Kromě tradičních ukazatelů lze použít také indikátor hodnotící náklady na změnu, resp. přizpůsobení informačního systému novým podmínkám (CTC). Jedná o náklady, které musí podnik vynaložit na vylepšení či změnu určitého procesu, a to včetně položek, jako jsou náklady na dodatečný hardware, nové licence, služby konzultantů atd. CTC slouží primárně k tomu, aby bylo možné vyhodnocené náklady porovnat s budoucími přínosy této změny. Na základě tohoto ukazatele se pak lépe rozhoduje o předpokládané investici.

Z pohledu procesního řízení

Vedoucí pracovníci klíčových podnikových úseků, jako je výroba, obchod nebo logistika, jsou postaveni před problém rychlého zavádění nových metod řízení či optimalizaci stávajících procesů. Integrace podnikových aplikací na bázi standardní EAI platformy jim přitom nabízí možnost pružně reagovat na změny vnějších i vnitřních podmínek, ať už z hlediska legislativy, změn situace na trhu, personálních změn apod. Flexibilita je dále podporována spouštěním klíčových procesů napříč všemi integrovanými aplikacemi. Velmi přínosná je také možnost sledování procesů (BAM). Manažeři klíčových procesů budou mít zájem rovněž na zlepšené podpoře týmové práce. EAI předpokládá mj. nasazení jednotného intuitivního pracovního prostředí - portálu. Uživatel díky portálové technologii v podstatě vůbec nepozná, že se řešením svých úloh v rámci procesu pohybuje v různých aplikacích. Pro uživatele je rozhodující také možnost poskytování informací potřebných k rozhodování v reálném čase a dostupnost analytických funkcí systému.

Co rozhoduje v IT oddělení

IT management nahlíží na EAI platformu přes její technologické řešení. Přitom by se však měl opírat o jasně deklarovanou podnikovou a IT strategii a o požadavky všech vedoucích pracovníků. K jasným preferencím IT oddělení z hlediska nasazení EAI platformy pak patří dosažení konzistence dat, existence jednoho univerzálního úložiště a schopnost vytvářet jednotné prostředí pro přenos dat i aplikací. Důležité je především zajištění spolehlivých komunikačních kanálů a služeb pro přenos zpráv a to včetně jejich kvalitního zabezpečení a ochrany. Výhodou je také připravené rozhraní, zejména pak do podnikového ERP či systémů integrovaných v dodavatelském řetězci. Pro podnikání v dodavatelských řetězcích je rozhodující také podpora komunikačních protokolů pro elektronickou výměnu dat (EDI). IT oddělení ocení mj. integrované jednotné vývojové prostředí, kvalitní správu metadat pro řízení technologických vrstev EAI a jednotnou sadu nástrojů na jeho správu a údržbu.


V následující části budeme hodnotit možnosti moderních integračních platforem. Zaměříme se také na roli datových skladů při integraci podnikových aplikací.


24.06.2005 - Petr Sodomka, Jaromír Habáň - četlo 21050 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: