Globální ERP systém pro výrobu světově proslulých šicích strojů

AMF Reece CR je celosvětově známý výrobce průmyslových šicích strojů, který působí především v Evropě, Asii a na severoamerickém kontinentu. Aby firma mohla úspěšně konkurovat v globálním prostředí, neobejde se bez automatizace podnikových procesů pokrývajících celý životní cyklus výroby, prodeje a servisu šicích strojů. Proto se vedení společnosti rozhodlo uskutečnit takovou změnu informačního systému, která by zajistila integraci a standardizaci procesů a pracovních postupů. Jak se podařilo zrealizovat implementační projekt a jaké přínosy dokázala společnost vytěžit z provozu nového systému, ukáže následující případová studie.

Malý exkurz do historie

Vznik společnost AMF Reece CR úzce souvisí s historií tradiční české značky Minerva. Hlavní milník představuje rok 1961, kdy byl závod v Prostějově začleněn do národního podniku Minerva se sídlem v Boskovicích. Závod Prostějov produkoval dírkovací stroje konfekční, a v Boskovicích probíhala výroba dírkovacích strojů prádlových. Od roku 1976 do roku 1988 byly oba závody součástí koncertu Elitex.

Současná podoba firmy se začala utvářet v roce 1991, kdy se na trhu spojili dva největší výrobci šicích strojů, společnosti AMF Sewt Products Inc. a Reece Corporation. Druhá z nich nesla jméno po svém zakladateli, Johnu Reecovi, který v roce 1881 vyvinul ve Spojených státech první mechanický konfekční dírkovací stroj na světě a způsobil tak převrat v šicím průmyslu.

Nově vzniklá americká společnost, již pod názvem AMF Reece CR, koupila v roce 1995 Minervu Prostějov a navázala tak na tradici výroby průmyslových šicích strojů, a to jak původem českých, tak amerických. Následně firma prošla důležitou restrukturalizací, jejímž výsledkem byla koncentrace veškeré výroby do České republiky. V roce 2009 ji pak od amerických vlastníků odkoupili tuzemští podnikatelé a od té doby je tak financována výhradně českým kapitálem.

V současné době společnost zaměstnává 130 pracovníků a dosahuje tržeb ve výši téměř 160 mil. Kč (2014). Největší část odbytu je soustředěna na trh v Německu, Spojených státech, Japonsku, Indii a Hong Kongu.

Hlavní produkty, procesní orientace a obchodní model

Jak již bylo řečeno, společnost AMR Reece CR se zaměřuje na výrobu a dodávky vlastních průmyslových šicích strojů. Své produktové portfolio pak doplňuje o vybrané značky osvědčených strojů jiných producentů, k nimž pak poskytuje rovněž servis. Tyto vedlejší aktivity se pak podílí přibližně na 15 % celkových tržeb. Veškeré výrobky jsou prodávány prostřednictvím vlastní obchodní sítě a dále pak přes smluvní obchodní zástupce, především v Asii a Jižní Americe. AMR Reece CR zajišťuje pokrytí celého životního cyklu šicího stroje, a to od jeho vzniku, přes výrobu a prodej, až po jeho servis včetně dodávky náhradních dílů. Výrobní program je orientován na speciální průmyslové šicí stroje, mezi něž se řadí dírkovací stroj, prádlové stroje s řetízkovým stehem, stroje imitující ruční šití, šití podle šablon (tzv. autojig systém), speciální kalhotové stroje včetně kapsových automatů a mnohé další. Kromě jiného firma vyrábí také náhradní díly pro své stroje, nyní i historicky nabízené.

AMF Reece CR v současnosti nabízí 12 základních šicích strojů, od nichž je odvozeno 80 variant. Tři nové stroje se nachází ve fázi vývoje. Kusovník hlavního produktu se skládá řádově z tisíce dílů, přičemž 90 % z nich je vyráběno v ČR. Firma zároveň udržuje portfolio starších šicích strojů, jsou-li na trhu žádány, a může je tak na přání zákazníka vyrobit a dodat. Průměrně se vyrábí 27 strojů měsíčně, přičemž zakázka může obsahovat jeden nebo více strojů.

Kvalita jako konkurenční výhoda

Co stojí za úspěchem relativně malého českého podniku na globálních trzích? Romana Plačková, manažerka organizace a řízení, vidí příčiny takto: "Hlavní hodnotou pro naše zákazníky je vysoká kvalita produkce, která je zároveň klíčovou konkurenční výhodou firmy. Prošli jsme si obdobím, kdy trh zaplavily levné a okopírované čínské stroje, avšak jejich výrobci nebyli schopni zajistit srovnatelnou kvalitu. Mám na mysli především technické zpracování výrobku. To se projevuje jednak v jeho dlouhé životnosti a nízké poruchovosti, jednak ve vysoké úrovni samotného šití, což samo o sobě není triviální činnost, jak by se na první pohled mohlo zdát."

S kvalitou úzce souvisí i vývoj nových výrobků, na který firma klade velký důraz. Udržuje velké vývojové oddělení úzce spolupracující s technologickým úsekem a vlastní nástrojárnou, která se zabývá přípravou prototypových dílců. Vývoj musí respektovat jak požadavky zákazníků, tak předpoklad, že se nový nebo inovovaný stroj uplatní na trhu. Proces vývoje nového stroje trvá přibližně dva roky, přičemž průběžné inovace těch stávajících se uskutečňují neustále. Než je stroj uveden na trh, je nutné jej důkladně otestovat, a to při tisících pracovních cyklů, během nichž se ověřuje životnost jednotlivých dílců.

Důležitou součástí vysoké kvality výrobků pro zákazníka je zajištění servisu. Proto firma udržuje rozsáhlé servisní zázemí, které umožňuje specialistům vyjíždět k zákazníkům po celém světě a řešit nejen předem avizované požadavky, ale i jakékoliv problémy vzniklé přímo na místě.

Výběr nového ERP systému

Ve společnosti fungoval již mnoho let informační systém světové provenience. Nebyl ale nasazen komplexně na všechny potřebné procesy, některé oblasti nebyly propojeny a navíc chyběl adekvátní výkon aplikačního serveru tak, aby uživatelé mohli s aplikacemi komfortně pracovat. V roce 2006 začali odpovědní pracovníci zjišťovat informace o možnostech informačních systémů, které jsou dostupné na českém trhu. Uskutečnili také několik referenčních návštěv, aby získali konkrétnější představu o jejich praktickém využití.

Od roku 2007 bylo možné žádat o dotace v programu ICT v podnicích, do něhož se zapojila i společnost AMF Reece CR. Výběrové řízení přizpůsobila příslušným pravidlům a nakonec v létě roku 2008 vyhodnotila jako nejlepší nabídku na dodávku a implementaci ERP systému IFS Aplikace od společnosti Altec.

Jednoznačnou konkurenční výhodou vítězné nabídky byl nejlepší poměr cena/kvalita/přidaná hodnota celkového řešení. Kromě toho IFS Aplikace splňovaly veškeré klíčové požadavky zadavatele. První skupina požadavků se týkala funkčních a technologických vlastností systému.

Přednosti ve funkční a technologické oblasti

IFS Aplikace představují globálně dodávaný ERP produkt, kterému je možné zajistit legislativní a servisní podporu v mnoha zemích světa. To je důležité v případě, když se firma rozhodne založit plnohodnotnou afilaci mimo Českou republiku. Může také nabídnout celosvětové standardy a nejlepší praktiky v oborových a procesních řešeních, což u lokálních systémů nelze očekávat.

Další předností je, že jsou IFS Aplikace vybudovány nad jednotným procesním a datovým modelem. Pro uživatele to znamená, že pořizují data do systému jen jedenkrát z jednoho místa a zároveň na všech výstupech získávají jednotnou verzi pravdy. Přitom využívají sjednocené datové a funkční základny systému, který tak tvoří jeden robustní a zabezpečený celek, s nímž mohou pohodlně pracovat nejen na klientských stanicích svého pracoviště, ale také na mobilních zařízeních nejrůznějšího typu.

IFS Aplikace lze také napojit na speciální skladovací systém Shuttle od společnosti Kardex, který AMF Reece CR využívala ještě před volbou nového ERP.

Obr. 1: Skladovací systém Shuttle (1), detail zakládání skladových položek (2) a ovládací panel (3) (zdroj: vlastní zpracování)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Požadavky na implementaci

Druhá skupina požadavků se týkala proveditelnosti implementačního projektu. Altec nabídl zkušený tým konzultantů a propracovanou implementační metodiku respektující globální standardy IFS (Application Implementation Methodology). AMF Reece CR se tak nemusela obávat, že by projekt nebyl ze strany dodavatele úspěšně dokončen a že by její uživatelé nebyli profesionální vedeni a školeni.

Jedním z hlavních úkolů implementace bylo převést veškeré dosavadní principy technologické přípravy výroby do nového ERP systému. Uživatelé vyžadovali zachování komfortu, který jim doposud poskytovala TPV aplikace od společnosti Sysklass, a proto musela být celá tato oblast modifikována podle jejich potřeb.

V neposlední řadě bylo nutné zprovoznit odvádění výroby přes čárové kódy, které společnost již měla zavedeno. Proto bylo třeba dosavadní systém respektovat a upravit příslušné vstupy do nového ERP.

Vlastní realizace projektu

Implementační projekt byl započat v posledním čtvrtletí roku 2008. Po nasazení a přizpůsobení systému v hlavních funkčních oblastech, převedení dat a vyškolení uživatelů byl zahájen provoz s tříměsíčním dohledem, a to k počátku roku 2009. Po předání do ostrého provozu byl systém plně funkční v oblasti účetnictví a financí, nákupu, výroby a prodeje. Ostatní procesy, především řízení jakosti, změnové řízení, workflow a řízení dokumentů, byly plně pokryty až v rámci inovace systému na verzi 8.

"Vzhledem k časově napnutému harmonogramu bylo nutné, aby se lidé rychle přizpůsobili novému systému a zvykli si na jinak organizované pracovní postupy. Nedostatek času se pozitivně projevil při školení, donutil totiž uživatele, aby se mu věnovali s velkou pečlivostí a intenzitou. Výsledkem pak bylo, že při ostrém provozu měli všechny podstatné informace a znalosti v čerstvé paměti a ovládat systém jim nečinilo žádné potíže," uvádí Romana Plačková.

"Pro každou oblast byl stanoven garant, který byl odpovědný nejen za její pokrytí, ale i za aktivity klíčových uživatelů. Lidé věděli, že své vlastní procesy musí dobře znát a umět ovládat v systému, v každém případě však byla nezbytná finanční zainteresovanost na dotažení implementace do úspěšného konce," dodává Romana Plačková.

Tab. 1 - Hlavní údaje o projektu implementace ERP systému IFS Aplikace ve společnostech AMF Reece CR (zdroj: vlastní zpracování)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Změna účtování a převod technologické přípravy výroby

Jedinou neplánovanou změnou, která se musela během implementace operativně řešit, byl přechod na jiný způsob účtování. Původně byla tato agenda nastavena a realizována podle skladové evidence. Konzultanti společnosti Altec ale přišli s návrhem začít účtovat podle účtových skupin. Tento návrh byl nakonec přijat a za pomoci zkušeného partnera také zaveden do praxe. Došlo ke zprůhlednění a zjednodušení celého procesu, což se ukázalo jako důležitý vedlejší přínos implementačního projektu.

Během realizace projektu se rovněž podařilo převést doposud využívané principy TPV. IFS Aplikace tak dokážou vyrábět zároveň několik variant výrobků. To znamená, že se vyrábí stroj s určitým dílcem, který je zároveň ve vývoji významně inovován nebo zcela nově navrhnut. Systém umí rozlišit, které konkrétní produkty budou vyráběny s původním a které se zcela novým dílcem. Umožňuje tak pracovat s více variantami výrobku, a to na základě sledování technických změn a vývoje.

Obr. 2: Práce s různými verzemi technologického postupu (zdroj: vlastní zpracování)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Na stejném základě bylo postaveno řízení nákladů. Jejich kalkulace jsou realizovány nejen v závislosti na ceně jednotlivých dílců, ale také na změnách, které se provedly v rámci vývoje. Z toho důvodu musí systém umět rozlišovat náklady a kalkulované ceny v různých časových úsecích, např. měsících. V opačném případě by byl odpovědný pracovník nucen dané změny složitě dohledávat zkoumáním tisíců různých položek.

Upgrade jako příležitost rozšířit funkčnost systému

V období rutinního provozu systému se objevily nové požadavky, které ale nedokázala jeho původně pořízená verze zvládnout bez výrazných programátorských úprav. Ty by však nebyly ani účelné ani ekonomicky efektivní. Proto hned při nejbližší příležitosti, kdy bylo možné přejít na novou moderní verzi 8, bylo rozhodnuto jak o technologické inovaci, tak funkčním rozšíření systému.

Upgrade systému probíhal od září 2013 do února 2014. K hlavním funkčním oblastem, které byly nově pokryty, patří správa dokumentů, změnové řízení a workflow. Počet uživatelů se rozšířil z původních 45 pojmenovaných na celkových 70.

Zkušenosti a přínosy celkového řešení

Projekt nasazení ERP systému IFS Aplikace dokázal naplnit přínosy v několika různých úrovních. Tu první můžeme nazvat jako obvykle očekávané přínosy, které jsou zaměřeny na vyřešení dosavadních viditelných problémů. K nim patří především integrace datové základny a podnikových procesů napříč celou organizací, zajištění jednotné verze pravdy na všech výstupech systému a pořizování dat pouze z jednoho místa.

Další úroveň přínosu je směřována hlouběji do samotného řízení organizace. V první řadě se podařilo standardizovat procesy a pracovní postupy, což významně zjednodušuje práci vrcholového i středního managementu. Na tomto základě bylo možné zavést manažerské řízení v oblasti vývoje, která je velmi náročná na čas a náklady. Výrazně se zlepšilo také samotné plánování a řízení výroby.

Vzhledem k povaze tržního prostředí bylo třeba systém více využít v oblasti operativního plánování a řízení vycházejícího z tlačného principu MRP II (Manufacturing Resource Planning). To znamená orientovat se především na efektivní řízení zásob tak, aby bylo na skladě k dispozici vždy dostatečné množství konkrétního dílce, což v některých případech znamená udržování pojistné zásoby, v jiných naopak možnost jejího dodání od subdodavatele v krátkém čase podle objednávky zákazníka.

Obr. 3: Bilance potřeb skladových položek v rámci Manufacturing Resource Planning (zdroj: vlastní zpracování)
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

"IFS Aplikace nám skutečně pomáhají především v operativní oblasti. Potřebujeme dekomponovat výrobek až na jednotlivé dílce, zjistit jejich dostupnost z časového, ekonomického i logistického hlediska, popřípadě v jakém stavu je jejich výroba, jsou-li rozpracovány v našem provozu. K tomu využíváme principy DOP (Dynamic Order Processing)," uvádí Romana Plačková.

"Ocenit musím také spolupráci se společností Altec. Poskytuje nám nejen kvalitní servisní podporu, jakou nakonec od partnera pro jeden z nejlepších světových ERP systémů očekáváme. Vyzdvihnout musím především profesionální přístup konzultantů, kteří sami proaktivně nabízejí pro nás výhodná řešení, což jsme přivítali např. při přechodu na nový způsob účtování. A to samozřejmě významně zvyšuje přidanou hodnotu celkového řešení," uzavírá Romana Plačková.


20.08.2016 - Petr Sodomka, Hana Klčová