Diskuze

Integrace různých typů výroby informačním systémem ve Strojírnách Třinec

Případová studie popisuje nasazení informačního systému Infor ERP SyteLine ve společnosti Strojírny Třinec. Unikátním rysem tohoto projektu byla integrace dat, propojení různých typů výroby a zavedení řešení pro řízení a plánování výroby.

Představení společnosti Strojírny Třinec

Akciová společnost Strojírny Třinec je stoprocentní dceřinou společností Třineckých železáren. Jedná se o průmyslový podnik s dlouholetou tradicí výroby širokého spektra výrobků jako jsou technologické celky, ocelové konstrukce, zařízení pro hutní provozy, strojní součásti, náhradní díly, hutní válce a upevňovací prvky železničního svršku - drobného kolejiva.

Základ společnosti Strojírny Třinec tvoří tři výrobní provozy: Drobné kolejivo, Mechanické dílny a Soustružna válců. Součástí podniku je i samostatný útvar Konstrukce s vlastní vývojovou dílnou.

Široká paleta výrobních možností, některé unikátní obráběcí stroje, vybavení konstrukčních dílen moderní svařovací technikou, oprávnění ke svařování nejnáročnějších konstrukcí, pohotový přístup ke kvalitním ocelím z huti mateřské firmy vytváří předpoklady k tomu, aby Strojírny Třinec byly zajímavou referencí pro jakéhokoliv dodavatele informačního systému či systémového integrátora.

Ocelové konstrukce vyrobeny ve Strojírnách Třinec

Výchozí stav

Počátky budování informačního systému ve Strojírnách Třinec se datují do roku 1985. Tehdy začal být poprvé provozován podnikový systém vyvíjený zaměstnanci společnosti. Relativně brzy se ukázala nevýhoda takto vyvíjeného podnikového systému, která spočívala v jeho evidenčním charakteru. Systém výrobu sice podporoval, ale neřídil. Nebylo možné sledovat žádné vazby mezi navazujícími podnikovými procesy. Každý uživatel pracoval v systému pouze s tou oblastí dat, se kterou přicházel do styku v rámci své pracovní náplně. V případě potřeby bylo nutné veškeré záležitosti řešit pomocí telefonů, což bylo jak zdlouhavé, tak neefektivní a získané informace nebyly vždy uspokojivé a kompletní. Řada klíčových výrobních procesů včetně normování probíhala bez využití moderní technologie tzn. formou ručního zpracování.

Procesy jako např. poruchové zakázky (tj. nečekané a velmi urgentní opravy) a konstrukční práce tak byly vedeny zcela mimo podnikový systém. Odhlašování jednotlivých výrobních činností probíhalo téměř výhradně na konci měsíce a to z jednoho místa - kanceláře přípravy dat, kde několik administrativních pracovníků navádělo data z výroby do počítače zpětně za celý uplynulý měsíc.

Strojní součásti vyrobeny ve Strojírnách Třinec

Rozhodnutí o pořízení informačního systému

Strojírny Třinec hledaly řešení svého problému - tedy kvalitní celopodnikový informační systém - více než pět let. Během této doby pokračovalo usilovné vylepšování stávajícího systému spolu s intenzivním hledáním nového podnikového řešení. Snaha vybrat nové komplexní řešení se potýkala s řadou komplikací, které s sebou přinášely jasně definovaná kritéria výběru a velmi vysoké požadavky na nové řešení z řad zaměstnanců, kteří se podíleli na vývoji stávajícího systému.

Nakonec významný vývoj informačních technologií a tím i podnikových systémů přiměl vedení společnosti k rozhodnutí, že zavedení nového systémového řešení zejména pro řízení výroby je neodkladnou nutností. "K rozhodnutí vybrat nový informační systém nás přivedl rozhodující záměr dodržet skutečné termíny ukončení zakázek. Hledali jsme takové řešení, které by náš záměr výrazně podpořilo," uvedli zástupci vedení společnosti Strojírny Třinec.

Po výběrovém řízení a neúspěšném pokusu naimplementovat ve společnosti zvolený systém SAP bylo vypsáno nové výběrové řízení, na jehož základě se ukázalo jako nejvhodnější pro potřeby Strojíren Třinec řešení, které v ČR dodává společnost ITeuro - Infor ERP SyteLine. "Jedním z klíčových požadavků, které nový systém splňoval, byla propracovaná oblast plánování výroby s vazbou na účetnictví SAP R/3," odůvodnil rozhodnutí pro Infor ERP SyteLine zástupce ředitele pro techniku, Miroslav Bialožyt.

Průběh implementace

Implementace podnikového systému Infor ERP SyteLine byla zahájena na konci roku 2002 úvodní studií. Na základě provedené úvodní analýzy došly obě strany k závěru, že nejvhodnější bude implementovat řešení v jednotlivých provozech postupně.

S implementací se začalo v provozu Mechanické dílny, kde byly shledány výrobní procesy nejsložitější a variabilita výroby nejrozmanitější. Rovněž v tomto provozu bylo plánováno odladění většiny specifických procesů zákazníka. Postupně byla zvládnuta všechna úskalí složitosti výroby typu "vývoj na zakázku", v rozsahu počínaje výrobou jednoduchého čepu a konče zakázkou na ocelové mostní konstrukce. Součástí divize Mechanické dílny je také samostatné středisko Kovárna, se svým naprosto odlišným charakterem výroby, které bylo řešeno jako další samostatný provoz.

Zavedení řešení v Mechanických dílnách si vyžádalo delší čas než bylo původně plánováno. Proces implementace byl narušován dvěma hlavními důvody tj. nedoceněným odhadem složitosti výrobních procesů ze strany společnosti ITeuro a nedostatečnou součinností nebo-li nasazením zaměstnanců ze strany společnosti Strojírny Třinec. Z pohledu firmy ITeuro bylo těžké přesvědčit uživatele, že nový systém může být stejně dobrý, ne-li dokonce v mnoha oblastech lepší než ten, který si více než dvacet let sami vyvíjeli. Získat uživatele na stranu nového řešení zabralo více času než se původně očekávalo. "Jako klíčové pro nasazení nového systému se ukázala zejména schopnost a snaha všech uživatelů naučit se novým návykům a pochopit vazby v novém informačním systému. Na straně dodavatele je to nutnost důkladně poznat specifické vlastnosti výrobních procesů zákazníka, neboť tyto specifika jsou často odlišné od typového řešení daného softwaru. Mnohdy je nutné najít společné optimální řešení," potvrdil svými slovy Miroslav Bialožyt.

Po spuštění modulu Infor ERP SyteLine do ostrého provozu v Mechanických dílnách začala implementace v divizi Soustružna válců, která je řízená zákazníky podniku. Charakter výroby spočívá v přijetí válce k renovaci nebo přijetí polotovaru pro výrobu válce, jeho opracování a vrácení zákazníkovi. Do téže divize patří pro podobný typ výroby i středisko Opravna vagónů, které má charakter servisních služeb.

Posledním provozem, kde byl informační systém Infor ERP SyteLine implementován, bylo Drobné kolejivo. Divize, jejíž typ výroby spadá do kategorie klasické opakovatelné až velkosériové výroby.

"Cílem implementace byla integrace dat do jednoho informačního systému, vzájemné propojení všech tří provozů a zavedení řešení pro řízení a plánování výroby," uvedl Miroslav Bialožyt.

Pro spojení různých typů výroby, kterými je průmyslový podnik Strojírny Třinec specifický, lze považovat implementaci systému Infor ERP SyteLine za unikátní.

Harmonogram procesu implementace

Samotný proces implementace řešení Infor ERP SyteLine ve společnosti Strojírny Třinec se skládal z následujících kroků:

 1. podpis smlouvy o dílo
 2. plánování projektu implementace řešení Infor ERP SyteLine zahrnující počáteční globální analýzy procesů v podniku
 3. kompletní dodání hardwarového řešení společnosti IBM (servery, SAN pole, UPS, RACKy atd.)
 4. instalace systémového a aplikačního softwaru
  • instalace operačního systému
  • instalace databázového serveru
  • instalace aplikačního softwaru Infor ERP SyteLine
 5. základní seznámení projektového týmu Strojíren Třinec s řešením Infor ERP SyteLine
  • představení základní funkcionality řešení a návazností jednotlivých klíčových oblastí podniku
 6. příprava a programování interface SAP - Infor ERP SyteLine
  • analýza procesů pokrývající interface, programování a testování funkcionality v oblasti skladového hospodářství, nákupu a finančního účetnictví (schéma řešení interface viz. obrázek)
 7. implementace v divizi Mechanické dílny
  • školení a implementace oblasti logistiky (nákup, prodej, skladové hospodářství) - otestování celého procesu výroby v systému Infor ERP SyteLine na vzorku dat divize, nastavení veškerých parametrů a účtů pro potřeby controllingu, vývoj speciální funkcionality na přání zákazníka (zejména v oblasti technologické přípravy výroby této divize)
  • školení a implementace oblasti výroby a plánování - otestování celého procesu výroby v systému Infor ERP SyteLine na vzorku dat divize, analýza tvorby kusovníků a technologických operací, detailní analýza a implementace on-line odvádění výroby (především pro oblast mezd) pomocí modulu SyteLine Data Collection
  • navedení aktuálních dat divize z původních systémů do řešení Infor ERP SyteLine
  • náběh systému Infor ERP SyteLine do rutinního provozu - kompletní pokrytí potřeb divize systémem Infor ERP SyteLine včetně interface na systém SAP
 8. implementace v divizi Soustružna válců
  • školení a implementace oblasti logistiky a výroby - otestování celého procesu výroby v systému Infor ERP SyteLine na vzorku dat divize, analýza tvorby kusovníků a technologických operací, nastavení veškerých parametrů a účtů pro potřeby controllingu, analýza a implementace on-line odvádění výroby (především pro oblast mezd) pomocí modulu SyteLine Data Collection
  • navedení aktuálních dat divize z původních systémů do řešení Infor ERP SyteLine
  • náběh systému Infor ERP SyteLine do rutinního provozu - kompletní pokrytí potřeb divize systémem Infor ERP SyteLine včetně interface na systém SAP
 9. implementace v divizi Soustružna válců
  • školení a implementace oblasti logistiky a výroby - otestování celého procesu výroby v systému Infor ERP SyteLine na vzorku dat divize, analýza tvorby kusovníků a technologických operací, nastavení veškerých parametrů a účtů pro potřeby controllingu, analýza a implementace on-line odvádění výroby (především pro oblast mezd) pomocí modulu SyteLine Data Collection
  • navedení aktuálních dat divize z původních systémů do řešení Infor ERP SyteLine
  • náběh systému Infor ERP SyteLine do rutinního provozu - kompletní pokrytí potřeb divize systémem Infor ERP SyteLine včetně interface na systém SAP

Schéma řešení rozhraní SAP - Infor ERP SyteLine
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

SWOT analýza implementačního projektu

Pozitivní faktory

Silné stránky:

 • samotný informační systém Infor ERP SyteLine splňující mezinárodní standardy
 • vyspělé systémové řešení zaměřené speciálně na řízení, pokročilé plánování a rozvrhování výroby (APS)
 • projektový tým Strojíren Třinec se zkušenostmi z jiných implementací systémových řešení a znalostmi problematiky řízení výrobních procesů podniku
 • odborník v projektovém týmu Strojíren Třinec na většinu interních procesů podniku s bohatými zkušenostmi se zaváděním předcházejícího informačního systému

Příležitosti:

 • sjednocení datové základny a zprůhlednění klíčových procesů všech tří provozů Strojíren Třinec díky jednotnému řešení Infor ERP SyteLine
 • zajištění růstu konkurenceschopnosti podniku na základě zvýšení dodavatelské spolehlivosti, snížení průběžné doby výroby, snížení nákladů a zvýšení efektivity podnikání
 • vyřešení on-line odvádění výroby v návaznosti na výpočet mezd

Negativní faktory

Slabé stránky:

 • časově náročná spolupráce projektového týmu Strojíren Třinec po celou dobu trvání implementace
 • nutné delegování vlastních pravomocí klíčových členů projektového týmu na další pracovníky
 • nedoceněný odhad složitosti výrobních procesů tří zcela odlišných výrobních divizí v rámci jednoho průmyslového podniku

Hrozby:

 • neochota uživatelů přizpůsobit se změnám a tím novým procesům uvnitř podniku
 • všeobecná nedůvěra uživatelů v úspěšnou realizaci implementace Infor ERP SyteLine zapříčiněna neúspěšnými pokusy o zavedení předcházejících systémů

Přínosy implementace Infor ERP SyteLine

Zavedením nového řešení dosáhly Strojírny Třinec významných posunů ke zkvalitnění řízení všech zmíněných výrobních provozů. Mezi nejvýznamnější lze uvést:

 • samotné zavedení systému pokrývající procesy v oblasti nákupu, prodeje, TPV, výroby a plánování, který vede uživatele k precizní práci,
 • zpřehlednění a zefektivnění toku informací všech procesů přes všechny provozy.

Budoucí rozvoj informačního systému

Počátkem roku 2006 proběhl v podniku poimplementační audit zavedeného systému, na jehož základě byla zjištěna využitelnost a přínosy nového informačního systému. Výsledkem bylo rovněž doporučení budoucího rozvoje systému v souvislosti se zvyšováním výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku.

V současné chvíli realizuje podnik Strojírny Třinec zavedení manažerského informačního systému (MIS). Úkolem modulu MIS bude analýza dat řešení Infor ERP SyteLine za účelem snadného, rychlého a správného rozhodování. Tento záměr plně podporuje řešení SyteLine Business Intelligence.


29.04.2006 - Jan Sikora - četlo 23158 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: