Diskuze

Informácie pre konkurenčné spravodajstvo

Konkurenčné prostredie sa pod vplyvom globalizácie v súčastnosti neustále rozširuje a konkurenti sa už neuspokojujú len s domácim trhom, ale snažia sa preniknúť aj na nové zahraničné trhy. Firmy si uvedomujú tieto hrozby, ale aj význam konkurencie, ak si však chcú udržať konkurenčnú výhodu potrebujú mať sústavný prehľad o všetkých krokoch konkurentoch v časovom predstihu.

Vhodným spôsobom na monitorovanie konkurencie sú práve techniky a postupy konkurenčného spravodajstva. Jedná sa o prácu zisťovania, sledovania a vyhodnocovania konkurenčného prostredia, s cieľom odhaliť slabé a silné stránky konkurencie a rozpoznať jej plánované strategické zámery. Hlavným cieľom je predstihnúť konkurenciu a nenechať sa nikdy prekvapiť. Bez kvalitných, objektívnych, včasných a správne interpretovaných informácií sa to však nemôže žiadnej firme podariť.

Konkurenčné spravodajstvo potom pracuje ako ucelený systém získavania, spracovávania, analyzovania a organizovania získaných informácií do konečnej podoby vhodnej na predvídanie krokov konkurencie a prímanie rozhodnutí.

Čo je to vlastne konkurenčné spravodajstvo?

Jedná sa o odborné a systematické sledovanie konkurencie, aby sme v rámci firmy alebo organizácie boli schopní dopredu a v správnom momente odhadnúť jej zámery a vyvodzovať dôsledky. Pomocou konkurenčného spravodajstva si firmy výrazne posilňujú svoju konkurenčnú, a tým aj celkovú pozíciu na trhu, pretože majú k dispozícii zozbierané externé informácie vždy dostatočne včas a dôsledne spracované a zanalyzované natoľko, aby mohli kroky konkurencie dopredu predvídať.

V literárnych prameňoch je obzvlášť často používaný názov "Competitive Intelligence" a jeho skratka CI, ale čoraz častejšie, hlavne v súčastnej francúzkej literatúre, sa stretávame s názvom "Intelligence Economique".

Funkcie konkurenčného spravodajstva

Funkcie konkurenčného spravodajstva úzko súvisia s jeho používaním, ako systematického procesu získavania informácií firmami o ich konkurentoch z prístupných informačných zdrojov.

Dobre spracovaný program konkurenčného spravodajstva môže plniť pre firmu, ktorá ho používa, množstvo funkcií. Funkcie CI môžeme zhrnúť do nasledovných bodov:

 • predvída zmeny na trhu,
 • odhaduje postupy konkurentov,
 • objavuje nových a potencionálnych konkurentov,
 • učí o úspechoch a zlyhaniach druhých,
 • pozdvihuje rozsah a kvalitu daných cieľov,
 • upozorňuje na nové technológie, produkty a procesy, ktoré ovplyvňujú firmu alebo celé odvetvie,
 • informuje o politických, legislatívnych alebo regulačných zmenách a ich dopadoch na firmu,
 • otvára možnosti vstupov do nových odvetví podnikania,
 • pomáha hodnotiť firemné praktiky a metódy z nadhľadu,
 • napomáha zavádzaniu najnovších postupov a techník manažmentu.

Proces CI

Konkurenčné spravodajstvo prebieha ako neustále sa opakujúci cyklický proces. Prvou predprípravnou fázou procesu CI je presné definovanie si potrieb a cieľov, ktoré chceme dosiahnuť pomocou konkurenčného spravodajstva. Pri samotnom procese CI postupne prechádzame od plánovania a orientácie v problematike, k zberu a zhromažďovaniu dát a informácií, ktoré sú následne podrobené dôslednej analýze a samotnému spracovaniu. V poslednej fáze manažéri alebo iné osoby zodpovedné za prímanie rozhodnutí podporia svoje rozhodnutia výsledkami CI a následne pristupujú k zadávaní nových úloh a príprave nových plánov pre ďalší proces CI.

Spravodajský cyklus
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Počas celého procesu môžeme hovoriť o spätnej väzbe medzi jednotlivými fázami navzájom, ale aj o spätnej väzbe od koncového užívateľa, teda manažéra alebo inej zodpovednej osoby. Predovšetkým si myslím, že je dôležité uplatňovať spätnú väzbu pri predchádzaní prípadným chybám a nedorozumeniam počas celého procesu a to hlavne v čas, aby sa zabránilo ďalším nejasnostiam.

Informácie versus konkurenčné spravodajstvo

Podstatou konkurenčného spravodajstva je naučiť sa rozlišovať informácie a spravodajstvo. Keď sa manažéri veľkých firiem sťažujú, že musia čítať príliš veľa správ, prejsť príliš veľa informácií pred prímaním rozhodnutí, rozhodne sa dopúšťajú chyby zamieňania informácií za samotné spravodajstvo. Znamená to, že majú priveľa informácií a málo využívajú techniky konkurenčného spravodajstva .

Vymedzený rozdiel medzi informáciami a konkurenčným spravodajstvom z pohľadu manažérov firiem:

 • informácia je zároveň faktom - patria sem čísla, štatistiky, roztrieštené úlomky dát o ľuďoch a firmách, ktoré môžu byť predmetom záujmu. Informácie nám často zjavne predkladajú niečo, čo v skutočnosti nie je pravdivé a správne. Nemôžeme preto uskutočňovať dobré rozhodnutia podložené, len strohými informáciami,
 • konkurenčné spravodajstvo alebo znalosť - je na druhej strane súhrnom informačných úlomkov, ktoré boli prefiltrované, vydestilované a zanalyzované. Spravodajstvo, nie informácie, je správny spôsob na prímanie manažérskych rozhodnutí.

To čím sa minulosť tak líši od prítomnosti je, že problém už nie je v získavaní informácií, ale v získavaní času na ich spracovanie. Tým najväčším problémom, aby človek (manažér firmy) bol dnes dobre informovaný, už teda nie je získavanie informácií, ale schopnosť všetky dostupné informácie filtrovať podľa aktuálnej využitežnosti a odlíšiť informácie, predstavujúce slabý signál blížiacej sa zmeny v záplave všetkých informácií bez zásadného významu a tiež v stále rastúcom množstve zámerne produkovaných desinformácií.

"Len firmy, ktoré sa naučia premieňať informácie na spravodajstvo môžu byť úspešné, tie ktoré sa to nenaučia skrachujú."

Problémy CI

Pri aplikácii a vytváraní konkurenčného spravodajstva vzniká celá rada problémov, ktoré môžu súvisieť či už s jednotlivými časťami konkurenčného spravodajstva, ale aj s celkovým prístupom k tejto problematike.

Problémy s informáciami a informačnými zdrojmi

Vo firmách využívajúcich konkurenčné spravodajstvo sa častým problémami stávajú problémy s informáciami a informačnými zdrojmi.

Čistota informácií

Je často technicky veľmi zložité zaistiť úplnú čistotu informácií, pretože dnes existuje preplnenie informačných zdrojov a tým pádom informácie z rozličných zdrojov sa od seba líšia, nemusia spolu súvisieť a môžu si aj odporovať. Čistota informácií súvisí aj s čistotou či vierohodnosťou zdrojov, ktoré použijeme k výberu informácií. Snahou je samozrejme opierať sa o čo najviac vierohodné zdroje, ale nikdy nemáme úplnú istotu, pretože aj keď zdroj je vo väčsine prípadov považovaný za nadmieru vierohodný, môže dôjsť k jeho zlyhaniu práve v našom konkrétnom prípade.

Množstvo informácií

Pri prílišnom množstve informácií o našej téme sa môžme dopracovať až k pocitu stratenosti a bezmocnosti, pretože je ťažké sa v nich vyznať. Je potrebné vyberať si len relevantné informácie, čo nám tiež nemusí vždy pomôcť a čo keď vypustíme možno pre nás nerelevantnú informáciu no inak strategickú.

Informácie z internetu a z iných elektronických médií

Dnes informácií čerpáme veľakrát z elektronických médií a Internetu. Internet je veľakrát považovaný za veľmi nespoľahlivé médium hlavne u staršej generácie, ktorá dáva vyslovene prednosť tlačeným materiálom, ale na druhej strane pokiaľ sa zameriame na renomované stránky s dobrou reputáciou nemôžeme sa pomýliť viac, ako pri využívaní tlačených zdrojov. Informácie na internete sú jednoznačne v našej dobe najčastejšie využívané, a preto jeho dominanciu tlačené materiály len ťažko môžu ohroziť.

Medzi nedostatky internetu ako informačného zdroja patrí:

 • neúplnosť zdrojov a informácií v tomto prostredí,
 • veľká miera neoveritežnosti informácií a informačných zdrojov,
 • nízka životnosť internetových stránok,
 • nízka miera bezpečnosti.

Problém spätnej väzby

Jedným z najväčších problémov CI problém zaistenia dobrej spätnej väzby na užívateľov.

Užívatelia veľmi často nie sú svoje informačné potreby schopní presne definovať a najväčšou chybou je, keď sa na prvé nejasné zadanie ihneď začnú zhromažďovať všetky potenciálne užitočné informácie. To môže byť nielen veľmi náročné, ale aj nevďačné, pretože sa väčšinou ukáže, že užívateľ chcel vlastne úplne niečo iné.

Spätná väzba by preto mala začať fungovať hneď v okamihu, keď sa zistí že zadanie nie je dostatočne presné a pomôcť ho aspoň čiastočne pozmeniť či korigovať, aby sa predišlo časovým a iným stratám.

Problémy otázok etiky pri používaní CI

Väčšine z nás pri prvom stretnutí s pojmom konkurenčné spravodajstvo pripomína tento pojem priemyselnú špionáž a predstavujeme si teda nejakú neetickú činnosť na hranici s legálnosťou. Narozdiel od špionáže konkurenčné spravodajstvo je legálny a etický proces získavania informácií o krokoch konkurencie.

Nelegálne spôsoby priemyselnej špionáže, ktorých sa CI musí vyvarovať:

 • odpočúvania (telefonátov, rozhovorov),
 • získavanie dokumentov nelegálnym spôsobom (krádežou, podvodom),
 • rôznych foriem korupcie (lobbying, podplácanie, úplatky).

"Spravodajstvo ako legitímny nástroj managementu firiem sa musí od špionáže dištancovať tak jasne ako sa musí dištancovať účtovníctvo firiem od daňových podvodov."

Podľa väčšiny odborníkov zaoberajúcich sa konkurenčným spravodajstvom nie je zďaleka potrebné prekračovať etické a legálne limity, pretože všetky potrebné informácie sa dajú vyhľadať v prístupných zdojoch pri dodržiavaní etických pravidiel.

Kontra spravodajstvo

Pri získavaní informácií o konkurencii sa nesmie zabúdať na aktívnu ochranu vlastných firemných informácií, dát a počítačových systémov, ktoré sú považované za strategické a firma má z rôznych dôvodov záujem na ich neuverejnení. Môže sa jednať obchodné alebo výrobné tajomstvá, ale predovšetkým všetky informácie, ktoré by svojím uverejnením mohli výrazne oslabiť pozíciu danej firmy. Ochrana určitých údajov je trvalá (výrobné postupy), ale poznáme aj dočastnú ochranu, kde utajované informácie firmy po určitom čase, keď ich už tieto informácie priamo neohrozujú, sprístupnia širokej alebo užšej verejnosti.

Pri problematike obranného spravodajstva boli vymedzené určité roviny, v ktorých sa kontra spravodajstvo odohráva.

 1. rovina metodologická a koncepčná,
 2. rovina bezpečnostne organizačná, bezpečnostne režimová a bezpečnostne technologická,
 3. rovina presadzovania a uplatňovania informačnej bezpečnosti - bezpečnostných postupov a opatrení,
 4. rovina bezpečnostných informačných auditov,
 5. rovina personálna,
 6. rovina technických riešení.

Pri aktívnom zavádzaní ochranného spravodajstva pre účely firmy je potrebné hžadať odpovede na nasledujúce otázky:

 • Čo sa konkurenti o nás snažia dozvedieť a prečo?
 • Ako sa to snažia urobiť?
 • Aké protiopatrenia musíme urobiť, aby sme tomu zabránili?

Prevažná väčšina firiem nepodceňuje problematiku ochranného spravodajstva a snaží sa efektívne ochraňovať firemné materiály a zraniteľné miesta preniknutia informácií.

Zoznam literatúry

 1. KAHANER, L. Competitive intelligence: From black ops to boardrooms : how businesses gather, analyze, and use information to succeed in the global marketplace. New York : Simon&Schuster, 1996. ISBN 0-684-81074-3. str. 300
 2. VEJLUPEK, T. Konkurenční zpravodajství : důležitý faktor konkurenceschopnosti firem a ozdravění podnikateského prostředí. Seminář Nástroje konkurenčního boje v globální ekonomice, 21.10.2003, Praha.
 3. SKLENÁK, V. a kol. Data, informace, znalosti a Internet. 1. vydanie. Praha : C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-409-0. str. 509
 4. PAPÍK, R., MICHALÍK, P. a kol. Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace: Strategie vyhledávání a prezentace. 1. vydanie. Praha : Ekopress, 1998. str. 220. ISBN 80-86119-03-3.

05.10.2006 - Anna Baboľová, Kateřina Hanáková, Michaela Válková - četlo 27975 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: