Jan Melzer: Open source ERP je neživotaschopné, trh půjde cestou pronájmu

Informační systém QI letos slaví 10 let od svého uvedení na český trh. Při této příležitosti poskytl portálu CVIS.CZ exkluzivní rozhovor Jan Melzer, generální ředitel a předseda představenstva společnosti DC Concept. Tuto příležitost jsme využili nejen k diskusi o produktu a aktivitách jeho výrobce, ale také k hodnocení vývoje českého trhu, vlivu dotačních programů, možností open source ERP systémů a očekávaných trendů.

Informační systém QI letos oslaví desetileté výročí od uvedení na český trh. Můžete popsat hlavní motivy, které vás vedly k vývoji zcela nového ERP produktu?

Pro vývoj nového produktu jsme se rozhodli z několika důvodů. Jednak končila životnost stávajícího systému fungujícího na bázi DOS, jednak jsme chtěli využít nových technologií a vybudovat unikátní řešení, které by pokrylo co nejširší spektrum požadavků našich zákazníků. V době prvotních úvah o novém ERP řešení jsme si udělali podrobnou analýzu trhu a zjistili jsme, že ani jeden z produktů nesplňuje všechny obvyklé požadavky zákazníků.

Zvažovali jsme pouze, jaký segment trhu oslovit, zda se zaměřit na malé a střední firmy, nebo na vybranou skupinu oborů. Nakonec jsme zvolili cestu komplexního robustního ERP řešení, které by bylo možné pružně modifikovat pro různé skupiny zákazníků, ať už co do jejich velikosti nebo zaměření.

Můžete říci, do jaké míry se splnila vaše očekávání?

I když jako ředitel firmy musím být vždy nespokojen, dovolím si v tomto případě tvrdit, že se po deseti letech působení na trhu naše hlavní očekávání splnila.

Jak jste se vypořádali s konkurencí, která začala vyvíjet ERP systémy o deset let dříve?

Naše společnost naštěstí nemusela začínat na "zelené louce". V devadesátých letech jsme načerpali mnoho zkušeností s vývojem ekonomického informačního systému, které jsme pak zúročili při budování QI. Zaměřili jsme se zejména na jeho "lehkost" a "přizpůsobivost". Proto také QI nazýváme jako elastický informační systém. V těchto dvou vlastnostech vidíme jeho hlavní konkurenční výhodu.

Můžete přiblížit, co konkrétně si máme představit pod elastickým informačním systémem?

Především jeho nadstandardní možnosti přizpůsobit se potřebám zákazníků. Nejde přitom jen o nastavení během implementace, ale průběžné modifikace po dobu užívání systému. To je hlavní argument, jímž jsme přesvědčili většinu zákazníků.

Jaký nástroj, resp. technologie dává systému QI tuto vlastnost?

Jde o tzv. QI Builder, který umí věrně modelovat podnikovou realitu. Dokáže rovněž vyvíjet a upravovat databázové aplikace, a to o poznání rychleji, než jiné známé vývojové prostředky a navíc bez nutnosti programování. Víme, že nejsme na trhu jediní, kdo nabízí silný modelovací nástroj jako součást ERP systému. Náš QI Builder však navíc nabízí možnost pružně měnit datový model, a to za plného provozu.

Takovéto zásahy do systému jistě nemohou činit jeho koncoví uživatelé.

Nepochybně. Uživatelé mohou modifikovat pouze standardní funkčnosti rozhraní, jako jsou definice filtrů, třídění apod. Samotný QI Builder pak poskytuje tři druhy úprav. Ten první, kam patří např. úpravy tiskových sestav, mohou provádět zaškolení uživatelé nebo správci systému. Druhý, spočívající v dodatečných úpravách, jako je doplňování dat do tabulek a třetí, zahrnující úpravy systému a jeho rozšiřování o nové funkce, mohou realizovat pouze vyškolení a certifikovaní pracovníci výrobce systému, popř. partnerských organizací.

Podařilo se vám, jako jediné české softwarové firmě, umístit se v seznamu Top 100 Vendors 2006 časopisu IT Week. Můžete přiblížit, jak jste dosáhli tohoto úspěchu a co vlastně o vás říká potenciálním zákazníkům a partnerům?

Jak už to v takových situacích bývá, určitou roli sehrála náhoda. Při uvedení QI na trh jsme věnovali velké množství energie do jeho propagace. Zasílali jsme informace o produktu na různé informační a komunitní servery, čímž se nám podařilo oslovit také redaktory časopisu IT Week. Ti nás pak požádali o doplnění celé řady detailních údajů. Vzhledem k tomu, že QI posuzovala skupina odborníků, kteří dobře porozuměli jeho technologické koncepci, padlo ze strany IT Week rozhodnutí o zařazení QI do katalogu špičkových technologických řešení Top 100 Vendors.

Pro naše partnery i zákazníky je hodnocení IT Week důkazem, že QI patří mezi špičku na trhu s podnikovými informačními systémy. Ukazuje, že využíváme moderní technologie a životní cyklus našeho řešení bude pravděpodobně delší než u konkurenčních produktů.

Vraťme se zpět k počátkům QI. Jak se lišila situace na českém trhu v období, kdy jste na něj vstoupili od současnosti?

Podle mého názoru se situace nijak zásadně nelišila, snad jen jeden předpoklad se nevyplnil tak, jak jsme očekávali. Čekali jsme, že tak jako ve světě, dojde i u nás k postupné konsolidaci trhu. Tento proces je však v ČR, ve srovnání se zahraničím, velice pozvolný.

Ani rozvoj podnikových aplikací typu ERP neprobíhá tak rychle, jako je tomu v jiných oblastech IT. Zatímco mnohé organizace používají ve svých informačních systémech datové modely staré deset a více let, hardware, jako jsou servery nebo pracovní stanice, vyměňují za podstatně kratší dobu. Na podporu řízení podnikových procesů moderními aplikacemi nejsou vynakládány takové prostředky, jaké by odpovídaly potřebám firem pohybujících se v turbulentním tržním prostředí.

Zmínil jste pozvolný průběh konsolidace českého trhu. Jakou strategii v oblasti akvizic a uzavírání strategických aliancí vyznává společnost DC Concept?

Stejně jako se uskutečňují fúze, dochází i k zánikům IT společností. Stává se, že firma skončí a vůbec nedojde k tomu, že by někdo odkoupil její aktiva. Jde zpravidla o společnosti malé, obsluhující několik desítek zákazníků. Ti se pak často obracejí na nás nebo naše partnery. Snažíme se, abychom byli alternativou pro menší a střední IT firmy, kterým se nepodařilo na trhu prosadit.

Na jakých aspektech je založena síla a stabilita vaší společnosti?

Především na diverzifikaci rizika. Rozkládáme jej mezi výrobce a partnery, a to včetně vývoje systému. Chceme být oporou svým partnerům a zároveň jim poskytnout prostor pro budování vlastní identity a specializace. Kdyby se však některý z partnerů dostal do potíží, jsme schopni zákazníkům garantovat, že jejich systém zůstane plně v provozu, a to včetně zakázkových úprav. V takovém případě zajistí veškeré služby jiný partner.

Bezproblémový přechod lze realizovat mj. díky technologickému konceptu QI. Zákazník má vlastní zakázkové úpravy uloženy u sebe v databázi, takže je do značné míry na partnerovi nezávislý. V každé instalaci QI je také obsažen zdrojový kód celého systému, včetně definice algoritmů, uživatelského rozhraní, tiskových výstupů, veškeré dokumentace a dalších náležitostí. Každá instalace u zákazníka zálohuje celý systém QI.

Společnost DC Concept vystupuje výhradně v roli výrobce systému QI a k implementačním projektům využívá partnerské sítě. Tento nepřímý obchodní model používají na našem trhu jen dva zahraniční výrobci. Čím je tento model výjimečný pro zákazníky?

K vybudování nepřímého obchodního modelu nás vedly zkušenosti, které jsme měli s předchozím produktem. Snažili jsme se tak eliminovat nedostatky, které přináší přímý nebo hybridní obchodní modely. Nepřímý model je výjimečný zejména tím, že odbourává riziko závislosti na jednom implementačním partnerovi. Přitom ponechává jednotlivým partnerům možnost vlastního rozvoje, aniž by je výrobce nějak výrazně omezoval. Všichni partneři však musí zároveň respektovat pravidla pro dodávku, implementaci a poskytování služeb zákazníkům.

Byť je obchodní model pro dodávku QI vysoce decentralizovaný, přece jen existuje jedna oblast, která je naopak realizovaná z jednoho místa. Mám na mysli vývoj systému. Společně s objektovou koncepcí zahrnující veškeré modely vazeb šetří centralizace vývoje kapacity programátorů. Umožňuje totiž většinu nových funkcionalit pouze nastavit bez nutnosti customizace. Technologické oddělení objektů vlastního systému QI od těch, které používá zákazník v rámci zakázkových úprav, významně pomáhá snižovat celkové náklady na vlastnictví. Zatímco u řady konkurenčních produktů nastává problém s inovací již naimplementovaného systému, QI umožňuje průběžně provádět upgrady a přitom zachovat nezávislost a tedy bezchybnou funkčnost naprogramovaných úprav. V této charakteristice si QI zachovává odstup především od těch systémů, které neoplývají bohatou funkcionalitou ve standardní verzi a jsou u zákazníka často upravovány na míru.

V čem naopak vidíte nevýhody nepřímého obchodního modelu?

Především musíte disponovat kvalitními implementačními partnery, kteří svou nezávislost budou umět správně uchopit. Kvalita jejich práce s jednotlivými zákazníky i uvnitř partnerské sítě je klíčovou podmínkou úspěchu nepřímého obchodního modelu.

Jak hodnotíte roli dotačních programů, jako je ICT v podnicích? Jste zastáncem dotacemi nedeformovaného trhu, nebo zastáváte spíše pragmatický pohled ve smyslu: "Musíme se snažit maximálně využít dotací, dokud jsou k dispozici"?

Můj pohled je spíše liberálně konzervativní. Jsem samozřejmě pro trh nepokřivený dotacemi, každá mince však má svůj rub a líc. Na jednu stranu dotace opravdu pomáhají podnikům pořídit si IT řešení, na které by jinak nedosáhly. Na druhou stranu jsou dotace kontraproduktivní, protože dovolují firmám pořídit taková řešení, která svým rozsahem neodpovídají jejich možnostem. Firmy se také musí přizpůsobit podmínkám pro schválení dotací, celý proces se může protahovat a ovlivňovat délku obchodního případu i samotný průběh implementačního projektu.

Jsem zvědavý a zároveň mám trochu obavu z toho, jak se trh vyrovná s faktem, že jednoho dne dotace přestanou do firem plynout.

Často se setkáváme s názorem, že nabídka českého ERP trhu je již přesycená mnoha různými produkty, přesto jsou na trh uváděny stále nové systémy. Mají z vašeho pohledu šanci uspět a popřípadě za jakých podmínek?

Jednoznačně se domnívám, že trh je přesycen. Stává se, že náš partner soupeří ve výběrovém řízení s 30 dalšími zájemci. To je pro zákazníka sice zajímavé, ale velmi náročné na vyhodnocení a zachování si objektivního pohledu. Konkurence samozřejmě musí existovat, nicméně na můj vkus je produktů na trhu příliš mnoho. Dochází k tříštění sil vývojářských firem a energie, která se vkládá do nových produktů.

Na trh budou vstupovat nové produkty, to je do určité míry přirozené. Výrazně však neubývá těch, které obsluhují malé firmy s několika konzultanty a vývojáři, žijící z malého počtu zákazníků. V budoucnu proto uspějí zejména ti dodavatelé, kteří si zachovají kvalitní zázemí pro vývoj produktu, a to jak ve vlastních lidech či partnerských firmách, tak v odpovídajícím portfoliu zákazníků. Důležité bude umět identifikovat a využít mezery na trhu. K tomu ovšem rovněž potřebujete kvalitní a kreativní tým spolupracovníků.

V posledních letech se na trhu objevují rovněž open source ERP produkty, jako např. Compiere. Jak hodnotíte jejich možnosti uspět u českých zákazníků, typicky v malých a středně velkých výrobních a obchodních firmách?

Tak to je pro mě lahůdková otázka. Open source považuji v podnikové sféře za neživotaschopný a to z několika důvodů. Open source platformu lze bezesporu použít jako základ pro zakázkové řešení. Je ovšem třeba počítat s tím, že se o takové řešení musí někdo starat. Údržba ERP systému, zejména v legislativní oblasti, není vůbec jednoduchá. Zdánlivě minimální investice se tak může do budoucna významně prodražit.

Jestliže kdokoliv vezme open source ERP řešení a začne ho doplňovat a rozšiřovat o své vlastní funkčnosti, pak de facto zakládá vývojářskou firmu a musí do ní investovat značné finanční prostředky, aby byl schopen udržet produkt po funkční i obchodní stránce na trhu a rozvíjet ho podle obvyklých standardů do budoucna.

Jaké trendy budou podle vás nejvíce ovlivňovat trh s podnikovými informačními systémy kategorie ERP? Co budou podle vašeho názoru žádat zákazníci v následujícím období nejčastěji?

Určitě půjde o možnost pronájmu ERP systému formou software jako služba (SaaS). V poslední době se začíná pronájem prosazovat na technické úrovni, např. odsunutím provozu systému do datového centra. Tento trend se bude jistě rozvíjet i do dalších oblastí, zejména aplikační.

Dále bych rád uvedl rostoucí oblibu podpory procesního modelování a týmové práce při zlepšování podnikových procesů. Tento trend bude mít přesah nejen do samotných nástrojů Business Process Managementu, ale také do projektového řízení a aplikací typu groupware, které se stanou samozřejmou součástí ERP systémů. S tímto trendem, ale nejen s ním souvisí rostoucí poptávka po integraci správy dokumentů (DMS) a podnikového obsahu (ECM) přímo do ERP systémů.

V září se uskuteční již 7. ročník mezinárodní konference Svět informačních systémů. Jaká stěžejní témata by měla být dle vašeho názoru nejvíce akcentována?

Očekávám, že k preferovaným budou patřit témata, která jsem zmínil v předchozí odpovědi, tedy pronájem podnikových aplikací, provoz informačních systémů přes datová centra, podpora modelování procesů, týmové práce, správa dokumentů a Enterprise Content Management.

Těším se rovněž, jaké názory na uvedené trendy budou prezentovat ostatní dodavatelé.

Děkuji za rozhovor.


09.08.2010 - Petr Sodomka