Portálová řešení - Brána do světa

Portálová řešení a technologie dnes mají značný dopad na provoz podnikových informačních systémů. Zákazníci se jednoznačně odklánějí od tradičních aplikací vytvořených pro uživatelské počítače.

Například pro přístup do ERP systému žádají, aby bez potřeby jakékoliv instalace na své straně měli přístup ke všem podnikovým i externím aplikacím z prostředí webového prohlížeče. Portál je webovou aplikací, která zpřístupňuje funkčnost informačního systému a zprostředkovává pohled na jeho databázi. Že se jedná o webovou aplikaci, má hned dvě výhody. Stačí si spustit internetový prohlížeč a všechny poskytované služby jsou uživatelům dostupné. Druhou výhodou je nezávislost prohlížeče na operačním systému, a dokonce i hardwaru.

Jeden web vládne všem

Každý portál je tvořen třemi prvky: rolemi, portlety a šablonami. Role definují přístupová práva jednotlivých uživatelů podle jejich postavení nebo funkce v podniku. Na základě práv uživatel získává oprávnění přistupovat k datům, schvalovat dokumenty, navštěvovat fóra, využívat služeb a nástrojů pro spolupráci apod. Portál má podobu několika pracovních prostorů, ve kterých jsou publikovány požadované informace. Poskytována jsou nejen pasivní data, ale také aktivní, která jsou generována aplikacemi nebo systémy (ERP, CRM). Informace jsou zobrazovány prostřednictvím portletů, které vypadají na webové stránce jako malé rámečky. Podle profilu uživatele zajišťují funkce nad daty, ke kterým má daný uživatel přístupová práva. Každý portál nabízí bohatou sadu standardních portletů. Portlety jsou sdružovány do šablon. Mohou být sestaveny podle jazyka uživatele, pracovní skupiny, ke které náleží atd. Šablony představují kostru portálu.

Jaké jsou klíčové rysy?

Základní funkcí je poskytování informací z různých zdrojů svým uživatelům, jejich seskupování a třídění pro další použití podle témat, a to prostřednictvím jednotného snadno použitelného rozhraní, což výrazně umožňuje zvýšit efektivitu jednotlivých pracovních stanic. Samotné předávání velkého množství informací by příliš užitečné nebylo bez možnosti přizpůsobení. Aby portál vyhověl požadavkům společnosti a zároveň zajišťoval neustálý přístup k aktuálnímu obsahu i službám, musí splňovat také požadavky na úpravu podle zájmů a potřeb jednotlivých uživatelů (např. vzhled portálu, jazyk, eliminace nechtěného obsahu apod.). Portál také pomáhá podle jasných kritérií rychleji najít informace, aplikace a služby bez ohledu na to, kde se nacházejí. Zjednodušuje spolupráci uživatelů v rámci komunikace uvnitř podniku i v rámci pracovní skupiny tvořené zástupci několika společností, která je sestavena pro spolupráci na určitém projektu. Pouze jediným přihlášením portál zabezpečuje automatické přihlašování (Single Sign On) pro potřeby přístupu k nejrůznějším externím zdrojům. Podnikový portál je dynamické prostředí propojené se strukturou a růstem podniku, proto musí být schopen rychle reagovat na změny počtu uživatelů, typu služeb nebo oddělení společnosti.

Dejte pozor na bezpečnost

Důležitou vlastností podnikových portálu je ošetření přístupových práv, přihlašování a dalších aspektů z oblasti bezpečnosti. Bezpečnostní opatření mohou řídit a kontrolovat jak přístupy zaměstnanců, tak zákazníků a partnerů. Informace publikované na portále můžeme rozdělit na všeobecně přístupné široké veřejnosti (anonymní uživatel) a na informace, které vyžadují identifikaci uživatele. Přístup k takovým informacím je umožněn na základě uživatelského jména a hesla. Velice citlivé údaje je možné zabezpečit také pomocí klientského certifikátu. Pokud by se dostaly do nepovolaných rukou, následky zcizení jsou potom nevyčíslitelné. Proto je třeba bezpečnosti informací a zabezpečení portálového řešení věnovat velkou pozornost. Nezapomínejte také na rušení účtů po odchodu pracovníků.


Přehled významných portálových řešení

Název produktu Dodavatel www stránky
BEA WebLogic Portal BEA Systems www.bea.com
IBM WebSpherePortal IBM www.ibm.com
Microsoft Office Sharepoint Portal Server Microsoft Corp. www.microsoft.com
Novell Portal Services Novell www.novell.com
Oracle 9i Application Server Portal Release 2 Oracle Corporation www.oracle.com
SAP Enterprise Portal SAP AG www.sap.com
Sun One Portal Server Sun Microsystems Inc. www.sun.com
Sybase Enterprise Portal Sybase Inc. www.sybase.com


Vytvořte si intranet

Intranet je charakterizován jako lokální podniková síť, která využívá internetové standardy. Interním uživatelům takové sítě je umožněno přistupovat k internetovým zdrojům a získávat z nich informace, naproti tomu externím vstup do intranetu bez přístupových práv není povolen. Co by měl intranet neboli zaměstnanecký portál - B2E (Business to Employee) mít? K základním aplikacím, které ke své práci potřebuje každý uživatel, patří zejména e-mail, firemní adresář, katalog zboží, sdílené kalendáře, sdílené úkoly, správa projektů, přehled podnikových norem, standardů a pokynů. Přístup k dalšímu obsahu zaměstnaneckého portálu je určen individuálními požadavky konkrétního uživatele a podle jeho role ve vztahu k organizaci. Například role prodejce obsahuje také přístup k příslušným aplikacím CRM (řízení vztahů se zákazníky).

Expandujte za hranice

Pomocí stejných technologií je možné rozšířit vnitropodnikový intranet o další skupiny uživatelů za hranicemi firmy. První skupinou externích uživatelů jsou důležití odběratelé, dodavatelé, partneři atd. Této skupině je umožněn přístup k vybraným službám, informacím a dokumentům interních informačních systémů společnosti, které jsou důležité a podstatné pro fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů nebo pro spolupráci. Tuto část portálu označujeme jako partnerský portál B2B (Business to Business). Součástí extranetu může být i internetový obchod. Tato část podnikového portálu je přístupná široké veřejnosti - zákaznický portál B2C (Business to Consumer).

Mobilní přístup

Kromě klasického přístupu pomocí počítače a internetového prohlížeče je možno přistupovat k portálu pomocí mobilních zařízení. Musí však splňovat jedinou podmínku, aby zařízení obsahovalo prohlížeč. Příkladem mohou být mobilní telefony s technologií WAP, kapesní počítače (PDA) atd. Automaticky je rozpoznán typ prohlížeče mobilního zařízení a je přiřazen příslušný obsah pro tento prohlížeč. Funkcionalita mobilního přístupu je standardní součástí portálu, a není tedy nutná instalace žádného dalšího softwaru.

Jaké jsou přínosy a rizika?

Nasazení a dlouhodobé budování podnikových portálů přináší především zefektivnění podnikových procesů uvnitř firmy i směrem k partnerům a zákazníkům, snížení provozních nákladů a zkrácení potřebného času. Portály přináší také úsporu nákladů při správě pracovních stanic a jednodušší administraci celého systému včetně správy oprávnění, centrální správy uživatelů a možnosti integrovaného přístupu k bezpečnostní politice společnosti. V neposlední řadě je v rámci portálů často využívána správa dokumentů (dokument management system) včetně jejich klasifikace, vyhledávání a společného sdílení uživateli.

Mezi největší rizika implementace portálu patří podcenění komplexnosti obsahu projektu a často měnící se požadavky. Důležité jsou také výkonnostní testy s následnou optimalizací výkonu portálu podle předpokládané zátěže s ohledem na počet současně přihlášených uživatelů a zpracovávaných požadavků. Významným rizikem také může být podcenění marketingového plánu pro zviditelnění nového portálu.


Článek byl publikován v červnovém čísle časopisu Ebiz.


22.06.2004 - Jaromír Habáň