Diskuze

Slévárenství a strojírenská výroba pod taktovkou Helios Green

Případová studie popisuje nasazení ERP systému Helios Green ve společnosti ALW Industry, která se zabývá slévarenstvím a strojírenskou výrobou. Cílem implementačního projektu bylo sjednotit datovou základnu firmy, zpřístupnit informace o průběhu a aktuálním stavu obchodního případu, zavést evidenci spotřeby materiálu, mezd a dalších nákladů, režií a práce strojů na jednotlivé zakázky a útvary. V neposlední řadě požadovalo vedení společnosti promítnout získaná data do plánování výroby a podpory rozhodování na všech stupních řízení. Podívejme se, s jakými specifiky se musel implementační tým vypořádat a jakých přínosů se mu podařilo dosáhnout.

Jak se vyrábí dokonalé odlitky

Společnost ALW Industry působí na trhu již od roku 1994. Vznikla v rámci privatizačního projektu jiné společnosti se zaměřením na betonářskou výrobu. Jejími hlavními činnostmi jsou výroba hliníkových odlitků, strojní (zámečnická) výroba a výuka ve svářečské škole. Nejvýznamnější, z hlediska objemů, je výroba hliníkových odlitků metodou tlakového lití hliníku. Společnost je držitelem certifikátu ISO/TS 16 949, což je ISO 9001 rozšířené o specifické požadavky automobilového průmyslu.

Tlakové lití hliníku byl nový nápad, jak využít výrobní prostory původní výroby. Počátky nové aktivity se datují do roku 1996. Vytvářely se technologie i pozice, až postupem času vzniklo deset licích pracovišť, z nichž polovina je plně automatizovaná.

Pod pojmem "licí pracoviště" si lze představit výrobní místo, kde se provádí většina operací a to v automatickém cyklu - nabrání taveniny, nalití do stroje, lisování, přemístění odlitku do ostřihovacího lisu, ostřihnutí vtokové soustavy, uložení hotového výrobku do bedny, přičemž současně probíhá ošetření formy. Pak se odehrávají následné operace, jako apretace, omílání, lakování či obrábění na CNC. Po každé z nich se do terminálu informačního systému zadávají všechny související informace, zejména, v které části procesu výroby se výrobek momentálně nachází, údaje o zmetkovosti apod.

Obr. 1: Licí pracoviště
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Tavenina (slitina hliníku v tekutém stavu) je připravována v šachtovitých a kelímkových tavících pecích, kde kvalita odlitků je zajištěna filtrací a odplyněním. Tím je zabráněno vzniku nebezpečné pórovitosti hliníkových odlitků. Nejčastěji zpracovávanými materiály jsou slitiny hliníku EN AC 46000, EN AC 47100 a EN AC 44300. Hliníkové odlitky jsou vyráběny na tlakových licích strojích, které jsou řazeny do poloautomatických, ale i zcela automatických pracovišť. Automatická pracoviště pak využívají obslužné roboty.

Kov je dávkován automaticky. Pro následné opracování, tj. apretaci se využívají ostřihovací lisy. Doprovodnými operacemi před závěrečným balením a expedicí jsou dle druhu odlitku broušení, omílání, tryskání, třískové obrábění, lakování či jiné povrchové úpravy. Mezi jednotlivými operacemi a před samotnou expedicí jsou prováděny náročné kontroly jakosti.

Součástí celého výrobního cyklu jsou i vstřikovací formy, jejichž výrobu pro odběratele odlitků zajišťuje ALW Industry. Jejich vlastní výroba se děje mimo společnost, ale jejich údržba a opravy jsou prováděny ve vlastním provozu.

Výrobky jsou expedovány do různých oblastí zpracovatelského průmyslu, největším odběratelem je však automobilový průmysl, kam jsou dodávány například paraboly reflektorů, ukazatele směru, zrcátka, skříně, kostry rotorů apod.

Vše je třeba mít přesně na čas

Před pořízením ERP systému Helios Green využíval ALW Industry jiný systém, který však zdaleka neodpovídal výrobních požadavkům a postupně technologicky zastaral. Manažeři a vlastník společnosti tedy začali uvažovat o pořízení nového informačního systému. Vzhledem k tomu, že v sesterské společnosti Presbeton Nova měli již dobrou zkušenost se systémem Helios Green, bylo rozhodnuto o jeho nasazení i v ALW Industry.

Smlouva o implementaci byla podepsána v polovině dubna roku 2008 a od 1. ledna 2009 byl zahájen rutinní provoz systému. Již k 1. září 2008 však byly spuštěny výrobní moduly, fakturace, mzdy, personalistika a docházkový systém. Helios Green nyní využívá 20 současně pracujících uživatelů. K dispozici mají rozsáhlou funkcionalitu včetně branžového řešení pro oblast slévárenství. Celkem bylo nasazeno 26 modulů pokrývajících řízení ekonomiky a financí, nákupní, prodejní a vnitřní logistiky, skladového hospodářství, personalistiky, mzdové agendy a docházky, správy majetku, řízení údržby a servisu, řízení vztahů se zákazníky, řízení obalového materiálu, technické přípravy výroby, plánování, operativní řízení a odvádění výroby, podporu manažerského rozhodování a řízení pracovních toků (workflow).

"V celém procesu výroby je u nás kladen velký důraz na sledování stavu všech činností právě včas (Just in Time)," vysvětluje Julius Varga, vedoucí projektů v ALW Industry. "Týká se to i sledování stavu forem, jejich oprav či vyskladňování materiálu. V systému je vždy jasně vidět, kdo, jakou operaci, kdy a na jakém výrobku prováděl. Podobně je tomu u údržby strojů, systém rovněž hlídá práci jednotlivých zaměstnanců," dodává Julius Varga.

U každé dávky materiálu se v tavírně kontroluje chemické složení tekutého kovu. To se pak přiřazuje k číslu tavby a vše se eviduje v informačním systému. Tento údaj je pro zákazníky velmi důležitý, proto je připravena i možnost jeho vytištění přímo na výstupní kontrole.

Obr. 2: Odvádění výroby
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

"Našim klíčovým výrobkem jsou paraboly do světel, které zpravidla dodáváme již lakované," říká Julius Varga. "Hlavní přínos informačního systému spočívá v tom, že mohu kdykoli vidět, v jaké fázi se nachází konkrétní výrobek. Neméně důležité je však například i to, že, na rozdíl od jiných firem, kde se FIFO (first in - first out / první do skladu - první ze skladu) hlídá pouze na úrovni skladu, u nás tento proces probíhá již na úrovni výroby," doplňuje Julius Varga.

Snížení prostojů a další priority

Využití informačního systému bylo směrováno především do produkce hliníkových odlitků a do strojní výroby. Z toho pohledu byly stanoveny i cíle spojené s jeho nasazením a předpoklady k dosažení cílů. Jen pro příklad: jestliže cílem bylo snížení prostojů strojů a zdrojů, pak předpokladem muselo být spárování dat z průběhu výroby se stavem a údržbou zdrojů. Jako další příklad můžeme uvést zpřesnění výpočtu skutečných nákladů, které požadoval v rámci finančního řízení management společnosti. Předpokladem pro dosažení tohoto cíle pak byla důsledná evidence spotřeby materiálu, mezd, ostatních nákladů, režií a práce strojů na jednotlivé zakázky a útvary. Podobné vztahy by bylo možné uvést ke každému stanovenému cíli.

Pro slévárenské odvětví je typickým požadavkem na informační systém podpora údržby forem, automatického vracení ostřiženého materiálu zpět do skladu, variabilita pro různé druhy nářadí a samozřejmě sledování profitability jednotlivých výrobků. Pokud takovýto slévárenský podnik vyrábí komponenty pro automobilový průmysl, pak k těmto požadavkům přibývá ještě nutnost pečlivé evidence průběhu výroby, informace o konkrétní rozpracovanosti, evidence zmetkovosti a evidence dat o jednotlivých dodávkách až po tisk těchto údajů na jednotlivá transportní balení.

Těžištěm celého řešení tedy bylo plánování a řízení výroby a navazující logistické a ekonomické procesy. V těchto oblastech bylo uskutečněno také nejvíce významných změn oproti původnímu stavu. Mimo standardní evidence šlo zejména o oblast sběru dat od strojů, odvádění výroby přímo výrobními dělníky, sledování operací s ohledem na výrobní dávky výrobků tak, aby vždy bylo možno identifikovat konkrétního pracovníka, který operaci prováděl, včetně kontrolních operací. Přínosem nasazení systému bylo i zavedení odměňování dělníků v jednicové mzdě, s nímž je spojena i úzká provázanost odvedené práce na docházku, což bylo řešeno specializovanými moduly. V neposlední řadě se implementační tým zaměřil také na řízení údržby forem, včetně plánování tohoto procesu.

Obr. 3: Sledování procesu lisování
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Jak probíhá výrobní proces

Informační systém tedy musí pokrývat i specializované slévárenské výrobní oblasti. Přibližme si nyní, jak výrobní proces probíhá. Jak již bylo řečeno v úvodních kapitolách, na počátku je produkce taveniny. Ke každé tavbě se evidují výsledky jejího chemického složení, poté se tavenina se automatizovaně převádí na výrobní příkaz lití.

Následuje fáze lisování, která zahrnuje činnosti vázané na operaci tlakového lití odlitků z hliníkové slitiny a evidenci nářadí potřebného pro tuto operaci. Přitom seřizovač eviduje prostřednictvím terminálu nasazení nářadí a čas nasazování, obsluha eviduje zahájení, přerušení či ukončení práce. Do informačního systému je online s každým taktem stroje ukládán záznam s desítkami technologických dat podrobně specifikujícími proces vstřikování. Technologická data ze záznamů jsou při odvádění práce kontrolována proti plánovaným hodnotám a povoleným odchylkám. Data se využívají i k přesné evidenci prostojů strojů a jsou využívána i vedoucími pracovníky k příležitostné kontrole dodržování technologické kázně pracovníky obsluhy s možností připojení "odkudkoliv".

Pak přicházejí na řadu další operace. Při nich dělníci identifikující se čipovou kartou, zadávají do systému údaje o činnostech, jako jsou apretace, kontroly či lakování. Evidují se vícepráce a také například vrat (ostřižená vtoková soustava), který se v plánovaném množství automatizovaně přijímá z výroby na sklad se zohledněním ceny vráceného množství a k jeho pozdějšímu výdeji do tavící pece.

Dále následuje evidence výrobku. V ALW Industry byl velmi důsledně zaveden systém evidence průvodek, s nimiž je každá činnost v procesu výroby spojována. Velice důležitá je údržba forem a strojů. Stroje, formy a nářadí se velkou měrou podílejí na nákladech výrobku, proto veškeré činnosti s nimi spojené jsou podrobně evidovány v informačním systému a je možné sledovat jejich využití, opotřebení, stav i náklady na údržbu.

Sledování profitability vede k efektivní produkci

Z důvodu vyhodnocování ziskovosti výrobku je snaha spojovat co největší objem nákladů s konkrétním produktem. Díky tomu je možné průběžně sledovat ekonomickou bilanci každého výrobku, včetně vývoje jeho "ziskovosti" na časaové ose.

Hlavními znaky tohoto typu výroby jsou vysoká kapitálová náročnost, nevýrazná a dlouhodobá ziskovost, nutnost fakturace v eurech a nepředvídatelnost cen, které se meziročně mohou pohybovat v rozmezí až 50 procent. Nelze se proto divit, že k hlavním přínosům implementačního projektu patří schopnost systému Helios Green "naučit se" stanovovat cenu výrobku v eurech, a to s přesností na čtyři desetinná místa a současně také umět tuto cenu aktualizovat podle ceny hliníku jako strategického materiálu na burze.


23.11.2009 - Hana Janišová, Hana Klčová - četlo 22339 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: