Diskuze

Softwarová řešení pro správu majetku a řízení kritických aktiv

Pojem Enterprise Asset Management nepatří v oblasti podnikové informatiky k těm nejfrekventovanějším. Skrývá se však pod ním velmi důležitá funkční součást informačního systému obsahující nástroje pro správu majetku, výrobních a dalších důležitých podnikových zařízení. Tato funkcionalita umožňuje sledovat všechny náklady a aktivity spojené s kritickými hmotnými zdroji organizace. Dostupnost, výběr a správné použití těchto aktiv patří ke klíčovým faktorům podporujícím konkurenceschopnost nejen výrobních podniků, ale i dopravních a logistických společností, nemocnic, některých státních institucí apod. Následující článek přináší základní informace o této problematice a nabízí přehled softwarových řešení, která agentura Gartner prezentovala ve své aktuální studii Magic Quadrant for EAM for Manufacturing 2008.

Enterprise Asset Management a jeho přínosy

Majetek a zařízení organizace může být evidován mnoha způsoby na různých místech podnikové agendy. Obvykle lze údaje o majetku získat ve finančním oddělení (investiční majetek nebo zařízení v pronájmu). Informace o součástech např. výrobního zařízení mohou být součástí skladových položek nebo položek údržby. Enteprise Asset Management (EAM) v aplikační logice ERP systému nebo specializované EAM aplikace dokáže spojit uvedené pohledy na majetek a zařízení do jednoho celku a umožňuje tak komplexně řídit tyto zdroje. Management firmy tím dostane pod kontrolu využití majetku v rámci celého podniku, může sledovat náklady na jeho provoz, odpisy, může řídit jeho údržbu apod. Pomocí systému EAM dosáhne snížení celkových nákladů na provoz všech podnikových zařízení a zvyšení jejich využitelnosti. V neposlední řadě nasazení EAM zlepší rozhodovací proces na pozici vlastníka či správce odpovědného za kritická aktiva.

Využití EAM je důležité zvláště pro podniky z oblasti těžkého průmyslu. Vždyť právě tyto organizace nakupují a používají čím dál složitější a nákladnější výrobní zařízení a proto je pro ně zcela zásadní řídit efektivní využití těchto zařízení. Pokud není tato podniková agenda centrálně řízena, pak často dochází k nepřesnému informování o skutečném provozu zařízení, strojů a výrobních linek. Bývají nesprávně časově rozvrženy preventivní prohlídky, nevhodně používány postupy údržby, špatně využíván lidský potenciál apod. Podobná situace se vyskytuje také v dalších odvětvích, která vyžadují nasazení nákladné a špičkové techniky. EAM se proto uplatňuje i v dopravních a logistických organizacích, nemocnicích, armádě, u energetických společností či servisních organizací spravujících areály budov apod.

Nasazení EAM systému v podstatě znamená zlepšení péče o technickou infrastrukturu podniku, která přináší prokazatelné měřitelné přínosy v těchto oblastech:

 • Snižování nákladů - týká se zejména oblasti skladového hospodářství, neboť EAM může napomoci snižovat velikost skladových zásob. Dále souvisí se zvýšením životnosti nákladných strojních zařízení, neboť tak klesají náklady na časovou jednotku jeho provozu. Snižují se také přímé náklady na údržbu, protože EAM umožní identifikovat zařízení s vysokou poruchovostí a eliminovat tak toto "úzké místo" v provozu. K úsporám dochází v personální oblasti, při spotřebě energií atd. Zkušenosti uživatelských organizací hovoří o úsporách pohybujících se od 20 do 30 % celkových nákladů na údržbu a správu aktiv.
 • Produktivita výroby - zvyšuje se díky podstraňování výpadků strojů a zařízení a zlepšování výrobních procesů.
 • Produktivita údržby - zvyšuje se díky zlepšování organizace práce, snižování prostojů pracovníků údržby a omezování jejich přesčasové práce, snižování podílu následné údržby, a naopak: zvyšování podílu preventivní a plánované údržby.
 • Podpora rozhodování - zlepšuje se, neboť EAM může zajistit přesné a detailní informace o každém zařízení, jeho využití, hodnotě, nákladech, opravách, prostojích apod.

K neměřitelným přínosům zavedení EAM patří zvýšení potenciálu pro získávání a realizaci zakázek, vyšší spokojenost a loajalita zaměstnanců a s ní spojená nižší fluktuace. Zvyšuje se také úroveň bezpečnosti práce, úspěšněji a rychleji lze provést potřebné audity ve společnosti.

