Diskuze

Aktuální trendy vývoje českého ERP trhu (závěrečná část)

Ve druhé, závěrečné části přinášíme některé vybrané výsledky výzkumu českého ERP trhu a nabízíme přehled obsahu celé studie. Kolektivní členové a partneři Centra pro výzkum informačních systémů najdou plné znění studie včetně tří podrobných přehledových tabulek s nabídkou ERP systémů a doprovodných služeb na českém trhu ke stažení po přihlášení do vnitřní sekce www.cvis.cz. Získat tuto studii mohou i nečlenové. Pro bližší informace o podmínkách pište na e-mailovou adresu info@cvis.cz.

Diverzifikace nabídky a očekávané trendy

Koncem 90. let, zároveň s expanzí internetových služeb do firem, pak dodavatelé převzali aktivitu ve vývoji plně do svých rukou. Časové intervaly mezi zásadními změnami v nabídce podnikových IT řešení se výrazně zkrátily, a to bez podstatné změny v poptávce zákazníků. Přelom nového tisíciletí by bylo možno z hlediska vývoje nabídky ERP systémů charakterizovat třemi, rychle po sobě následujícími fázemi.

První z nich, dodnes dominantní, představuje tradiční způsob implementace ERP systémů, který spočívá v budování, resp. upravování podnikových aplikací podle individuálních potřeb zákazníků. Tento způsob byl rychle doplněn nabídkou tzv. přednastavených ERP řešení. Ta představuje snahu uspořit vysoké náklady na úpravy softwaru, při nichž je nutné využít služeb programátorů (customizaci). Opakovatelná podoba podnikových aplikací kromě úspor přináší také prvek standardizace a nabídku nejlepších praktik, pokud jsou tato přednastavená řešení založena na dlouhodobých praktických zkušenostech výrobce v jednotlivých odvětvích.

Poslední fázi vývoje představuje pronájem ERP systémů po Internetu (ASP). Tato forma outsourcingu nabídla novou cestu, jak zpřístupnit špičková softwarová řešení, především menším organizacím, které si nemohly dovolit jejich pořízení. Tento trend začal významněji sílit počátkem 21. století a poté společně s pádem mnoha firem, které se vezly na vlně tzv. dotcomů, také upadat. Pro mnoho společností zůstalo důvěryhodnější pořízení ERP systému formou klasického implementačního projektu a provoz "in-house" (pod vlastní střechou).

Od roku 2005 se objevuje "druhá vlna" zájmu dodavatelů o zavedení progresivnějších modelů dodávky a provozu ERP systému na českém trhu (a dalších aplikací, zejména CRM systémů), kterou charakterizuje pojem SaaS – Software as a Service. Přibližně ve stejné době se objevuje stále více ERP systémů postavených na bázi servisně orientované architektury (SOA - Service Oriented Architecture). Oba uvedené trendy, SaaS i SOA, by mohly z dlouhodobého hlediska zcela změnit celou řadu věcí v praxi podnikové informatiky, zejména pak obchodní modely dodávky. Podrobněji o těchto trendech hovoříme v kapitolách: Outsourcing ERP systémů a ERP systémy a servisně orientovaná architektura.

Srovnání zkoumaného vzorku při výzkumu českého ERP trhu v letech 2006 a 2007
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

ERP systémy podle oborového a funkčního zaměření

Nabídku ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření lze rozdělit do tří hlavních trendů, které můžeme nazvat jako All-in-One, Best-of-Breed a Lite ERP. Jejich důležitou součástí je navíc orientace na poskytování Best Practices (nejlepší praktiky).

All-in-One ERP systémy – jsou nabízeny jak světovými dodavateli (SAP, Oracle, Microsoft, Infor atd.), tak tuzemskými producenty (Karat Software, LCS International, Control atd.). All-in-One systémy jsou projektovány za účelem optimálního pokrytí a integrace podnikových procesů. Bývají nabízeny v podobě ERP jádra sdružující standardní funkcionalitu schopnou řídit ekonomiku, nákupní a prodejní logistiku, výrobu a personalistiku. K nim pak zákazník může podle budoucích potřeb integrovat další moduly, jejichž výběr je u špičkových dodavatelů takřka neomezený.

V současnosti All-in-One systémy poskytují také rozsáhlou funkčnost v oblasti řízení vztahů se zákazníky, dodavateli a podpory manažerského rozhodování. Uplatnění nacházejí na velmi širokém segmentu trhu, a to jak co do velikosti zákazníků, tak napříč všemi odvětvími.

Best-of-Breed ERP systémy – jsou poskytovány oborově tradičními dodavateli. Tyto systémy se vůči konkurenci profilují detailní funkcionalitou a špičkovými zkušenostmi implementačních týmů ve vybraných oblastech. Jedná o ERP systémy zaměřené na specifické podnikové procesy (QAD – diskrétní a procesní výroba, VEMA – personalistika, logistika a ekonomika, FEIS – logistika a ekonomika) nebo na specifický obor podnikání (Infor ERP Xpert – automobilový průmysl, ZeMan – zemědělství, INCAD – strojírenství, automobilový průmysl).

Lite ERP systémy – jsou reakcí některých dodavatelů na rostoucí konkurenci v segmentu malých a středně velkých firem. Smyslem Lite verzí bylo nabídnout standardní ERP řešení s omezenou funkcionalitou. Postupem času se ale ukazuje, že trend Lite verzí je pohlcován nabídkou plnohodnotných ERP systémů vhodných pro segment SME, jako jsou SAP Business One, Infor ERP Visual, Altus Vario, Helios Orange, Infor ERP MAX+ nebo Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision).

Uplatňování Best Practices – může mít v podnikání obecně širší význam. Z hlediska dodávek ERP systémů jde o špičková dílčí řešení, jimiž se dodavatelé (resp. systémoví integrátoři) snaží zvýšit přidanou hodnotu pro zákazníka a lépe tak uplatnit svůj hlavní produkt na trhu. Best Practices vznikají na základě dobře fungující zpětné vazby od zákazníka k systémovému integrátorovi a dodavateli ERP systému. Nejlepší praktiky z hlediska ERP koncepce v podstatě odrážejí zkušenosti s řízením podnikových procesů, které se pak odrážejí v inovaci implementačních metodologií (např. Accelerated SAP, On Target), v inovaci samotných ERP produktů nebo jejich jednotlivých modulů (např. Advanced Planning Systems) o moderní metody řízení (např. Theory of Constraints), či ve vývoji speciálních nástrojů (např. využití aplikace SRM-PRO pro kybernetickou regulaci ERP systému).

Nabídka ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

V posledních pěti letech evidentně roste přidaná hodnota ERP aplikací, a to nejen díky požadavku na integraci řízení procesů stojících na rozhraní podniku (CRM, B2B atd.) či procesů manažerského rozhodování. Dodavatelé rovněž stále zlepšují portfolio svých služeb spojených se servisem a údržbou podnikových informačních systémů.

Od původního zaměření výhradně na výrobní podniky se moderní ERP systémy posunuly až k obsluze procesů neziskových organizací či sektoru obchodu a reklamy (např. Oracle E-Business Suite v reklamní agentuře Leo Burnett Advertising, nasazení aplikací VEMA pro Správu Pražského hradu, implementace Microsoft Dynamics NAV v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních či projekt SAP na Univerzitě Tomáše Bati v Zlíně a na dalších univerzitách v ČR apod.).

Odhad tržních podílů ERP systémů na českém trhu

Odhadování tržních podílů jsme zahájili v roce 2003. K serioznímu provedení takového odhadu je třeba zvolit vhodnou výzkumnou metodologii, která musí splňovat dvě základní kriteria – proveditelnost a schopnost zajistit hodnověrné a spolehlivé informace. Odhad tržních podílů byl uskutečňován na základě těchto předpokladů:

 1. Prioritním ukazatelem toho, jak si jednotlivé produkty stojí na českém trhu, je počet zákazníků (implementačních projektů) za dané období. Tento ukazatel je relativně dobře měřitelný, přičemž jeho spolehlivost roste s počtem opakovaných výzkumů a sbíráním zkušeností z trhu.
 2. Organizace (reference ERP dodavatelů) je třeba rozdělit podle respektované normy, která zohledňuje podmínky podnikatelského prostředí v ČR. K tomu byla využita specifikace Evropské komise, resp. Zákona č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání. Podle této normy lze objektivně klasifikovat české podniky z hlediska jejich velikosti.
 3. Odhad tržních podílů na základě počtu zákazníků lze seriózně uskutečnit pouze v segmentu malých a středně velkých společností. U velkých organizací brání odhadu příliš široké spektrum podniků zahrnující všechny organizace nad 250 zaměstnanců, s obratem vyšším jak 1,4 mld. Kč.
 4. Trh je třeba dále segmentovat tak, aby zkoumané ERP produkty byly srovnatelné. Jednotlivé Best-of-Breed produkty jsou z hlediska použití velmi odlišné a nelze je seriozně porovnávat dohromady. Proto je odhad tržních podílů uskutečňován pouze u All-in-One ERP systémů.
 5. Odhad lze provádět pouze v těch segmentech, v nichž jsou jednotlivé zkoumané prvky (společnosti, resp. ERP produkty) srovnatelné na základě zvolených segmentačních pravidel.
 6. Spolehlivost měření je založena na získání co nejúplnějšího přehledu referencí ERP dodavatelů.

První měření trhu z roku 2003 bylo v podstatě provedeno jako zkušební, a proto nebude v následujících srovnáních uváděno. Následující šetření (od roku 2004) již pokrývají dostatečně velký (reprezentativní) vzorek organizací. Nechybí v něm reference žádného významného ERP produktu dodávaného na českém trhu.

All-in-One ERP systémy v malých podnicích ČR
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Informace o referencích získané od dodavatelů v letech 2004-2006 také lze považovat za hodnověrné. Průběžně byly ověřovány významné odchylky (meziroční nárůsty referencí) a telefonicky kontrolovány vybrané reference. V roce 2004 zahrnovalo šetření ERP trhu 72 produktů, v dalších letech pak 78, 84 a 77 řešení. Tyto údaje se již velmi blíží 100 % objemu českého trhu s ERP systémy. Co do počtu referencí v ČR reprezentuje výzkum v roce 2004 celkem 12 640, v následujících letech 14 370, 15 426 a 17 357 realizovaných ERP projektů ve všech typech organizací.

All-in-One ERP systémy ve středně velkých podnicích ČR
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Výsledky šetření zohledňují změnu metodiky výpočtu a posuzování referencí u některých významných dodavatelů (Vema, Vision Praha a někteří další). Respektují také možný úbytek referencí (ztráty zákazníků) či změny v prezentaci jednotlivých produktů (např. řešení ABRA G3/G4 je od roku 2006 posuzováno jako jeden produkt).

Neveřejné kapitoly a grafy studie

Kapitola: Obchodní modely dodávky ERP systémů
Graf: Využití obchodních modelů při komplexní nabídce na českém ERP trhu a při dodávkách pro SME trh
Graf: Porovnání četnosti obchodních modelů dodávky ERP produktů s podílem zákazníků, které obsluhují na českém trhu

Kapitola: Oborová řešení a procesní specializace
Graf (tři části): Vývoj nabídky 31 oborových řešení v ERP systémech a její srovnání v letech 2003, 2005 a 2007

Kapitola: Podpora operačních systémů a databázových platforem
Graf: Podpora operačních systémů serveru v ERP systémech
Graf: Podpora databázových platforem v ERP systémech

Kapitola: Technologie pro budování infrastruktury a výměnu dat

Kapitola: ERP systémy a servisně orientovaná architektura
Graf: Podpora moderních technologií v ERP systémech

Kapitola: Outsourcing ERP systémů
Graf: ERP projekty realizované formou ASP v českých organizacích

Kapitola: Informační systémy v malých a středně velkých organizacích

Kapitola: Ekonomické informační systémy

Kapitola: Speciální nabídka ERP systémů pro SME trh
Graf: Nabídka ERP systémů pro SME trh

Kapitola: Fenomén českých ERP systémů
Graf: ERP systémy na českém trhu podle původu
Graf: Počet implementací v segmentu SME podle původu ERP systémů

Kapitola: Licenční politika a cenové aspekty nabídky ERP systémů
Graf: Predikce vývoje cen a poptávky zákazníků podle tvůrců nabídky českého ERP trhu

Kapitola: Předprodejní, prodejní a poprodejní servisní služby

Kapitola: Záruční servisní služby k ERP systémům
Graf: Průměrná standardní délka záruky

Kapitola: Pozáruční a dodatečné služby k ERP systémům
Graf: Průměrná doba odstranění závažných poruch
Graf: Přehled dodatečných servisních služeb k ERP systémům

Přehledové tabulky

Tabulka: Přehled českého ERP trhu - hodnoceno 74 produktů ve 150 kategoriích
Tabulka: Přehled českého trhu s ERP a IS pro malé a středně velké podniky - hodnoceno 47 (15) produktů v 18 (15) kategoriích
Tabulka: Přehled servisních služeb k ERP systémům na českém trhu - hodnoceno 71 produktů ve 21 kategoriích

Kolektivní členové a partneři Centra pro výzkum informačních systémů najdou plné znění studie včetně tří podrobných přehledových tabulek s nabídkou ERP systémů a doprovodných služeb na českém trhu ke stažení po přihlášení do vnitřní sekce www.cvis.cz. Získat tuto studii mohou i nečlenové. Pro bližší informace o podmínkách pište na e-mailovou adresu info@cvis.cz.


30.12.2007 - Petr Sodomka - četlo 22650 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: