Diskuze

Využití databázových aplikací pro hodnocení akademických pracovníků

V systému veřejné vysoké školy je akademický pracovník hodnocen na základě několika kritérií a to nejen na základě pedagogického úvazku, ale především podle publikační výkonnosti, citačního indexu a tvůrčích aktivit za daný rok. Článek pojednává o využití databázové aplikace OBD PRO, která se používá k takovýmto účelům na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně i na dalších vysokých školách v ČR.

Hodnocení akademických pracovníků za využití informačních systémů

Na veřejné vysoké škole je velmi obtížné nalézt jednotná rámcová kriteria pro posuzování odborné a pedagogické způsobilosti, odborného růstu každého pracovníka a dále standardizované požadavky pro účely např. interního každoročního "osobního" hodnocení akademických pracovníků.

Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná "standardizace" požadavků, která by byla také určitým podkladem k posuzování jednotlivých vysokých škol, je nutné nacházet taková kritéria, která by alespoň částečně plnila jak kvantitativní, tak především kvalitativní požadavky k udržování odborné kvality akademického sboru na vysoké úrovni.

Na základě výše uvedených skutečností jsou veřejné vysoké školy postaveny před úkol nasadit a vhodně využívat jednotný informační systém, který by zajišťoval shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů např. výzkumu a vývoje, který je podporován z veřejných prostředků. Využití takového informačního systému je legislativně stanoveno např. zákonem č. 130/2002 Sb. (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), nařízením vlády č. 267/2002 Sb. (O informačním o informačním systému výzkumu a vývoje, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV a dalšími předpisy). Správcem IS vědy, výzkumu a vývoje je Rada pro výzkum a vývoj, provozovatelem je Úřad vlády ČR, Odbor sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj.

Informační systém vědy a výzkumu má tyto datové oblasti (1):

 • CEP - Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje,
 • CEZ - Centrální evidence výzkumných záměrů,
 • RIV - Rejstřík informací o výsledcích,
 • VES - Evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji.

Lze říci, že právě publikační a citační aktivity, které představují datovou oblast RIV, jsou kompatibilním srovnatelným kriteriem, neboť v RIV jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů, tvůrčích a především publikačních aktivitách jednotlivých pracovníků. RIV navazuje na databáze publikačních aktivit a údajů o autorech, umístění příspěvků publikace, citací, přednáškách na konferencích a odborných akcích, patentech, autorských osvědčení a dalších aktivitách, které jsou vygenerovány z lokálních interních databází používaných na jednotlivých vysokých školách.

Vzhledem k rozdílnosti vykazování publikačních a citačních aktivit na různých vysokých školách bylo přistoupeno k zavedení určitých databázových aplikací, které by zajišťovaly "sběr" publikací za jednotlivé vysoké školy a instituce.

Řešení evidence publikační činnosti na UTB ve Zlíně

Na UTB ve Zlíně jsou již od roku 1994 (v té době se jednalo o VUT v Brně, Fakultu technologickou) zpracovávány podklady k přehledům publikačních a výzkumných aktivit pracovníků pro účely každoročního hodnocení. Pro efektivní databázové zpracování těchto aktivit byla na UTB, podobně jako na řadě jiných vysokých škol, nasazena aplikace OBD PRO.

Tato databázová aplikace dnes slouží převážně k vykazování publikačních aktivit jako statistika publikační činnosti. V součinnosti s dalšími aplikacemi je využívána jako podklad k hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit dle daných směrnic vysoké školy. Nezbytnou vlastností OBD PRO je kompatibilita s formátem vygenerovaným do informačního systému výzkumu a vývoje RIV (Rejstřík informací o výsledcích), CEP (Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje) a CEZ (Centrální evidence výzkumných záměrů).

Jak se pracuje s OBDPRO

OBDPRO (Osobní bibliografická databáze - professional) (2) je aplikace, která pracuje se soubory literárních citací získanými jednak z rešeršních databázových systémů, jednak z vlastních publikací. OBDPRO je zaměřena více směrem k uživateli se snahou zautomatizovat a usnadnit rutinní činnosti spojené s literárními citacemi. V rámci institucí je hlavním významem a přínosem možnost "standardizovaného" sběru širokého spektra bibliografických dat a údajů týkajících se převážně vědecko-výzkumné agendy.

V OBDPRO se pracuje především prostřednictvím těchto prvků:

 • Bibliografický záznam - představuje databázový záznam literární citace a údajů k ní se vztahující. Jde tedy o pojem širší než citace. Bibliografický záznam obsahuje údaje o umístění daného materiálu.
 • Citace - jedná se o soubor údajů nutných k jednoznačné identifikaci bibliografické práce (písemností, audiovizuálního záznamu, obrazového materiálu, dat nebo počítačového programu). Citace je součástí Bibliografického záznamu.

Pro hodnocení publikační aktivity je možné používat číselníky, které jsou kontrolovány centrální jednotkou pro celou instituci. Vyhodnocování publikační aktivity je prováděno vzhledem k pracovišti, autorovi či instituci.

Obr. 1 - Ukázka vyplněné databáze OBDPRO
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

V systému veřejné vysoké školy je akademický pracovník hodnocen na základě několika kritérií a to nejen dle pedagogického úvazku, ale především dle publikační výkonnosti, citačního indexu a tvůrčích aktivit za daný rok. Pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně je platná jednotná vnitřní norma (3), která sjednocuje postup a strukturu podkladových materiálů. Ty jsou vkládány do databázové aplikace OBDPRO a ta je dále využívána k vygenerování požadovaných údajů do RIV.

Výstupy z OBDPRO a definování uživatelských kritérií

Výstupy z programu OBDPRO slouží převážně k vykazování publikačních aktivit. Poskytují především statistiku publikační činnosti dle požadavků zadavatele a nadřízených orgánů (viz nutnost převodu do RIV). Jsou zdrojem pro hodnocení či finanční podporu vysoké školy.

Aby byly údaje, které jsou již jednou vloženy do databáze OBDPRO, dále využívány k interním potřebám vysoké školy, je nutné zabezpečit podporu ze strany dalších aplikací (či jejich vzájemnou integraci) nebo definování dalších číselníků, které jsou vypracovány na každé vysoké škole či její součásti samostatně, a to jako podklad k hodnocení pedagogických a tvůrčích aktivit (na UTB např. dle dané směrnice).

Pro vyhodnocování publikačních, citačních a ostatních aktivit je nejdůležitějším prvkem zadávání položek z předdefinovaných seznamů. Při zadávání vlastních publikací do aplikace OBDPRO jsou však pracovníci omezeni použitím centrálně vytvořených číselníků. Proto bylo nutné umožnit spolupráci s dalšími aplikacemi, které by splňovaly náležitosti k dalšímu internímu využití (např. přiřazení definic vlastních forem - typ vlastní práce, procentní rozdělení autorství apod.).

Tab. 1 - Definování dle SR/4/2005 - vlastní typ práce


Tab. 2 - Ukázka přiřazení definice – vlastní typ práce s přiřazenou publikací daných autorů

Vzhledem k obšírné struktuře požadované odbornou veřejností a současně s přihlédnutím ke zvyklostem uplatňovaným jednotlivými součástmi UTB a odbornému zaměření bylo třeba vytvořit vlastní literární formy. Dále bylo nutné předdefinovat zdroje pro citace, umístění, vydavatele, seznamy autorů, pracoviště a další náležitosti.

K doplňkovým kritériím, které bylo třeba v aplikaci OBDPRO nadefinovat, patří např. procentuální rozdělení na hlavního publikujícího autora a spoluautory uváděných publikací, které jsou nezbytným předpokladem pro "vyjádření" aktivit dle rozsahu a struktury povinností akademických pracovníků.

Vytváření sestav a možnosti exportu

Aplikace OBDPRO umožňuje vytvářet sestavy popisující publikační aktivitu jednotlivých pracovníků dle zadaných parametrů – např. pracoviště, prvního autora, ISBN, a to i v prostředí operačního systému Microsoft Windows (do aplikací MS Word a Excel). Přesto jsou pro účely hodnocení tvůrčích aktivit UTB tyto sestavy neúplné - viz obrázek 3.


Obr. 2 - Export zobrazených záznamů do MS Word
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)


Obr. 3 - Export zobrazených záznamů do MS Word dle vlastní literární formy
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Výsledek exportu

[1] Araki, K.; Kitano, T.; Hausnerová, B. Rheological Properties of Carbon Fiber and Carbon Black Filled Liquid Crystalline Polymer Melts

[2] Belza, T.; (55%) Pavlínek, V.; (30%) Sáha, P.; (5%) Xia, H.; (5%) Qiu, G.; (5%) Electrorheological properties of PANI/BaTiO3 nanocomposites

[3] Cech, V.; Horvath, P.; Jancar, J.; Schauer, F.; Nešpůrek, S. Characterization of poly(methylphenylsilane) prepared by plasma polymerisation

[4] Dvořáková, M.; (20%) Hadač, J.; (35%) Slobodián, P.; (35%) Sáha, P.; (10%) Loss of planeness of polycarbonate compact discs

Obr. 4 - Zadání do exportu zobrazených záznamů do MS Excel
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Na obrázku 4 je dále znázorněno, jak aplikace za daného nastavení umožňuje vyhodnotit procentuální vyjádření autorských podílů u jednotlivých publikací. K úpravám na míru bylo využito prostředí Visual Basic 6.0. Algoritmy výpočtů jsou sestaveny tak, aby bylo možné mj. plnit kritéria pro zpracování bodového hodnocení započítatelných hodin dle SR/4/2005.

Obr. 5 - Export zobrazených záznamů do MS Excel
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Požadavky na inovaci a výhled do budoucna

K racionálnímu využití aplikace OBDPRO v souladu s uvedenou směrnicí UTB je třeba vytvořit univerzální nástroj pro načítání citací a publikací. Uživatelé požadují zejména detailnější možnosti třídění, filtrování a celkové správy dat.

Ke konkrétním požadavkům uživatelů patří např.:

 • možnost vyhledávání podle spoluautorů, nikoliv pouze podle prvního autora,
 • možnost zpracovávat nejen statistické vyhodnocení publikací podle původní práce, pracoviště vzniku nebo autora, který je uveden jako první, ale také využít dané statistické vyhodnocení u všech dalších spoluautorů konkrétní publikace,
 • možnost přiřadit bodové hodnoty k danému typu práce, a to již s procentuálním rozdělením autorských podílů,
 • možnost automatického přiřazení Impact Factoru k časopisu a zohlednění vyhodnocení, neboť v současné době je nutné, aby tento údaj o přiřazení Impact Factoru byl vyhledán "ručně", a to např. přes Web of Science a vložen do zmíněného programu. Tento faktor je důležitým prvkem pro zařazení dané publikace jako typu vlastních prací s náležitostmi dle SR/4/2005 a tím přiřazení bodového hodnocení jako aktivního výsledku v daném roce.
 • Předpokládá se, že implementace nového modulu OBDPRO 2.0 povede u koncových uživatelů především ke "zjednodušení" práce s aplikací, neboť zpřístupnění a zpracování se bude provádět přes webové rozhraní. Je nutné, aby byly v tomto modulu využity všechny aplikace dodatečně definované podle interních požadavků a připomínek. Tyto připomínky by měly komplexně zahrnovat všechny zvyklosti a zkušenosti nabyté při shromažďování, zpracování a zadávání všech aktivit koncových uživatelů.

  Po implementaci se očekává, že do databázového zpracování s potřebnými grafickými a výpočetními výstupy budou jednoznačně zavedeny právě jednotlivé aktivity pracovníků tak, aby bylo možné zpracovat tvůrčí činnosti kteréhokoliv autora za libovolné časové období.

  Očekává se rovněž efektivnější zpracování výstupů z aplikace v prostředí Microsoft Windows (MS Word a MS Excel). Je třeba, aby na základě připomínek k dané legislativě byla doplněna veškerá kriteria a požadavky a hodnocení aktivit pracovníků UTB bylo realizováno na skutečně profesionální úrovni.

  Literatura

  1. Úřad vlády ČR, Praha 1, Rada pro výzkum a vývoj, http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=956
  2. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, www.utb.cz, - firma DERS, s.r.o., Hradec Králové, http://www.ders.cz/obd/popis.htm
  3. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, www.utb.cz, Směrnice rektora SR/4/2005, http://web.utb.cz/cs/docs/smernice_r4_2005.pdf

  14.05.2007 - Milena Šímová - četlo 26739 čtenářů.

  [ Zpět ]


  Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
  nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
  Verze pro tisk

  Jméno
  E-mail
  Opište kód :    
  Text
  *)
     
  Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: