Diskuze

Helios Orange: Nejrozšířenější ERP systém na českém trhu

Helios Orange je nejrozšířenější ERP systém v podnicích od 10 do 1 000 zaměstnanců. Vyvíjí a dodává jej společnost Asseco Solutions, jednička českého ERP trhu. Helios Orange představuje funkčně vyspělý a uživatelsky přívětivý informační systém, který je schopen pokrýt jak základní, tak i některé vysoce specializované podnikové procesy. Může se totiž opřít o celou řadu detailně propracovaných oborových řešení. Třináctý díl našeho seriálu věnujeme hlavním technologickým, uživatelským i funkčním aspektům tohoto systému, pozastavíme se rovněž nad aktuálním vývojem, kterým letos prochází Asseco Solutions a jeho produktové portfolio, jež po uskutečněných akvizicích doznalo výrazných změn.
  Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Asseco Solutions a jeho produktové portfolio ... (31.01.2010)
  2. Helios Orange, jeho pozice na trhu, zaměření a obchodní m ... (31.01.2010)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (31.01.2010)
  4. Charakteristika uživatelského prostředí ... (31.01.2010)
  5. Základní a pokročilá funkcionalita systému ... (31.01.2010)
  6. Oborová řešení ... (31.01.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (31.01.2010)

Jak vznikají oborová řešení

Oborová řešení pro Helios Orange nebyla nikdy připravována cíleně na základě direktivního rozhodnutí bez dostatečné opory v praktické aplikaci a definování obchodního potenciálu. Prvopočátkem každého z nich byl specifický projekt ve specifickém oboru podnikání, který se postupně standardizoval a na jehož základě pak vzniklo oborové (v terminologii Asseco Solutions branžové) řešení, opakovatelně využitelné u zákazníků ze stejného odvětví.

Oborové řešení je vytvářeno na základě prvních analýz a implementací u zákazníků. Nejprve vznikí procesní schéma, obsahující všechna specifika daného oboru. Dalším krokem je analýza oboru včetně finanční analýzy a odhadu návratnosti investice. Provádí ji většinou implementační partner, který má s danou vertikálou zkušenosti a chce ji dále vytěžovat. Následně je nutné provést tržní analýzu, která už je plně v rukou Asseco Solutions. Na základě výsledků provedených rozborů se společnost rozhodne, do jaké míry je pro ni daná branže zajímavá a jakou podporu je ochotna svému partnerovi nabídnout.

Existují obory, pro něž společnost Asseco Solutions připravuje řešení sama. Jedná se zejména o účetní firmy, bezpečnostní agentury, reality, média a vydavatelství. Na některých branžích se naopak podílí více partnerů, typickým příkladem je automobilový průmysl nebo energetika.

V současné době má Helios Orange největší počet implementací ve strojírenském odvětví, celní problematice, dopravě a spedici. Ve strojírenské branži využívá Orange téměr 800 organizací. V následujícím textu si představíme ty nejdůležitější oborová řešení pro Helios Orange včetně uvedení zajímavých referencí.

Strojírenství

Řešení pro výrobní podniky v oblasti strojírenství se opírá o základní modul Výroba, který umožňuje relativně jednoduchou implementaci. Plánování a řízení výroby je v tomto modelu blíže ekonomickému procesu či skladovému hospodářství než samotnému řízení zdrojů. Základem je technická příprava výrobních procesů, na kterou navazuje plánování a řízení samotné výrobní činnosti se zachováním pravidel efektivnosti. Technická příprava výroby řeší oblast konstrukční a technologické přípravy výroby. Podporuje termínované změnové řízení se zachováním historie jednotlivých změn. Řízení výroby slouží k zadání plánu, k evidenci rozpracované výroby a ke kapacitnímu plánování jednotlivých zdrojů. Sdílí společnou datovou základnu s TPV.

Referenčním zákazníkem je v tomto oboru například společnost AEV, která se zabývá výrobou elektroniky pro automobilový a letecký průmysl. Společnost využívá systémy Helios již od roku 1991. V roce 2002 přešla kompletně z verze MS DOS na Windows verzi Helios Orange, jejíž výhodou je mimo jiné komplexní řešení výrobních modulů. Společnost v tomto směru využívá všech možností, které jí Orange nabízí, tzn. čtečky čárových kódů k evidenci výrobních operací, importy dat z docházkového a stravovacího systému pro efektivní řízení lidských zdrojů apod. K dalším významným zákazníkům z branže strojírenství patří např. firmy Alba – Metal, Hořické strojírny, Bučovice Tools nebo Hakr Company.

Doprava a spedice

Další důležitý segment zákazníků představují firmy, které se zabývají přepravou kusových (v Helios Orange jako Sběrná služba) a celokamionových (v Helios Orange jako Spedice) zásilek v tuzemsku i v zahraničí. Do této oblasti spadají také společnosti poskytující služby v letecké a námořní dopravě. Pro efektivní řízení jejich činnosti je v systému určen modul Přepravní služby, který zajišťuje kontinuální sledování zásilek po celou dobu jejich přepravy a umožňuje vystavení mnoha souvisejících formulářů.

Oborové řešení v oblasti dopravy nabízí pokrytí následujících klíčových procesů a souvisejících podpůrných činností:

 • Plánování jízd – umožňuje rezervaci konkrétního vozidla k danému termínu a rozlišení, zda se jedná o jízdu nebo odstávku.
 • Jízdní příkaz a stazka (záznam o provozu vozidla nákladní dopravy) – slouží k doplnění detailních pokynů k jízdě daného vozidla a zaznamenání údajů o jeho výkonech po návratu z cesty (spotřeba pohonných hmot apod.). Stazka je následně podkladem pro fakturaci.
 • Technický stav vozidla – umožňuje definovat události a stav vozidla, při kterém se má daná událost provést (například výměna oleje po 10 000 km, STK po 24 měsících atd.). Systém pak na základě nastavených parametrů a záznamů o technickém stavu vozidla automaticky upozorní uživatele na daný nedostatek ještě před vytvořením rezervace nebo jízdního příkazu.
 • Ekonomika provozu vozidel – je funkcionalita, která umožňuje definovat a sledovat náklady spojené s vlastnictvím a provozem dopravních prostředků. Lze sledovat jak náklady a výnosy související přímo s vozidly, tak výkony řidičů, spotřebu pohonných hmot a jejich srovnání s normou.
 • Faktury za výkony vozidel a vyúčtování cestovních náhrad – se vystavují jednoduše na základě podkladů zadaných ve stazkách.
 • Silniční daň – vyčísluje systém pro každé vozidlo na základě zadaných technických parametrů, a to včetně všech osvobození a slev na dani. Roční částku pak automaticky rozpočítá do jednotlivých záloh a umožní tisk daňového přiznání.
 • Pojistné události – je rovněž možné evidovat přímo v systému, a včetně podrobných informací o nehodě, výši škody, výši pojistného plnění, vinících, poškozených atd.

Systém dále podporuje efektivní plánování a řízení zásilek, sledování skutečných nákladů a výnosů spojených s danou zásilkou (možnost definovaní různých druhů maticových nebo relačních sazebníků) a generováni protokolů o všech operacích vykonaných s danou zásilkou. Systém také podporuje dodací podmínky INCOTERMS (International Commercial Terms), což usnadňuje a urychluje evidenci údajů, jejich statistické vyhodnocení a fakturaci.

Významnými referenčními zákazníky v oboru dopravy a přepravních služeb jsou společnosti Bohemia Cargo, Omega Trans, Transcosult International nebo Báňská stavební společnost.

Bezpečnostní agentury

Bezpečnostní agentury představují samostatnou vertikálou, která má rovněž své specifické požadavky na informační systém. Vzhledem k nim se na bázi Helios Orange vyvinulo další oborové řešení, které je určeno jak pro společnosti zabývající se ochranou osob nebo objektů, tak pro výrobce, dodavatele a servisní firmy zabezpečovacích, ochranných a dozorových systémů.

Branžové řešení pro bezpečnostní agentury musí umožňovat propojení na specializované softwarové a hardwarové vybavení, jako je například sledování vozidel, objektů nebo výjezdů a mnohé druhy technických zařízení. Dle preferencí zákazníků jsou důležité také funkcionality v oblasti řízení dokumentů, workflow a autofakturace, které pomáhají snižovat chybovost, zjednodušovat administrativu, zefektivnit schvalovací proces a tím šetřit čas k provádění klíčových procesů.

Jelikož bezpečnostní agentury pracují s velkým počtem zaměstnanců, musí moduly Mzdy a Personalistika podporovat bezchybnou a rychlou komunikaci s úřady. Helios Orange v tomto směru podporuje veškerou elektronickou komunikaci s Portálem veřejné správy včetně podávání elektronických přihlášek k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, RELDP (roční evidenční list důchodového pojištění) a dalších.

Management bezpečnostní agentury preferuje rychlý přístup k ekonomickým informacím, který je možné zajistit formou controllingových sestav v modulu Výkazy nebo prostřednictvím manažerského rozhraní, případně plné podpory Business Intelligence.

Významnými referenčními zákazníky v oblasti bezpečnostních agentur jsou společnosti SV – Agency, B.A.DORA Security a AZ Security Servis.

Helios CLA

Celní problematika je u systémů Helios spravována prostřednictvím samostatného řešení, tzv. Helios CLA, (v systému Helios Orange je součástí standardní distribuce), které vzniklo ve spolupráci s partnerskou společností Celní software, a nabízí nástroje ke kompletní přípravě celního řízení a k vykazovaní statistických dat pro Intrastat. Celní problematika se týká především firem podnikajících v oblasti logistiky a distribuce, výroby a dodávky zboží do zahraničí nebo provádějících obchodní činnosti přesahující hranice České republiky. Jako příklad můžeme uvést společnosti DHL Express, České dráhy, Barum Continental nebo Kaufland ČR, které využívají zmiňovaný celní software.

Systém Helios CLA je certifikovaný deklarantský software, splňující všechny požadované standardy pro zpracování celních deklarací (NCTS, ECS, JSD a další). Nabízí plnou integraci s firemním ERP systémem a komunikuje s jakýmkoliv VAN operátorem certifikovaným Generálním ředitelstvím cel. Samozřejmostí je také spolupráce s dalšími systémy a zabezpečená komunikace s portálem veřejné správy.

V oblasti celního softwaru společnosti vyžadují zejména jednoduchost, spolehlivost, aktuálnost hlavně v oblasti celní legislativy, možnost podávání tranzitních deklarací elektronickou formou včetně elektronického podpisu, správu celního a daňového skladu a v neposlední řadě také možnost jednoduchého sběru a zpracování dat pro statistické účely (Intrastat). Systém Helios CLA splňuje všechny výše uvedené požadavky a stal se proto nejpoužívanějším a nejspolehlivějším deklarantským programem v České republice.

Účetní firmy

Branže Účetnictví je určena pro společnosti zabývající se vedením účetní, mzdové nebo personální agendy a dále firmám poskytujícím daňové poradenství nebo auditorské služby. Podnikový informační systém nasazený v této vertikále musí zabezpečit přenos dat od zákazníků přímo do systému účetní firmy. Helios Orange umožňuje import dat jak z ekonomických a ERP systémů, tak i ze systémů fakturačních, výrobních a dalších. V zájmu zefektivnění procesu účtování standardních dokladů je možné zajistit také podporu automatického přenosu dat do formy účetních záznamů.

Specifikem branže Účetnictví je poměrně velká variabilita ve výběru používaných modulů u jednotlivých účetních firem a také velké množství databází, se kterými každá firma pracuje (pro každého klienta účetní firmy je vytvořena zvláštní databáze).

V tomto oboru je kladen důraz mimo jiné na neustálou aktualizaci legislativy, jejíž změny jsou aplikovány přímo do systému prostřednictvím jeho updatu. Samozřejmostí je také možnost elektronického podání přiznání k DPH a daňové evidence podle standardů jiných zemí EU, v nichž je klient registrován.

Specifické řešení pro účetní firmy na bázi Heliosu Orange využívají například společnosti CCS Consulting, Account adviser, Inter – Consult nebo Mazars.

Další zajímavá oborová řešení

Vertikála Zemědělství sice není zvlášť významná z hlediska počtu uživatelů, jedná se však o odvětví s mnoha specifiky. Tím největším je jeho závislost na počasí, což přináší značnou nejistotu v plnění stanovených plánů. Helios Orange nabízí řešení v podobě kvalitního nástroje pro řízení zemědělských činností a vytváření kalkulací výsledků v průběhu měnících se podmínek. Specializované moduly poskytují pokrytí jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě a komplexnost systému umožňuje jeho použití také u firem s vedlejšími aktivitami, kterými může být maloobchod, velkoobchod nebo přidružená výroba (dřevozpracující, potravinářská). Helios Orange a jeho oborové řešení pro oblast zemědělství využívají například Statek Pohořelice (hospodaří s 2 400 ha zemědělské půdy, hlavní činností je produkce vajec), Vinné sklepy Valtice (ročně zpracují více než 5 000 tun vinných hroznů) a Zemědělské družstvo Všestary.

Helios Orange nachází velmi dobré uplatnění v oblasti velkoobchodu a maloobchodu. Jedním z významných velkoobchodních klientů je společnost GurmEko, zabývající se dovozem, zpracováním a prodejem koření a kořenících přípravků. Hlavním požadavkem pro výběrové řízení byla možnost propojení systému na mobilní řešení. Helios Orange byl vybrán nejenom proto, že splňoval tuto podmínku, ale i kvůli jeho plnému přizpůsobení evropské legislativě a velmi výhodnému poměru cena/užitná hodnota z hlediska velikosti firmy. Z oblasti maloobchodu stojí za to zmínit jako klíčové zákazníky Orange společnost Högner, prodejce zdravotních pomůcek a dalšího spotřebního zboží a firmu ProFitness ČR, distributora přírodních potravinových doplňků a sportovní výživy.

Zajímavou vertikálou pro nasazení Orange je Školství, kde může informační systém plnit dvě rozdílné funkce: lze jej využívat k výukovým účelům nebo k zajištění klíčových interních procesů. Pro druhou jmenovanou oblast je systém využíván např. v případě Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově nebo Odborného učiliště a praktické školy Chroustovice.


Podkapitoly seriálu
 Jednotlivé kapitoly
  1. Asseco Solutions a jeho produktové portfolio ... (31.01.2010)
  2. Helios Orange, jeho pozice na trhu, zaměření a obchodní m ... (31.01.2010)
  3. Technologie, architektura a základní vlastnosti systému ... (31.01.2010)
  4. Charakteristika uživatelského prostředí ... (31.01.2010)
  5. Základní a pokročilá funkcionalita systému ... (31.01.2010)
  6. Oborová řešení ... (31.01.2010)
  7. Licenční politika, implementace a péče o zákazníka ... (31.01.2010)

31.01.2010 - Petr Sodomka, Denisa Ferenčíková - četlo 67194 čtenářů.

[ Zpět ]


Tento článek ješte není ohodnocen.Hodnocení článku:
nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší
Verze pro tisk

Jméno
E-mail
Opište kód :    
Text
*)
   
Odkazy - pravý sloupec


 • Odběr novinek
 • Partneři webu:
 •  
 • Aktuální akce CVIS:


 •  
  Informační systémy
  v podnikové praxi
  (2. aktualizované a rozšířené vydání)
   

 • Nejčtenější články:
  1. SystemOnLine.cz:

  2. Přehledy informačních systémů 

   ERP systémy
    

   Plánování a řízení výroby
    

  3. ČSSI
  4. SSSI
  5. VUT v Brně
  6. Systemonline.cz
  7. Výzkum a vývoj v ČR
  8. ICT unie
  9. Cacio
  10. Živě
  11. Lupa
  12. AKA-MONITOR
  13. Jiko Blog
  14. Databázový svět
  15. destinationCRM.com
  16. MyCustomer.com
  17. ZDNet
  18. Nucleus Research
  19. ComputerWeekly.com
  20. IDC
  21. Gartner
  22. Deloitte
  23. Accenture
  24. Capgemini
  25. CIO
  26. Forrester Research
  27. Aberdeen Group
  28. Archiv: