Diskuze

Ekonomická krize a ICT

Recese ekonomiky přináší nutnost přenastavení podmínek podnikání (rekalibraci) pro mnoho průmyslových odvětví. Společnosti by se měly zaměřit především na vytváření konkurenční výhody a získávání podílu na trhu za současného úsilí šetřit náklady. Informační a komunikační technologie hrají klíčovou roli při překonávání krize: napomáhají k efektivním úsporám díky sofistikovanému ovládání, umožňují udržovat stávající a získávat nové zákazníky pomocí CRM aplikací, podporují růst produktivity práce a inovací prostřednictvím výměny znalostí a sjednocováním komunikace. Úspory nákladů mohou ICT přinést samy o sobě, a to optimalizací infrastruktury, virtualizací, nebo poskytováním aplikačních služeb po internetu. Ekonomická krize bude rovněž silně ovlivňovat rozvoj IT průmyslu směrem k tvorbě skutečných řešení generujících konkrétní obchodní výsledky a k eliminaci bariér mezi osobním a podnikovýnm využitím ICT. Toto nové přenastavení podmínek a pravidel bezesporu znamená vytvoření nových příležitostí jak pro průmyslové firmy, tak IT společnosti.


Prezentaci a audiopřednášku si můžete stáhnout ZDE.

1. Recese nebo rekalibrace?

Všude kolem nás momentálně probíhá největší změna modelu podnikání v posledních dvaceti letech - finanční a ekonomická krize, recese globální ekonomiky. Analytici se předhánějí v pozitivních i negativních předpovědích dalšího vývoje, podniky se potýkají s nedostatkem financí a odbytu a řeší složité otázky v oblasti řízení, v období předchozího růstu naprosto nepředstavitelné. Tento příspěvek se zamýšlí nad dopady krize do oblasti informačních technologií, ale také na to jak mohou tyto technologie pomoci krizi překonat.

Zajímavý pohled na krizi přináší například Steve Yastrow, nezávislý konzultant z oblasti marketingového a business poradenství. Podle něj je krize primárně rekalibrací celé ekonomiky, spíše než pouhou recesí jako takovou. Podnikům proto nepomůže schovat se a přečkat krizi díky dočasným úsporám, ale je nutno radikálně změnit pohled firem na práci se zákazníky. Je třeba začít dělat věci jinak a inovativně.

V současném období poměrně logicky většina podniků upírá svoji pozornost na krátkodobé cíle. Tedy na udržení cashflow, významné úspory nákladů v oblasti zaměstnanců, cestovních nákladů, skladování zboží, marketing. Sledují teď již nejen měsíční, ale týdenní nebo dokonce denní obchodní výsledky. Paradoxně podle historie předchozích větších ekonomických otřesů (1929, 1973, 2001) větší naději na úspěch v krizi mají firmy, jejichž management upře pozornost i dlouhodobým směrem. Samozřejmě nelze predikovat budoucí vývoj, takže nemá smysl tvořit rozsáhlé plány růstu obratu. Je nutné vytvářet scénáře předpokládaného vývoje, včetně pohledu na změnu chování zákazníků a změny trhu, stejně jako pozici a předpokládané kroky konkurence. Otázkou není, že podnik nebude zasažen krizí - důležité je, aby byl zasažen méně než konkurence a aby zároveň nedošlo k nečekanému vstupu nových konkurentů na trh, zejména s produktem nebo službou, který mohou být substituty stávající nabídky.

Pro řadu firem může být krize velmi dobrou dobou k realizaci akvizic (konkurentů nebo vstup do nových oblastí podnikání), ke změně distribučních modelů a ke zvyšování podílu na trhu. Krize je tedy určitě i velkou příležitostí – otázkou je, jak tuto příležitost využít, jak uvolnit potenciál zaměstnanců a jak využít veškeré možné nástroje, včetně informačních technologií.

2. Informační technologie a překonání ekonomické krize

O reálném přínosu informačních technologií se vedly rozsáhlé diskuse již před příchodem současné ekonomické krize. Stačí připomenout polemiky kolem slavné publikace Nicholase Carra "Does IT Matter?" v roce 2004. Dnes, v době ekonomické recese, každý podnik velmi pečlivě přehodnocuje veškeré náklady a investice a podobné diskuse se mohou zdát ještě více na místě. Informační technologie se staly nezbytnou součástí podnikových procesů a poskytují podporu pro rozhodování, řízení a provoz. Otázkou zůstává, nakolik je nutné do IT v době krize investovat tak jako dříve. Nestačí náhodou aplikace a systémy, které již ve firmě máme? Staly se IT skutečně pouhou komoditou, protože je využívá již každý podnik?

Abychom dokázali najít odpovědi na podobné otázky, musíme se nejprve podívat na východiska z krize podle priorit, které podniky řeší. Níže uvedené priority samozřejmě firmy musí zohledňovat i v době hospodářského růstu, ale v době útlumu jsou zcela nezbytné. Podniky v podstatě potřebují pokrýt několik základních momentů:

 • Dosáhnout rychlé a významné úspory nákladů ve všech oblastech, aby udržely provoz v chodu.
 • Optimalizovat rychle produktivitu práce a výkonnost v možnostech daných okolním trhem.
 • Vylepšit obchodní aktivity, přesměrovat maximum úsilí na zákazníky a obchodní partnery.
 • Udržet maximum stávajících zákazníků a intenzivně hledat nová odbytiště (nové zákazníky, nové trhy, nové obchodní kanály).
 • Připravit strategii jak využít krize k rozšíření podílu na trhu na úkor konkurentů.
 • Udržet inovaci ve výrobě nebo v obchodním modelu, usilovně hledat produkt či službu, která při příchodu oživení přinese podniku konkurenční výhodu.

Všimněme si, že většina těchto oblastí souvisí s lidmi v podniku - ne s jeho technologickým vybavením či finančním zázemím. Produktivitu práce mohou zlepšit primárně lidé, obchod a udržení zákazníků zvýší jedině dobří obchodníci a kreativní marketéři, inovace realizují opět zkušení lidé. U všech uvedených oblastí ale zároveň hraje silnou podpůrnou roli IT - jako komunikační platforma a zdroj potřebných informací pro uvolnění pracovníků k realizaci toho, v čem jsou opravdu profesionálové (people-ready IT).

Aby mohl podnik šetřit a nadále kontrolovat náklady, potřebuje vědět zcela přesně kde jsou největší rezervy úspor. Tedy maximálně využívat informační systém případně zavést nový (ERP) a mít možnost vytěžit souvislosti mezi informacemi ke správnému rozhodování (s využitím řešení typu business intelligence). Část nákladů mohou podniky uspořit přímo i pomocí optimalizaci IT infrastruktury, zejména s využitím serverové virtualizace. S tím souvisí i potřeba automatizace správy počítačových systémů, která nejen přináší úspory ale zároveň zlepšuje úroveň, dostupnost a kvalitu informatických služeb. Investice do IT se dají zprůhlednit a časově rozložit pomocí outsourcingu a hostingu aplikací a řešení.

Produktivita práce souvisí s možnostmi rychle vyhledat potřebné informace a znalosti, realizovat rutinní činnosti rychleji, komunikovat nejefektivněji pomocí prostředků, které má každý zaměstnanec k dispozici právě v daný okamžik. Období útlumu zakázek přináší bezvýhradnou nutnost zlepšit procesy, odstranit veškeré neefektivity a soustředit se na zákazníky. Technologie pro sdílení znalostí a pro sjednocenou komunikaci tak nabývají primárního významu. Dokážou nejen snížit neefektivity činností, ale zároveň šetřit přímé náklady (například zavedením sjednocené komunikace redukovat počet služebních cest díky virtuálním schůzkám s plnohodnotným přenosem z konferenční místnosti).

Důležitým úkolem v době krize je udržení stávajících a získávání nových zákazníků. Úspěšnost obchodních a marketingových týmů do značné míry zcela závisí na rychlém přístupu k důležitým informacím. I obchodní a marketingové procesy je možno výrazně automatizovat pomocí nástrojů z oblasti CRM.

Nejdiskutovanějším bodem jsou samozřejmě investice do inovací v době krize. Řada podniků má problém udržet vůbec reálný provoz, má velmi nepředvídatelné finanční toky a pomyšlení na významnější investice do vývoje nových produktů či služeb se mohou jevit jako urychlení konce. Na druhou stranu je řada příkladů firem, které z dřívějších krizí vyšly jako vítězové právě díky tomu, že dokázaly inovovat svoje výrobky, přišly s novými business modely, prosadily nové technologie či postupy a staly se na dlouhou dobu novými leadery odvětví. I v této oblasti může nasazení systémů pro sdílení znalostí či systémů umožňujících efektivnější konstrukční či technologický návrh, simulačních či expertních systémů přinést významnou výhodu pro budoucí pozici podniku.

Z výše uvedeného stručného přehledu konkrétních IT přínosů je zřejmé, že jejich rozumné a cílené využití může podnikům usnadnit zvládnutí krize a že IT stále dokáže přinést přidanou hodnotu.

3. Vliv ekonomické krize na informační technologie

Z výše uvedeného textu je jasné, že informační technologie jsou jedním z klíčových nástrojů pro podniky při řešení jejich cesty z ekonomické a finanční krize. Na druhou stranu krize sama bude mít i velmi významný vliv na IT obor samotný. Podle průzkumů a studií společností IDC a Gartner (viz literatura) a podle vlastních průzkumů společnosti Microsoft mezi významnými zákazníky po celém světě se předpokládá několik hlavních IT trendů, které krize přinese nebo zrychlí. Patří mezi ně zejména následující témata:

 • Zrychlený přesun od prodeje produktů ke konkrétním IT řešením, včetně důsledného prokazování a měření návratnosti investic.
 • Zaměření na úspory povede k většímu využívání stávajícího software a také k tlaku na integraci a kompatibilitu.
 • Podniky budou preferovat kratší projekty s jasnými a konkrétními výstupy pro podporu zásadních podnikových procesů, na úkor odsunutí delších projektů s méně jasným zadáním; IT manažeři budou sahat po „nízko visícím ovoci“, jejich význam pro business týmy může výrazně narůst.
 • IT dodavatelé budou více experimentovat s novými business modely, outsourcing a hosting budou oblasti s vysokým růstem, stejně jako modely typu Software and Services (nebo SaaS), vedoucí na rychlejší přesun řady aplikací do oblasti cloud computing.
 • IT bude hrát výraznější roli v získávání zákazníků - on-line marketing a jeho napojení na firemní informační systémy rychle poroste.
 • Přednost budou mít řešení v oblasti zlepšení obchodních procesů, snižování podnikových nákladů, zvýšení efektivity pracovní síly v oblasti spolupráci a integrace, získání a udržení nových zákazníků.
 • Uživatelé budou přinášet do business aplikací a systémů nové podněty , bude docházet k rozbíjení zdí a hranic mezi osobním a podnikovým IT (příkladem je např. oblast komunikace se zaměstnanci a zákazníky, oblast marketingu, oblast náboru lidí apod.).
 • Z důvodu úspor se více prosadí technologie, které jsou zároveň ekologické. Trend směřuje k virtualizaci, cloud computingu a energeticky úsporným serverům.

Tyto trendy jsou povětšinou logické a IT průmysl o většině z nich mluví již dlouhou dobu. Současná ekonomická situace jejich nástup urychlí a zároveň může možná přinést i spoustu nečekaných inovací. Také pro IT je ekonomická krize rekalibrací a jednoznačným přínosem – zejména pro uživatele.

Pozn.: Více o konkrétních řešeních společnosti Microsoft, které pomáhají podnikům nalézat východiska z hospodářské krize, včetně konkrétních případových studií, najdete na webových stránkách Investujte do úspor.

Literatura

 1. Understanding and dealing with the crisis, Economist Intelligence Unit, January 2009
 2. Interní materiály společnosti Microsoft a přehled řešení pro pomoc společnostem při řešení dopadů ekonomické krize - www.investujtedouspor.cz
 3. Blog Steva Yastrowa, www.yastrow.com, článek "This is Not a Recession"
 4. Managing IT in a downturn: Beyond cost cutting, McKinsey & Company, September 2008
 5. An Economic Pressure Cooker Will Accelerate the IT industry Transformation, IDC: Predictions 2009
 6. Gartner EXP CIO průzkum, Reseller Magazine, 2009

O autorovi

Ing. Petr Karásek pracuje ve společnosti Microsoft na pozici obchodního a marketingového ředitele českého zastoupení. Předtím ve stejné společnosti působil jako ředitel divize vývoje. V Microsoftu začal pracovat v roce 2002, v rámci převzetí společnosti Navision, kde od roku 1998 zastával pozici produktového ředitele pro systémy Navision a Axapta pro Českou republiku a Slovensko. Bohaté zkušenost v oblasti ERP systémů získal již během svého působení v belgické společnosti SoftCell, kde se podílel na zavádění řady ERP řešení u zákazníků. Petr Karásek vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, kde v roce 1992 absolvoval obor elektronické počítače.


24.01.2010 - Petr Karásek - četlo 25529 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: