Diskuze

Svět informačních systémů byl i po čtvrté úspěšný

Ve dnech 16. a 17. dubna uspořádalo Centrum pro výzkum informačních systémů společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně již 4. ročník své nejvýznamnější odborné akce. Za krásného slunečného počasí navštívil letos mezinárodní konferenci Svět informačních systémů rekordní počet 546 účastníků. Zhodnocení konference si můžete přečíst v následující reportáži.

Konferenci letos prospěla větší otevřenost

Svět informačních systémů 2007 jsme připravovali s obzvláštní pečlivostí, vědomi si toho, že zlepšování jeho úrovně je rok od roku stále obtížnější. Oproti předchozím letům jsme se rozhodli konferenci více tématicky otevřít a nesvazovat přednášející příliš konkrétní specifikací jednotlivých sekcí. Důraz jsme kladli na zařazení průřezových manažerských témat a prezentace konkrétních IT projektů, resp. aplikaci nejlepších praktik v konkrétních průmyslových, obchodních i neziskových organizacích. Vstříc jsme vyšli také rok od roku intenzivnějšímu volání účastníků po zařazení prezentací produktových novinek.

Fakulta managementu a ekonomiky, místo pořádání konference (Klikněte na obrázek pro zvětšení)



Program každého jednacího dne pak uzavřely oblíbené panelové diskuse, z nichž jsme tentokrát pro naše členy a partnery pořídili videozáznam. Nejzajímavějšími myšlenkami z těchto diskusí pak obohatíme témata z podnikové informatiky, která CVIS zpracovává pro časopisy vydavatelství Computer Press.

Úvod patřil inovacím a procesnímu řízení

Po přivítání účastníků pořadateli konference a Vnislavem Nováčkem, děkanem Fakulty managementu a ekonomiky, následovala vystoupení věnovaná snad nejčastěji diskutovaným manažerským problémům. Zbyněk Pitra, předseda Rady expertů České manažerské asociace, v souvislosti s využitím informačních technologií k podpoře inovačních aktivit organizací upozornil především na to, aby se manažeři nepokoušeli řešit dnešní nové problémy včerejšími osvědčenými postupy a neexperimentovali s organizačním uspořádáním institucí, pokud je nedokážou přizpůsobit měnícím se hodnotám a vývoji technologií. Přijímání hotových spolehlivých řešení je samozřejmě jednodušší, ale vede pouze k průměrnosti. Vítězí jen ty organizace, které přicházejí s novými řešeními a usilují v oblasti IS/ICT o permanentní inovace.

(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

doc. Vnislav Nováček

Fakulta managementu a ekonomiky, UTB

prof. Zbyněk Pitra

Česká manažerská asociace

prof. Jiří Voříšek

Česká společnost pro systémovou integraci

Další, velmi populární téma otevřel Michael Hanke ze společnosti IDS Scheer. Ve svém vystoupení věnovaném výkonnosti procesů naznačil jednu z možných originálních cest vedoucích k úspěchu v tvrdé globální konkurenci. Tolik potřebnou orientaci síťových učících se organizací na podnikové procesy je třeba doplnit o tzv. procesní controlling. Jak zdůraznil Michael Hanke, není možné se nadále zabývat pouze analýzou procesů, návrhem na jejich zlepšení a následnou implementací těchto změn. Je nutné řešit také otázku skutečných ekonomických přínosů, kterých bylo docíleno změnou procesů a zajímat se o dosažené výsledky a jejich soulad se strategickými záměry organizace. To se samozřejmě neobejde bez podrobného zkoumání průběhu procesů a aspektů, které je ovlivňují, jako jsou procesní náklady, četnost a délka procesů apod.

(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Michael Hanke

IDS Scheer ČR

František Klíma

KPC-Group, Gartner Representative

Alexandr Pomazal

Oracle Czech

Jak rozhodnout o outsourcingu a doporučení Gartner

K nejlépe hodnoceným vystoupením ze strany publika patřila přednáška Jiřího Voříška, prezidenta České společnosti pro systémovou integraci. Jiří Voříšek nabídl zamyšlení nad výběrem optimální varianty outsourcingu. Zdůraznil především fakt, že neexistuje univerzální řešení outsourcingu, které by se hodilo všem typům organizací. Dále vyzdvihl důležitost znalosti kritických faktorů každé jednotlivé varianty a představil model, který by mohl být pro podniky vhodným pomocníkem při určování a vyhodnocování různých variant outsourcingu IS/ICT.

Pohled do sálu při přednášce Františka Klímy (Klikněte na obrázek pro zvětšení)



František Klíma, ředitel české afilace společnosti Gartner, se rovněž dotkl problému outsourcingu, a to zejména v oblasti jeho ohodnocování. Uvedl hlavní typy outsourcingových služeb a připomenul možnost provádění cenového benchmarkingu u všech typů outsourcingových kontraktů. Hlavním tématem jeho vystoupení ale bylo zhodnocení metod měření přínosů a nákladů na IS/ICT. Na základě výsledků výzkumů a zkušeností společnosti Gartner uvedl František Klíma tato doporučení. Nejprve je nutné v organizaci zhodnotit, které faktory nejvíce navyšují náklady do IT a zpracovat případovou studii změny. Následně je třeba zavést klíčové metriky a periodicky provádět benchmarking včetně analýzy odchylek. Průběžné vyhodnocování efektivity IS/ICT je vhodné založit na ověřených postupech. Zlepšování samotných IT procesů se pak neobejde bez využití standardních metodik, jako jsou COBIT, ITIL apod.

V odpoledních hodinách pak konference pokračovala dalšími zajímavými vystoupeními. Zástupci softwarových korporací a společností podnikajících v oblasti systémové integrace představovali své strategické přístupy v oblastech, jako jsou servisně orientovaná architektura, aplikační management, plnění potřeb uživatelů podnikových aplikací nebo využití dodavatelů jako aktivního prvku při optimalizaci procesů.

(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Ludvík Dlabaja

Siemens IT Solutions and Services

Dorette Duelsner

(Rakousko)

Microsoft CEE

Michael Spaeth

(Německo)

Infor EMEA

Jak jsme na tom s podporou manažerského rozhodování

Důležitým diskutovaným tématem byla rovněž podpora manažerského rozhodování. Luděk Prda, ředitel společnosti Control, vysvětlil praktické možnosti využití konceptu Activity Based Costing jako součásti funkcionality informačního systému a přínosy pro uživatelské organizace.

Petr Maňas, ředitel pro strategický rozvoj LCS International, hovořil o aktuálních trendech a srovnával dosavadní přístupy k podpoře manažerského rozhodování s budoucími požadavky a očekáváními vedoucích pracovníků. Petr Maňas kriticky připomněl, že informační systémy dnes pracují prakticky výhradně s informacemi z minulosti a pro odhad budoucnosti si vystačí s velmi jednoduchými algoritmy z oblasti lineárního programování. Logickým důsledkem pak je, že pro strategické rozhodování mají dnešní systémy jen minimální hodnotu. První klíčový úkol do budoucna tedy spočívá v tom, abychom se naučili pracovat s daty o budoucnosti a dávat srozumitelné odpovědi na jasné strategické otázky. Druhým úkolem je zvýšit schopnost IS/ICT a jejich dodavatelů reagovat na rychlé změny.

(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Petr Maňas

LCS International

Luděk Prda

Control

Michal Samek

ITeuro

Živé ukázky a diskuse nad aktuálními trendy

Pondělní program oživil netradiční krátký blok živých ukázek moderních softwarových aplikací. K nejvíce očekávaným a diváky nejlépe hodnocených patřily prezentace novinek v operačním systému Windows Vista a v kancelářském balíku Microsoft Office 2007. Nezůstalo však jen u populárních produktů, s nimiž se většina uživatelů do budoucna setká na svých osobních počítačích. Velmi pěkné ukázky nabídli rovněž Michael Hanke a František Zuzák ze společnosti IDS Scheer, kteří představili možnosti platformy ARIS jako součásti podnikové architektury a Michal Samek ze společnosti ITeuro, který prezentoval principy pokročilého plánování a rozvrhování výroby v informačním systému Infor ERP SyteLine.

První den konference uzavřela panelová diskuse, jejímiž protagonisty byli Pavel Víšek, obchodní ředitel Siemens IT Solutions and Services, Petr Karásek, ředitel divize vývoje, Microsoft ČR, Petr Maňas, ředitel pro strategický rozvoj, LCS International, Tomáš Matějovský, obchodní ředitel Infor Global Solutions Eastern Europe a Martin Illner, generální ředitel Oracle Czech.

Stěžejním tématem diskuse byla podpora strategických cílů organizací ze strany IS/ICT a podmínek, které k tomu musejí být splněny. Zaznělo mnoho kritických názorů směřovaných jak do řad zákazníků, tak dodavatelů. Diskutující se shodli především na tom, že podnikoví manažeři často nepřistupují k investici do informačního systému jako ke strategické záležitosti. Na druhé straně dodavatelé nedokáží vždy správně objasnit přínosy IS/ICT a poskytovat zákazníkům především odpovídající nabídku služeb.

Účastníci 1. panelové diskuse: zleva Pavel Víšek, Petr Karásek, Petr Maňas, Tomáš Matějovský, Martin Illner (Klikněte na obrázek pro zvětšení)



Petr Maňas zdůraznil, že IT průmysl poněkud zestárnul, obtížně komunikuje se zákazníky a není dostatečně schopen plnit jejich požadavky. Petr Karásek k tomu uvedl, že informační systémy ještě zdaleka nejsou komoditou, jak často někteří dodavatelé prohlašují v médiích. Pokud chtějí být podniky při využívání IS/ICT úspěšné, nemohou k jejich implementaci přistupovat jako k pořízení komodity, ale musejí se aktivně zapojit do realizace projektu.

Na otázky z publika týkající se požadavků na přípravu absolventů vysokých škol a spokojenosti s výběrem nových lidí na pracovní pozice v oblasti IS/ICT účastníci diskuse zdůraznili především nutnost rozvoje tzv. "soft skills" – prezentačních schopností, komunikačních dovedností a znalosti anglického jazyka. Zazněly také připomínky, že zdaleka ne na všech vysokých školách se k výuce používají vyspělé informační technologie. A pokud ano, studentům často chybí možnost výběru výuky na různých moderních platformách.

Případové studie a nejlepší praktiky

Prakticky zaměřený druhý den konference otevřeli Jan Dvořák a Miloslav Bašta s prezentací dlouhodobých výsledků projektu mySAP All-in-One ve společnosti SIKO Koupelny. Publikum ocenilo zejména diskusi nad přínosy a významem integrovaného informačního systému při přeměně rodinné firmy na moderní, procesně řízenou organizaci.

Zatímco ve společnosti SIKO Koupelny byla implementace řešení SAP úspěšná, společnost FenStar se rozhodla SAP vyměnit za Microsoft Dynamics AX. Tomáš Gadas, zodpovědný za tento projekt, hovořil jak o důvodech nespokojenosti s původním dodavatelem, tak o dalších aspektech migrace na nový ERP systém, včetně potřeby odpovídajícího oborového řešení, bez něhož by přední výrobce oken nemohl dále expandovat na trhu EU.

(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Miloslav Bašta

SIKO Koupelny

Jiří Kundrata

Česká zbrojovka

Uherský Brod

Tomáš Gadas

FenStar

Vystoupení dalších přednášejících z průmyslových podniků byla zaměřena především na využití pokročilého plánování a rozvrhování výroby. Postupně byly představeny projekty ve společnostech Česká zbrojovka Uherský Brod, Kardex Bellheimer Metallwerk a Pilana MCT. O zkušenosti s řízením procesů v dodavatelském řetězci se s publikem podělil Jozef Trnovec, ředitel divize strategického řízení přední slovenské potravinářské korporace I.D.C. Holding. Nechyběla ani ukázková případová studie ze státní správy. Jaroslav Šmarda ze společnosti Vema a Josef Mudroch z Ministerstva financí ČR společně představili projekt personálního portálu České daňové správy a jeho přínosy pro uživatele.

(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Jan Lukáš

Pilana MCT

doc. Jozef Trnovec

I.D.C. Holding

Josef Mudroch

Ministerstvo financí ČR

V průběhu druhého dne konference vystoupili také zástupci dodavatelských firem, a to s prezentacemi nejlepších praktik z nejrůznějších oblastí. Miroslav Skokan ze společnosti Siemens IT Solutions and Services seznámil publikum s řízením životního cyklu zaměstnaneckých čipových karet. Tomáš Kubelka poodhalil implementační metodologii společnosti ABRA Software, tedy velmi důležitou praktiku, kterou však většina dodavatelů před veřejností obvykle skrývá.

(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Tomáš Kubelka

ABRA Software

Miroslav Skokan

Siemens IT Solutions and Services

Vladimír Bartoš

Minerva ČR

Vladimír Bartoš ze společnosti Minerva ČR představil koncept řízení materiálových toků a logistického hodnocení, který nalezne uplatnění v automobilovém průmyslu. Závěrem pak Miroslav Rybníček ze společnosti ICZ seznámil posluchače s problematikou řízení prací údržby zařízení jaderných elektráren.

Jaká je budoucnost ERP systémů

K závěrečné panelové diskusi byli přizváni Branislav Ludva, generální ředitel KARAT Software, Jaroslav Řasa, předseda představenstva společnosti ABRA Software, Pavel Kačala, obchodní a finanční ředitel společnosti Control, Jaroslav Salva, ředitel divize podnikových řešení, Microsoft ČR, Bogdan Heczko, ředitel společnosti ITeuro, Jan Dvořák, předseda představenstva společnosti SIKO Koupelny a Jozef Trnovec, ředitel divize strategického řízení, I.D.C. Holding. Ředitelé tuzemských softwarových domů společně se zástupci dodavatelů světových řešení a zkušenými manažery reprezentující uživatelské organizace debatovali o současném stavu a budoucnosti ERP systémů.

Diskutující zhodnotili faktory konkurenceschopnosti tuzemských i světových ERP řešení, vyslovili se k hlavním současným problémům na straně dodavatelských firem i uživatelských organizací a vyjádřili své názory na silné a slabé stránky jednotlivých obchodních modelů uplatňovaných ERP producenty na českém trhu. Kritické připomínky zazněly především ke kvalitě poskytovaných služeb a úrovni cen dodávek ERP systémů.

Účastníci 2. panelové diskuse: zleva Branislav Ludva, Jaroslav Řasa, Pavel Kačala, Jaroslav Salva, Bogdan Heczko, Jan Dvořák, Jozef Trnovec (Klikněte na obrázek pro zvětšení)



Zásadní komentáře zazněly k aktuálně proklamovanému trendu vývoje a praktického uplatnění ERP systémů na bázi servisně orientované architektury. Již v pondělní panelové diskusi se objevila řada skeptických názorů na široké využití SOA v českých podnicích. Úterní diskuse tuto skepsi jen potvrdila. Zástupci dodavatelských firem i uživatelských organizací se v podstatě shodli na závěru, že nelze v dohledné době očekávat v českých podnicích masivní odklon od tradičního způsobu inovace ERP systémů. Jak uvedl Jaroslav Řasa, trend SOA jistě najde uplatnění ve velkých organizacích, např. ve státní správě. Malé a středně velké společnosti však nejsou zjevně připraveny přijmout nový způsob inovace ERP systémů i dalších podnikových aplikací.

Branislav Ludva zdůraznil, že potíže budou mít zřejmě i dodavatelé s přechodem na zcela nové obchodní modely a řešením smluvních vztahů zastřešujících malé obchodní případy implementace detailní funkcionality na bázi SOA. Prozradil přitom strategii, která pomáhá KARAT Software vyrovnat se s nejistou budoucností, a to nejen v oblasti SOA. Strategii nazvanou "krokodýl" lze shrnout do teze: Vyčkejme, jak se zásadní věci rozhodnou na globální úrovni, přitom bedlivě pozorujme své okolí a buďme připraveni, abychom mohli včas zasáhnout.

Složení účastníků konference podle pracovní pozice, velikosti a typu organizace - první a třetí graf nezahrnuje studenty (Klikněte na obrázek pro zvětšení)



Sborník a další výstupy z konference

Pro účastníky konference a členy CVIS byl vydán tištěný sborník přednášek o nákladu 550 ks a v rozsahu 322 stran. Všichni kolektivní členové CVIS, kteří se nemohli konference zúčastnit, mohou získat sborník na vyžádání zdarma. Pro všechny ostatní zájemce je sborník k dispozici za cenu 350 Kč včetně poštovného a balného. Své požadavky včetně údajů pro vystavení daňového dokladu pište na adresu info@cvis.cz. Ostatní materiály z konference, jako jsou videozáznamy panelových diskusí, prezentace přednášejících a fotogalerie budou v průběhu roku uveřejňovány v členské sekci webu www.cvis.cz.


21.05.2007 - Roman Bobák, Petr Sodomka, Hana Klčová - četlo 22384 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:




 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: