Diskuze

Podpora controllingu v 10 vybraných informačních systémech

Článek přináší hodnocení softwarové podpory určené pro pokrytí oblasti controllingu v 10 vybraných informačních systémech. Autoři při svém hodnocení vycházejí z vlastní znalosti oblasti řízení a praktické aplikace základních controllingových ukazatelů v uvedených softwarových řešeních.

Pár slov úvodem ke controllingu

Controlling představuje souhrn zvláštních činností, které mají systémovou charakteristiku. Specifikum controllingu nespočívá ve skutečnosti, že jednotlivé funkce - stanovení a dosahování cíle (plánování), porovnání požadovaného a skutečného stavu, kontrola a řízení - probíhají v podniku integrovaně, ale ve způsobu, jakým jsou tyto funkce realizovány v praxi (2).

K zajištění těchto funkcí využívá controlling vzájemně propojené systémy. Mezi nejdůležitější patří systém plánování a kontroly, integrovaný informační systém a systém výkazu (reporting).

Cílem využití controllingových informací je komplexní podchycení nejdůležitějších událostí tak, aby byla vytvořena vhodná informační základna pro řízení. Systém měření a hodnocení by měl zahrnovat všechny oblasti podniku, měl by být transparentní a měl by používat objektivní a jednoznačné principy vyhodnocování, tzn. s předem vymezenými a prodiskutovanými pravidly, konkrétními kritérii měření a hodnocení (1).

Systém, resp. modul controllingu by měl být schopen podávat ucelené informace a ukazatele ze všech činností a oblastí podniku. Jedná se zejména o tvorbu plánů, analýzu odchylek a pohled na aktuální finanční situaci. To vše musí být systémem podáno v jednoduché a srozumitelné formě. Informace modul získává zejména z finančního a nákladového účetnictví. Výstup představuje reportingová zpráva controllera.

Nyní přistupme k identifikování nabídky vybraných firem - tvůrců manažerských systémů. Cílem následujícího hodnocení je analyzovat nabídku controllingové funkcionality na vzorku vybraných informačních systémů, případně možností manažerských výstupů. Systémy jsou řazeny abecedně.

1. ABRA G2 - ABRA Software

Informační systém ABRA G2 neobsahuje vlastní modul pro controlling. Výrobce je ale schopen vytvořit tuto aplikaci na zakázku. První možností je vytvořit aplikaci v Delphi, druhou pak načítat data do MS Excel, popřípadě do OpenOffice. Data je možné jak číst, tak i zapisovat. Při komunikaci používá OLE rozhraní ABRA Gx.

Implementaci výstupů pro controlling společnost ABRA Software již úspěšně provedla. Cena služeb konzultanta ABRA Gx se pohybuje v rozmezí 1 000 až 1 600 Kč bez DPH. Při předpokladu tvorby aplikace v čase 10 dní včetně testování se pak její cena pohybuje okolo 17 000,- Kč bez DPH. Na základě definice uživatele lze vytvořit veškeré reporty.

Uvedené řešení lze doporučit společnosti, která již ekonomický informační systém ABRA G2 používá a není ochotna přejít na systém nový. V ostatních případech je třeba zvážit, zda nezvolit řešení, v němž je controllingový modul standardně zabudován.

2. ALTEC Aplikace - ALTEC

Informační systém ALTEC Aplikace obsahuje vlastní controllingový modul. Ten čerpá data z ostatních modulů systému, která jsou pak zpracovávána tak, aby poskytla detailní informace o rentabilitě jednotlivých částí firmy nebo nositelů.

Mezi základní funkce modulu patří:

 • Plánované a skutečné výnosy a náklady:
  • Automatizované vstupy
  • Manuální vstupy (rozdělení prvotních nákladů, vnitropodnikové zúčtování)
  • Plánování výnosu a nákladů středisek v hodnotových i objemových ukazatelích
  • Členění plánovaných nákladů na fixní a variabilní
  • Výpočet plánu pevného nebo pružného, tj. závislého na objemu výroby
 • Operativní hospodaření středisek:
  • Analýza hospodárnosti (odchylky plánu a skutečnosti)
  • Meziroční porovnání, vývojové trendy
  • Zjišťování rentability, porovnání výnosů a nákladů, hospodářský výsledek střediska
 • Operativní vyhodnocení zakázek:
  • Meziroční odchylka výnosů a nákladů u opakovaných zakázek
  • Analýza nákladů a výnosů, pokrytí variabilních a fixních nákladů, výpočet zisku/ztráty
  • Vyhodnocení podílu nákladových druhů na celkové tržbě

Při implementaci používá společnost ALTEC metodologii společnosti IFS - AIM (Applications Implementation Metodology). Společnost již controllingový modul nasadila u několika zákazníků v ČR. Informační systém bývá zaveden v kratších termínech a s nižšími náklady, než je tomu při běžně používaných postupech implementace. Systém obsahuje veškeré požadované výstupy, přitom je však nutná instalace celého řešení. Controllingový modul má tedy smysl nasadit v těch organizacích, které využívají ALTEC Aplikace jako standardní ERP systém.

Pohled na výstup controllingového modulu systému ALTEC Aplikace (plán versus skutečnost)

3. CONT-KUD - Controlling

Systém CONT-KUD, společnosti Controlling z Valašského Meziříčí představuje nadstavbu pro již vybudované systémy operativně-technické a účetní evidence (OTE a ÚE), které dávají informace především pro finanční řízení a operativní řízení hmotného toku. Tyto dílčí systémy obvykle nebývají integrovány pro potřeby strategického manažerského řízení. Při rozhodování na strategické úrovni potřebují manažeři porovnávat vývoj skutečnosti s předem stanovenými cíli ve formě plánů, rozpočtů, výrobních a cenových kalkulací, aby na základě vyčíslených odchylek pak mohli korigovat své cíle a záměry do budoucnosti.

Systém Controlling nabízí praktické řešení této integrace a poskytuje tak účinný nástroj řízení pro majitele firem a vrcholové manažery při rozhodování o výrobní a obchodní strategii firmy. Systém slouží i jako nástroj pro snižování nákladovosti, zvyšování produktivity a kontrolu hospodaření středisek.

Pokud firma disponuje ERP (provozním, vnitropodnikovým) systémem pokrývajícím klíčové interní podnikové procesy (ekonomiku, výrobu, vnitřní logistiku, personalistiku), pak obvykle nepotřebuje provádět změny v organizaci a sběru prvotních údajů. Potřebuje ale transformovat potřebné výstupy ze stávající evidence a přetvářet provozní data na manažerské informace, využitelné pro rozhodování.

Schéma vazeb systému CONT-KUD, operativně-technické a účetní evidence

Ze schématu vyplývá, že do controllingového systému jsou integrovány jak údaje z účetní a operativně-technické evidence, tak i vedením firmy stanovené záměry, rámcové smlouvy, plány a rozpočty. Porovnáním těchto zadaných parametrů se skutečnými údaji z účetní a operativně-technické evidence vznikají odchylky, podle kterých se hodnotí reálnost stanovených cílů - tedy kvalita a objektivnost strategických rozhodnutí - a stanoví další směry vývoje.

Systém CONT-KUD je tedy jako "dílčí MIS funkcionalita" navázán na stávající ERP systém, z něhož pak čerpá měsíční provozní data určená k podpoře strategického rozhodování.

Systém je vhodný do malou nebo středně velkou organizaci pracující s provozním systémem, který nelze upravit, popř. je jeho úprava nákladná nebo ji situace v podniku z nějakého důvodu nedovoluje. Doba implementace CONT-KUD řešení se pohybuje v rozsahu 6-12 měsíců.

4. CONTROLLING_2001 - Profess Consulting

Společnost Profess Consulting nabízí jednoduchou aplikaci (autoři Libor Kegler a prof. Jiří Vysušil), která na základě vyhodnocení ekonomických ukazatelů vytváří požadované controllingové reporty. Systém provádí postupný rozklad "shora dolů" a v podstatě tak vylučuje nechtěné přehlédnutí nějakého problému.

Rozbory uplynulého období jsou chápány především jako prostředek k sestavení výhledu na nejbližší období. K sestavení výhledu (prognózy) má finanční controller k dispozici informace o předchozím roku, plánu a dosavadním vývoji sledovaného roku. Ocení však především zkušenosti a věcnou znalost problematiky, kterou je možné vložit do systému a vyjádřit je grafem očekávaného vývoje. Controller pak může vidět, jak se bude hospodaření firmy s největší pravděpodobností vyvíjet v nejbližší budoucnosti.

Spojovací článek mezi informačním systémem společnosti a vlastním zobrazovacím modulem EIS_2001 představuje datový sklad DS_2001. Data jsou do něj importována z ERP (provozního, vnitropodnikového) systému, vlastní analýzu a výstupy pak poskytuje zobrazovací modul EIS_2001.

Aplikace přehledně zobrazí nejdůležitější ukazatele hospodaření ve vývojových grafech a přehledných tabulkách:

 • zisk
 • režijní náklady
 • objem prodeje
 • krycí příspěvek (hrubý zisk) výrobku / služby
 • prodejní ceny výrobku / služby
 • přímé náklady výrobku / služby

Vazba mezi ERP (provozním, vnitropodnikovým) systémem a aplikací CONTROLLING_2001

Cena produktu je cca 5 000,- Kč bez DPH. Jedná se o jednoduchou "dílčí funkcionalitu MIS", kterou lze vhodně využít jako doplněk ekonomického informačního systému. CONTROLLING_2001 se tedy hodí spíše pro malé společnosti, případně pro využití v rámci jednotlivých firemních středisek.

Základní pohled na aplikaci - oblast "Krycí příspěvek"
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

5. EVIS/400 - INCO

EVIS/400 je modulární ERP systém využívající platformy IBM iSeries. Jeho integrovaný controllingový modul provádí hierarchický rozpočet veškerých plánovaných a skutečných režijních, taktéž jednicových nákladů podle stanovených vztažných veličin na jednotlivá nákladová střediska a pracoviště a z těchto pracovišť pak dále až na jednotlivé výrobní a obchodní zakázky. Výpočty se provádí vždy po skončení účetního měsíčního období, kdy již jsou dostupné veškeré informace o všech nákladech.

Potřebné informace se přebírají automaticky z Účetního modulu a z modulu Plánování a řízení výroby, odkud jsou používána data o plánovaných a skutečných strojominutách na jednotlivé operace a zakázky. Data z účetnictví lze před výpočty a během nich kontrolovat a modifikovat. Výpočty lze provádět opakovaně.

Výsledkem těchto výpočtů jsou:

 • Plánované a skutečné náklady na zakázky včetně všech režijních druhů nákladů
 • Plánované a skutečné náklady podle různého členění výrobků a v časové ose včetně všech režijních druhů nákladů.
 • Kalkulační režijní sazby jednotlivých středisek a pracovišť dle skutečnosti v časové ose pro použití v kalkulacích výrobků.
 • Analytické nástroje pro vyhledávání vícenákladů a analýzu jejich příčin.
 • Podrobné i kumulativní informace pro hodnotovou analýzu vyráběných výrobků.

Controllingový modul ERP systému EVIS/400 najde uplatnění především ve výrobních organizacích (např. ve strojírenství nebo kovovýrobě), umožní získat konkurenční výhodu např. v přesnějším odhadu nákladové ceny. Náklady na pořízení tohoto komplexního ERP řešení jsou díky licenční politice dodavatele relativně vysoké, lze jej pořídit od 1,6 mil. Kč bez omezení počtu uživatelů.

6. Helios Green - LCS International

Helios Green patří k vyspělým ERP systémům. Obsahuje integrovaný controllingový modul, který čerpá informace ze všech ostatních modulů systému (účetnictví, fakturace, investiční majetek, zakázky atd.). Jedná se o informace popisující skutečný stav a vývoj podniku, které jsou dostupné v reálném čase.

Controllingový modul je rozdělen na tři části: Plánování, Hodnocení a Modelování. V rámci těchto tří částí jsou pak definovány jednotlivé funkční oblasti (např. Zakázky, Analýza odchylek, Prodej, Bonita klienta, Platební kalendář, Du Pontova analýza, ABC analýza atd.).

Helios Green umožňuje controllerovi upravovat a nastavovat výstupy podle zvyklostí a řídících pravidel v organizaci, a to včetně předdefinování a správy vlastních výstupů a pohledů. Každý z uživatelů systému má zároveň k dispozici tzv. Adresář pohledů, který slouží pro rychlý přístup k často používaným výstupům. Adresář si uživatel může dle svých potřeb strukturovat.

Součástí správy controllingové agendy je v systému Helios Green definice tzv. reportingové mapy. Ta obsahuje komplexní sadu hodnotících výstupů s pevně definovanou strukturou. Tyto výstupy jsou určeny především pro vrcholový management.

Systém Helios Green je vhodný pro střední a velké organizace, a to jako komplexní ERP řešení.

7. Ramses ERP - CCA Group

CCA Group má zkušenosti s dodávkami řešení pro oblast controllingu ve firmách z různých oborů (strojírenství, utility, projektově orientované organizace, poskytovatelé služeb). Firma je schopna zanalyzovat aktuální stav controllingu ve firmě, navrhnout případné organizační nebo metodické změny a dodat řešení pro podporu zvolené controllingové strategie.

Rozsah řešení je v maximální míře přizpůsoben potřebám konkrétní firmy, podporuje různé metody používané v controllingu (např. ABC analýza, Balanced Scorecard atd.). Řešení může být určeno pro jednu konkrétní firmu, případně pro několik majetkově nebo jinak spřízněných firem (a to bez podmínky úplného sjednocení jejich informačních systémů - pouze při zachování vhodné jednotné controllingové metodiky).

Řešení je auditované v uživatelských organizacích renomovanými auditorskými firmami (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche atd.).

Ekonomika v systému Ramses ERP představuje otevřený modul s obousměrným rozhraním na banky, finanční úřad, s výstupy všech funkcí do MS Excelu. Předdefinovaní na ekonomická data může být doplněno vlastním reportovacím systémem. Samotný controlling obsahuje rozpočty, kalkulace výrobků i kalkulace obchodního případu - kalkulaci nabídky a plánové, operativní i výsledné kalkulace zakázek a jejich porovnání.

Ramses ERP obsahuje také zvláštní modul pro manažerské účetnictví - sledování nákladů prvotních i druhotných a porovnání plánů a skutečných náběhů nákladů. Plánování a sledování cash-flow firmy je možné v oblasti závazků/pohledávek, splátkových kalendářů smluv nebo na delší časové období - vyhodnocováním platebních kalendářů nákupních objednávek, nabídek a zakázek.Sstém umožňuje zohlednit pravděpodobnost příchodu peněz i případné posuny termínů.

Ramses ERP funguje nejlépe jako komplexní integrované řešení (tedy včetně controllingu), a to ve veřejné a státní správě, utilitách, telekomunikacích nebo i strojírenství či dřevařském průmyslu. Určité omezení pro správu ekonomické agendy může znamenat pouze částečná podpora výkaznictví podle jiných účetních norem (IFRS, IAS, GAAP). Na druhé straně systém dokáže dobře spolupracovat se špičkovými reportovacími nástroji jako je Oracle Discoverer.

Schéma řešení controllingu v systému Ramses ERP

8. SAP R/3 - SAP ČR

Společnost SAP nabízí řešení od malých až po velké společnosti. Ze zkušenosti lze říci, že se nejedná o levná řešení, a to ani v případě SAP Business One, systému směřujícímu do nejnižších segmentů trhu. Využití v oblasti controllingu bude nejvhodnější demonstrovat na řešení SAP R/3, jako historicky dominantního ERP systému ve velkých českých podnicích.

SAP R/3 je modulární řešení. Modul CO (Controlling) integruje toky nákladů a výnosů, tj. vazeb na spolupracující moduly (SD - odbyt, MM - materiálové hospodářství, FI - finanční účetnictví) a výkaznictví. Modul Controlling představuje absolutní špičku v oblasti softwarových aplikací, což dokládá mj. i jeho bohatá funkcionalita. Umožňuje plnit tyto požadavky vnitropodnikového a manažerského účetnictví:

 • Účetnictví nákladových druhů - v této části modulu Controlling se vytvářejí účty nákladů a výnosů, tím se do souladu uvádí interní a externí účetnictví. Analytika nákladových druhů musí být přizpůsobena členění podle účtové osnovy.
 • Účetnictví profit centra - sleduje skutečné výnosy automaticky převzaté z modulů odbytu a finančního účetnictví, umožňuje pořízení plánu výnosů a následné vyhodnocení nákladů a výnosů, popř. rozvahových účtů všech organizačních stupňů.
 • Účetnictví nákladových středisek - umožňuje sledování vynaložených nákladů, včetně vnitropodnikového účtování nákladů mezi nákladovými středisky a ostatními objekty (nákladovými středisky, zakázkami, projekty, atd.) pomocí vnitropodnikových výkonů (odpracované hodiny, ujeté km atd.). Účetnictví nákladových středisek popisuje organizační strukturu podniku formou hierarchie nákladových středisek. V tomto submodulu se plánují primární náklady, sekundární náklady, statistické ukazatele a vnitropodnikové výkony. Aktuální náklady lze zaúčtovat přímo v nákladovém účetnictví nebo v ostatních modulech. V účetnictví nákladových středisek lze zjišťovat a analyzovat vzniklé odchylky.
 • Účetnictví interních zakázek - zaznamenává náklady a výnosy na jednotlivé práce jako jsou např. propagační činnost, vozový park, atd. U interních zakázek lze sledovat plánované náklady, rozpočet, aktuální náklady a výnosy zaúčtované přímo v nákladovém účetnictví nebo v ostatních modulech.
 • Plánování nákladů a výnosů na nejnižší organizační jednotky – nákladová střediska, zakázky, profit centra (i rozvahové účty) ve více plánovacích obdobích a zároveň umožňuje spravovat paralelně více variant plánu. Při plánování shora – dolů je možno využít rozúčtování (rozvržení) plánovaných nákladů na nákladová střediska dle zvoleného klíče (procentní sazba, zpracovací náklady atd.). Lze plánovat i různé vztažné veličiny pro měření odváděných výkonů.
 • Skutečné účtování - představuje účtování nákladů a výnosů na objekty modulu CO. Modul CO automaticky přebírá externí účtování v ostatních modulech a zároveň provádí vlastní účtování – přeúčtování nákladů z objektu na objekt, zúčtování nákladů, zúčtování zakázek, rozúčtování nákladů (režií) nákladových středisek prostřednictvím určeného klíče (procentní sazba, skutečné/plánované náklady, skutečné/plánované statistické ukazatele, výkony, apod.).
 • Vyhodnocení - vhodným uspořádáním jednotlivých objektů modulu CO lze dosáhnout přehledného výkaznictví, které slouží jako podklad pro rozhodování a řízení společnosti. Zároveň umožňuje zpracování výsledku hospodaření všech organizačních stupňů, operativní porovnávání plánu a dosahované skutečnosti za dané období s následným vyhodnocením výsledků. Všechny výkazy podporující manažerské výkaznictví využívají následujících funkcionalit – grafika, export do Excelu, odeslání poštou, třídění, vyhledávání, filtraci (zobrazení vybraných hodnot – např. pouze hodnoty vyšší než jeden milion Kč). Standardní nástroje Report Painter, Report Writer, popř. rešerše umožňují definovat výkazy přímo uživatelem snadno, rychle a bez znalosti programování.

9. STRATEX R - AŘ KONTAKT

STRATEX R je určen pro přípravu a hodnocení podnikové strategie a podnikatelského plánu firmy. Předností STARTEXu je tvorba finančního plánu s časovým horizontem do 15 let; možnost volby počtu roků historie a plánu. Uživatel si může volit pouze ty moduly, které využije.

Systém STRATEX R umožňuje jak hrubé plánování na úrovni výkazu zisků a ztrát a rozvahy, tak i detailní plánování s podpůrnými modely. Samozřejmostí jsou finanční analýzy historie i plánu, stanovení hodnot podniku a citlivostní analýza změn parametrů plánu. Uživateli je umožněno vytvářet vlastní grafy a výstupy.

Základní výstupy ze systému:

 • Výkaz zisků a ztrát a rozvahu pro plánovací horizont a další podrobné členění nákladů a výnosů;
 • Peněžní toky;
 • Analytické a hodnotící ukazatele s jejichž pomocí můžeme posoudit kvalitu plánu. Jsou to např. vertikální i horizontální analýza majetkové rozvahy a výkazu zisků a ztrát, poměrové ukazatele, vícekriteriální hodnocení (Altmanův index a index důvěryhodnosti), ekonomické normály;
 • Indikativní tržní hodnota;
 • Výstupní sestavy ve tvarech požadovaných bankami;
 • Výstupy do tabulek i grafů.

Nadstavbové moduly umožňují dále analyzovat náklady a výnosy, řídit projekty, investice aj. Cena produktu se pohybuje od 30 000,- do cca 100 000,- Kč bez DPH dle požadovaných modulů. Systém je vhodný spíše pro strategický controlling malých a středně velkých podniků.

10. VEMA - Vema

Specializovaný (Best-of-Breed) ERP systém VEMA obsahuje vlastní controllingový modul - Finanční controlling. Ten dokáže vyhodnocovat všechny standardní finanční ukazatele, nabídnout shrnutí ekonomických informací do tabulek a grafů s možností definování vlastních ukazatelů a grafických výstupů. Hodnoty ukazatelů lze získat v závislosti na struktuře organizace, účetních činnostech, používaném členění zakázek a na podrobnosti sledovaných období. Je možno si zvolit libovolnou míru podrobnosti pohledu na jednotlivé ukazatele od denního pohledu na pracoviště až po pohled na celou organizaci v jednotlivých letech. Systém dovoluje pracovat se skutečností i s plánem a do rozborů zahrnovat rovněž údaje za minulá období. Nezbytným "spoluhráčem" systému je modul Finanční analýza.

S pomocí modulu Finanční analýza lze vypočítat všechny standardní finanční ukazatele. Předností je možnost nadefinování a výpočtu specifických ukazatelů dle potřeb firmy. Modul je dodávaný s dostatečně bohatou množinou předem definovaných ukazatelů, tabulek a grafů, a to včetně bodového hodnocení. K velkým přednostem se řadí možnost uživatele zasahovat do definic všech těchto prvků a tím si vytvářet vlastní ukazatele, tabulky i grafy. Ke standardně nadefinovaným ukazatelům patří např. ukazatele sledující finanční stabilitu, výnosovou situaci podniku či cash-flow. Všechny tyto standardní ukazatele jsou součástí nadefinovaných tabulek a grafů.

Vstupní hodnoty jsou přebírané z modulu Účetnictví - s měsíční nebo denní přesností (dle nastavení přenosu), příp. je možné je zadávat ručně, a to i ve formě modifikovatelných výkazů. Z takto zadaných hodnot si uživatel modeluje výstupy pomocí předem definovaných ukazatelů a v závislosti na získaných informacích si může vytvářet doplňující ukazatele, které mu upřesňují pohled na analyzovanou oblast. Modul nabízí výstupy ve formě tabulek, grafů nebo textových souborů. Převodem textových výstupů do běžného tabulkového kalkulátoru lze získat informace i ve formě vícerozměrných grafů.

Pro funkčnost modulu je nutno instalovat celý systém VEMA včetně modulu účetnictví aj. Z toho vyplývá, že controllingový modul je vhodný pro společnost, která buď uvedený systém používá, případně uvažuje o jeho pořízení.

Výhodou systému oproti konkurenci je možnost jeho aktualizace a konfigurace prostřednictvím internetu (legislativní změny apod.), vzdálené centrální správy jednotlivých klientských PC nebo přímo využití modelu pronájmu řešení po internetu formou ASP.

Shrnutí

V českých organizacích nezřídka dochází k situacím, kdy jejich management není schopen určit tzv. "break point" a další ukazatele charakterizující ekonomickou situaci podniku. Proto se také problematika controllingu dostává stále více do popředí.

Optimální využití controllingových nástrojů přitom není jednoduchá záležitost. Vyžaduje přesný a pečlivý postup, zvláště chceme-li k analýzám využít informačního systému. Ten by měl v oblasti controllingu poskytovat jak "future" efekt plánování, tak i zpětnou vazbu na nižší úrovně řízení. Z toho také vyplývá, že při výběru vhodného softwarového řešení je nutno zainteresovat všechny podnikové útvary a budovat povědomí o finančním a strategickém řízení nejen u řídících pracovníků, ale u všech lidí v organizaci, jichž se "controllingové myšlení" dotýká.

Článek nabídl stručný přehled vybraných 10 řešení, který co do pestrosti reprezentuje jak špičková světová (SAP) nebo tuzemská (EVIS/400) ERP řešení, jednodušší ekonomické systémy (Abra G2), tak i dílčí MIS aplikace (CONT-KUD). Tím nastínil základní možnosti jednotlivých typů řešení pro controllingové řízení v malých, středních i velkých organizacích. Následují tabulka shrnuje sledované možnosti a vlastnosti systémů/modulů.

Přehled jednotlivých systémů/modulů pro controlling
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Literatura

 1. FIBÍROVÁ, J. Reporting moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 116 stran. ISBN 80-247-0482-X
 2. SCHRÖDER, E.F. Modernes Unternehmens - Controlling. 6. vyd., Ludwigshafen: 1996, 317 stran. ISBN 3-470-56606-2
 3. Veřejně dostupné informace společností ABRA Software, ALTEC, Profess Consulting, Controlling, INCO, LCS International, CCA Group, SAP ČR, AŘ KONTAKT a Vema.


20.10.2006 - Zdeněk Novák, Robert Laga, Bohumil Přikryl - četlo 24245 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
RBenacka 22.01.2007 11:36:16
Skoda ze se nepovedlo udrzet u vsech stejnou strukturu informaci. Chybi tady hodne zasadnich odpovedi. Priste navrhuji vzit SAP strukturu ktera jedina se jevi metodicky spravna resp kompletna. Jinak prosim priste pozvete i abas
Kenny 08.11.2006 22:56:06
Je to dobrý článek, i když s některými charakteristikami bych polemizoval. Chtělo by to víc takových srovnání i v jiných oblastech informačních systémů.
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: