Diskuze

Svět informačních systémů 2008 navštívil rekordní počet účastníků

Ve dnech 14. a 15. dubna uspořádalo Centrum pro výzkum informačních systémů společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokým učením technickým v Brně mezinárodní konferenci Svět informačních systémů 2008. V pořadí již pátý ročník této významné akce prokázal, že zájem podnikové i akademické sféry o klíčová témata z oblasti řízení organizací a podpory moderních informačních systémů rok od roku narůstá. V následující reportáži nabízíme zhodnocení toho nejdůležitějšího, co letošní Svět informačních systémů veřejnosti přinesl.

Několik statistických údajů na úvod

Ve srovnání s předchozím ročníkem konference opět vzrostl celkový počet návštěvníků, tentokrát však na rekordních 570 registrovaných účastníků. Cenným výsledkem je rovněž fakt, že se konference zúčastnilo více zájemců z podnikové praxe, než kdykoliv v minulosti. Letošní ročník navštívilo celkem 391 zaměstnanců z organizací ziskového i neziskového sektoru.

Počet a složení účastníků v jednotlivých letech (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Podíváme-li se na rozložení jednotlivých skupin účastníků podle velikosti organizace a oboru podnikání, pak dojdeme k těmto zajímavým závěrům. Konferenci navštívilo více jak 70 % zaměstnanců ze středně velkých firem a velkých organizací. Oba segmenty reprezentuje přibližně stejný, 35%ní podíl účastníků, který rok od roku postupně narůstá. Návštěvníci konference pracují v organizacích, jejichž oborem činnosti je strojírenství, výroba softwaru a systémová integrace, služby, vzdělávání a zdravotnictví, velkoobchod a maloobchod. Tyto čtyři segmenty jsou dlouhodobě vyrovnány, každý reprezentuje cca 12-13% z celkového počtu účastníků, dohromady jde tedy téměř o polovinu všech návštěvníků z praxe (391). Letos se těmto čtyřem segmentům vyrovnal pátý – konference se stala atraktivní také pro veřejnou a státní správu. 12 % účastníků pochází z organizací, jako jsou krajské a městské úřady, neziskové organizace zřizované státem apod. K pravidelným návštěvníkům konference patří zaměstnanci automobilového a plastikářského průmyslu (celkem více jak 12 %), v menším počtu také lidé z potravinářských a elektrotechnických firem.

Podle pracovního zařazení tvoří účastníky konference především manažeři na nejrůznějších pozicích (cca 45 % z 570) a studenti magisterského studijního programu Fakulty managementu a ekonomiky (více jak 31 % z 570). Přibližně polovinu segmentu studentů tvoří posluchači kombinované formy studia – tedy opět lidé z praxe – většinou zaměstnaní na pozicích středního managementu a technicko-hospodářských pracovníků.

Složení účastníků konference podle pracovní pozice, velikosti a typu organizace - první a třetí graf nezahrnuje studenty (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Na závěr statistického výčtu stojí za to uvést fakt, který vyplynul z letošního dotazníkového šetření. Více jak 60 % respondentů z řad zaměstnanců firem a neziskových organizací uvedlo, že při rozhodování o pořízení informačních systémů a technologií mají u svého zaměstnavatele minimálně spolurozhodující nebo poradní hlas, což znamená, že tento proces mohou do určité míry ovlivňovat.

Zájem roste i na straně partnerů

Prestiž konference potvrzuje i zájem z řad partnerských organizací. Letošní ročník aktivně podpořilo celkem 18 společností (z toho 5 na pozici generálního partnera a 10 spolupartnerů) a čtyři mediální domy. Do týmu organizátorů jsme nově přivítali třetího spolupořadatele – ve světě druhou nejlépe hodnocenou českou univerzitu – Vysoké učení technické v Brně a jeho manažerská studia organizovaná Fakultou podnikatelskou. Zástupci partnerských organizací hodnotili letošní ročník konference následovně:

Václav Jakoubek, generální ředitel českého zastoupení Infor Global Solutions: "Bylo pro nás velmi přínosné zúčastnit se konference Svět informačních systémů 2008. Považujeme tuto událost za jednu z nejvýznamnějších platforem pro komunikaci nových trendů směrem k české IT komunitě - včetně akademické sekce, dodavatelů a zákazníků. Infor vyhledává přesně takovéto příležitosti k úzkému kontaktu se zákazníky, partnery a nezávislými IT experty, aby zachytil nejnovější vývoj v oblasti měnících se požadavků trhu. Možnosti setkávání a intenzivní výměny názorů, které nabízí Svět informačních systémů, jsou cenné zejména dnes, kdy zákazníci stále více hledají obchodně specifická řešení přinášející okamžité obchodní výhody a rychlou návratnost investic."

Jaroslav Řasa, generální ředitel a předseda představenstva, ABRA Software: "ABRA vítá všechny snahy, které spojují akademickou půdu s podnikovou praxí dodavatelů a zákazníků. Konference Svět informačních systémů je ukázkovým příkladem, je výsledkem práce akademického týmu, který v mnoha ohledech předbíhá ostatní akademická centra ve snaze propojit výuku s praxí v tom nejlepším slova smyslu. Nejen, že konference dovoluje mladým lidem udělat si obrázek, jak to skutečně chodí, ale navíc přenáší svobodné myšlenky studentů zpět do komerční sféry. To je velmi důležité a pro mě osobně to je vždycky pohlazení na duši."

Branislav Ludva, generální ředitel a místopředseda představenstva, KARAT Software: "Konference pro nás představuje důležitou akci v oblasti podnikových informačních systémů. Proto jsme také letos byli jejím generálním partnerem. Na konferenci si cením především zajímavých a inspirujících prezentací a možnosti setkání s lidmi z oboru."

Jindra Tumová při diskusi o outsourcingu s Karlem Raisem a Otakarem Smolíkem (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Martin Cígler, generální ředitel a předseda představenstva, Cígler Software: "Jsem velmi rád, že se naše společnost mohla jako partner a aktivní účastník podílet na konferenci Svět informačních systémů. Považuji tuto akci za velmi přínosný meeting point, kde se potkávají přední odborníci z IT branže, jejich zákazníci, lidé z akademické sféry a, což je velmi důležité, studenti IT, ekonomických i manažerských oborů. Vyměňují si svoje zkušenosti z praxe či získávají know-how z reálného světa informačních systémů. Není lepší způsob, jak podnikové IT posunout zase o kousek dál."

Stanislav Sýkora, generální ředitel a předseda představenstva, LCS International: "Svět informačních systémů vnímám především jako místo pro setkávání lidí. Jednak těch, kteří jsou si v této branži konkurenty, ale samozřejmě také pro setkání se zástupci odborné veřejnosti jako celku a se studenty IT a ekonomických oborů. To vše v období klesajícího zájmu o Invex a snižující se nabídky kvalifikovaných pracovních sil na trhu IT považuji za velmi přínosné."

Jak hodnotilo konferenci publikum

Jako každý rok, tak i letos měli účastníci konference možnost vyjádřit se ke kvalitě jednotlivých příspěvků a vystoupení. Ankety se zúčastnilo celkem 406 respondentů. Podle jejich názoru patřili k nejlepším vystupujícím letošního ročníku konference Jan Mühlfeit (Microsoft), Lumír Al-Dabagh (Beneš a Lát), Jiří Majer (Dřevozpracující družstvo Lukavec), Karel Rais (VUT v Brně) a Otakar Smolík (Ness Europe).

"Jsem velmi rád a vážím si možnosti účastnit se prestižní mezinárodní konference Svět informačních systémů 2008, kde jsem mohl předat své zkušenosti a vize tak rozmanité audienci, jakou bezesporu jsou studenti – budoucí manažeři a ekonomové, manažeři z praxe, akademici a IT odborníci," komentoval svůj dojem z konference Jan Mühlfeit, prezident Microsoft Europe.

Jan Mühlfeit při svém vystoupení (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Přednáška Jana Mühlfeita nazvaná Globalizace, technologie a leadership 21. století a prezentace dalších uvedených osobností ukázaly, že pro publikum jsou nejvíce atraktivní nadčasová témata a témata úzce propojující svět ICT a podnikání organizací ve všech důležitých aspektech, jako jsou řízení změn, řízení lidských zdrojů, vzdělávání apod. To dokládá i názor Ivy Marsové, ředitelky UK-MBA studia na VUT v Brně a podnikatelky v oblasti marketingové komunikace.

"Konference jsem se letos účastnila poprvé a zcela jistě navštívím i další ročník. K tomuto rozhodnutí mě vede zvolené téma, které zasahuje nejen oblast ICT a aktuálních trendů, ale zejména využitelnost ICT pro podnikatelskou sféru. Důležitá je rovněž účast zajímavých osobností, které dokážou posuzovat vliv ICT na podnikání z nadhledu a v souvislostech," uvádí Iva Marsová a dodává: "Udržení konkurenceschopnosti znamená dramatické zvýšení produktivity práce a inovačních schopnosti. A to se netýká jen produktů, služeb či systémů v obecné rovině, ale i oblasti lidského kapitálu a jeho využití od interní komunikace ve firmě až po efektivní (a efektní) formy vzdělávání, které podpoří kreativitu a inovativní myšlení. A přesně touto cestou jdeme při zlepšování manažerských studií UK-MBA na VUT v Brně, k čemuž nám napomáhá také spolupráce v rámci konference Svět informačních systémů."

Doprovodné programy pro podnikovou praxi i akademickou sféru

Účastníci konference také ocenili vystoupení IT profesionálů, orientovaná na možnosti moderních informačních systémů a klíčové aspekty projektového a procesního řízení. V této kategorii publikum nejvíce zaujali Tomáš Kubelka (ABRA Software), Petr Maňas (LCS International), Vladimír Bartoš (Minerva ČR), Jindra Tumová (Siemens IT Solutions and Services) a Jan Tomíšek (Vema). Zasloužený úspěch sklidili také zahraniční přednášející, zejména pak Maxim Larin (SoftHard Technology) a Manuel Schneider (Gemü Valves).

Pohled do sálu Academia centra při 1. panelové diskusi (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Pro podnikové manažery je důležitou motivací k účasti na odborných konferencích možnost načerpání prakticky použitelných informací z oblastí, které jsou pro jejich práci aktuální. Proto jsme letos účastníkům nabídli doprovodný program, zaměřený na možnosti získání podpory pro podnikání ze strukturálních fondů Evropské unie. Tohoto úkolu se velmi dobře zhostili zástupci agentury CzechInvest, Ondřej Beránek, garant programu ICT a strategické služby a Pavel Štěrba, garant programu ICT v podnicích. Ti nejprve představili publiku oba programy a následujících několik hodin se věnovali individuálním konzultacím se zájemci o jejich využití.

Akademické sféře byl určen druhý doprovodný program, nazvaný Microsoft Dynamics a konkurenceschopnost absolventů vysokých škol. Za účasti představitelů společnosti Microsoft a univerzitních učitelů došlo k prvnímu širšímu republikovému setkání odborníků zabývajících se výukou studentů vysokých škol na platformě produktů Microsoft Dynamics, na němž došlo k výměně zkušeností a dohodě o další vzájemné spolupráci.

Panelové diskuse patřily k nejatraktivnějším bodům programu

Oba jednací dny již tradičně uzavíraly panelové diskuse – tentokrát za nebývalého množství dotazů z publika. Téma pondělní diskuse bylo sice zaměřeno na aktuální trendy v oblasti ICT, hosté se ale museli vypořádat s velmi pestrou a širokou škálou otázek zahrnujících fungování IT trhu, problematiku akvizic, outsourcingu, licencování softwarových produktů, využití konkrétních technologií či konceptů jako např. SOA, Web 2.0 apod.

Zajímavý střet se odehrál při otázce využití open source softwaru. Všichni diskutující se nicméně shodli na tom, že kritické podnikové procesy je rozumné i nadále obsluhovat komerčními aplikacemi se zajištěným servisem a podporou vývoje do budoucna. Shoda rovněž panovala při debatě na téma dostupnosti kvalifikovaných pracovních sil pro IT průmysl. Nedostatek kvalitních pracovníků je dnes již tak obrovský, že zasahuje všechny firmy bez rozdílu, proto také, podle účastníků diskuse, chybějící lidé výrazně nesnižují konkurenční postavení jednotlivých organizací na trhu.

Za "zlatý hřeb konference" označila podstatná část respondentů úterní panelovou diskusi, v níž zástupci českých softwarových domů debatovali o budoucnosti informačních systémů a jejich využití v podnikové praxi. Všichni diskutující se shodli na potřebnosti změn, především ve vztahu k zákazníkům. Potvrdili také, že tyto změny nutí české softwarové firmy zlepšovat svou vlastní interní činnost, rozvíjet stávající a budovat nové obchodní modely a zkracovat inovační cyklus produktů a služeb. Diskuse se dotkla také samotného postavení českých softwarových výrobců na trhu a předpokládaných budoucích akvizic. Ty již ve světě probíhají několik let a českému i slovenskému trhu se zřejmě rovněž nevyhnou.

2. panelová diskuse, publikem nejvíce ceněný bod letošního programu, zleva: Jaroslav Řasa, Stanislav Sýkora, Branislav Ludva a Martin Cígler (Klikněte na obrázek pro zvětšení)Publikum na závěrečné panelové diskusi ocenilo zejména otevřenost názorů a faktu, že se hosté nevyhnuli ani odpovědím na kriticky míněné otázky týkající se např. vyhodnocování efektivnosti "velkorysých" marketingových kampaní v médiích.

Sborník a další výstupy z konference

Pro účastníky konference a členy CVIS byl vydán tištěný sborník přednášek v rozsahu 308 stran s celkem 51 odbornými příspěvky. Všichni kolektivní členové CVIS, kteří se nemohli konference zúčastnit, mohou získat sborník na vyžádání zdarma. Pro všechny ostatní zájemce je sborník k dispozici za cenu 400 Kč včetně poštovného a balného. Své požadavky včetně údajů pro vystavení daňového dokladu pište na adresu info@cvis.cz. Prezentace přednášejících lze získat v členské sekci webu www.cvis.cz, fotogalerii si můžete prohlédnout na stránkách konference.


27.05.2008 - Hana Klčová, Eva Vořechová, Petr Sodomka - četlo 21665 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: