Diskuze

Dotace z Evropské unie na dosah

Jste mimopražská obchodní nebo výrobní společnost? Nebo patříte k dodavatelům ICT produktů a služeb? Pak máte jedinečnou šanci ucházet se o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie pro vaše podnikání. Následující článek přináší základní charakteristiky a cíle dvou klíčových programů nazvaných ICT a strategické služby a ICT v podnicích. Podrobnější informace a individuální konzultace k těmto programům můžete získat jako účastníci mezinárodní konference Svět informačních systémů 2008, která se koná 14. - 15. dubna ve Zlíně, a to přímo od garantů obou programů z agentury CzechInvest.

Registrovat svou účast můžete na stránkách konference http://sis.cvis.cz, a to prostřednictvím menu REGISTRACE.

1. Úvod

Oba uvedené programy tvoří prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013. Primárně jsou určeny k podpoře růstu a konkurenceschopnosti ICT sektoru v České republice (ICT a strategické služby), výrobních a obchodních organizací (ICT v podnicích). Podívejme se nyní, za jakých podmínek mohou české společnosti čerpat podporu z těchto programů pro svůj další rozvoj.

2. ICT a strategické služby

2.1 Cíle a podmínky programu

2.1.1 Cíle programu

Cílem programu je podpořit růst a konkurenceschopnost ICT sektoru v České republice, podpořit nabídku nových informačních systémů, ICT řešení a nových softwarových produktů a služeb. Program je zaměřen také na rozvoj informační a znalostní společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT.

Program je dále určen k podpoře vybraných strategických služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením, které by měly vést ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím přispět ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti. V neposlední řadě je záměrem programu také rozvoj lidských zdrojů (jejich mobility) a tvorba kvalifikovaných pracovních míst v sektoru služeb.

Alokace prostředků na dané období 2007 – 2013 činí 7,1 mld. Kč.

2.1.2 Kdo může žádat o podporu

Žadatelem (příjemcem podpory) může být podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou (pouze a.s., s.r.o., k.s., v.o.s. a družstvo) podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Žadatel má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období (případně jeho majoritní vlastník) a jeho projekt bude realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy.

2.1.3 Podporované aktivity

Podporovanými aktivitami jsou:

 • tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací,
 • návrh a implementace IS/ICT řešení (tato aktivita není podporována v rámci Výzvy I),
 • centra sdílených služeb,
 • centra zákaznické podpory,
 • centra oprav high-tech výrobků a technologií.

Projekt může v sobě zahrnovat kombinaci podporovaných aktivit.

2.1.4 Nepodporované aktivity

V rámci podpory strategických služeb nelze podpořit služby cestovního ruchu, služby rekreační, kulturní a sportovní, dále služby zdravotní a ostatní sociální služby, služby dopravní a přepravní, distribuční a logistické, poštovní, kurýrní, konzultační a poradenské služby, bankovní, realitní a leasingové služby, telekomunikační služby (přenos hlasu, dat, obrazu), služby kolokačních center, služby audiovizuální, direct marketing a služby spojené s ochranou životního prostředí. Dále z tohoto programu nelze podpořit vývoj a inovace výrobků a technologií, které jsou pak následně realizovány ve výrobě, včetně vývoje specifického software a aplikací, které jsou součástí těchto výrobků a technologií.

2.1.5 Důležité podmínky

Je důležité dodržet i další podmínky programu, kterými jsou zejména to, že:

 • Projekt neporušuje horizontální politiky EU, zejména v rovné příležitosti mezi muži a ženami a má udržitelný rozvoj.
 • Finanční zdraví žadatele vyjádřené ratingovým hodnocením nesmí být nižší než C+. Pokud žadatel k datu podání registrační žádosti podniká po dobu kratší než 2 uzavřená účetní období, bude rating zpracován z dvouletých finančních údajů za podnikatele, který/kteří v žadateli uplatňuje/uplatňují dohromady rozhodující vliv. U zahraničních subjektů předloží žadatel rating za zahraniční subjekt/subjekty, který/kteří v žadateli uplatňuje/uplatňují dohromady rozhodující vliv.
 • Příjemce dotace je povinen vést oddělenou evidenci o způsobilých výdajích projektu a dokumentaci stanovenou v podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace uchovat po dobu 10 let ode dne ukončení projektu a zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OPPI.
 • Další povinnosti příjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách poskytnutí dotace.

2.2 Výzva I.

2.2.1 Časový harmonogram

 • Plánovaný příjem registračních žádostí: 3. 3. – 30. 6. 2008.
 • Plánovaný příjem plných žádostí: 2. 6. – 31. 10. 2008.

2.2.2 Typy podporovaných výdajů

Tab. 1: Typy podporovaných výdajů
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

2.2.3 Bližší určení způsobilých výdajů

 • Všechny způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s cíli Programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu.
 • Nesmí být vynaloženy před dnem přijatelnosti projektu (tj. před dnem, kdy CzechInvest žadateli písemně potvrdí, že splňuje podmínky přijatelnosti daného programu *).
 • Definice jednotlivých způsobilých titulů spolu s případnými omezeními obsahuje Příloha č. 4 Výzvy.
 • Musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny Příjemcem dotace.

(*) Pozn.: Den, kdy poskytovatel dotace či zprostředkující subjekt žadateli písemně potvrdí, že v zásadě splňuje podmínky přijatelnosti tohoto Programu (tj. schválení registrační žádosti).

2.2.4 Podmínky kvalifikace pro Výzvu I.

 • Minimální investice 1/2/5 mil. Kč dle velikosti žadatele do dlouhodobého majetku během realizace projektu.
 • Vytvoření nových pracovních míst – počítají se relevantní odborné pozice vzniklé v souvislosti s projektem, min. počet nových pozic je určen kombinací podporované aktivity a velikosti podniku.
 • Příjemce je dále povinen zachovat nově vytvořená a obsazená pracovní místa po dobu nejméně pěti let (tří let v případě malých a středních podniků) od konce kalendářního roku, ve kterém bylo každé pracovní místo poprvé obsazeno.

Tab. 2: Podporované aktivity
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

2.2.5 Forma a výše podpory

 • Dotace je poskytována jako procento dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013.
 • Podpora je poskytována formou dotace ve výši 2 – 75 milionů Kč.
 • Příjemci je dotace vyplácena zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy za předpokladu splnění podmínek v Rozhodnutí.

2.3 Maximální přípustná míra dotace

Uvedená maximální přípustná míra dotace platí v období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013

Obr. 1: Maximálně přípustná míra dotace
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

3. ICT v podnicích

3.1 Cíle a podmínky programu

3.1.1 Cíle programu

Cílem programu ICT v podnicích je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů (IS).

Alokace prostředků pro dané období 2007 – 2013 činí 4,2 mld. Kč

3.1.2 Kdo může žádat o podporu

Žadatelem (příjemcem podpory) je malý a střední podnik ve zpracovatelském průmyslu (OKEČ 15 – 37, vyjma 16 a 23), který má uzavřena dvě po sobě jdoucí zdaňovací období a jehož projekt bude realizován na území ČR mimo Prahu.

3.1.3 Podporované aktivity

Podporovanými aktivitami je využití IS:

 • za účelem zvyšování vnitřní efektivity podniku (ERP, Business Intelligence, Document Management, Home Office...),
 • při vývoji nebo inovaci stávajících výrobků a technologií,
 • při zvyšování efektivity v dodavatelsko-odběratelských vztazích (CRM, řízení zásob, elektronický prodej, SCM),
 • pro rozvoj technické infrastruktury a programového vybavení (elektronické podnikání, bezpečnost IS, napojení na externí sítě),
 • zavádění a rozšiřování outsourcingu IS/IT nebo jeho částí v podnicích (SLA),
 • zavádění IS/ICT u drobných a malých podniků s nízkým či nulovým stupněm rozvoje IS – tj. projekty zaměřené na samostatné pořizování základních prvků IS/ICT (Tato aktivita nebyla v rámci 1. výzvy podporována).

Projekt nemusí být zaměřen ryze na jednu zmíněnou oblast, může se jimi prolínat, žadatel je však povinen identifikovat vždy hlavní předmět projektu s jednou z aktivit.

3.1.4 Nepodporované aktivity

V rámci programu ICT v podnicích není podporována:

 • prostá obnova bez zvýšení funkčnosti systému
 • samostatné pořizování nebo rozšiřování vybavení pro zpracování běžných kancelářských agend (tiskárny, faxy, kancelářské softwarové balíky)

3.1.5 Důležité podmínky

K důležitým podmínkám, které je nutné dodržet, patří zejména to, že:

 • projekt neporušuje horizontální politiky EU, zejména v rovné příležitosti mezi muži a ženami a má udržitelný rozvoj.
 • příjemce dotace je povinen vést oddělenou evidenci o způsobilých výdajích projektu a dokumentaci stanovenou v podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace uchovat po dobu 10 let ode dne ukončení projektu a zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OPPI.
 • další povinnosti příjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách poskytnutí dotace.

3.2 Výzva I.

3.2.1 Výše dotace

Dotace pro první výzvu činila až 20 mil. Kč. Procentuální výše podpory ze způsobilých výdajů se řídila regionální mapou platnou pro období 2007 – 2013 (viz mapa maximální míry veřejné podpory) a blokovou výjimkou pro malé a střední podniky.

3.2.2 Typy podporovaných výdajů

V rámci výzvy bylo možné podpořit tyto výdaje:

 • hardware, software a jiné stroje a zřízení, které lze označit za součást IS/ICT, ale dle účetní terminologie nespadají pod hardware ani software,
 • patenty, know-how, licence, s projektem související studie, poradenství a školení,
 • v případě outsourcingu neinvestiční náklady podle pravidla de minimis = případové studie, audit, nájem služeb a majetku,
 • náklady na publicitu spojenou s projektem

3.2.3 Bližší určení způsobilých výdajů

A) Hmotný majetek

Hardware a sítě: pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení (vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaných koncových zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA apod.) a lokálních sítí.

Ostatní stroje a zařízení: pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících strojů a zařízení, které jsou součástí informačního systému a jiných prvků ICT nebo jsou nezbytné pro jejich funkčnost, avšak podle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software; jako např. čtečky čárových kódů, čipových karet, komunikační zařízení používaná k IP telefonii nebo ke komunikaci přes Internet (například mobilní telefon využívaný primárně k tomuto účelu) atp.

B) Nehmotný majetek

Software a data: pořizovací cena softwaru, programů a aplikací, licencí, nákup dat, databází a jejich aktualizací včetně dalších poplatků (za instalaci, údržbu, maintainance atp.), nezbytných nákladů na implementaci (programování, reengineering procesů v souvislosti s realizací projektu) atp.

4. Závěr

Výzva do programu ICT v podnicích byla vyhlášena 25.dubna 2007. Žadatelé mohli prostřednictvím internetové aplikace e-Account podávat registrační žádosti od 1.června do 30.září 2007. Následoval příjem plných žádostí, který probíhal od 1.října do 29.prosince 2007. Celkem bylo podáno 426 registračních žádostí a 324 plných žádostí. Alokovaná částka určená pro první výzvu byla 500 mil. Kč. Požadovaná dotace podaných žádostí činila 752 163 000 Kč.

V první polovině roku probíhaly v regionech prezentace programu, na kterých byly potencionální žadatelé z řad malých a střední podnikatelů seznámeni s možnostmi čerpání dotací v programu ICT v podnicích. Současně byl program představen dodavatelům ICT, aby byli na chystaný nárůst počtu zakázek připraveni. Setkání se zúčastnilo více než 100 dodavatelů produktů ICT a poskytovatelů ICT služeb. I díky těmto akcím se v rámci první výzvy zaregistrovalo 426 žadatelů, kteří měli většinou zájem o celopodnikové informační systémy.

O autorech

Ondřej Beránek pracuje v agentuře CzechInvest jako projektový manažer a garant programu ICT a strategické služby.
Pavel Štěrba působí v agentuře CzechInvest jako vedoucí oddělení technologického vývoje a garant programu ICT v podnicích.


25.03.2008 - Ondřej Beránek, Pavel Štěrba - četlo 21621 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: