Trendy na českém ERP trhu a jeho aktuální vývoj

Centrum pro výzkum informačních systémů hodnotí hlavní trendy na českém ERP trhu již od roku 2000. Posledních šest let pracujeme se vzorkem 130 respondentů z výrobních, obchodních a servisních organizací užívajících ERP systémy. Jednotlivá softwarová řešení pak podrobně zkoumáme prostřednictvím nabídek, prezentací a referenčních návštěv, uskutečňovaných v rámci námi organizovaných výběrových řízení a případových studií. Globální trendy uplatňované na lokálním trhu hodnotíme v kontextu analytických zpráv renomovaných agentur, jakými jsou společnosti Gartner a Nucleus Research. V našem letošním shrnutí výsledků výzkumu pro časopis Systémová integrace se podíváme na aktuální stav trhu, jeho hlavní trendy a požadavky uživatelských organizací. Vlastní údaje doplníme o analýzu dat získaných ze Českého statistického úřadu a Eurostatu.

1. Úvod

Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) od samého počátku své existence a odborné zainteresovanosti svých členů a partnerů pracuje na výzkumu podnikových informačních systémů, a to jak na straně dodavatelů, tak na straně uživatelských organizací (Sodomka, Klčová, 2010).

Teoretická východiska pro uplatnění výzkumné metodiky autoři čerpali z literárních zdrojů zaměřených na podnikový výzkum orientovaný na management (Gill, Johnson, 1991) a na využití kvalitativních metod i metod na rozhraní kvalitativního a kvantitativního výzkumu (Pavlica, 2000). Ke zpracování případových studií pak využili poznatků z knihy Case Study Research (Yin, 2003).

Teoretická východiska pro realizaci a hodnocení implementačních projektů reflektují bohaté praktické zkušenosti autorů získané v rámci mnohaletého výzkumu, analytické a poradenské činnosti při realizaci ERP projektů. Dále odrážejí dlouhodobé studium odborných pramenů zaměřených na oblast systémové integrace (Voříšek, 1997), podnikových informačních systémů a plánování podnikových zdrojů (Davenport, 1998; Basl, 2002; Olson, 2003; Olson, Chae, Sheu, 2005; Laudon, Laudon, 2006; Gála, Pour, Šedivá, 2009), hodnocení efektivnosti informačních systémů (Molnár, 2001), řízení rizik (Smejkal, Rais, 2006), řízení IT projektů obecně (Schwalbe, 2007) i ERP projektů konkrétně (Gupta, 2000; Al-Mashari, Al-Mudimigh and Zairi, 2002; Mabert, Soni, Venkataramanan, 2003; Umble, Haft, Umble, 2003).

Autoři čerpali a studovali teoretické poznatky o ERP systémech a implementačních projektech také z empirických studií zaměřených na jejich globální a lokální perspektivy (Hwang, Grant, 2016) a ze studií analytických společností zaměřených na český (Accenture, 2001) i světový trh (Deloitte Consuting, 2000; Hestermann, Anderson, Pang, 2009; Guay, Pang, Hestermann, Montgomery, 2015, Lippincott, S., 2016).

2. Metodika výzkumu

Na úvod je třeba zmínit důležitá fakta týkající se použité metodiky výzkumu. Výzkum je založen na tzv. metodologické triangulaci, kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod a technik sběru a analýzy dat (Gill, Johnson, 1991). V širším pojetí jde o kombinaci různých datových zdrojů, výzkumných týmů, teorií i metodik (Pavlica, 2000).

Validita prezentovaných výsledků je závislá na způsobu získávání a hodnocení dat. Kvantitativní součást výzkumu je založena na sběru a analýze údajů od výrobců ERP systémů. Stejně postupují i renomované agentury, jako např. Gartner (Hestermann, Anderson, Pang, 2009; Guay, Pang, Hestermann, Montgomery, 2015) nebo Nucleus Research (Lippincott, S., 2016). Výzkum zahrnuje rovněž dotazování na reprezentativním vzorku respondentů z výrobních podniků, obchodních a servisních organizací.

Kvalitativní součást výzkumu spočívá především v průběžné realizaci projektivních rozhovorů a případových studií, jichž jsme do konce roku 2016 realizovali více jak 140. Kvalitativní výsledky pak třídíme podle jednotlivých odvětví, velikostí firem, použitých IT aplikací a dalších parametrů. Spolehlivost výsledků zajišťujeme také porovnáváním aktuálních údajů s těmi z předchozích let a daty z externích zdrojů, při němž odhalujeme extrémní odchylky nebo chyby respondentů.

Reliabilita výzkumu je založena na opakované práci se stejným, resp. velmi podobným vzorkem respondentů. Zjištěné údaje se snažíme pečlivě kontrolovat a korigovat do co nejvěrnější podoby. Používáme také namátkovou kontrolu zjištěných faktů, při níž ověřujeme jejich správnost a zařazení do příslušné kategorie pojmů. V neposlední řadě využíváme vybrané matematicko-statistické metody.

Výsledkem takto koncipovaného výzkumu jsou pak mj. ucelené neveřejné analytické studie, které zahrnují rovněž analýzu jednotlivých ERP produktů, které si konkurují na českém trhu. Aktualizovaná vydání těchto studií jsou dostupná IT společnostem, pro něž organizujeme školení obchodních týmů, marketingových pracovníků a na jejichž základě uskutečňujeme poradenství pro strategické řízení obchodních modelů dodávky ERP systémů. Tyto studie jsou rovněž důležitým podkladem pro naše poradenství při výběrových řízeních uskutečňovaných pro uživatelské organizace.

3. Hlavní výsledky aktuálního výzkumu

3.1 Nasycenost trhu na straně poptávky

V počtu ERP systémů využívaných na širokém segmentu (podniky s 10 a více zaměstnanci) Česká republika zaostává za Německem, Rakouskem i průměrem EU-28. Slovensko je v současnosti na širokém segmentu srovnatelné s ČR. Ostatní země V4 zaostávají za ČR a SR (obr. 1).

V počtu ERP systémů využívaných v malých podnicích (10 - 49 zaměstnanců) Česká republika zaostává za Německem, Rakouskem i průměrem EU-28 a dokonce i za Slovenskem. To je zapříčiněno vysokou fragmentací českého trhu v tomto segmentu, kde ERP systémům konkurují ekonomické informační systémy typu Pohoda, Money S3 nebo Premier. Ostatní země V4 zaostávají za ČR a SR (obr. 2).


Celý článek včetně dat z výzkumu je k dispozici na vyžádání e-mailem (info@cvis.cz), a to pouze pro zaměstnance partnerských organizací webu CVIS.CZ.

Následující kapitoly:
3.1 Nasycenost trhu na straně poptávky
Obr. 1: Srovnání nasycenosti poptávky po ERP v podnicích s 10 a více zaměstnanci
Obr. 2: Srovnání nasycenosti poptávky po ERP v malých podnicích
Obr. 3: Srovnání nasycenosti poptávky po ERP ve středně velkých podnicích
Obr. 4: Srovnání nasycenosti poptávky po ERP ve velkých podnicích
Obr. 5: Srovnání nasycenosti poptávky po ERP podle různých odvětvových skupin
3.1 Nasycenost trhu na straně nabídky
3.3 Funkční, technologická vyspělost a změny v obchodním modelu
Tab. 1: Srovnání vybraných manažerských charakteristik cloudových ERP řešení
3.4 Životní cyklus a projekt implementace
Obr. 6: Problémy českých podniků při řešení ERP projektů
4. Hlavní požadavky a očekávání uživatelských organizací
Obr. 7: Hodnocení důležitosti kritérií pro výběr informačního systému a jeho dodavatele
Závěr
Literatura

12.12.2017 - Petr Sodomka, Hana Klčová