EAM řešení světové úrovně

Tak jako v předchozích letech, i letos nabídla agentura Gartner svůj "Magický kvadrant" a analýzu softwarových řešení pro EAM ve své studii EAM for Manufacturing 2008. Do kvadrantu lídrů v roce 2008 Gartner opět zařadil řešení společností IBM a Infor, byť tato řešení, jak Gartner upozorňuje, jsou využívána spíše mimo výrobní sektor. Zatímco hodnocení Inforu se oproti roku 2007 v podstatě nezměnilo, IBM v tomto meziročním srovnání mírně ztrácí ve "schopnosti realizace".

EAM řešení IBM Maximo Asset Management pochází z akvizice společnosti MRO Software, kterou IBM uskutečnila v roce 2006. Gartner vyslovil obavu, že po zakomponování této akvizice do produktového portfolia IBM, se může snížit flexibilita přístupu k zákazníkům. IBM Maximo Asset Management je dále hodnocen jako velmi drahý systém, který ale ve srovnání s konkurenty poskytuje skutečně komplexní funkcionalitu pro řízení životního cyklu kritických aktiv. Proto se podívejme, co může svým uživatelům nabídnout.

IBM Maximo Asset Management pod drobnohledem

EAM řešení společnosti IBM zahrnuje šest základních funkčních modulů umožňujících aplikovat nejvhodnější postupy správy aktiv a služeb. Jednotlivé moduly i databázové struktury lze jednoduše přizpůsobovat dle potřeb uživatelů. Ti mají k dispozici také výkonný grafický nástroj pro tvorbu workflow. IBM Maximo Asset Management je připraven pro integraci se světovými ERP řešeními od Oracle a SAP, propojení na ostatní aplikace lze zajistit také. Jeho webová platforma je založena na standardu J2EE a architektuře využívající programové komponenty (SOA), které se snadno integrují do stávajících informačních systémů. Informace o aktivech tedy není třeba udržovat na více místech, vše lze synchronizovat v rámci jednoho integrovaného řešení.

Asset management zachycuje všechny důležité podrobné informace o majetku. Uživateli tak umožní získat přehled o tom, kde se daný majetek nachází, komu je přidělen či jaké opravy se na něm prováděly. Zahrnuje také všechny důležité finanční údaje o každé majetkové položce, a to jak aktuální, tak historické. Work management poskytuje řízení pracovních postupů a údržbových prací, ať už plánovaných či neplánovaných. Zahrnuje komplexní proces, na jehož začátku je vytvoření požadavků na pracovní výkon. Dále následuje tvorba pracovních příkazů a záznam fakticky realizovaného pracovního výkonu, jehož součástí jsou i údaje o použitém materiálu, nástrojích a čerpaných nákladech. Work management je nedílnou součástí optimalizace správy a řízení majektu.

Service management slouží k dodržování smluvních podmínek. Jeho podstatou je definování SLA - dohody o úrovni poskytovaných služeb, měření a porovnávání plnění služeb s předpoklady, čímž lze optimalizovat nejen zajišťování servisu ve vztahu k řízení kritických aktiv, ale i chod podniku jako celku. Contract management zajišťuje správu smluv, což mohou být v případě řízení aktiv smlouvy kupní, leasingové, dodavatelské, servisní, záruční, pracovní atd. Tyto smlouvy pak mohou být propojeny s SLA. Lze z nich také určovat cenu práce. Součástí této funkcionality je tzv. automatická notifikace, díky níž lze předejít nedodržení smlouvy a zabránit tak penalizacím a pokutám. Knihovna smluvních podmínek, kterou lze dík této aplikaci vytvořit, pak umožní konzistentní používání standardních předpisů, a to v rámci celé organizace.

Materials management je určen ke správě materiálů a tedy optimalizaci skladových zásob na minimální množství tak, aby nebylo ohroženo fungování podniku. Procurement management zajišťuje propojení správy nákupů do celého podnikového systému. Umožňuje tak automatizovat nákupní požadavky a snižovat pracnost celého procesu na minimum.

V České republice dodává řešení IBM Maximo Asset Management společnost IDS Scheer.

Infor EAM Enterprise Edition: řešení s dobrým poměrem cena/kvalita

EAM řešení společnosti Infor je cenově dostupnější, než IBM, což ocení především středně velké průmyslové podniky. K jeho silným stránkám patří dále schopnost integrace s velkým počtem ERP systémů. Pokud jde o výrobní podniky, Infor má ve srovnání s IBM výhodu v tom, že jeho zákaznická základna obsahuje daleko více takových organizací, byť EAM řešení u nich, podobně jako IBM, rovněž často nenasazuje - zejména pak v ČR a na Slovensku. Gartner dále upozorňuje, že úspěšnou realizaci EAM projektů může ovlivnit stále probíhající reorganizace společnosti Infor a že její obchodní a produktová strategie v jednotlivých regionech nemusí vždy prioritně podporovat právě oblast EAM.

Infor EAM Enterprise Edition představuje moderní řešení pro řízení kritických aktiv s plně webovou architekturou. Kromě jednoduchého a intuitivního ovládání we webovém prostředí, nabízí rovněž schopnost snadné integrace s dalšími aplikacemi. Je totiž postaven na otevřených standardech XML a Java2EE. Systém byl původně vyvíjen jako pomůcka pro řízení údržby, proto je také v této oblasti velmi silný, ať už jde o jeho funkcionalitu, konfigurovatelnost či možnost upravit na míru podle potřeb konkrétního odvětví či uživatele.

Kromě standardní funkcionality pro řízení majetku, údržby, nákupu, zásob na skladě, rozpočtů, strukturování projektů a workflow obsahuje EAM řešení společnosti Infor i některá originální vlastnosti. K nim patří např. tzv. Messenger, aplikace, která rozesílá zprávy o změnách v záznamech uživatelům. Infor EAM EE podporuje také mobilní zařízení prostřednictvím rozsáhlého programovatelného rozhraní. Umožňuje přenos údajů mobilními i odpojenými zařízeními. Součástí systému jsou rovněž tzv. komerční služby. Ty jsou určeny organizacím, které poskytují údržbu jako službu ostatním podnikům. Komerční služby umožňují definovat veškeré charakteristiky smluvního vztahu mezi poskytovatelem a klientem, včetně cenové kalkulace.

K řešení Infor EAM EE lze pořídit širokou škálu doplňkových aplikací, za všechny stojí za to zmínit nástroj pro reporting a analýzu klíčových metrik, predikci výkonostních problémů a určování preventivních opatřední pro odpovídající výkon zařízení. Přikoupit rovněž můžete i kontaktní centrum, které shromažďuje a centralizuje žádosti o údržbu od různých klientů a poskytuje komplexní informace potřebné k vyřízení všech požadavků.

V České republice dodává řešení Infor EAM EE společnost Inseko.

Další významní světoví hráči působící na českém trhu

Do kategorie vizionářů (s nižší schopností realizovatelnosti než lídři trhu) patří na českém trhu dostupná řešení SAP EAM a Oracle E-Business Suite EAM. SAP EAM je klasifikován jako funkčně vyspělé řešení, vhodné pro celou řadu průmyslových podniků. Jeho hlavní slabinou je jeho témě výhradní nasazování s aplikacemi SAP a minimální praktické zkušenosti s propojením na konkurenční ERP řešení. Kladné stránky Oracle E-Business Suite EAM spočívají především v dobrých zákaznických referencích, použitelnosti a silné funkčnosti pro řízení projektů. Slabina je podobná jako u SAP. Oracle řešení nebylo integrováno s konkurenčními ERP řešeními, byť teoreticky jej lze propojit na jakoukoliv aplikaci.

V segmentu vyzyvatelů nedošlo meziročně k žádným změnám. Ovládá jej společnost Lawson Software, jejíž schopnosti realizace EAM hodnotí Gartner na úrovni Infor a IBM. Na rozdíl od Oracle a SAP je integrace Lawson M3 Enterprise Asset Management s konkurenčními ERP aplikacemi prakticky ověřena na řadě projektů, a to i v rámci evropského trhu. V ČR je však pozice tohoto řešení stejně slabá, jako v případě celého aplikačního balíku M3. Zajímavostí je, že v roce 2007 uvedl Lawson na trh QuickStep Enterprise Asset Management - softwarový balíček určený podnikům požadujícím rychlou implementaci EAM řešení a rychlejší návratnost investice. Lawson QuickStep EAM urychlí implementaci díky tomu, že až 90 % procesů má přednastaveno na základě oborových zkušeností Lawson z mnoha výrobních a dalších vertikál.

K dalším EAM řešením, která jsou dostupná na českém trhu a která Gartner zařadil do posledního segmentu - specializovaných, resp. okrajových hráčů - patří Oracle JD Edwards EnterpriseOne EAM a IFS Aplikace. Obě aplikace jsou vhodné pro nasazení ve středně velkých výrobních podnicích, a to zejména jako součást vlastního ERP balíku. V ČR má dobré reference v této oblasti především IFS.

Kompletní studii Gartner - Magic Quadrant for EAM for Manufacturing 2008 si mohou členové CVIS stáhnout po přihlášení na webu CVIS.CZ.


Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných informací na internetu a analytických studií agentury Gartner zaměřených na trh EAM z let 2007 a 2008.


01.11.2008 - Petr Sodomka - četlo 22583 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: