Diskuze

Informačný Systém Železničnej Vlečky

Informačný systém pre železničné vlečky je vysoko špecializovaný systém určený pre prevádzkovateľov všetkých typov koľajových vlečiek. Jeho úlohou je evidovanie komplexnej informácie o pohybe vozňov na vlečke za účelom zabezpečenia spoľahlivej prevádzky s cieľom úspešnej prepravy výrobkov podniku po železnici k zákazníkovi. Štúdia popisuje využitie jednotlivých funkcií informačného systému železničnej vlečky, spôsob činnosti a vzťahy s interným i externým prostredím.

Informačný systém železničnej vlečky (ISŽV) slúži na zabezpečenie prevádzky železničnej vlečky - na vzájomné zdieľanie informácií pre riadenie prepravy, komerčné a nákladové spracovanie prepravy. Tento systém poskytuje užívateľom presné informácie o príchode vozňa na vlečku, o jeho pobyte na vlečke až po jeho odchod z vlečky do siete Železníc SR. Umožňuje podrobne sledovať pohyb vozňa na vlečke cez manipulácie, ktoré sa vykonávajú s vozňom počas jeho pobytu na vlečke včítane opráv a údržby. Okrem toho slúži ISŽV na spracovanie vážnych súborov, na evidenciu a kontrolu faktúr za prepravu, faktúr za opravy v obehu a podobne. Poskytuje aj alfanumerické ako aj grafické informácie o rozmiestnení vozňov na koľajisku.

Charakteristika ISŽV

Informačný systém železničnej vlečky má moduly postavené na architektúre klient/server ale aj časti realizované ako intranetová aplikácia dostupná v sieti prostredníctvom prehliadača Internet Explorer. Výslednú inštaláciu je možne pripraviť ako jednoužívateľské pracovisko na jednom PC alebo ako klient/server sieťovú inštaláciu – prípadne aj s modulmi pre prácu v prostredí Intranet.

Základné funkcie ISŽV

A) Práca s číselníkmi – Substráty / D16 - európske železničné stanice/ Vozne/ Prechodové- pohraničné body/ Zľavy / Prepravcovia / Návraty zo staníc a železníc / Prenajímatelia / Koľaje / Zákazníci / Cenník za hodinu pobytu / Strediská a Účty / Kurzy / Špeditérske spoločnosti / Opravy / Typy vozňov / Cykly revízií / Cykly tlakových skúšok

B) Evidencie údajov o:

 • Odovzdávka
 • Návratka
 • Nakládka
 • Evidencia hmotností vozňa
 • Čistenie vozňov / cisterien
 • Oprava vozňov
 • Údržba vozňov
 • Faktúry za prepravu
 • Manipulácie s vozňami na koľajisku
 • Informácie o vozni - pobyty na vlečke, opravy, čistenia

C) Výstupné zostavy:

 • Tlač nákladných listov
 • Vozne - informácie o jednom vozni
 • Denná uzávierka
 • Uzávierka za obdobie
 • Grafická informácia o rozmiestnení
 • vozňov na koľajisku

Rozšírené funkcie ISŽV

 • Váženie nakládky – elektronické väzby na vážne systémy a plničky
 • Expedícia vozňov
 • Evidencia udeľovania atestov
 • Import a export faktúr ZSSK Cargo za prepravu, overovanie správnosti fakturovaných súm
 • Informácie pre vedenie podniku na Intranetu - sumárne zostavy o nakládke a expedícii
 • Inventúra vozňov na vlečke
 • Generovanie rôznych doplnkových zostáv do formátu HTML, XLS, CSV, TXT.
 • Elektronická výmena dokumentov s IS ŽSR – odovzdávka, návratka a nákladné listy

Funkcie ISŽV - popis

Vlečka

Modul obsahuje všetky činnosti potrebné pre riadenie prevádzky železničnej prepravy. Funkcie v tomto module sú špecifikované podľa jednotlivých činností stredísk prevádzky:

 • Hospodárenie s vozňami - Vykonáva sledovanie vozňov od ich príchodu na odovzdávkovú stanicu, prevzatie vozňov na vlečku až po ich odovzdanie do siete Železníc SR.
 • Hospodárenie s vozňami - Cisternová evidencia. Zabezpečuje príchody vlakov a vozňov s tlačou Príchodového listu, vstupy manipulácií s vozňami : pristavenie, nakládka, vyčerpanie, čistenie, vyradenie vozňa z používania (správky), zaradenie vozňa do používania (po oprave), dusíkovanie, odfenolovanie. Zároveň zabezpečuje expedíciu a tlač nákladných listov a vozňových nálepiek pre vozne, ktoré sú odosielané z vlečky do opravovní vozňov Železníc SR.
 • Komercia železničnej dopravy. Zaisťuje odchod vlaku a vozňov z vlečky na základe príkazu záťažového výpravcu, zaraďuje vozne do odchodového vlaku, zadáva odchod vlaku a vozňov z vlečky na odovzdávkovú stanicu s tlačou Návratového listu. Zároveň vykonáva súhrn činností, ktoré sú potrebné k prísunu polotovarov a surovín na vlečku : evidencia, kontrola dokladov a vyúčtovanie poplatkov. Vyhotovuje sprievodné doklady : nákladné listy pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu, sprievodné administratívne dokumenty, vozňové nálepky, podklady k colným faktúram, avíza o odchode zásielok.
 • Informačný systém dopravy. Vykonáva okamžité zásahy a opravy v ISŽV podľa požiadaviek užívateľov. Kontroluje správnosť a úplnosť údajov pri vstupe manipulácie váženia vozňov, vykonáva príjem dát o naložených a odvážených vozňov z plničiek svetlých a tmavých produktov. Vytvára dátové súbory o naložených, odvážených vozňoch a o expedovaných zásielkach a tieto odosiela do IS Predaj. Vykonáva prijatie požiadaviek na prepravu z odboru Predaja z IS Predaj. Vytvára prehľady a zostavy – denné, priebežné a mesačné. Zabezpečuje vytvorenie podkladov účtovnej inventúry vozňov na vlečke v zmysle OS. Vybavuje reklamácie v ISŽV a IS Predaj v prípadoch vrátenia vozňov od zákazníka na vlečku alebo reklamácií na váhové rozdiely expedovaných vozňov.

Údržba

Modul je určený pre Technické prehliadky vozňov, ktoré vykonáva evidenciu technických údajov vlastných vozňov podniku, kontrolu technického stavu železničných cisterien tak, aby vyhovovali medzinárodným predpisom RIV a RID, bežné opravy a údržbu cisterien na opravárenskej koľaji, preberanie dopravných prostriedkov do prenájmu po technickej stránke, kontrolu cisterien pred nakládkou a po nakládke, odosielanie a preberanie cisterien do opráv a z opráv. Uvedený modul je samostatný s vlastnými databázovými tabuľkami a číselníkmi a s priamym prepojením na modul Vlečka.

Fakturácia

Modul pre evidenciu podaných, dodaných zásielok a faktúr ŽSR za vykonanú prepravu, rozúčtovanie podaných, dodaných zásielok a kontrola správnosti vyúčtovania poplatkov zo strany ŽSR, tlač prehľadov, príkazov na vystavenie faktúry, rozúčtovanie poplatkov za prepravu. Modul pracuje samostatne s priamym prepojením na modul Vlečka.

Atesty

Modul je určený pre pracovníkov Odboru kontroly kvality. Poskytuje pracovníkom OKK prehľad o naložených, odvážených a expedovaných železničných vozňoch, ktorým je potrebné vystaviť atest kvality. Atesty sú k jednotlivým vozňom alebo skupine vozňov vystavované pracovníkmi OKK v aplikácii IS Predaja a z tohto systému sú odosielané na tlačiareň k záťažovému výpravcovi. Modul ORA pracuje nad databázou ISŽV ako samostatný modul.

Intranetový portál ISŽV

Umožňuje dynamické (online) poskytovanie aktuálnych informácií a prehľadov o železničnej preprave najmä pre užívateľov, ktorí nemajú oprávnenie priameho vstupu do modulu Vlečka – Manažment logistiky, Odbor predaja, Skladovania a riadenia zásob, Atesty, Odbor nákupu, Údržba a ostatných užívateľov intranetu. Zároveň slúži na evidenciu zásielok, ktoré sú podávané na prepravu mimo vlečky terminálových pracoviskami. Účelom evidencie týchto údajov je záverečné rozúčtovanie faktúr za prepravu vykonanú jednotlivými terminálmi v module Fakturácie a ich následné účtovné spracovanie v systéme finančného oddelenia.

Prepojenie ISŽV s interným a externým prostredím

Komunikácia ISŽV s automatickou plničkou

Komunikácia ISŽV s IS colného spracovania

Komunikácia ISŽV s IS IRIS-N ŽSR

Prepojenie ISŽV so systémom IRIS-N ŽSR za účelom vzájomnej výmeny informácií medzi prevádzkovateľom vlečky a Železnicami SR je rozdelený do dvoch etáp :

 1. Príjem dát zo systému železníc SR (IRIS-N) do ISŽV
  • Príjem ponúkaných vlakov a vozňov, ktoré vstupujú na vlečku zo siete Železníc SR.
  • Príjem údajov o pohybe vozňa a vlaku v sieti Železníc SR.
  • Príjem dát z nákladného listu pre vozne vstupujúce na vlečku.
 2. Odosielanie údajov z ISŽV do systému železníc SR (IRIS-N)
  • Odosielanie údajov o nákladných listoch vozňov, ktoré odchádzajú z vlečky a sú preberané na prepravu do siete ŽSR.
  • Odosielanie údajov z Návratového listu.

Výmena údajov so železnicou je v súčasnosti realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty. Železnica obvykle poskytuje údaje o prichádzajúcich vozňoch, IS vlečky údaje o odchádzajúcich vozňoch. ŽSR majú v prevádzkovej databáze IRIS-N veľa informácií o vlakoch, vozňoch a zásielkach, ktoré môžu poskytovať svojim zákazníkom. Takýto servis je vo veľkej miere prístupný cez terminály IRIS-N. Stále viac sa však rozvíja aj vzájomná výmena údajov medzi informačnými systémami, ktorá umožňuje zvýšiť úroveň spolupráce ŽSR s prepravcami a dokáže racionalizovať zber dát na obidvoch stranách výmeny.

Komunikácia prebieha podľa dokumentu "Popis rozhraní pre výmenu dát medzi ŽSR a inými IS", ktorý vypracovalo Stredisko informatiky o.z. Bratislava. Tento dokument popisuje postupy navrhnuté pre jednotnú výmenu dát medzi ŽSR a prepravcami.

Prehľad činností využívajúcich elektronickú výmenu dát

 • Odovzdanie vozňov na vlečku | OLx, ENL | ŽSR ponúka zoznam vozňov na odovzdanie na vlečku, k odovzdávkovému listu pripojí aj príslušné elektronické NL
 • Návrat vozňov z vlečky | NLx, ENL | prepravca ponúka zoznam vozňov na vrátenie z vlečky, k návratovému listu pripojí aj príslušné elektronické nákladné listy.
 • Vlečkový účet | VLU | ŽSR ponúka prepravcovi ponuku VLU – údaje na porovnanie poplatkov za účtovné obdobie.
 • Objednávka vozňov na prepravu | OVP, PVP | prepravca uvedie požadované množstvo a parametre vozňov, ŽSR mu potvrdí objednávku
 • Vybavovanie dopytov | DOT, ODP | dopyt do IRIS-N môže byť vyslaný cez IS prepravcu, tento príjme z IRIS-N odpoveď
 • Voľný výstup informácií | VOV | ŽSR vysielajú informácie pri splnení podmienok, napr. k určitej hodine, alebo pri určitom stave prepravy

Okrem vyššie uvedených typov správ ŽSR poskytuje v elektronickej forme aj predhlášky o vlakoch smerujúcich do cieľovej stanice.

Cieľ elektronickej výmeny dát s prepravcami

 • Poskytuje dáta v rámci informačného servisu
 • Podporuje racionalizáciu zberu dát využitím ponuky od partnera, ktorú si prijímajúca strana obyčajne vo vhodnej maske sprístupní, skontroluje a prípadne opraví.

Dokumenty pochádzajúce z elektronickej výmeny dát nenahrádzajú v súčasnosti dohodnuté dokumenty potvrdzované tradičným spôsobom v papierovej forme.

Prepravné dokumenty

Tlač prepravných dokumentov k vozňom je vykonávaná z IS ihneď pri expedícií vozňa na prepravu, alebo zo zoznamu výberom jedného alebo viacerých vozňov. Automaticky po expedícii vozňa sú z IS tlačené nákladné listy a vozňové nálepky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou pre prepravu vozňa po železnici. Funkcie pre tlač ostatných prepravných dokumentov napr. spoločný nákladný list, výkaz vozňov a iné prílohy, ktoré sa menia s druhom prepravovaného tovaru, sú volané stlačením tlačidla v obrazovke IS.

Komunikácia ISŽV s podnikovým Intranetom – prehľady

Portálové riešenie ISZV pre Intranet poskytuje možnosť poskytovať online (dynamické) informácie z databázy systému ISŽV o stave vozňov na vlečke, informácie o vozňoch odoslaných k zákazníkom, informácie o prepravnom vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej preprave, atď. Slúži predovšetkým užívateľom, ktorí nemajú priamy prístup do modulu Vlečka ISŽV, ale práve prostredníctvom intranetu môžu z neho získavať potrebné informácie.

V okamihu spustenia prehľadov a po zadaní vstupných parametrov sa zobrazia aktuálne informácie o vozňoch, prepravnom, prípadne iné informácie podľa potrieb užívateľa.

Komunikácia ISŽV s podnikovým Intranetom – terminálové pracoviská

Súčasťou portálového riešenia ISZV je evidencia železničných zásielok na terminálových pracoviskách. Údaje o zásielkach sú podávané na prepravu vzdialenými terminálovými pracoviskami. Sledovanie takýchto zásielok formou intranetového modulu nahradilo nutnosť odosielania prehľadov poštou resp. Elektronickou poštou.

Komunikácia ISŽV s oddelením koľajovej kontroly (ORA)

Prenos údajov z ISŽV pre modul ORA je zabezpečený modulom ORA.

Pracovisko OKK je z dôvodu vystavenia atestov vybavené :

 1. Počítačmi s prístupom do databázy ISŽV.
 2. Počítačmi s prístupom do systému na ktorom vystavujú atesty kvality.

Systémové požiadavky

Pre modul tlače nákladných listov

 • Microsoft Access 2000

Pre základný modul a komplexné riešenie ISŽV

Databázový server - alternatívne:

 • MySQL v prostredí OS Linux
 • MySQL v prostredí Win2003 server / WinXP
 • Oracle DB Server v prostredí OS UNIX,
 • Microsoft SQL Server resp. MSDE v prostredí Win2003 server / WinXP

WEB server pre modul zostavy:

 • Microsoft IIS, php podpora

Technické prostriedky pracovnej stanice

 • Pracovné stanice Windows 98SE/2000/NT/XP, PC Pentium, 256 MB RAM, 40 GB HDD, LAN, monitor s grafickou kartou s rozlíšením minimálne 800 x 600.

Distribúcia - konfigurácia ISŽV

Informačný systém je distribuovaný v troch základných verziách:

A) Modul tlače nákladných listov. Obsahuje tri základné typy nákladných listov - CIM, Tuzemský a Hromadný NL s Výkazom vozňov. Umožňuje prácu s preddefinovanými vzormi NL, editovanie a tlač vo formáte požadovanom ŽSSK Cargo. Súčasťou je základná evidencia o expedícii.

B) Základný modul ISŽV. Jeho súčasťou je modul tlače NL a navyše obsahuje funkcie pre komplexné sledovanie obehu vozňov:

 • Evidencie údajov o:
  • Odovzdávke
  • Návratke
  • Nakládke
  • Hmotnostiach vozňa (netto, brutto, tara)
  • Čistenie vozňov / cisterien
  • Oprave a Údržbe vozňov
  • Faktúrach za prepravu

 • Výstupné zostavy:
  • Vozne - informácie o jednom vozni
  • Denná uzávierka
  • Uzávierka za obdobie
  • Grafická informácia o rozmiestnení vozňov na koľajisku
 • Práca s číselníkmi

Súčasťou nie je napojenia IS na okolité systémy resp. elektronická výmena údajov s inými informačnými systémami a jeho tvorba a tlač zostáv je obmedzená. Základný modul môže byť inštalovaný na jednom PC spĺňajúcom uvedené SW a HW požiadavky.

C) Komplexné riešenie ISŽV. Obsahuje všetky funkcie základného modulu plus :

 • Pripojenie ISŽV na vážne systémy resp. plničky
 • Modul komunikácie s podnikovým fakturačným systémom – prenos faktúr za dopravu
 • Modul komunikácie so ŽSR IRIS-N – elektronický prenos odovzdávka, návratka a nákladné listy
 • Evidencia udeľovania atestov
 • Import a export faktúr ZSSK Cargo za prepravu, overovanie správnosti fakturovaných súm
 • Informácie pre vedenie podniku na Intranete – sumárne zostavy o stave nakládky a expedície
 • Inventúra vozňov na vlečke
 • Generovanie rôznych doplnkových zostáv do formátu HTML, XLS, CSV, TXT.
 • Modul pre rozšírenú tlač prepravných dokumentov.

D) Implementácia – inštalácia, zaškolenie, úpravy modulov podľa špecifických potrieb prevádzky na základe analýzy u zákazníka vrátane úpravy rozhraní a preklopenia údajov.

Riešenie oblasti riedenia vzťahov so zákazníkmi

Zákazník, ako spotrebiteľ ponúkaných prepravných kapacít, má okrem požiadaviek na zabezpečenie včasnej prepravy svojej zásielky v neporušenom stave z miesta A do miesta B záujem aj na sledovaní jej polohy za účelom zabezpečenia svojich logistických procesov. Takéto sledovanie polohy nie je v prípade vnútroštátnej prepravy až tak náročný proces, nakoľko železničný podnik má v rámci štátu v ktorom vykonáva prepravné služby vybudovaný celosieťový informačný systém a správnou voľbou komunikačných nástrojov vie naplnenie požiadaviek zákazníka zabezpečiť v on-line systéme. Lenže čo v prípade medzinárodnej prepravy, kde dosah celosieťového informačného systému siaha len po hranice toho ktorého štátu? Práve pri medzinárodnej preprave a pri výmene informácií o zásielkach medzi rôznymi informačnými systémami je nevyhnutná kooperácia železničných podnikov, ktorá však musí v rámci všetkých poskytovateľov služieb riešená na jednotnej platforme.

Informačný systém pre železničné vlečky firmy Spirit je vysoko špecializovaný systém určený pre prevádzkovateľov všetkých typov koľajových vlečiek. Jeho úlohou je evidovanie komplexnej informácie o pohybe vozňov na vlečke za účelom zabezpečenia spoľahlivej prevádzky s cieľom úspešnej prepravy výrobkov podniku po železnici k zákazníkovi.

Aké možnosti ponúka ISŽV v oblasti manažérskych analýz

Informačný systém železničnej vlečky ISŽV slúži vlastníkovi vlečky v prvom rade na zber a prezentáciu informácií o príchode vozňov do podniku, vykládke, nakládke, vážení vozňov a odovzdanie na prepravu po železnici. Informačný systém (IS) umožňuje tlačiť všetky doklady potrebné pre prepravu vozňov po železnici vrátane nákladných listov a vozňových nálepiek pre tuzemskú a CIM prepravu. Jeho súčasťou sú moduly na spracovanie vážnych súborov, faktúr za prepravu, faktúr za opravy v obehu a prípravu údajov na colné spracovanie pre zahraničnú prepravu v rámci aj mimo štátov EÚ. Systém môže obsahovať moduly pre napojenie na ďalšie informačné zdroje podniku. Výhodou je vizualizácia pohybu vozňov na koľajisku.

Na informácie slúžiace pre plánovanie, riadenie a kontrolu logistických procesov, sú kladené požiadavky na :

 • včasnosť,
 • dôveryhodnosť,
 • pravidelnosť.

Zabezpečením naplnenia uvedených kritérií je možné takto získané informácie využiť nielen k plneniu marketingových cieľov podniku, ale aj v riadení vzťahov so zákazníkmi.

Železničná nákladná preprava predstavuje zložitú logistickú reťaz a práve tu je pre zabezpečenie poskytnutia komplexného servisu zákazníkom medzi jednotlivými bodmi ponuky a dopytu po prepravných službách potrebná efektívna kooperácia. Pri zmene trhového prostredia musia byť železničné spoločnosti v rámci zjednoteného medzinárodného prepravného trhu pripravené poskytnúť zákazníkovi kvalitnejší servis ako ich konkurenti. Takéto skvalitnenie služieb predstavuje zjednotenie riadiacich a zabezpečovacích systémov, zavedenie elektronického nákladného listu a schopnosť pružne reagovať na požiadavky jednotlivých zákazníkov na prideľovanie voľných prepravných kapacít. Žiadna so spomenutých oblastí však nemôže fungovať bez dostatočnej kvalitnej podpory informačných a komunikačných technológií.

Informačné a komunikačné technológie sú potrebným nástrojom, bez ktorého nie je možné dosiahnuť v 21. storočí ciele stanovené pre rozvoj železničnej dopravy. V budúcnosti musia byť všetky spoločnosti operujúce na medzinárodnom železničnom prepravnom trhu schopné poskytnúť zákazníkovi komplexnú logistickú a informačnú podporu z bodu ponuky do miesta spotreby.

Ako sa bude ISŽV vyvíjať

Keďže prínos informácií v dynamicky sa meniacom procese je vysoký, musia si jednotliví poskytovatelia služieb v oblasti nákladnej železničnej prepravy uvedomiť, že bez ich využitia a efektívnej kooperácie nebudú môcť zabezpečiť naplnenie cieľov stanovených pre rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej prepravy. Význam informácií nie je len v ich využití v rámci prepravného procesu železničného podniku respektíve manažéra infraštruktúry, ale pre skvalitnenie a zrýchlenie odbavenia zásielok pri prechode hraníc ich význam spočíva aj pri včasnom informovaní všetkých externých subjektov ktorí sa na výmene zásielok podieľajú a na strane ktorých by mohlo dôjsť k zdržaniu zásielky. Významným pre riadenie prevádzkových procesov jednotlivých podnikov bude zavedenie poskytovania informácií o ETA, ETI a ETH, kde si na základe tohto budú jednotlivé podniky vedieť zoptimalizovať svoju technológiu tak, aby i na ich strane nevznikali prestoje. Proces informatizácie je potrebný o čom svedčí aj snaha jednotlivých poskytovateľov služieb o získanie nových prevádzkových informácií a následne o ich čo najefektívnejšie spracovanie nielen za svoj prepravný úsek, ale aj za prepravné úseky v zahraničí. Práve pre tento účel, sa železničné podniky operujúce na Európskom prepravnom trhu pod záštitou UIC rozhodli na vytvorení spoločných aplikácií pre výmenu informácií o nákladnom liste ORFEUS a pre sledovanie polohy zásielok v zahraničí ISR.

Zo strany zákazníka rozhoduje pri výbere partnera vo veľkej miere stanovená cena za poskytnutie prepravných služieb. Avšak pri rovnosti ponúk víťazí ten, kto dokáže zabezpečiť čo najkomplexnejší informačný a doplnkový servis a to nielen počas prepravy, ale aj mimo nej. Z tohto dôvodu je potrebné, aby poskytovatelia služieb kládli vysoký dôraz na zaistenie zberu, efektívneho spracovania a výmeny prevádzkových informácií.

Záver

Informačný systém pre železničné vlečky je vysoko špecializovaný systém určený pre prevádzkovateľov všetkých typov koľajových vlečiek. Jeho úlohou je evidovanie komplexnej informácie o pohybe vozňov na vlečke za účelom zabezpečenia spoľahlivej prevádzky s cieľom úspešnej prepravy výrobkov podniku po železnici k zákazníkovi.

Informačný systém železničnej vlečky ISŽV slúži vlastníkovi vlečky v prvom rade na zber a prezentáciu informácií o príchode vozňov do podniku, vykládke, nakládke, vážení vozňov a odovzdanie na prepravu po železnici. Informačný systém (IS) umožňuje tlačiť všetky doklady potrebné pre prepravu vozňov po železnici vrátane nákladných listov a vozňových nálepiek pre tuzemskú a CIM prepravu. Jeho súčasťou sú moduly na spracovanie vážnych súborov, faktúr za prepravu, faktúr za opravy v obehu a prípravu údajov na colné spracovanie pre zahraničnú prepravu v rámci aj mimo štátov EÚ. Systém môže obsahovať moduly pre napojenie na ďalšie informačné zdroje podniku. Výhodou je vizualizácia pohybu vozňov na koľajisku.

Z technického hľadiska systém spĺňa vysoké štandardy riešení IS z hľadiska bezpečnosti aj výkonu pri použití posledných informačných technológii.

Použitá literatúra

 1. Interné predpisy ŽSR
 2. http://www.spirit.sk
 3. Smernica pre užívateľov ISŽV

04.02.2007 - Eleonóra Straková - četlo 21855 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: