Diskuze

Využitie informačného systému MAX v spoločnosti Strojstav

Štúdia sa zaoberá používaním ERP systému SSA MAX v akciovej spoločnosti Strojstav, Nové Mesto nad Váhom. Zameriava sa predovšetkým na aplikáciu subsystémov Konštrukcia a Technológia a popisuje presný postup spracovania výrobnej dokumentácie v podniku.

Otvorené riešenie

Úspech v podnikaní vyžaduje presné a rýchle informácie. Bez nich by bolo nutné rozhodovať len na základe odhadu, zo skúseností alebo, čo je najhoršie, podľa vopred daných pravidiel. Práve kvalita podnikového informačného systému je v konkurenčnom svete tou rozhodujúcou veličinou, ktorá niektorým podnikom umožňuje prosperovať, zatiaľ čo iné bojujú o prežitie.

Riešením sú také systémy ako je práve MAX, ktoré plne zodpovedajú súčasnej technológií a patria do sveta "otvorených ERP systémov". ERP je kľúčovou témou pre oddelenia informačných technológií tak vo veľkých, ako i menších organizáciách. Integrácia všetkých výrobných činností a súvisiacich aktivít do jedného monolitického informačno-technologického systému je učebnicovou definíciou ERP, ale skutočná implementácia je rozdielna pre každú organizáciu. Je tomu tak preto, že ERP systém nie je iba súhrnom vzájomne previazaných modulov a komponentov, ale je aj významným nástrojom, ktorý umožní naladiť spoločnosť na nový spôsob obchodovania a rýchlosti výkonu nových stratégií.

ERP systém SSA MAX

MAX je komplexný informačný systém pre riadenie výrobných podnikov a distribučných organizácií. Systém je plne pripravený pre trh v Európskej únii a možno ho využívať aj v prostredí, kde je požadovaná komunikácia pomocou EDI (napr. automobilový priemysel, nadnárodné spoločnosti). Vývoj smeruje k stále väčšiemu využitiu internetu (e.MAX), nástroje podpory eBusinessu v MAXe boli nedávno prezentované vo Veľkej Británii, ako aj u nás pre existujúcich alebo potenciálnych používateľov v Českej republike, ale aj na Slovensku. Systém je úspešný nielen u nás, ale aj vo svete, kde počet predajov rýchlo narastá a počet už úspešne zavedených systémov dosahuje niekoľko stoviek. Okrem celej Európy je distribuovaný napríklad i v Spojených štátoch amerických, Ázii a Afrike.

MAX je na našom trhu považovaný za systém s jednou z najlepších referencií predovšetkým vo výrobnej oblasti. Ale poskytuje pomoc aj v mnohých ďalších oblastiach, ako napríklad v oblasti plánovania, nákupu, skladovania, predaja a účtovníctva. Pomôže organizácií zvýšiť výkonnosť a tým i konkurencieschopnosť nasledujúcimi spôsobmi:

 • zvýšením produktivity
 • znížením prevádzkových prostriedkov
 • zlepšením služieb zákazníkovi
 • získaním prehľadu o financiách (plný dohľad nad tokom hotovosti)
 • zlepšenou kontrolou rozpočtu
 • pomocou pri podnikateľskom rozhodovaní
 • dokonalejším riadením veľkých kontraktov (zákaziek)
 • znižovaním množstva zásob
 • skracovaním priebežných dôb
 • stáva sa východiskom pre certifikáciu kvality podľa normy ISO 9000

SSA MAX v spoločnosti Strojstav, Nové Mesto nad Váhom

Systém MAX si vyberajú najčastejšie výrobné podniky s počtom zamestnancov päťdesiat a viac. Jednou z firiem, ktoré sa rozhodli pre používanie práve tohto informačného systému MAX je aj akciová spoločnosť Strojstav, ktorá má sídlo v Novom Meste nad Váhom (Slovenská republika). Jedná sa o spoločnosť, ktorá vznikla už v roku 1951 a v súčasnosti zamestnáva približne 200 zamestnancov. Zaoberá sa výrobou a montážou stavebných, cestných a iných strojných zariadení ako aj ich generálnymi opravami a prenájmom, vykonávaním komplexných obchodno-technických služieb na stroje z vlastnej produkcie a čistením odpadových vod.

MAX sa skladá z celej rady subsystémov, ktoré sú ďalej delené na moduly. Každý subsystém sa vzťahuje k určitej oblasti riadenia výroby a distribúcie, respektíve riadenia financií a komunikuje s relačnou databázou, ktorá obsahuje záznamy zadávané pomocou jednotlivých programov. Nie je nutné, aby firma mala vo svojej inštalácii systému MAX všetky subsystémy, môže si kúpiť iba tie, ktoré skutočne potrebuje. Povinný sú jedine subsystémy Konštrukcia a Technológia, ktoré priblížime v ďalšej časti. Voliteľné subsystémy sú tieto: Simulácia, Plánovanie, Predpovede, Sklady a zásobovanie, Dielenské riadenie, Kontrakty, Ponuky, Predaj, Plánovanie dodávok, Nákup, Žiadanky, Kalkulácia nákladov, Financie, Automatizácia kancelárskych prác.

Spoločnosť Strojstav má vypracovaný interný dokument s názvom "Pracovná inštrukcia", ktorou určuje vedenie spoločnosti zodpovednosti, povinnosti a právomoci pri práci s položkami a s technickou dokumentáciou v podnikovom informačnom systéme MAX.

SWOT analýza zhodnotenia projektu

SWOT analýza
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Ganttov diagram zobrazujúci jednotlivé fázy implementácie

Pri implementácii podnikového informačného systému MAX do spoločnosti Strojstav, ktorá prebehla v roku 2004, boli uskutočnené nasledovné činnosti. Doby trvania, deň zahájenia a ukončenia celého projektu sú uvedené v tabuľke.

Tabuľka s časovým harmonogramom
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Ganttov diagram projektu
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Konštrukcia a Technológia

Tieto dva subsystémy definujú základné údaje o tom, ako sú vyrábané jednotlivé položky, a to z hľadiska ich štruktúry, ako aj spôsobu výroby. Ich súčasťou je tiež systém spracovania konštrukčných a technologických zmien. Ten určuje, kedy a ako sa má zmeniť štruktúra položky alebo používaný technologický postup a udržiava presnú evidenciu všetkých takých zmien. Ľahko sa dajú vytvárať typové štruktúry (kusovníky) a technologické postupy. Pre jednu položku je možné definovať aj viac technologických postupov, napríklad v závislosti na tom, v akej organizačnej jednotke sa položka môže vyrábať. Po každej operácií je možné popri jej stručnom popise pripojiť aj ľubovoľne dlhý vysvetľujúci text.

Vlastnosti modulu Konštrukcia a Technológia:

 • Obsahuje všetky kľúčové údaje
 • Materiál je možné spojiť s určitou operáciou
 • Príručné zásoby
 • Plánované prípravné a výrobné časy
 • Viac zdrojov pre každú operáciu
 • Existuje tu možnosť automatickej registrácie neohlásených operácií a vydaného materiálu, možnosť záporných množstiev pre vydané materiály, možnosť vedľajších produktov počas operácie
 • Rôzne užívateľsky definované kódy pre analýzu
 • Obrazovky s konštrukčnými, skladovými, výrobnými respektíve nákupnými údajmi (alebo jediná kombinovaná obrazovka)
 • Prehľadné obojsmerné zobrazenie rozpadu štruktúry, na obrazovke alebo vytlačené
 • Možnosť zadania rozmerov základného materiálu (tyčí, trúbok, plechov) s automatickým výpočtom množstva

Každý subsystém v systéme MAX je usporiadaný podľa užívateľských pozícií, ktoré je možné voliť z menu. Napríklad hlavné menu Výroba obsahuje podriadené menu pre konštruktérov, technológov, skladníkov a ďalšie pozície. Pokiaľ firme navrhnutá štruktúra užívateľských pozícií nevyhovuje, može si firma celú hierarchiu menu upraviť podľa vlastných potrieb. Organizácia môže zmeniť i mená jednotlivých pozícií.

V spoločnosti Strojstav sa v menu systému MAX pre plánovanie a riadenie výroby objavujú nasledujúce užívateľské pozície:

 • Vedúci vykonávajúci plánovanie
 • Konštruktér
 • Technológ
 • Plánovač zásob
 • Skladník
 • Vedúci výroby
 • Vedúci riadenia akosti
 • Kalkulant výrobných nákladov
 • Vedúci riadenia akosti

Technológ divízie v spoločnosti je zodpovedný:

 • za vkladanie nových, opravy a rušenie položiek Technickej prípravy výroby (TPV) v databáze Iinformačného systému MAX. Zodpovedá iba za vyrábané položky. V prípade potreby založenia novej alebo opravy existujúcej nakupovanej položky, kontaktuje príslušného nákupcu, ktorý je za daný sortiment nakupovaných položiek zodpovedný.
 • za správnosť údajov o položkách TPV v programoch:
  • im40 - Prezeranie súboru položiek - konštrukčné dáta
  • im42 - Prezeranie súboru položiek - plánovacie dáta zásob
  • im44 - Prezeranie súboru položiek -dáta riadenia výroby
  • rt40 - Údržba dát TP a operácií
  • sk40 - Údržba štruktúry výrobku - delený materiál
  • mf46 - Uvoľňovanie a údržba výrobných príkazov
  • nv46 - Údržba výrobných príkazov a ich požiadaviek
 • za vykonanie opravy, zmeny TP na základe pripomienok a požiadavok technológov z ostatných divízií alebo na základe zmeny výkresovej dokumentácie a zmenového riadenia. Návrh na zmenu TP musí byť vo forme vnútorného tlačiva.
 • za úplnosť všetkých údajov v programoch TPV.

Organizačný postup TPV

Organizačný postup TPV prebieha následovne:

 1. Na základe objednávky pripraví konštrukcia výkresovú dokumentáciu a predloží ju na posúdenie technológovi.
 2. V prípade, že dokumentácia nie je úplná, technológ požiada konštrukciu o doplnenie potrebných údajov (rozpis materiálu, rozviny, šablóny, technologické prídavky atd.).
 3. Na základe úplnej výkresovej dokumentácie spracuje technológ dáta do ERP MAX spracuje programy: im40, im44, im42, sk40 a rt40.
 4. Po spracovaní dát informuje technológ ORV o úplnosti údajov v ERP MAX a požiada o spracovanie a vystavenie VP a výrobnej dokumentácie.
 5. Oddelenie riadenia výroby zadá položky do vykonávacieho plánu (ms40), vytlačí výrobnú dokumentáciu a spolu s výkresovou dokumentáciou odovzdá do výroby.

Prínosy riešenia

Pri predaji i rozhodovaní o nákupe ERP systémov vstupujú do hry nové argumenty typu konkurenčnej výhody. Bojisko sa presúva smerom k vonkajšej integrácii, používaní elektronického obchodu na integrovanie zákazníkov a dodávateľov. ERP systémy navyše užívateľom umožňujú zdokonaliť obchodovanie a podnikanie bez veľkých nových investícií do informačných technológií.

Prínosy používania informačného systému SSA MAX v akciovej spoločnosti Strojstav, Nové Mesto nad Váhom sú hmatateľné. Firma dosiahla jeho nasadením:

 • zníženie zásob o 45%,
 • skrátenie priebežných dôb na polovicu,
 • zdvojnásobenie produkcie bez nárastu nevýrobných pracovníkov.

Literárne zdroje

 1. proManager/eFOCUS - online časopis o informačných a komunikačných technoló-giách pre manažérov a IT pracovníkov. Podnikové informačné systémy. Dostupné na: http://www.manager.sk/clanok.asp?id=45
 2. Webové stránky spoločnosti Beset. MAX - ERP systém pre výrobné podniky. Dostupné na: http://www.beset.sk/max.html
 3. Úvod do systému MAX. 1. časť príručky pre prácu s informačným systémom MAX používaná vo firme Strojstav
 4. Informačný riadiaci systém pre výrobné a obchodné organizácie. Komerčné materiály spoločnosti ICL Slovakia.
 5. Technická príprava výroby. MAX. 2. časť príručky pre prácu s informačným systémom MAX používaná vo firme Strojstav
 6. Pracovná inštrukcia k práci s podnikovým IS MAX pre oblasť TPV. Vydané 22. apríla 2005 v Novom Meste nad Váhom, v spoločnosti Strojstav

17.11.2005 - Ivana Valovičová, Alena Zbušková - četlo 22080 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: