Stav a vývoj telekomunikační a internetové infrastruktury

Český statistický úřad zveřejnil aktualizované údaje týkající se stavu a vývoje infrastruktury v oblasti elektronických komunikací v České republice a ve světě. Poskytl k dispozici podrobná data o počtu pevných a mobilních telefonních linek, internetových přípojek v ČR a ve světě od poskytovatelů těchto služeb, která jsou doplněna údaji o rozšíření internetu v jednotlivých sektorech společnosti, jako jsou domácnosti, podniky, veřejná správa, zdravotnická zařízení a školy, a o údaje o jednotlivcích používajících mobilní telefon a internet.

Telekomunikační infrastruktura

Telekomunikační a internetovou infrastrukturu bychom mohli označit za základní stavební prvek většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Pevná telefonní linka (telefon byl vynalezen koncem 19. století) představovala ještě v nedávné minulosti základní infrastrukturu pro šíření mluveného slova a také představovala základní technologickou platformu pro rozvoj a šíření dalších technologií, jako například internetu.

Pevnou telefonní síť a její další vývoj však v polovině 90. let 20. století zásadně ovlivnil nástup mobilních telefonů. Na konci roku 2008, tj. 27 let poté, co byla ve Švédsku a Norsku uvedena do provozu první mobilní síť, bylo na světě cca 4 miliardy aktivních SIM karet (zdroj: ITU) a v České republice používalo mobilní telefon 88 % populace starší 16ti let (zdroj: ČSÚ).

Definice související s telekomunikační infrastrukturou

Za účastníka (zákazníka) veřejné telefonní sítě je považována fyzická nebo právnická osoba, která je napojena na tyto sítě na základě smlouvy s poskytovatelem přístupu k těmto sítím. Počet účastníků veřejné telefonní sítě zahrnuje:

Pozn.: Hlavní telefonní stanice (HTS) je soubor technických prostředků vymezený koncovým bodem (v provozu) veřejné pevné telefonní sítě (PSTN) a jednoznačně určeným ústředňovým zakončením.

Pozn.: Jeden člověk může používat více aktivních SIM karet, tj. počet účastníků mobilních telefonů může být vyšší než celkový počet jednotlivců.

Všechny výše uvedené ukazatele pocházejí od poskytovatelů hlasových služeb prostřednictvím pevné a mobilní telefonní sítě. Jako doplňkový ukazatel k celkové telekomunikační infrastruktuře (počtu pevných telefonních linek a aktivních SIM karet pro mobilní telefonní síť) slouží údaje o podílu domácností s pevnou telefonní linkou, mobilním telefonem (zdroj: Statistika rodinných účtů) a uživatelích mobilního telefonu (zdroj: VŠIT). Tyto údaje jsou získávány přímo od uživatelů (domácností, jednotlivců) těchto služeb (více najdete v datových zdrojích a metodice k ukazatelům telekomunikační a internetové infrastruktury).

Za uživatele mobilní telefonní sítě (mobilního telefonu) je považován jednotlivec ve věku od 16 let, který ve Výběrovém šetření o využívání informačních a komunikačních technologií (VŠIT) uvedl, že v době šetření měl k dispozici (má možnost použít) mobilní telefon. Pozn.: Nesleduje se vlastnictví, tj. může se jednat o služební mobil, který daný jedinec může použít i k soukromým účelům atd.

Pozn.: Ukazatel o uživatelích mobilního telefonu na rozdíl od počtu aktivních SIM karet vypovídá o skutečném počtu (procentu) jednotlivců používajících mobilní telefon. Tyto údaje jsou pak k dispozici v třídění podle socio-demografických charakteristik sledovaných jednotlivců.

Internetová infrastruktura

Kromě mobilního telefonu je dnes za základní technologii pro šíření informací nebo jiných služeb globálního světa považován internet. Na konci roku 2008 bylo ve světě 406 tisíc vysokorychlostních internetových přípojek (zdroj: ITU).

Jestliže na konci roku 2000 používalo ve světě internet přibližně 360 milionů lidí, tak v 1. čtvrtletí roku 2009 to bylo již přes 1,5 miliardy, což činí téměř čtvrtinu (23,8 %) světové populace (zdroj: Internet Worlds Stats) V České republice ve 2. čtvrtletí 2008 používala internet více jak polovina (54 %) populace starší 16ti let, tj. dvakrát tolik než na konci roku 2003 (zdroj: ČSÚ).

Definice související s internetovou infrastrukturou

Vysokorychlostní přípojky k internetu (širokopásmové připojení – broadband) zahrnují všechny přípojky k internetu smluvních zákazníků, kteří využívají služby připojení k internetu umožňující minimální rychlost přenosu dat 256kbit/s (včetně). Rozlišujeme několik druhů vysokorychlostního připojení:

Pozn.: Bezdrátové připojení musí být jakožto bezdrátové dodáváno již poskytovatelem.

Pozn. Ne ve všech níže uvedených ukazatelích týkajících se vysokorychlostního připojení k internetu (procento domácností, podniků, zdravotnických zařízení atd.) platí nebo platil výše uvedený současný mezinárodně stanovený (ITU) limit rychlosti přenosu dat (256kbit/s včetně) pro definování vysokorychlostního připojení k internetu.

Registrované domény v ČR - internetová doména (doménové jméno) je jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené k internetu. Více si můžete přečíst zde.

Kde najdete kompletní statistické údaje

Český statistický úřad publikuje oficiální statistická data o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických komunikací v České republice a ve světě na svých internetových stránkách. Tato data pochází od poskytovatelů těchto služeb. Jde především o základní údaje o počtu telefonních linek, aktivních SIM karet, vysokorychlostních internetových přípojek a registrovaných internetových domén.

Kolektivní (firemní) členové a partneři Centra pro výzkum informačních systémů najdou kompletní statistické údaje ke stažení po přihlášení do vnitřní sekce www.cvis.cz.


27.07.2009 - Martin Mana