Diskuze

Pokročilé řešení v kovovýrobě nadnárodní korporace

Společnost Walker Pilana Magnetics je součástí nadnárodní korporace, která je jedním z nejvýznamnějších světových dodavatelů magnetických upínacích systémů. Společnost Walker se svou více než stoletou historií postupně dobyla celý svět a prosadila geniální myšlenku svého zakladatele v oblasti obrábění oceli. Jakým způsobem se vypořádala její nejmladší pobočka s nasazením nového informačního systému a co ji ještě čeká, popisuje následující případová studie.

Magnetické upínací systémy – budoucnost při obrábění oceli

Historie společnosti Walker se začala psát koncem devatenáctého století v Americe, kdy byla založena panem Oakley S. Walkerem. První fáze expanze do Evropy směřovala do Holandska, Francie a Velké Británie. Později, v roce 1991, investovala holandská pobočka do části původního areálu Pilany a zavedla zde výrobu magnetů.

Společnost Walker Pilana Magnetics se postupně vypracovala na úroveň ostatních poboček. Již není jen levným výrobním závodem své mateřské organizace v Holandsku. Zabývá se také prodejem a distribucí výrobků amerických, holandských i francouzských poboček společnosti na východní trhy – převážně do Česka, Slovenska, Polska, Ruska, Rumunska a dalších jihovýchodních států. Proto došlo v posledních letech k vybudování obchodního oddělení a vytvoření vlastní cenové politiky pro výrobky celého koncernu. V současné době pracuje ve společnosti 43 zaměstnanců, z toho je 23 výrobních dělníků, zbytek tvoří technicko-hospodářští pracovníci, mistři a pracovníci kontroly.

Obr. 1: Manipulace pomocí břemenového magnetu BUX NEO 125

Produktové portfolio společnosti Walker Pilana Magnetics je možné rozdělit do tří oblastí. První skupinu výrobků tvoří permanentní magnety. Tyto upínače fungují na principu aktivace a deaktivace pomocí přesouvání vnitřního systému s permanentními magnety za pomoci páky ovládané lidskou silou. Druhá výrobní oblast se zaměřuje na elektromagnety, u nichž magnetické pole v upínacích zařízeních generují cívky napájené stejnosměrným elektrickým proudem. Poslední skupina výrobků kombinuje výhody předchozích produktů. Tyto tzv. elektropermanentní upínací systémy využívají schopností některých feromagnetických materiálů stát se permanentním magnetem díky krátkému působení silného elektrického proudu. V tomto stavu zůstávají bez potřeby vnějšího zdroje. Při odmagnetování dojde pomocí impulzů k střídavému elektrickému proudu, který feromagnetický materiál opět odmagnetuje. Elektrický proud je tak potřebný pouze pro upnutí a odepnutí obrobku na magnetu.

Obr. 2: Broušení malých dílců na permanentním upínači Neomicro

Složitější a větší výrobky se vyrábí na zakázku. Pro ostatní pobočky zabezpečující západní trhy vyrábí Pilana série výrobků, dle jejich požadavků. Jde o tzv. diskrétní výrobu, která je velmi obtížně plánovatelná, neboť k jejímu spuštění docházejí téměř výhradně na základě požadavků zákazníka.

Proč jsme zvolili systém Karat

Po koupi holandskou pobočkou koncernu Walker společnost zavedla informační systém, který časem přestal dostačovat rozvoji podniku. Vedení firmy proto definovalo požadavky na nový informační systém a vyhlásilo výběrové řízení. Mezitím se v holandské části korporace nasadil informační systém Baan a byl záměr zavést tento systém i v Pilaně. Z finančních důvodů management od tohoto záměru postupně ustoupil a v roce 2006 rozhodl pořídit do pobočky v Hulíně nový komplexní ERP systém. Napomohl tomu i dotační program ICT v podnicích.

Filip Sedlář, který odpovídá za implementaci ve společnosti Walker Pilana Magnetics, uvádí tyto důvody pro výběr dodavatele: "V rámci výběrového řízení, jsme posuzovali čtyři dodavatele a tři ERP systémy. Nejlépe nakonec uspěla nabídka společnosti NWT Computer na dodávku informačního systému Karat. Díky předchozí spolupráci lidé z této firmy znali naši společnost a naše specifické požadavky. Karat měl pozitivní reference nejen ve výrobních firmách a jeho konzultanti měli potřebné know-how."

