Diskuze

Trendy českého ERP trhu (komentář k aktuálnímu vývoji)

Naši každoroční inventuru trhu a významných událostí v oblasti podnikových aplikací začněme pohledem do aktuálních statistik Centra pro výzkum informačních systémů. V posledních pěti letech pracujeme se vzorkem respondentů a jím reprezentovanými referencemi, které představují dle našeho odhadu více jak 95 % českého trhu se standardními ERP aplikacemi dodávanými formou klasického implementačního projektu nebo formou pronájmu po internetu. A právě podle výzkumů založených na takto rozsáhlém vzorku se poprvé ukazuje, že trhu začíná pomalu docházet dech. Podívejme se nyní podrobněji, jak vypadá současný český trh, a co zajímavého se událo za poslední rok.

Růst trhu se zpomalil

Podle výzkumu CVIS bylo v ČR do roku 2008 realizováno na bázi 80 různých standardních ERP řešení celkem 20 715 ERP projektů. V předchozích letech to bylo 19 492 (2007), 17 357 (2006) a 15 426 (2005) projektů. Daný vzorek neobsahuje tzv. "roll-outy", neboli implementace zahraničních řešení v dceřiných společnostech nadnárodních korporací a veškeré projekty, při nichž je ERP systém vyvíjen na zakázku.

All-in-One ERP systémy v jednotlivých zkoumaných segmentech v letech 2005 - 2008
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Zatímco doposud byly meziroční přírůstky srovnatelné na úrovni cca 10 % (s odchylkami na úrovni statistické chyby), loni již přibyl jen poloviční počet implementací. Celkovou nebo průměrnou hodnotu sledovaných projektů lze velmi těžko spočítat nebo odhadnout, podobně jako je nemožné podrobněji analyzovat meziroční nárůsty jednotlivých dodavatelů. Kromě přibývajících nových projektů totiž dodavatelé také přicházejí o stávající zákazníky, kterým již přestal jejich ERP systém z nějakého důvodu vyhovovat. Někteří výrobci pokračují v nahrazování zastaralých nebo funkčně nevyhovujících ekonomických systémů u svých zákazníků vlastními, nově vyvinutými ERP řešeními. V posledních letech se to týkalo většiny významných hráčů, jako jsou ABRA Software nebo J.K.R, nově mezi ně přibyl např. Cígler Software, který postupně získává zákazníky z průmyslu i obchodu pro Money S5.

Vývoj počtu referencí All-in-One a Best-of-Breed ERP systémů v letech 2005 - 2008
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Vliv dotací je zatím minimální

Překvapivým zjištěním bezesporu je, že nejméně se na úbytku zakázek podílely malé firmy do 50 zaměstnanců. Dodavatelům ERP systémů se tak daří i nadále pronikat do stále menších podniků. Investicím do ERP pomáhají samozřejmě dotační programy ze strukturálních fondů EU, zejména pak program ICT v podnicích, který je určen malým a středně velkým výrobním firmám mimo pražský region. Proto jsme se podívali, zda se již prostředky získané z uvedeného programu na trhu nějak projevily. Přitom jsme vycházeli z posledního zveřejněného seznamu příjemců dotací a dostupných statistik agentury CzechInvest. Dle těchto údajů bylo v rámci 1. výzvy (spuštěna 1. 6. 2007 příjmem registračních žádostí) schváleno celkem 244 žádostí o dotaci v celkové výši 577,236 mil. Kč. Do konce července 2009 však bylo proplaceno pouze 45,6 mil. Kč dotací a to na 24 ukončených implementačních projektů. Je třeba ještě uvést, že převážná většina žádostí se týkala právě pořízení ERP systému nebo jeho inovace.

ICT v podnicích může přinést zajímavé změny podmínek

Jak ukazuje tato statistika, dopady programu ICT v podnicích na vývoj tržních podílů jsou zatím minimální. Většina projektů ještě není hotova a proplacena, zvláště pak v období roku 2008, k němuž se vztahuje naše poslední měření tržních podílů. A navíc: doposud se rozděluje jen menšina prostředků, které jsou určeny na implementační projekty. Pro druhou výzvu, jejíž žádosti byly uzavřeny k 20. dubnu 2009, byla vyčleněna 1 mld. Kč a v následujících výzvách by mělo být rozděleno ještě dalších cca 2,6 mld. Kč. Lze tedy předpokládat, že pozitivní dopad dotací na růst ERP trhu bude rozprostřený do následujících čtyř let. V roce 2013 by měly být veškeré prostředky určené na program ICT v podnicích již rozděleny. Nelze samozřejmě přesněji odhadnout, které segmenty trhu z něj budou profitovat nejvíce. CzechInvest může v dalších výzvách rozšířit působnost programu např. na větší společnosti nebo na společnosti podnikající v doposud nepodporovaných odvětvích. Např. pro třetí výzvu, vyhlášenou v roce 2009, budou moci o dotaci nově žádat také výrobní podniky z oblasti stavebnictví.

ERP systémy pořizovaly především malé firmy

Udržení dynamiky růstu v segmentu malých firem i v období počínající hospodářské recese lze přičítat zejména nahrazování ekonomických systémů plnohodnotnými ERP řešeními. Pozitivně působí i pokles cen, zejména za licence, a stále tvrdá konkurence. Oba tyto faktory činí ERP systémy přístupnějšími právě těm organizacím, které si nemohou dovolit nákladné investice do IT – tedy malým podnikům. O tento segment trhu dlouhodobě usilují i někteří dodavatelé ekonomických systémů. Jejich šance se však budou snižovat s tím, jak porostou znalosti vlastníků a manažerů malých organizací a jak budou ERP výrobci vylepšovat svou nabídku technologicky a funkčně vyspělých, robustních řešení. Znalostní bariéra je dlouhodobě největší překážkou větší penetrace ERP systémů v českých průmyslových i obchodních podnicích. Jednoznačně to ukazují jak implementační projekty, na nichž se naše poradenská organizace, CVIS Consulting, v minulých měsících podílela, tak i např. hodnocení žádostí o dotace agenturou CzechInvest. Ta uvádí jako nejčastěji vyskytující se chybu, kvůli které nejsou žádosti schváleny, nekonkrétní nebo nedostatečně zpracovaný podnikatelský záměr.

ERP systémy v malých organizacích v ČR na konci roku 2008
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Trh brzdí nepřipravenost zákazníků i dodavatelů

I když je zcela zřejmé, že ICT v podnicích nabízí mimořádnou příležitost pro rozvoj ERP i dalších ICT trhů, není na tento program dobře připravena ani většina dodavatelů. Výrobním podnikům chybí především dostatek kvalitních informací a znalostí o nabídce českého trhu, možnostech systémových integrátorů a klíčových aspektech řešení implementačních projektů tak, aby mohly optimálně naplánovat svůj vlastní projekt a odpovídajícím způsobem jej zabezpečit finančními prostředky z programu ICT v podnicích. S žádostmi o dotace se podniky vypořádávají ve spolupráci s agenturami, které jsou sice schopné (a to samozřejmě ne všechny) správně vyřešit všechny formální náležitosti, ale nedokážou klientovi poradit s obsahem žádosti tak, aby projekt co nejlépe podpořil jeho podnikatelské cíle a odpovídal možnostem jeho organizace. Dodavatelům, kteří by především měli mít zájem na optimálním využití dotací při implementačních projektech u svých klientů, chybí ucelená strategie, jak pomoci podnikům tápajícím při plánování obsahu dotovaných projektů. Chybí jim rovněž odpovídající obchodní politika, jak správně reagovat nabídkou na zadávací dokumentaci a jak postupovat v těchto specifických obchodních případech. Tyto faktory se projevily např. i v tom, že dosud bylo ukončeno a proplaceno 24 z celkového počtu 244 schválených projektů první výzvy.

Lídrem trhu je i nadále Helios

Jak ukazují prezentované grafy podílů All-in-One ERP systémů na českém trhu, v organizacích do 1 000 zaměstnanců jednoznačně kralují tuzemští výrobci ERP systémů. Tento stav v podstatě trvá po celou dobu, co se CVIS zabývá měřením tržních podílů. Lze dokonce říci, že počet českých ERP systémů za posledních 10 let ve všech segmentech proporcionálně narůstá.

ERP systémy ve středně velkých organizacích v ČR na konci roku 2008
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Nejúspěšnější značkou na českém trhu je Helios (Orange a Green), která patří společnosti Asseco Solutions. Ta vznikla letošním spojením LCS International a slovenského Datalocku jako součást nadnárodní skupiny Asseco Group. Asseco Solutions zaměstnává 450 pracovníků a jeho obrat za rok 2008 činil více jak 550 mil. Kč. Fúze tak bezesporu upevnila pozici systémů Helios jako jedničky na českém ERP trhu.

Výraznou většinu implementací zastupuje ERP systém Helios Orange, který do konce roku 2008 nasadilo 2 508 malých a 1 045 středně velkých podniků. V segmentu organizací od 250 do 1 000 zaměstnanců jej používá 627 podniků, což tento produkt řadí na absolutní špičku českého ERP trhu. Helios těží nejen ze silné zákaznické báze a rozsáhlé partnerské sítě, ale především z dobře připravených oborových řešení, kterých je nyní k dispozici 20 pro oba produkty.

ERP systémy v organizacích od 250 do 1 000 zaměstnanců v ČR na konci roku 2008
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Následovníci mezi českými producenty

K dalším, velmi úspěšným českým výrobcům patří ABRA Software, jejíž ERP systémy G2-G4 používá 2 230 malých podniků. Ve středně velkých a velkých organizacích jsou již podíly aplikací Gx podstatně menší, moderní řešení G4 využívající databázového stroje Oracle Database je stále ještě na počátku svého rozvoje. Silné postavení na trhu má dále Altus Software, jehož systém Altus Vario používá 1 040 malých podniků. Ve větších společnostech se však již toto řešení výrazněji neprosazuje. Dalším významným hráčem je společnost J.K.R., která má s ERP třídy Byznys rovnoměrné zastoupení mezi malými i středně velkými firmami. V obou segmentech používá tyto aplikace téměř 1 000 společností (442 malých a 497 středních).

Dlouhodobě silnou pozici mají také společnosti Ortex (Orsoft) a K2 atmitec (K2). Posledně jmenovaná firma, která obsluhuje více jak 500 organizací, však letos prochází krizí, způsobenou vnitřními rozpory mezi výrobcem a implementačními partnery. Klíčoví zákazníci v čele se společností Linet založili unikátní občanské sdružení, které si dalo za cíl kontrolovat a ovlivňovat práci dodavatele informačního systému tak, aby byly co nejlépe chráněny zájmy uživatelů informačního systému. Na druhé straně hlavní bývalý implementační partner, společnost Flores (dříve K2 atmitec syst), oznámil vývoj zcela nového ERP systému za podpory strukturálních fondů EU. V prosinci 2009 byla dále oznámena strategická dohoda mezi ABRA Software a společností Flores, jejímž předmětem je spolupráce v oblasti vývoje a prodeje ERP systémů s jasným směřováním do jedné skupiny firem United Software. Jaký bude výsledek obou aktivit lze jen těžko předvídat. Významnější změny v rozsáhlé bázi zákazníků K2 rozhodně nelze vyloučit.

Středně silní hráči

Ke středně silným tuzemským ERP výrobcům, kteří disponují obchodní i marketingovou silou pro získání většího tržního podílu, patří bezesporu DC Concept, Karat Software a Cígler Software. První dvě jmenované společnosti na trhu působí delší dobu a snaží se jít cestou oborových řešení (Karat – nápojový průmysl, logistické procesy, servisní služby, QI – vodárenství, strojírenství, masokombináty). Cígler Software je lídrem v oblasti ekonomických systémů a s Money S5 vstoupil na ERP trh teprve nedávno. Informační systém vznikal za přímé účasti odborníků z vývojového centra Microsoftu u Kodaně. Využívá nejmodernější technologie světové softwarové jedničky. Při svém uvedení na trh však ještě nebyl vybaven takovou funkcionalitu, abychom ho mohli zařadit mezi ERP systémy. Během posledního roku však vývojáři Cígler Software a partnerských organizací tento handicap napravili. Systém je nyní připraven k nasazení především v obchodních organizacích a v podnicích s jednoduššími typy výrob, jako je např. produkce krmných směsí. Ke konci roku 2008 Money S5 používalo více jak 100 organizací.

Specialisté na obory i procesy

Velmi silné jsou rovněž české softwarové domy zabývající se vývojem a prodejem ERP systémů orientovaných na konkrétní obor nebo podnikový proces (Best-of-Breed). Produkty těchto výrobců lze jen těžko poměřovat, neboť každý z nich je natolik funkčně vyhraněný, že jej nelze použít jako substitut (náhrada vůči univerzálnímu systému pro řízení všech klíčových procesů).

Světoví výrobci v čele s Microsoftem a SAP

Na celém širokém segmentu podniků od 10 do 1 000 zaměstnanců se významněji prosazují pouze ERP systémy Microsoft Dynamics a SAP. Klíčovým produktem Microsoftu je NAV (dříve Navision), který využívá v daném segmentu 769 českých organizací. Z produktů SAP se prosazují zejména SAP Business One v malých a středních firmách (více jak 230 zákazníků) a SAP Business All-in-One, nositel oborových řešení partnerů, ve středně velkých a velkých organizacích (více jak 430 zákazníků). Dohromady patří SAP a Microsoftu každý desátý ERP systém nasazený ve firmě spadající do uvedené kategorie, což je ve srovnání s tuzemskými produkty výrazně slabší výsledek. Microsoft i SAP těží zejména z dlouhodobé tradice působení na českém trhu a možností rozsáhlé partnerské sítě. Cenově se však svým českým konkurentům stále více vzdalují, neboť oba výrobci musejí respektovat evropskou cenovou politiku svých mateřských korporací, zatímco tuzemští producenti mohou v této oblasti reagovat velmi pružně. Proto také obě firmy dodávají své ERP systémy spíše do větších společností (od 50 zaměstnanců výše). SAP je dlouhodobě fenoménem ve velkých společnostech a nadnárodních korporací, kde dosahuje více jak 50 % tržního podílu.

ERP systémy nejlépe prodávají oborová řešení a špičkové know-how

Podstatně lépe se světovému ERP softwaru daří ve výrobních podnicích. U těchto společností se již markantněji projevuje potřeba oborových řešení, neboť jejich podnikové procesy jsou natolik složité, že je lze standardním ERP systémem pokrýt jen za cenu dodatečných programátorských úprav a dalších vícenákladů. Výrobní podniky jsou velmi citlivé na špičkové know-how, úzce zaměřené na konkrétní typ výroby a specifickou povahu jejich oboru podnikání. Proto se v nich prosazují dodavatelé, kteří po mnoho let budují znalostní základnu kolem špičkového světového ERP systému, a to zejména v rámci svého konzultačního týmu. K nejúspěšnějším společnostem, které se s dodávkami světového systému specializovaly na výrobní podniky, patří Minerva ČR (QAD EA – automobilový, strojírenský, potravinářský průmysl a další vertikály), Altec (IFS Aplikace – zakázková, procesní i projektová výroba), Aimtec (SappyCar – automobilový průmysl), nebo partneři pro dodávky aplikací z portfolia Infor Global Solutions, jako např. ITeuro (Infor ERP SyteLine – zakázková výroba). Prorazit mohou i nepříliš známí specialisté nabízející ERP systémy, které slaví úspěchy v SRN, zemi svého původu, jako jsou společnosti IS Berghof (PSIpenta.com – zakázková výroba, regulace procesů v ERP systému) nebo Amotiq (Abas Business Software – profilace např. v oblasti nákladového účetnictví). Na úzkém segmentu pak silnou konkurenci vytvářejí partneři pro dodávky Microsoft Dynamics a SAP, jako např. Essence International (NAV – řízené sklady, developerské řešení), Axiom SW (NAV – řešení pro automobilové dovozce a prodejce), nebo Sabris (SAP – potravinářství, logistické a obchodní společnosti).

Přehledová tabulka a další výsledky výzkumu

Na rok 2010 připravuje CVIS druhé vydání knihy Informační systémy v podnikové praxi (Computer Press), v němž mj. představíme nejnovější výsledky výzkumu českého ERP trhu, a to v ucelené podobě. Z tohoto důvodu nyní nebudeme aktualizovat naši tradiční studii "Aktuální trendy vývoje českého ERP trhu". K výše uvedenému komentáři, který do určité míry tuto studii doplňuje, mohou kolektivní (firemní) členové a partneři CVIS po přihlášení do vnitřní sekce www.cvis.cz získat kompletní přehledovou tabulku českého ERP trhu. Získat tuto tabulku mohou i nečlenové. Pro bližší informace o podmínkách pište na e-mailovou adresu info@cvis.cz.

Výhradně jen pro členy je ve vnitřní sekci našeho webu dále k dispozici kompletní studie agentury Gartner z roku 2009 nazvaná "Magic Quadrant for Midmarket and Tier 2-Oriented ERP for Product-Centric Companies". Komentář k této studii s ohledem na lokální uplatnění hodnocených ERP systémů na českém trhu vám nabídneme rovněž v připravované knize Informační systémy v podnikové praxi.


31.12.2009 - Petr Sodomka - četlo 22047 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: