Diskuze

Elektronický spis a jeho řešení ze strany Policie České republiky

Článek pojednává o Informačním systému evidence trestního řízení (zkráceně IS ETŘ), který je součástí projektu, tzv. Elektronického spisu, prezentovaného vedením Policie České republiky. Článek popisuje vznik systému, jeho vývoj, současný stav a hodnocení nasazení tohoto systému z pohledu uživatele. Cílem článku je především přiblížit čtenářům IS ETŘ a popsat jeho roli v informačním prostředí policie.

Historie

Informační systém ETŘ vznikl na Městském ředitelství (dále MŘ) Brno-město kvůli potřebě vytvořit ucelené prostředí pro vedení jednotného protokolu trestných činů a přestupků za celé MŘ a nikoliv jen za jednotlivé útvary, jak bylo jinde v té době rámci Policie ČR běžné. Došlo tak k nahrazení starších systémů ETČ a EPŘ (evidence trestných činů a evidence přestupků), které už sice tuto potřebu částečně řešily, nicméně jejich užíváním vznikly požadavky, které se MŘ Brno rozhodlo řešit novým systémem, který by tuto problematiku pojal koncepčněji.

Na konci roku 2003 tak byly započaty práce na novém systému, který funkcionalitu předchozích systémů plně nahrazuje, a dále je rozšířen o agendy do té doby vedené pouze v systému DTS (deník trestních spisů). Systém ETŘ je vyvíjen MŘ Brno v úzké spolupráci s OŘ Zlín a s podporou Odboru systémového řízení a informatiky. Systém ETŘ byl do zkušebního provozu uveden v říjnu 2004. V průběhu roku 2005 bylo rozhodnuto vést v systému i protokol čísel jednacích a to jak tzv. událostních tak i běžných čísel jednacích. V tomto okamžiku byl položen základní požadavek nutný k nasazení IS ETŘ jako základního systému pro všechny útvary městských, resp. okresních ředitelství. Dne 1. 1. 2007 byl rozkazem policejního prezidenta zahájen trvalý celoplošný provoz u všech útvarů Policie ČR.

O aplikaci

IS ETŘ je koncipován jako evidenční systém okresního ředitelství pro trestní řízení, s tím že přebírá navíc i agendu základních útvarů Police ČR. Umožňuje vést evidenci trestných činů, přestupků a čísel jednacích. Jako modul systému lze vést i evidenci zajištěných věcí. Systém umožňuje generovat z vložených údajů formuláře, bez nutnosti je zpracovávat kdekoliv jinde. Toto je z prvních předpokladů plánované realizace tzv. elektronického spisu ze strany PČR.

Systém zahrnuje údaje o postupu a výsledcích trestního řízení, o způsobu ukončení trestního řízení státním zástupcem a o pravomocných rozhodnutích soudů. IS ETŘ zajišťuje generování všech potřebných výstupů (např. návrhů na podání obžaloby státnímu zástupci). Dále systém umožňuje přebírání prvotních dat ze základních útvarů Policie ČR a jejich okamžité zpřístupnění pracovníkům služby kriminální policie a vyšetřování k jejich další aktualizaci. Umožňuje též pořizování prvotních údajů o trestné činnosti přímo na okresním nebo krajském pracovišti služby kriminální policie a vyšetřování.

Obr. 1 Vyplnění položek vztahujících se k novému trestnímu řízení
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Popis systému

Informační systém ETŘ je navržen na bázi třívrstvé architektury klient/server. Základem je databázový server, ke kterému přistupuje webová aplikace běžící na aplikačním serveru. Přístup klientů k aplikaci se uskutečňuje prostřednictvím internetového prohlížeče. Jako databázový server je použit Microsoft SQL Server, jako aplikační server slouží Microsoft Internet Information Server. Na straně klienta se předpokládá pouze instalace internetového prohlížeče a prohlížeče dokumentů ve formátu RTF. Lze říci, že v IS ETŘ může pracovat každý počítač připojený do intranetu PČR, s operačním systémem Windows 98 a vyšším. Přístup do systému vyžaduje ověření uživatele v rámci domény nebo active directory a další, jemnější rozlišení práv uživatelů se již řídí nastavením přístupových práv v IS ETŘ.

Flexibility systému je dosaženo modulárním návrhem. Základním a de facto implicitním modulem je vedení jednotlivých protokolů, v nichž jsou vedeny spisy. Spis je v ETŘ základní jednotka, která má vygenerováno číslo jednací. Další objekty (osoby fyzické a právnické, lokalita, stopy, písemnosti, formuláře atd.) jsou vždy navázány na jeden nebo i více spisů. Spis sám o sobě může být logicky spojen s jinými, typicky např. při změně právní kvalifikace z přestupku na trestný čin, sloučení jednotlivých spisů atd. Povolení a nastavení možností jednotlivých modulů provádí administrátor.

Obr. 2 Vložení nové písemnosti do IS ETŘ
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Vznik každého jednotlivého elektronického spisu je iniciován uživatelem systému, který určí předběžnou kvalifikaci záznamu (trestný čin, přestupek, běžné číslo jednací), policejní útvar, který záznam vkládá a jeho třídu přesněji statistickou klasifikaci. V rámci tohoto záznamu se pak zapisují další údaje. Např. u trestných činu je datum oznámení, právní kvalifikace, popis, místo a datum spáchání, fyzické nebo právnické osoby související se skutkem, písemnosti, omezení osobní svobody, zajištěné stopy, nalezené věci, odcizená vozidla, přidělení zpracovatelé jednotlivých částí spisu, dozorující státní zástupci, zákroky proti pachatelům trestné činnosti, znalci a tlumočníci, položky související s procesním zpracováním formulářů v trestním řízení a další.

Vkládané fyzické osoby jsou ztotožňovány v centrálním registru obyvatel, toto je možné provést přímo z prostředí IS ETŘ, dále jejich lustraci v dalších systémech policie (pátrání po osobách, evidence držitelů zbraní, evidence cizinců, zákazech pobytu atd.). Rozsah je stejný jako v dotazech do uvedených informačních systémů a řídí se oprávněním uživatelů. Obdobně lze ztotožňovat motorová vozidla v centrálním registru vozidel. Ztotožněná data se převádějí do IS ETŘ a uživatel je nemusí vyplňovat. Pokud jsou při ukládání záznamu zjištěny položky, které je potřeba odeslat do dalších policejních systémů jako jsou např. IS Zbraň nebo IS Banka, uživatel je na toto upozorněn a může je po doplnění údajů, které IS ETŘ neukládá ihned odeslat. Tuto možnost má i později. Při přístupu uživatele k editaci nebo náhledu spisu je tento přístup automaticky logován do historie. Veškeré prováděné změny na spisu jsou při uložení též zaznamenány a lze tedy dohledat co, kdo, kdy na spisu měnil. Obdobně jsou logovány i dotazy.

Obr. 3 Vložení osoby ke konkrétní události vedené v IS ETŘ
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Tyto vložené záznamy lze exportovat přímo z prostředí IS ETŘ do dalších informačních systémů využívaných ze strany Policie ČR jako je např. IS kriminálně sledované události. Přes programové vybavení, jež je součástí ETŘ lze dále exportovat záznamy do IS jež eviduje události sledované policií, generovat a odesílat dávky do IS osob prověřovaných a vyšetřovaných ze strany Policie ČR. Importovat záznamy lze také i z dalších systémů, jako je např. evidence dopravních nehod IS EDN, který využívá programové vybavení z Lotus Notes na zpracování záznamů o dopravních nehodách.

Na Městském ředitelství Policie ČR Brno, běží v současné zkušební projekt, v jehož rámci jsou záznamy dozorované státním zástupcem včetně formulářů a dalších informací exportovány na státní zastupitelství. Pokyny zapsané státním zástupci k jednotlivým vyšetřovaným kauzám jsou promítnuty do IS ETŘ. Tyto záznamy tzv. ENKOS (Elektronické Neověřené Kopie spisu) odpovídají zapsaným datům v IS ETŘ v době exportu a tvoří základ tzv. elektronického spisu.

Obr. 4 Založení nového záznamu do IS ETŘ
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Další moduly které doplňují funkcionalitu systému jsou zejména:

 • Formuláře
 • Blokové řízení a Evidence pokutových bloků
 • Evidence zajištěných věcí
 • Připojené soubory

Formuláře – umožňují a aktivně podporují vytváření formulářů, užívaných zejména v trestním a přestupkovém řízení, přebírají relevantní data ze spisu u kterého jsou založeny, takže je není nutné zadávat znovu. V současné době jsou v IS ETŘ zpracovány všechny potřebné dokumenty trestního řízení do formulářů, které se neustále doplňují dle vznikajících požadavků ze strany uživatelů. Na přípravě a schvalování formulářů jsou ustaveny komise úzce spolupracující se státními zástupci. Pokud není potřebný formulář v IS ETŘ zaveden, je možné použít tzv. volný formulář. Formuláře lze formátovat a upravovat obdobně jako v textovém editoru. Formuláře jsou před tiskem založeny ke spisu a jsou jeho součástí. Veškeré akce s nimi prováděné jsou zaznamenávány a veškerá manipulace s nimi je zjistitelná v historii.

Obr. 5 Formulář Úředního záznamu o podaném vysvětlení
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Blokové řízení a Evidence pokutových bloků – řeší komplexně celou agendu blokového řízení včetně managementu a kontroly přidělených bloků až na úroveň jednotlivého policisty a bloků mu přidělených. Přestupky podléhající hlášení lze přímo z IS ETŘ odeslat. Dotazem lze zjistit stav zpracování na pověřené obci.

Evidence zajištěných věcí – vede přehled o zajištěných věcech, zejména informace o místě uložení, lhůtách s věcí spojených, případných vydáních a dalších informací nutných pro jejich správu.

Připojené soubory – ke každému spisu lze připojit další textové, obrazové, zvukové a obecně jakékoliv další soubory. U obrazových informací je automaticky vytvářen náhled, který se zobrazuje při jejich procházení. Pokud je na stanici uživatele nainstalována potřebná aplikace, lze z ETŘ tyto připojené soubory prohlížet, přehrávat atd. Pro většinu připojených souborů jsou však tyto aplikace součástí operačního systému, pokud nejsou podporovány přímo internetovým prohlížečem. Nejčastěji se připojují obrazové informace z místa činu, znalecké posudky, fotokopie důležitých dokumentů atd.

Zhodnocení systému z pohledu běžného uživatele

Tento systém má zcela jistě v řadách zaměstnanců PČR své příznivce i odpůrce. Nikdo ovšem nemůže tomuto IS upřít významný přínos na úseku práce s dokumenty v elektronické podobě. Celoplošným nasazením tohoto systému byla provedena revoluce v myšlení a přístupu ke zpracování veškeré spisové agendy a to nejen při trestním řízení, jak by mohlo z názvu vyplynout.

Dokumenty zpracovávané k jednomu případu na více útvarech policie se komplikovaně v papírové podobě shromažďovaly postupně u zpracovatele v řádu několika dnů až týdnů. Pro urychlení se používalo faxové spojení, později bylo možné zasílat dokumenty prostřednictvím elektronické pošty. Tato řešení byla poplatná době svého vzniku a narůstající agenda, kterou policie zpracovává, neúnosným způsobem zatěžovala jednotlivé útvary.

V současné době jsou veškeré údaje a data k jednotlivým případům dostupná on-line z jakékoliv pracovní stanice zapojené do intranetové sítě běžící na protokolu TCP/IP a to všem uživatelům dle jejich přístupových práv. Informace k jednotlivým osobám či skutkům není nutné pracně vyhledávat fyzicky v formulářích a dokumentech v papírové podobě. Již jednou zadané údaje jsou dostupné všem což podstatným způsobem zefektivňuje práci s informacemi, což bylo cílem vytvoření a nasazení popsaného informačního systému.

Prvotní problémy spojené zejména s nedostatečnou vybaveností všech pracovišť výpočetní technikou odpovídající úrovně byly postupně překonány nákupem nových počítačů. Přetrvávajícím problémem je časté nepochopení přínosu tohoto systému pro každodenní práci ze strany některých uživatelů, což částečně souvisí s nedostatečnou informovaností při uvedení systému do provozu a dále také s počítačovou gramotností a s tímto nepřímo spojenou generační obměnou příslušníků policie.

Systém je dále rozvíjen a upravován na základě legislativních změn či požadavků ze strany uživatelů, vývoj celého systému je řízen a koordinován Řídící skupinou ETŘ. V současné době je systém celoplošně nasazen u Policie ČR na všech stupních organizačních článků.

Literatura

 1. Interní materiály Policie České republiky k provozu systému ETŘ
 2. IS ETŘ [informační systém]. Ver. 2.1 Marlowe RP 4. Policie ČR Správa Jihomoravského kraje, 30.3.2008 [cit. 2008-05-19]. Dostupný na intranetové síti P ČR
 3. PREISS, Kamil. Podklady k nepublikovanému článku o IS ETŘ z pohledu programátora [online]. 20. května 2008 11:30; [cit. 2008-05-20]. Osobní komunikace.


15.06.2008 - Pavel Jandák - četlo 27736 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: