Microsoft Navision pomáhá při výrobě a distribuci potravin

Případová studie pojednává o nasazení řešení Microsoft Business Solutions - Navision ve společnosti TIMEX. Navision zde zajišťuje sledování potravin ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce a současně pomáhá zefektivnit práci při veškerých skladových a prodejních operacích.

Výchozí situace

TIMEX Inc. s.r.o. je středně velká obchodně výrobní společnost působící v České republice. Společnost TIMEX se zabývá výrobou, balením, prodejem a distribucí potravinářských výrobků. Specializuje se na výrobu kávových, čajových a kakaových instantních produktů.

Společnost se rozhodla změnit podnikové řešení zejména kvůli zvýšení efektivity práce, sjednocení systémů v rámci celé společnosti a získání stabilnějšího systému, který jí umožní další takřka neomezený růst. Jedním z nejdůležitějších požadavků bylo propojení výroby společnosti s nově zaváděným informačním systémem.

Ve společnosti byly do nasazení Navisionu pro řízení procesů používány dvě zastaralé aplikace. Ty postrádaly flexibilitu, pokud se jednalo o jejich úpravy a změny. Jedna z aplikací měla na starosti skladové hospodářství a druhá účetnictví společnosti. Problémy nastávaly při synchronizaci systémů, kdy docházelo k velkým časovým zpožděním v účetním softwaru a mnohdy k nesouladu mezi skladovou operativní evidencí a hodnotami v účetnictví. Mezi největší problémy patřila neschopnost stávajících systémů sledovat jednotlivé dávky u potravinářských výrobků. Dále neexistovala možnost propojit stávající software s kancelářskými produkty. Důsledkem toho byla velmi nízká produktivita práce, chyběla totiž možnost vytvářet manažerské pohledy na data obsažená v systémech.

Výraznou úlohu při rozhodování o pořizení nového systému sehrála také změna zákona o potravinářském průmyslu, která vstoupila v platnost 1. 1. 2005. Ta ukládá firmám zajistit sledování potravin ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce.

Obchodní cíle

Na nové řešení byly kladeny následující požadavky:

Hlavní rysy projektu

Společnost TIMEX zvolila jako nové podnikové řešení Microsoft Business Solutions - Navision, verze 3.70. Jako implementačního partnera si vybrala společnost AXIOM SW. Implementační projekt byl následně realizován za pomoci implementační metodologie Navision on Target. Jednotlivé kroky projektu směřovaly ke správnému nastavení systému, provedení potřebných úprav systému a jejich testování, zaškolení uživatelů a v konečné fázi ke zdárnému převodu dat z původních aplikací a uvedení nového systému do "ostrého provozu".

Fáze projektu:

Výsledné řešení

Společnost TIMEX využívá v informačním systému Navision moduly Finance, Prodej a pohledávky, Nákup a závazky, Zásoby, Sklad, Výroba a Majetek. K nadstavbovým modulům nasazeným v TIMEXu patří Zápočty a Evidence vratných obalů. Systém používá v současné době 12 uživatelů. Připojení pobočky společnosti do systému probíhá přes terminálové připojení.

TIMEX získal systém, který je schopen přesně sledovat čísla vstupních i výstupních dávek (šarží) potravinářských výrobků a následně umožňuje zpětné dohledání veškerých informací o konkrétní surovině či výrobku. Pro všechny skladové operace byly zavedeny čárové kódy a mobilní laserové terminály. Nový informační systém je tak přímo provázaný s výrobním modulem, který byl vyvinut v rámci implementace systému na základě zákazníkových požadavků přímo v Navisionu.

Výroba je propojena přímo s účtárnou. Pomocí výrobních příkazů se rozjíždí celý výrobní proces. Po dokončení výrobního procesu je vyrobené zboží nasnímáno pomocí laserových terminálů a naskladněno na vybranou lokaci. V tomto okamžiku se zobrazí v účtárně pokyn k zaúčtování výrobního příkazu.

Dochází také k zprůhlednění objednávek materiálového zásobování pro výrobu, pomocí objednávkového formuláře a výrobních příkazů, kde dochází k propojení účtárny přímo ze skladem a výrobou.

Společnost dává do oběhu poměrně velký počet obalů, proto vznikla potřeba sledovat jejich pohyb. Tuto evidenci a sledování vratných obalů nyní zajišťuje add-on modul Evidence vratných obalů. Na základě této evidence se následně sestavuje a odevzdává výkaz EKO-KOM.

Přínosy projektu

Hlavní přínosy plynoucí z realizace projektu lze shrnout následovně:


22.08.2005 - Ludmila Bittnerová