Diskuze

Helios Orange: Nejrozšířenější ERP systém na českém trhu

Helios Orange je nejrozšířenější ERP systém v podnicích od 10 do 1 000 zaměstnanců. Vyvíjí a dodává jej společnost Asseco Solutions, jednička českého ERP trhu. Helios Orange představuje funkčně vyspělý a uživatelsky přívětivý informační systém, který je schopen pokrýt jak základní, tak i některé vysoce specializované podnikové procesy. Může se totiž opřít o celou řadu detailně propracovaných oborových řešení. Třináctý díl našeho seriálu věnujeme hlavním technologickým, uživatelským i funkčním aspektům tohoto systému, pozastavíme se rovněž nad aktuálním vývojem, kterým letos prochází Asseco Solutions a jeho produktové portfolio, jež po uskutečněných akvizicích doznalo výrazných změn.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Asseco Solutions a jeho produktové portfolio ... (31.01.2010)
  2. Helios Orange, jeho pozice na trhu, zaměření a obchodní m ... (31.01.2010)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (31.01.2010)
  4. Charakteristika uživatelského prostředí ... (31.01.2010)
  5. Základní a pokročilá funkcionalita systému ... (31.01.2010)
  6. Oborová řešení ... (31.01.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (31.01.2010)

Hlavní technologické aspekty produktu

Helios Orange nabízí plnou podporu grafického prostředí Microsoft Windows. Funguje na operačních systémech Windows XP, Vista a 7, ve výjimečných případech i na starších verzích (např. lokální instalace v menších skladech). Řešení je postaveno na dvouvrstvé architektuře klient/server. Podporuje databázovou platformu MS SQL Server 2005 a 2008. V případě menších instalací je možné využít i MS SQL Server Express Edition.

Systém využívá pouze technologie tlustého klienta (na bázi Win32). Provoz je však možný i na 64bitové platformě, jejíž nasazení má význam v případě nutnosti zpracování velkého objemu dat. Tenkého klienta systém sice nemá, částečně jej ale nahrazuje tzv. Osobní portál zaměstnance (Opora). Opora funguje prostřednictvím webového prohlížeče, v němž uživatel může zapisovat, žádat o dovolené a provádět další operace. Jedná se o přímé propojení do mezd, které poskytuje potřebné formuláře. Podobně funguje Opora také v oblasti CRM, kde se využívá zejména k řízení a evidenci kontaktů.

Obr. 4: Sledování pracovních cest přes Osobní portál zaměstnance
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Technologické limity aplikace se odvíjí od kombinace tří faktorů – množství současně pracujících uživatelů, hardwarového vybavení a charakteru činnosti. Z praxe je ověřeno, že při zachování dostatečné odezvy systému lze Helios Orange nasadit pro 250 až 300 současně pracujících uživatelů. Pro databázový stroj MS SQL Server Express Edition je povolena maximální velikost databáze 4 GB, v ostatních případech je limitujícím faktorem výkonnost a kapacita hardwaru.

Charakteristika vývojového prostředí a jeho přínosů

Vývojovým prostředím je Delphi 2009 Architect. Tento nástroj umožňuje programovat výkonné heterogenní aplikace klient/server a vícevrstvé databázové aplikace v prostředí Windows. Verze 2009 zahrnuje plnou podporu Unicode, nový vícevrstvý databázový rámec, propojitelnost s databázemi, pokročilé modelování v UML – tedy vlastnosti dobře využitelné pro vývoj moderního ERP systému. Umožňuje rovněž využívat novější komponenty a jejich aktuální verze od třetích stran, což pomáhá zvyšovat spolehlivost a kompatibilitu systému. Nově vyvinuté komponenty poskytují např. další možnosti exportů, kryptovací metody pro datové schránky atd.

Neoddiskutovatelné jsou přínosy Delphi 2009 pro programátory i uživatele systému. Prvně jmenovaným poskytuje nové funkce, procedury a příjemnější vývojové prostředí. Koncového uživatele zase potěší lepším grafickým vzhledem aplikací, novými ikonami nebo možnostmi zobrazování položek formou dalšího rozpadu – tzv. Master x Detail.

Spolupráce s externími aplikacemi a možnosti elektronické komunikace

Helios Orange podporuje všechny základní protokoly pro komunikaci (XML, XLS, SSL, HTTP, HTTPS atd.). Nativní integrace s MS Office umožňuje automatické doplňování dat do předpřipravených formulářů (například v MS Excel) v případě jakýchkoliv změn v systému. Tato funkcionalita však nepracuje na principu OLE. Data se aktualizují pouze tehdy, kdy je spuštěna databáze. Podporovány jsou verze MS Office XP a vyšší. Možné jsou i exporty do aplikací OpenOffice, PDF i grafických formátů typu JPG nebo BMP. V případě PDF je možné využít také elektronického podpisu.

Synchronizace s MS Outlook umožňuje načítat e-maily přímo do systému a naopak přímo ze systému elektronickou poštu odesílat. K distribuci e-mailů využívá Helios Orange rozhraní IMAP, vlastního klienta nemá. Podobně to funguje i u aplikací Lotus Notes nebo MS Exchange. Elektronickou poštu lze využít také pro interní komunikaci, při níž mohou uživatelé posílat e-maily přímo ze systému. Posílání krátkých jednoduchých vzkazů na principu Instant Messengeru zatím Orange nepodporuje.

Způsoby komunikace

Se systémem Helios Orange je možné pracovat v online i offline režimu. Samozřejmostí je podpora terminálového provozu. Instalace je umístěna na serveru a uživatelé se připojují v rámci lokální sítě. Samostatné instalace na PC nebo notebooku se využívají pouze ve výjimečných případech, kdy uživatel potřebuje pracovat se systémem v místě, kde nemá připojení. Jedná se o tzv. offline přístup a vybrané tabulky nebo číselníky se pak synchronizují pomocí komunikace na bázi XML. K synchronizaci všech tabulek a číselníků najednou se používají různé pomocné nástroje.

Jednou z možností komunikace s jinými systémy je propojení přímo přes databázové prostředí prostřednictvím datových pump. Příkladem může být společnost IPS Alpha Technology Europe – výrobce LCD panelů pro Panasonic, která má výrobu pokrytou systémem SAP, ale celý ekonomický proces řídí v Helios Orange. Oba systémy jsou propojeny právě pomocí datové pumpy.

Možnosti úprav a přizpůsobování systému na přání zákazníka

Nástroje pro customizaci systému můžeme rozdělit podle náročnosti na jejich ovládání, a to do tří kategorií. Základní uživatelské nástroje dokáže ovládat téměř každý uživatel bez potřeby speciálního školení. Patří sem možnost změnit celkový vzhled uživatelského prostředí včetně ikon, nastavení oblíbených položek (modulů a funkcionalit) nebo definování vlastní nabídky pro pravé tlačítko myši. Významným nástrojem je v této oblasti tlačítko Nastav, pomocí něhož lze vytvářet filtry a sestavy, ukládat nastavení a do jisté míry také určovat práva uživatelům.

Druhou skupinu tvoří nástroje pro správce a školený personál. Jde o definované přehledy, kontingenční tabulky, tiskové formuláře, účetní výkazy, externí atributy, dataskop a tzv. Helios Intelligence. Zastavme se dvou posledně jmenovaných pojmů. Dataskop představuje novou funkcionalitu, v níž lze vytvořit jakýsi "vlastní miniaturní systém". Jde o uživatelský přehled, který umožňuje vytvořit vlastní pracovní plochu s informacemi z různých zdrojů systému soustředěných na jednom místě. Jeden záznam v dataskopu obsahuje stromovou strukturu, do níž lze sdružit informace posbírané napříč moduly systému. Uživatel může nadefinovat libovolný počet takových záznamů/stromů. Každý takto uložený záznam v dataskopu má svůj seznam uživatelů/práv. Dataskop se nejčastěji používá k vytváření přehledů pro vedení společnosti.

Obr. 5: Založení nového Dataskopu pro konkrétní oblasti vyhodnocování
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)


Obr. 6: Dataskop – oblasti vyhodnocování
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Helios Intelligence je integrované řešení podobné aplikacím Business Intelligence, není však samostatně nasaditelným modulem. Nabízí uživateli mnoho různých druhů reportů a statistik napříč celým systémem.

Poslední skupinu představují programátorské nástroje, jejichž používání už vyžaduje odborné znalosti. Slouží především k práci se složitějšími externími atributy, pro definování SQL příkazů, tvorbu pluginů atd.

Programování v systému není pouze výsadou vývojářů

Vývoj aplikací pro systém Orange se opírá o komunitu programátorů a vývojářů označovanou jako Helios Space. Ti mohou na základě smlouvy zdarma využívat vývojové prostředí Helios Interface a Helios Core a podílet se tak na tvorbě externích doplňků, tzv. pluginů.

Helios Interface je popis metod a veřejných rozhraní zajišťující komunikaci pluginu s Helios Orange. K tvorbě pluginu v tomto prostředí je možné využít jakýkoliv vývojový nástroj, který podporuje technologii COM (Component Object Model), na níž je celé řešení postaveno.

Helios Core představuje nadstavbu nad Helios Interface. Jde v podstatě o vývojové jádro Orange, využívající prostředí Delphi. Umožňuje zjednodušenou tvorbu editorů, unifikovanou instalaci, kontrolu konzistence databáze při nové verzi pluginu. Obsahuje sadu knihoven, které umožňují vytvářet i rozsáhlejší řešení.

Menší úpravy v systému Helios Orange mohou provádět i méně zkušení uživatelé, pokud si zakoupí tzv. "nástroje přizpůsobení". Jedná se o sadu nástrojů včetně kompletní nápovědy, pomocí nichž lze provádět různé drobné úpravy, definovat tiskové formuláře, vytvářet externí atributy apod.

Obr. 7: Nástroje přizpůsobení – parametry tiskového zdroje
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Externí řešení a distribuční pluginy

Externí řešení pro Helios Orange vytvářejí integrační partneři na základě tzv. integrační smlouvy. Jejich seznam včetně popisu a vybraných referencí je obsažen v katalogu řešení. Zákazník si z něj může vybrat funkcionalitu, která mu v systému chybí a tato se pak pomocí přednastavených můstků integruje přímo do Orange. Vše funguje na principu plug-and-play. Jedná se o řešení, která jsou nad standardem Heliosu Orange. Typickým příkladem je docházkový systém (Kompas2 nebo Powerkey 3.0) či inventarizace majetku s možností napojení na PDA a čárové kódy.

Součástí katalogu řešení jsou i tzv. distribuční pluginy. Plugin představuje externí řešení vytvořené mimo systém Helios, které využívá Helios Core nebo Interface. Nejedná se o řešení třetí strany, které funguje na principu datové pumpy, ale o řešení přímo integrované do systému. Plugin se stává součástí systému Helios a využívá jeho datový model (u Core úplně, u Interface z větší části). Neposkytuje se přímo v základní distribuci, ale zákazník si ho může dodatečně zakoupit a jednoduše integrovat pomocí předpřipravených můstků.

Obr. 8: Výběr pluginu pro inventarizaci majetku prostřednictvím systému čárových kódů
(Klikněte na obrázek pro zvětšení)

Za využívání vývojového prostředí Helios Space se v současné době neplatí, zpoplatněna je pouze registrace pluginu ve speciální databázi Asseco Solutions. Zaregistrovat si jej může kdokoliv, kdo splní stanovené podmínky, v jejichž rámci se ověřuje funkčnost a spolehlivost řešení.

Pluginy rozšiřují funkcionalitu Helios Orange zejména ve specifických případech. Často se jedná o jednorázově využitelná řešení, připravená pro konkrétního zákazníka. Někdy se však mohou osvědčit u více implementací a stát se distribučním pluginem. Nezbytné je, aby prošel schvalovacím procesem v Asseco Solutions, která pak za něj přebírá plnou odpovědnost a dovoluje jej prezentovat společně se systémem Orange.


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Asseco Solutions a jeho produktové portfolio ... (31.01.2010)
  2. Helios Orange, jeho pozice na trhu, zaměření a obchodní m ... (31.01.2010)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (31.01.2010)
  4. Charakteristika uživatelského prostředí ... (31.01.2010)
  5. Základní a pokročilá funkcionalita systému ... (31.01.2010)
  6. Oborová řešení ... (31.01.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (31.01.2010)

31.01.2010 - Petr Sodomka, Denisa Ferenčíková - četlo 67198 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: