Dotace z Evropské unie na dosah

Jste mimopražská obchodní nebo výrobní společnost? Nebo patříte k dodavatelům ICT produktů a služeb? Pak máte jedinečnou šanci ucházet se o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie pro vaše podnikání. Následující článek přináší základní charakteristiky a cíle dvou klíčových programů nazvaných ICT a strategické služby a ICT v podnicích. Podrobnější informace a individuální konzultace k těmto programům můžete získat jako účastníci mezinárodní konference Svět informačních systémů 2008, která se koná 14. - 15. dubna ve Zlíně, a to přímo od garantů obou programů z agentury CzechInvest.

Registrovat svou účast můžete na stránkách konference http://sis.cvis.cz, a to prostřednictvím menu REGISTRACE.

1. Úvod

Oba uvedené programy tvoří prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013. Primárně jsou určeny k podpoře růstu a konkurenceschopnosti ICT sektoru v České republice (ICT a strategické služby), výrobních a obchodních organizací (ICT v podnicích). Podívejme se nyní, za jakých podmínek mohou české společnosti čerpat podporu z těchto programů pro svůj další rozvoj.

2. ICT a strategické služby

2.1 Cíle a podmínky programu

2.1.1 Cíle programu

Cílem programu je podpořit růst a konkurenceschopnost ICT sektoru v České republice, podpořit nabídku nových informačních systémů, ICT řešení a nových softwarových produktů a služeb. Program je zaměřen také na rozvoj informační a znalostní společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT.

Program je dále určen k podpoře vybraných strategických služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením, které by měly vést ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím přispět ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti. V neposlední řadě je záměrem programu také rozvoj lidských zdrojů (jejich mobility) a tvorba kvalifikovaných pracovních míst v sektoru služeb.

Alokace prostředků na dané období 2007 – 2013 činí 7,1 mld. Kč.

2.1.2 Kdo může žádat o podporu

Žadatelem (příjemcem podpory) může být podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou (pouze a.s., s.r.o., k.s., v.o.s. a družstvo) podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Žadatel má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období (případně jeho majoritní vlastník) a jeho projekt bude realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy.

2.1.3 Podporované aktivity

Podporovanými aktivitami jsou:

Projekt může v sobě zahrnovat kombinaci podporovaných aktivit.

2.1.4 Nepodporované aktivity

V rámci podpory strategických služeb nelze podpořit služby cestovního ruchu, služby rekreační, kulturní a sportovní, dále služby zdravotní a ostatní sociální služby, služby dopravní a přepravní, distribuční a logistické, poštovní, kurýrní, konzultační a poradenské služby, bankovní, realitní a leasingové služby, telekomunikační služby (přenos hlasu, dat, obrazu), služby kolokačních center, služby audiovizuální, direct marketing a služby spojené s ochranou životního prostředí. Dále z tohoto programu nelze podpořit vývoj a inovace výrobků a technologií, které jsou pak následně realizovány ve výrobě, včetně vývoje specifického software a aplikací, které jsou součástí těchto výrobků a technologií.

2.1.5 Důležité podmínky

Je důležité dodržet i další podmínky programu, kterými jsou zejména to, že:

2.2 Výzva I.

2.2.1 Časový harmonogram

2.2.2 Typy podporovaných výdajů

Tab. 1: Typy podporovaných výdajů
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

2.2.3 Bližší určení způsobilých výdajů

(*) Pozn.: Den, kdy poskytovatel dotace či zprostředkující subjekt žadateli písemně potvrdí, že v zásadě splňuje podmínky přijatelnosti tohoto Programu (tj. schválení registrační žádosti).

2.2.4 Podmínky kvalifikace pro Výzvu I.

Tab. 2: Podporované aktivity
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

2.2.5 Forma a výše podpory

2.3 Maximální přípustná míra dotace

Uvedená maximální přípustná míra dotace platí v období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

Obr. 1: Maximálně přípustná míra dotace
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

3. ICT v podnicích

3.1 Cíle a podmínky programu

3.1.1 Cíle programu

Cílem programu ICT v podnicích je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů (IS).

Alokace prostředků pro dané období 2007 – 2013 činí 4,2 mld. Kč

3.1.2 Kdo může žádat o podporu

Žadatelem (příjemcem podpory) je malý a střední podnik ve zpracovatelském průmyslu (OKEČ 15 – 37, vyjma 16 a 23), který má uzavřena dvě po sobě jdoucí zdaňovací období a jehož projekt bude realizován na území ČR mimo Prahu.

3.1.3 Podporované aktivity

Podporovanými aktivitami je využití IS:

Projekt nemusí být zaměřen ryze na jednu zmíněnou oblast, může se jimi prolínat, žadatel je však povinen identifikovat vždy hlavní předmět projektu s jednou z aktivit.

3.1.4 Nepodporované aktivity

V rámci programu ICT v podnicích není podporována:

3.1.5 Důležité podmínky

K důležitým podmínkám, které je nutné dodržet, patří zejména to, že:

3.2 Výzva I.

3.2.1 Výše dotace

Dotace pro první výzvu činila až 20 mil. Kč. Procentuální výše podpory ze způsobilých výdajů se řídila regionální mapou platnou pro období 2007 – 2013 (viz mapa maximální míry veřejné podpory) a blokovou výjimkou pro malé a střední podniky.

3.2.2 Typy podporovaných výdajů

V rámci výzvy bylo možné podpořit tyto výdaje:

3.2.3 Bližší určení způsobilých výdajů

A) Hmotný majetek

Hardware a sítě: pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení (vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaných koncových zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA apod.) a lokálních sítí.

Ostatní stroje a zařízení: pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících strojů a zařízení, které jsou součástí informačního systému a jiných prvků ICT nebo jsou nezbytné pro jejich funkčnost, avšak podle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software; jako např. čtečky čárových kódů, čipových karet, komunikační zařízení používaná k IP telefonii nebo ke komunikaci přes Internet (například mobilní telefon využívaný primárně k tomuto účelu) atp.

B) Nehmotný majetek

Software a data: pořizovací cena softwaru, programů a aplikací, licencí, nákup dat, databází a jejich aktualizací včetně dalších poplatků (za instalaci, údržbu, maintainance atp.), nezbytných nákladů na implementaci (programování, reengineering procesů v souvislosti s realizací projektu) atp.

4. Závěr

Výzva do programu ICT v podnicích byla vyhlášena 25.dubna 2007. Žadatelé mohli prostřednictvím internetové aplikace e-Account podávat registrační žádosti od 1.června do 30.září 2007. Následoval příjem plných žádostí, který probíhal od 1.října do 29.prosince 2007. Celkem bylo podáno 426 registračních žádostí a 324 plných žádostí. Alokovaná částka určená pro první výzvu byla 500 mil. Kč. Požadovaná dotace podaných žádostí činila 752 163 000 Kč.

V první polovině roku probíhaly v regionech prezentace programu, na kterých byly potencionální žadatelé z řad malých a střední podnikatelů seznámeni s možnostmi čerpání dotací v programu ICT v podnicích. Současně byl program představen dodavatelům ICT, aby byli na chystaný nárůst počtu zakázek připraveni. Setkání se zúčastnilo více než 100 dodavatelů produktů ICT a poskytovatelů ICT služeb. I díky těmto akcím se v rámci první výzvy zaregistrovalo 426 žadatelů, kteří měli většinou zájem o celopodnikové informační systémy.

O autorech

Ondřej Beránek pracuje v agentuře CzechInvest jako projektový manažer a garant programu ICT a strategické služby.
Pavel Štěrba působí v agentuře CzechInvest jako vedoucí oddělení technologického vývoje a garant programu ICT v podnicích.


25.03.2008 - Ondřej Beránek, Pavel Štěrba