Technologické trendy pro následující desetiletí

V měsíci srpnu zveřejnila prestižní analytická agentura Gartner zprávu "Hype Cycle for Emerging Technologies 2008", v níž popisuje 27 rozvíjejících se technologií a definuje pět zásadních, které by měly v následujících dvou až pěti letech nejvíce ovlivnit transformaci podnikání. Následující článek přináší shrnutí analytických závěrů agentury Gartner s komentářem CVIS.

Pět klíčových technologií budoucnosti

Gartner pro znázornění svých analytických závěrů využil tradiční Hype křivky (dostupná společně s Priority Matrix pro členy a partnery CVIS po přihlášení v sekci Ke stažení). Jako klíčové označil technologie, které se nachází v okolí vrcholu této křivky a které dle Gartner dosáhnou své zralosti během dvou až pěti let. Konkrétně jde o tyto technologie: Green IT, Cloud Computing, Social Computing Platforms, Video Telepresence a Microblogging.

Green IT

Gartner: Díky společenskému tlaku na řešení problematiky životního prostředí bude sektor IT více využívat příležitostí ke zdokonalení svých činností a produktů tak, aby byly více šetrné k životnímu prostředí. Bude rovněž více přispívat ke společenským a průmyslovým aktivitám pro ochranu životního prostředí. Technologie Green IT nabere na síle během roku 2009, hnána obavami ze změny klimatu a příležitostí snížit náklady prostřednictvím efektivnějšího využívání energií.

CVIS: Od samého počátku vzniku IT trhu v ČR sledujeme především rostoucí požadavky na maximální výkon aplikací a další, uživatelsky důležité parametry, jako jsou vysoká dostupnost, odpovídající úroveň zabezpečení, spolehlivost atd. Specifické IT produkty (např. MS SQL Server) zahrnující jednotlivé technologie (např. klient/server) byly zákazníky vnímány jako produkty s vysokou přidanou hodnotou. To se během posledních pěti let postupně změnilo. Dříve "špičkové produkty" jsou stále více chápány jako komodity. Tento trend zasáhl jako první hardwarové komponenty, postupem času pronikl i do dalších oblastí (softwarové aplikace, servisní služby, datová centra atd.). Zákazníci se začali více přiklánět k hledání optimálního využití informačních a komunikačních technologií po celou dobu životního cyklu a jejich odpovídajícího zařazení do života, společenského či podnikového prostředí.

Green IT proto chápeme jako součást tohoto trendu s důrazem na šetrnost k životnímu prostředí na jedné straně a s akcentem na využití IT při řízení a kontrole podnikových procesů, vývoje a distribuce výrobků a služeb v rámci globální síťové ekonomiky s trvale udržitelným rozvojem.

Cloud Computing

Gartner: Důraz na efektivní využití IT nutní společnosti hledat nové možnosti, zejména v oblasti služeb poskytovaných prostřenictvím internetu. Mnoho poskytovatelů technologií se nyní obrací k tomuto trendu, což má za následek, že současný boom bude pokračovat minimálně další rok, než se objeví jiná alternativa či vůdce trhu.

CVIS: Pojem Cloud Computing úzce souvisí s pronájmem podnikových aplikací, ať už jej nazýváme jako ASP (Application Service Providing) nebo SaaS (Software as a Service). Těžko jej přesně vysvětlit, slovo Cloud (oblak) evokuje nejspíše fakt, že vše nedůležité z pohledu uživatele se nachází v "oblacích", tedy u poskytovatele služeb. Tento trend byl v minulosti pod různými pojmy vyzdvihován již několikrát. Stačí vzpomenout na vizi osobního počítače bez operačního systému a dalších aplikací připojeného k síťovým službám, nebo předpovědi globálního úspěchu ASP v podnikové sféře. Žádný z těchto trendů se doposud nenaplnil. Především dodavatelé (resp. poskytovatelé těchto služeb) nedokázali správně nastavit obchodní model, neuměli správně odhadnout, které služby v této podobě zákazníkům nabízet lze a které naopak k pronájmu vhodné nejsou (např. aplikace řídící ve společnosti kritické procesy).

Po vystřízlivění z těchto přešlapů se začínají od sebe oddělovat životaschopné aplikační služby (např. poskytování aplikací pro řízení lidských zdrojů nebo CRM), které zřejmě také čeká určitá "komoditizace" a služby, které bude možné odsunout jen za specifických podmínek podle potřeb zákazníka, resp. legislativních podmínek (např. datová základna výrobního podniku může být spravována v jiné zemi, u datové základny banky může být její přesunutí omezeno předpisy). Očekáváme, že trh s pronájmem podnikových aplikací se bude i nadále značně diverzifikovat. Na širším segmentu budou úspěšní pouze ti poskytovatelé, kteří správně nastaví obchodní model dodávky a dokáží ho vhodně nabídnout svým zákazníkům.

Social Computing Platforms

Gartner: Po obrovském úspěchu společensky orientovaných webových stránek (např. MySpace, Facebook), se testuje, jakou tyto stránky či jejich firemní ekvivalenty budou hrát roli v budoucím společenském prostředí. Stále širší škála vývojářů také staví na základech těchto sociálních platforem.

CVIS: V podnikové sféře mají Social Computing Platforms dobré vyhlídky především tam, kde je firemní kultura na vysoké úrovni. Lze předpokládat, že se tyto platformy do budoucna prosadí především v oblasti řízení dodavatelských řetězců a portálových služeb zastřešujících např. elektronická tržiště (e-Procurement). Dobré podmínky pro utváření Social Computing Platforms lze vytvořit i v rámci jedné společnosti, např. na bázi aplikace Exact Synergy Enterprise, která je přímo předurčena k budování virtuální komunity spolupracovníků. V této souvislosti stojí za to uvést jeden z klíčových rysů této aplikace a zároveň myšlenky Social Computing Platforms nazývaný jako Content as a Service, nebo-li dostupnost sdíleného obsahu jako služby odkudkoliv.

Video Telepresence

Gartner: Za tímto pojmem se skrývají špičkové technologie používané pro videokonference (např. HP, Cisco, Teliris atd.), které používají komponenty pro zobrazení s vysokým rozlišením (HD - high definition) a multimediální prostředky vyšší úrovně než předchozí generace s cílem poskytnout živější obraz účastníkům videokonference. Vyšší náklady na pořízení jsou však stále překážkou pro širší využití této technologie.

CVIS: Možnosti HD technologií jsou skutečně impozantní, jak se lze přesvědčit např. na webových stránkách společnosti Cisco. Podstatné ovšem je, jak je budou jednotlivé společnosti využívat, zda k přirozené interaktivní komunikaci nebo k formální prezentaci manažerů. Lze tedy na jedné straně souhlasit s agenturou Gartner, že pořízení těchto technologií bude záviset na cenové dostupnosti, na druhé straně je však třeba zdůraznit, že budoucí rozvoj HD technologií ve firemní sféře bude záviset především na jejich efektivním využívání a odpovídajícím zařazení do života firmy.

Microblogging

Gartner: Průkopníkem této služby je Twitter (jsou k dispozici i další servery jako FriendFeed nebo Plurk). Microblogging je poměrně novým pojmem ve světě sociálních sítí, který funguje na principu posílání velmi krátkých zpráv přispívateli (obvykle obsahujících méně než 140 znaků), které přinášejí informace o jejich současných aktivitách či myšlenkách, jež jsou pak odebírány dalšími účastníky microbloggingu. Tento služba se stala oblíbenou mezi určitými skupinami online uživatelů a v současné době se zkoumá její postavení ve zdokonalování jiných sociálních komunikačních médií.

CVIS: Twitter slouží již od března 2006 jako soukromý nástroj pro komunikaci mezi zaměstnanci několika společností v USA. Přesto nevidíme pro Microblogging v podnikové sféře širší efektivní uplatnění. Tato služba bude směřována spíše do komunikace v rodině, mezi přáteli apod.

Další očekávané trendy

Gartner se ve své zprávě vyjádřil také k dalším technologickým trendům. Jackie Fenn, viceprezidentka Gartner, která se dlouhodobě zabývá tvorbou Hype křivek, komentovala očekávání kolem Web 2.0 a dalších technologií následovně: "Služba Web 2.0 se nyní nachází ve fázi rozčarování a poklesu zájmu. Nicméně v průběhu následujících dvou let očekáváme její opětovný vzestup a vliv na změny v podnikání způsobené tím, jak budou společnosti získávat zkušenosti a úspěchy v oblasti nových technologií a kulturních zvyků."

"Technologie Cloud Computing a SOA (Service Oriented Architecture) přinesou změny v podobě přeměny úlohy a postavení IT v období dvou až pěti let. I služba Public Virtual Worlds, která zakusila fázi rozčarování poté, co dosáhla vrcholu Hype křivky v roce 2007, bude dlouhodobě představovat důležitý mediální prostředek pro podporu a vytváření širokého zájmu veřejnosti," uvedla Jackie Fenn.

"V souladu s trendem několika minulých let je mnoho nových položek v letošní Hype křivce (např. Microblogging, Social Networking Platforms a Cloud Computing) využíváno spotřebiteli dříve, než se objeví v podnikatelské sféře. Jiné technologie již tuto hranici překročily. Jedná se zejména o: trojrozměrný tisk (3D printing), Surface Computing, Augmented Reality (rozšířená skutečnost) a mobilní roboti. Brzy očekáváme jejich uplatnění v dalších oblastech; příkladem může být užití trojrozměrného tisku v dodavatelských řetězcích, které umožní vytváření výrobků a náhradních dílů až v okamžiku potřeby", uzavřela Jackie Fenn.


02.09.2008 - Dagmar Šulová, Petr Sodomka