Obr. 3: Cíle a požadavky implementačního projektu
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

První fáze implementace byla zahájena v březnu 2007. Analýza současného stavu a popis procesů vyústily do návrhu cílového řešení. Cílové řešení obsahovalo také všechny důležité požadavky z oblasti plánování a řízení výroby. Vedení společnosti požadovalo především snížení skladových zásob a rozpracované výroby a možnost efektivně řídit cash-flow firmy.

Fakturace bez počátečních stavů

V průběhu implementace se vyskytlo několik problémů, na něž implementační tým dokázal pružně a efektivně zareagovat. Komplikované importy dat z původního systému, zejména skladových karet a jejich skupin, technologických postupů a stavu rozpracované výroby, zapříčinily oddálení termínu spuštění systému do ostrého provozu. Byla tak ohrožena fakturace. Pro společnost, která je součástí nadnárodní korporace, tato situace znamenala významný problém. Systém okamžitých a evidenčních stavů na skladových kartách umožnil vyfakturovat ke konci měsíce vše, co bylo prodáno, i když na skladových kartách nebyla k dispozici žádná zásoba.

Další úspěšně vyřešené problémy implementace

Druhý závažný problém se týkal výroby. Při implementaci se zjistilo, že není možné použít kalkulační vzorec pro ocenění rozpracované výroby z návrhu cílového řešení, protože ve skupině Walker Group se používá jiná kalkulace. Bylo třeba respektovat fakt, že pracovníci společnosti jsou hodnoceni měsíční mzdou, která není nijak vázána na jejich výkon.

V současnosti používaný kalkulační vzorec pro rozpracovanou výrobu se skládá z mezd, kooperací, materiálu. Hodnota složky mezd je vypočítána jako vykázaná hodina pracovníka násobená sazbou za hodinu práce. Hodnota složky kooperace je FIFO cena kooperace od dodavatele. Hodnota složky materiál je FIFO nákupní cenou.

Obr. 4: Příklad kalkulačního vzorce v systému Karat
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Další problém se vyskytl při oceňování materiálu. Původní systém pracoval s pevnými cenami, které byly stanoveny na celý rok dopředu a případné rozdíly pak byly promítány do účetnictví jako cenová odchylka. V neposlední řadě bylo nutné upravit firemní procesy tak, aby bylo možné pracovat s cenami dle FIFO, které systém Karat využívá ve skladech i ve výrobě.

Uvedené problémy se podařilo úspěšně vyřešit. Přitom uživatelé objevovali rozsáhlé možnosti systému a díky jeho modularitě a otevřenosti získávali pod kontrolu veškeré firemní procesy až na úroveň skutečně funkčního ERP.

Školení je základ dobrého přijetí systému uživateli

Souběžně s implementací nového systému probíhalo školení uživatelů. Při školení se ukázalo, jak je důležité nejen všechny procesy a postupy přesně popsat, ale také vysvětlit, proč se tyto činnosti dějí a jaký mají smysl.

V této souvislosti doporučuje Filip Sedlář potenciálním uživatelům systému Karat následující: "Karat obsahuje modul Certifikace, který je velmi dobrým pomocníkem při školení pracovníků, a to formou testování. Umí generovat testy z nápovědy Karat, můžete v něm zadávat úkoly v posloupnosti, jako např. vytvoř objednávku, z ní připrav dodací list a fakturu. Mohu doporučit potenciálním zákazníkům, aby se informovali u výrobce o jeho možnostech."

Vztahy na úrovni partnerství jsou výhodou

Walker Pilana Magnetics společně s dalšími výrobními firmami se aktivně účastní vývoje a ověřování nových funkčností systému Karat. Při požadavcích na zákaznické úpravy jsou proto diskutovány možnosti použití i v jiných firmách. Pokud je požadavek obecný a má smysl jej zahrnout do základní verze systému, jsou tyto části vyvíjeny pro celý systém Karat a testovány právě ve společnosti Walker Pilana Magnetics.

"Je to skutečně krásná a nesmírně užitečná spolupráce", uvádí Filip Sedlář a vysvětluje: "Cením si, že lidé z Karat Software jsou ochotni investovat obrovské množství času a finančních prostředků do vývoje. Jsou tak na dobré cestě vytvořit opravdu funkčně komplexní integrovaný informační systém. Zatímco u mnoha jiných řešení se musíte smířit s tím, že k výsledku dospějete proklikáním přes mnoho různých obrazovek, vývojáři Karatu ve spolupráci s námi, uživateli, pracují na tom, aby zvýšili náš komfort a usnadnili nám každodenní nezáživnou rutinu."

Dosažené cíle a přínosy projektu

Na počátku projektu byly jasně definovány požadované přínosy. Nejvyšší prioritu mělo zvýšení úspěšnosti plánování na první pokus, zvýšení obrátky zásob, snížení nákladů nákupu pomocí optimalizace dodávek a zvýšení cash-flow společnosti. V druhém pořadí bylo požadováno získávání informací o stavu rozpracovanosti zakázky, řízení lidských zdrojů, poskytování informací o trhu a práci obchodníků, zkrácení dodacích lhůt zakázek a zvýšení zisku. Většinu těchto požadavků se podařilo naplnit. Některé z nich jsou součástí dalších podprojektů, které Pilana ve spolupráci s Karat Software řeší v rámci rozvoje systému.

Ne všechny přínosy je možné efektivně vyhodnotit, zejména pak na základě tvrdých metrik. Chybí k tomu totiž přesné referenční údaje z minulosti, kdy ve firmě fungovalo více neprovázaných systémů, bez sjednocené datové základny.

K dalším významným přínosům implementace bezesporu patří pořádek v databázi obchodních kontaktů. Při zavádění CRM modulu byly vyhledány celkem tři možné zdroje obchodních kontaktů. Prvním byla data z původního systému pro řízení výroby, druhý představoval účetní software a poslední zdroj tvořily kontakty z MS Outlook, které poskytli jednotliví pracovníci obchodního oddělení. Podařilo se tak vytvořit, vyčistit a konsolidovat databázi obsahující téměř tři tisíce kontaktů.

Obr. 5: Databáze obchodních kontaktů, schůzek, telefonních hovorů
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

"Je to jedna z možností, jak jsme mohli v rámci implementace informačního systému napomoci našim obchodníkům. Výsledek stojí za to. Výsledná databáze obsahuje velmi cenné detailní údaje ke každému zákazníkovi či partnerovi," uzavírá diskusi o přínosech Filip Sedlář.

Obr. 6: Databáze obchodních kontaktů, detail kontaktů firmy
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Rozvoj systému a jeho další možnosti

Není tajemstvím, že management korporace dlouhodobě usiluje o sjednocení informačního systému v rámci všech společností po celém světě. Jeho představou je řešení na bázi maticové struktury napříč celou skupinou, které by umožnilo získávat jednotná data online ze všech součástí korporace. Doposud jsou totiž údaje získávány formou měsíčního reportingu, což pro vedení společnosti znamená určitou překážku v efektivním pružném rozhodování.

Vzhledem k tomu, že vedení Walker Pilana Magnetics je se stávajícím řešením Karat spokojeno a tzv. roll-out jednotného řešení po celém světě by nebyl snadnou a levnou záležitostí, předpokládá se, že systém Karat zůstane zachován s tím, že bude nutné vyřešit jeho propojení na systém Macola, který používá mateřská společnost v USA. Další možnou variantou je použití anglické verze Karatu pro mateřskou organizaci v Holandsku a vytvoření jednotné sítě v rámci Evropy, která by za účasti vývojového týmu Karat Software byla propojena na systém Macola.

Očekávané novinky

A jaké novinky lze očekávat v české společnosti, která je nejen výrobním závodem, ale také distribučním centrem pro Východní a Střední Evropu? V nejbližší budoucnosti plánuje Walker Pilana Magnetics rozšířit systém Karat o plánovací modul. Slibuje si o něj především zvýšení spolehlivosti dodacích termínů. Dalším cílem je zavedení odvádění výroby přes čárové kódy. Počítá se také se zavedením norem pro všechny výrobní operace a změnou časového odměňování pracovníků ve výrobě na práci v úkolu. Tyto úkoly se budou realizovat v rámci běžného rozvoje systému Karat.


14.10.2009 - Dagmar Šulová - četlo 21751 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: